سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تعريف سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي Geographical Information System

تعريف سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

سیستم

سيستم[1] مجموعه اي از اجزاء محدود است كه براي رسيدن به هدف خاصي همكاري مي كنند. به بياني ديگر سيستم شامل عناصر اصلي و روابط بين آنها و مجموعه اي از روابط ميان سيستم و محيط آن است (گودرزي نژاد، 1373: 98). سيستم حرارتي يك ساختمان، يك سيستم ساده است كه ورودي آن سوخت و خروجي آن انرژي است و بازده آن ميزان گرمايي است كه قابل اندازه گيري است. بررسي هر سيستم با تعريف جزئيات و روابط بين آنها شناخته مي شود، بنابراين داده پايه و اساس هر سيستم است و كوچكترين جزء يك سيستم است. داده هاي خام در سيستمها پردازش مي شوند تابراي توليد اطلاعات جهت تصميم گيري هاي  صحيح به كار روند.

سیستم اطلاعات

سيستمهاي اطلاعات[2] سيستمهاي رايانه ي هستند كه داده ها يا اطلاعات را نگهداري وپردازش مي كنند. نوع داده مهمترين عنصر در سيستم اطلاعات است. بخشي از اين سيستمها علاوه بر اعداد و حروف با نقشه نيز كار مي كنند كه اين  سيستمها را، سيستمهاي اطلاعات مكاني[3] مي نامند (يوسفي،1380: 12).

در اين سيستمها اطلاعات مكاني به هر نوع فضايي اشاره مي كند. اگر داده هاي مكاني مربوط به سطح زمين و يا نزديك به آن باشد، دادة جغرافيايي ناميده مي شود كه سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي[4] GIS)) با داده هايي كه به نحوي با موقعيت جغرافيايي مرتبط است، كار مي كند، به عبارت ديگر GIS به جمع آوري، توليد، نگهداري، بازيابي، تجزيه و تحليل داده هايي مي پردازد كه در دنياي واقعي فضايي را اشغال نموده اند.

بنابراين كلية رشته هايي كه بخشي از داده هاي خود را از زمين به دست مي آورند از كاربران GIS محسوب مي شوند. جغرافيا به دليل يكپارچگي و جامع نگري در داده هاي جغرافيايي واستفاده از نگرش سيستمي،  علاوه بر استفاده از  GISدر تحليلهاي جغرافيايي به غناي اين سيستم نيز مي افزايد. Harvey  در 1996 لزوم بكار گيري تحليل سيستمي در جغرافيا را مطرح مي سازد و آن را روشي نيرومند براي پاسخ به سؤالات پيچيدة طبيعت مي داند (شكويي، 1364 :151). GIS (25: 1982) Burrough را ابزاري توانمند در جمع آوري، ذخيره سازي، استخراج، تبديل و نمايش داده هاي مكاني تعريف مي كند. شكل 1 مفهوم دادة جغرافيايي را نمايش مي دهد. همانطور كه اين شكل نشان مي دهد، دادة جغرافيايي ماهيت هاي متفاوتي را دارند از داده هاي مستخرج از تصاوير ماهواره اي تا داده هاي پستي، حمل ونقل و غيره را شامل مي شوند كه وجه مشترك آنها، زمين مرجع بودن آنها است. به بياني ديگر داده هاي جغرافيايي داراي مختصات است كه در قالب يك سيستم تصوير تعريف شده است.

مفهوم دادة جغرافيايي در GIS

[1] System

[2] Information System

[3] Spatial Information System

[4] Geography Information System

کلیدواژه : نکات کاربردی GIS؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها