سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ضرورت مطالعه Geographical Information System (GIS) در علوم مکانی

ضرورت مطالعة (GIS) در علوم مکانی

در نگرشي جامع GIS ابزاري است كه به منظور ايجاد و تحليل داده هاي مكاني از تمامي اطلاعات نظير آبهاي زير زميني، نقشه هاي زمين شناسي، منابع جنگلي، آبهاي سطحي و . . .  تا داده هاي انساني نظير جمعيت، داده هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و . . . بهره مي برد.  GISاز يك طرف توانايي تلفيق داده هايي را دارد كه ماهيت متفاوتي دارند، از منابع مختلف توليد شده اند، داراي واحد و مقياس يكسان نيستند، از نظر هندسي اختلافات ساختاري دارند و . . . جغرافيا نيز در نگاهي كلي، علم مطالعة رابطة انسان و محيط است.

انسان با محيطش دو نوع رابطة سيستمي برقرار مي كند سيستم اكولوژيكي كه مردم و محيطشان را به هم مي پيوندد و سيستم فضايي كه نواحي را ضمن مبادلة پيچيدة جريانها به يكديگر مربوط مي سازد (گودرزي نژاد، 1373: 6) كه هر كدام از اين سيستم ها نيز در تعامل با هم مي باشند. جغرافيدانان به ساختمان و روابط متقابل اين دو سيستم توجه مي كنند. امكان تعريف و بازسازي روابط داده هاي تشكيل دهندة اين دو سيستم در محيط GIS فراهم مي شود. به بياني ديگر GIS قادر است فضاي جغرافيايي را عينيت بخشد، روابط سيستمي را در يك فضاي واقعي به طور دقيق تعريف نمايد و انسان را در بهره گيري از فضا ياري دهد.

مكتب”جغرافيا علم فضايي”

ريچارد موريل يكي از نظريه پردازان مكتب”جغرافيا علم فضايي” گرايش انسان به سه اصل زير را مطرح مي سازد (شكويي،1369: 9):

الف – حداكثر سود يابي، توليد و يا حداكثر بهره گيري انسان از مكانها با حداقل تلاش  ب- حداكثر تعامل فضايي با حداقل تلاش و هزينه

ج- قرار دادن فعاليتهاي اقتصادي وابسته در مجاورت هم

بررسي و تحليل سه اصل فوق در محيطي امكان پذير است كه فضاي جغرافيايي را شكل دهد، ارتباط بين عناصر و عوامل جغرافيايي تعريف نمايد، اثر عوامل را تفسير كند و تنها به معادلات و مدلها اكتفا ننمايد. در نتيجه سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي براي جغرافيدان به عنوان ابزار توليد و پرورش انديشه هاي خوب مطرح مي شود و نه تنها براي اجراي معادلات رياضي، كه دگرگوني هاي اساسي در جامعة بشري از انديشه هاي خلاق سرچشمه مي گيرد.

تلفيق داده هاي غير مكاني و داده هاي مكاني از توانمندي هاي مهم  GISدرنظر متخصصين علوم زميني است اما جغرافيدانان، براي تلفيق داده هاي اكولوژيكي به داده هاي فضايي يا تلفيق دو سيستم اكولوژيك و سيستم فضايي ناحيه اي از اين تكنولوژي استفاده مي كنند. جهت گيري GIS  در اين راستا نيازمند تلاشهاي مستمر جغرافيدانان است. 

سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي مي تواند با توجه به ماهيت داده هايش و تعريف جغرافيا به عنوان علم توصيف و تحليل تفاوتهاي ناحيه اي سطح زمين (بهفروز، 1378: 63)، روشهاي تحليل و مدلسازيهاي مناسب را به كار گيرد و توانمندي هاي جغرافيدانان را در حل مسائل محيطي افزايش دهد. شكل 2 عناصري از علوم انساني و علوم پايه را در يك فضاي مشترك نشان مي دهد كه تنها جغرافيا مي تواند به همياري GIS، جامع نگري در تحليلهاي فضايي را به كار گيرد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها