سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مؤلفه هاي (GIS) سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographical Information System

مؤلفه هاي (GIS)  

سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي يك سيستم رايانه اي مي باشد كه مانند ساير سيستمهاي رايانه اي از مؤلفه هاي ورود داده، مديريت داده، تجزيه و تحليل داده و خروجي داده تشكيل مي شود با اين تفاوت كه مؤلفه هاي GIS در ارتباط باهم بوجود آمده و شكل مي گيرند. به عنوان مثال اگرچه نقشه هاي رقومي ورودي  GISمحسوب مي شود اما نوع تجزيه و تحليل، فرمت ورودي داده را تعريف مي كند يا نوع پردازش، روش خروجي را تعيين مي نمايد.

  • ورودي داده: ورودي داده در GIS از منابع مختلف تاًمين مي شود. منابع داده در GIS مي تواند شامل نقشه هاي توپوگرافي، عكسهاي هوايي، تصاوير ماهواره اي، داده هاي اندازه گيري شده مانند هيدرومتري و اقليمي و . . .  اين داده ها به هر فرمت و شكلي باشند،  GISابزار تبديل آن را فراهم مي سازد. روشهاي ورود داده به محيط      GISبه عوامل متعددي بستگي دارد كه مهمترين آنها شامل: مدل تحليل،  هدف از بكارگيري GIS، مقياس مورد مطالعه و نوع منابع داده مي باشند.  
  • مديريت داده: مديريت داده مهمترين مؤلفة GIS مي باشد كه تمام مراحل را در بر مي گيرد. به محض ورود داده در GIS، ضرورت مديريت آن مطرح مي شود.

شكل گيري روش مديريت داده، به عواملي از جمله ساختار داده[1]، ذخيره سازي و حفاظت داده، بازيابي و به اشتراك گذاري آن  بستگي دارد. امروزه مديريت بانكهاي داده اي (DBMS)  توسط ساختار Geodatabase در توليد داده هاي جغرافيايي توانمند تر شده است (شكل 1) زيرا اين ساختار بر پاية يكپارچه سازي داده هاي مختلف از نظر سيستم تصوير و مختصات، ماهيت و روش توليد، تك فايل بودن، ارتباط سهل با صفحات وب، حجم كم و . . . استوار است (2003 Esri )

نقش مدیریت داده در GIS

شکل 1 : نقش مدیریت داده در GIS

 

– كاوش[2] و پردازش داده:

عمليات كاوش، داده ها را براي تجزيه و تحليل آماده مي كند، لذا شامل توابعي است كه داده ها را مورد بررسي و جستجو قرار مي دهد. در اين مرحله با پرسش، اندازه گيري و آزمون قابليت داده براي انجام تحليل مورد نظر، سنجيده مي شود. عمليات پردازش داده ها را از فرمت اوليه خارج مي كند و به داده هايي با ماهيت هاي متفاوت تبديل مي كند. براي مثال تبديل داده هاي ارتفاعي به مدل رقومي ارتفاع و انطباق نتايج حاصل از آناليز داده هاي ماهواره اي با آن. نوع تجزيه و تحليل و مدلسازي  نيز در روش پردازش مؤثر است.

مؤلفه هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي

                     شكل 2: مؤلفه هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي (Esri,2004:2) (GIS)

 

  • تجزيه و تحليل و مدل سازي داده ها:

  • در اين مرحلة داده، پردازش را طي نموده است و توسط توابعي آماده براي پذيرش مدل مي شوند براي مثال درون يابي داده هاي اقليمي، تهية لاية شيب از مدل رقومي ازتفاع يا  لاية تغييرات يك پديده در واحد سطح. در تجزيه و تحليل داده روابط متغيرهاي نيز بررسي مي شود و آمادة پذيرش مدل مي شود. براي مثال در اجراي يك پروژة پهنه بندي يا يك پروژة مكان يابي، روش مناسب وزن گذاري سطوح مختلف لايه ها يا اعمال ضريب بر لايه ها تعيين مي گردد. درGIS  توابع مختلفي براي اعمال ضريب و وزن وجود دارد كه در فصول بعد مورد بررسي قرار مي گيرد. در فرآيند مدل سازي روشهاي گوناگوني مورداستفاده قرار مي گيرد  اما در هر حال مدل به صورت يك فرمول رياضي اجرا مي گردد. آزمونهاي پس از اجرا توسط توابع مختلفي بر نتايج به دست آمده، اعمال مي شود و صحت تجزيه و تحليل و مدلسازي اثبات مي گردد.
  • خروجي داده ها:

  • سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي توانمندي ويژه اي در ارائة خروجي دارد. اين سيستم قادر است تا نتايج خود را به فرمت بانك داده، نقشه، تصوير، جدول، فيلم و . . .  ارائه نمايد. خروجي GIS مي تواند ورودي سيستمهاي ديگر قرار گيرد. براي مثال بانك دادة جغرافيايي مي تواند در نرم افزارهاي مديريتي مورد استفاده قرار گيرد. ابزارهاي خروجي در GIS نيز مي تواند بر اساس فرمت هاي خروجي متنوع باشند
  • [1] Data Structure

[2] Explore

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها