سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ﻓﻀﺎی شهری و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎی شهری و ﻓﺮﻫﻨﮓ از دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﮐﺎرﻟﺴﺎور از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎرة ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ)ﻣﮑﺎن( و زﻧـﺪﮔﯽ اﻧﺠـﺎم داد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وي ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن از راه ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ...
توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها