سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مقدمه ای بر GPS

 

GPS چيست ؟

سيستم مكان يابي جهاني ( Global Positioning System ) يك سيستم هدايت ( ناوبري ) ماهواره اي اســت شـامل شبكه اي از 24 ماهواره در گردش كه در فاصله 11 هزار مايلي و در شش مدار مختلف قرار دارند . ماهوارها در حال حركت مي باشند . و در عرض 24 ساعت دو بار كامل بـــرگرد زميــن مي گردنــــــد . ( با سرعتي در حدود 108 مايل د ثانيه )

ماهوارهاي GPS به نام  NAVSTAR شناخته مي شوند .

لازمه هر گونه آشنايي با GPS فراگيري ماهيت اصلي اين ماهوارها مي باشد .

اولين ماهواره GPS در فوريه 1978 پرتاب شد . وزن هرماهواره تقريباً / 2000 پاوند وداراي صفات آفتابي به پهناي 17­f مي باشد . و قدرت فرستنده آن 50 وات و يا كمتر مي باشد. هر ماهواره 2 سيگنال ارسال مي كند: L 1 و L 2 . GPS هاي غير نظامي از فركانس 42MHZ.1575 :L1 اسـتــفــاده مي كنند . هر ماهواره حدوداً 10 سال فعال مي ماند و جايگزيني ماهوارها بموقع انجام و ماهواره هاي جايگزين به فضا پرتاب مي گردند . برنامه شبكه GPS هم اكنون تا سال 2006 تنظيم و جايگزيني هاي لازمه ترتيب داده شده اند . مسير گردش ماهوارها آنها را بين عرض جغرافيايي  60 درجه شمالي و60  درجه جنوبي قرارمي دهد . اين امر به معني آن است كه در هر نقطه از زمين و در هر زمان مي توان سيگنال هاي ماهواره أي را دريافت نمود. و هر چه به قطبهاي شمال – جنوب نزديك شويم نيز همچنان ماهوارهاي GPS را خواهيم ديد . هر چند دقيقاً در بالاي سرما نخواهند بود و اين در دقت وصحت عمل آنها در اين نقاط  تاثير مي گذارد .

 

يكي از بزرگترين مزاياي رهيابي بوسيله GPS  نسبت به روشهاي ديگر زميني آن است كه اين سيستم درهر شرايط جوي و بدون توجه به نوع كاربرد گيرنده GPS  بخوبي كارمي كند .

اطلاعاتي كه يك ماهواره GPS ارسال مي كند چيست ؟

سيگنـال GPS شـــــامــل :

يـــك كد شبه تصادفي Pseudo Random Code  ، داده اي بنام   ephemeris   و يك داده تقويــــمي  بنام almanac مي باشد.

كد شبه تصادفي مشخص كننده ماهواره ارسال كننده اطلاعات  (  كد شتاسايي  ماهواره ) مي باشد.

هر ماهواره با كدي مخصوص  شناسايي مي شود : RPN

( Random Code Pseudo  ) اين عددي  است بين 1و 32 . اين عدد درگيرنده GPS نمايش داده مي شود .دليل اينكه تعداد اين شناسه ها بيش از 24 مي باشد امكان تسهيل در نگهداري شبكه GPS  باشد . زيرا ممكن است يك ماهواره پرتاب شود و شروع بكار نمايد قبل از اينكه ماهواره قبلي از رده خارج شده باشد . به اين دليل از يك عدد ديگر بين 1و 32 براي شناسايي اين ماهواره جديد استفاده مي شود .

داده Ephemris دائماً بوسيله ماهوارها ارسال ميگردد و حاوي اطلاعاتي درمورد :

وضعيت خود ماهواره ( سالم يا ناسالم ) و تاريخ وزمان فعلي مي باشد . گيرنده GPS بدون وجود اين بخش از پيام در مورد زمان وتاريخ فعلي دركي ندارد . اين بخش پيام نكته اساسي براي تعين مكان مي باشد.

Almanac داده أي را انتقال مي دهد كه نشان دهنده اطلاعات مداري براي هرماهواره وتمام ماهوارهاي ديگر سيستم مي باشد .

GPS

حال مي توان شيوه كار GPS را بهتر بررسي كرد . هر ماهواره پيامي را ارسال مي كند كه بــطور ســــــاده مي گويد من ماهواره شماره X هستم  ، موقعيت فعلي من Y است ، و اين پيام در زمان Z ارسال شده است .ً

هر چند كه اين شكل ساده شده پيام ارسالي است ولي مي تواند كل طرز كار سيستم را بيان نمايد . گيرنده GPS پيام را مي خواند و داده هاي almanac  و ephemeris  را جهت استفاده بعدي ذخيــره مي نمايد . اين اطـلاعـات مي توانند براي تصحيح و يا تنظيم ساعت دروني GPS نيز به كار روند .

حال براي تعيين موقعيت ، گيرنده GPS زمانهاي دريافت شده را با زمان خود  مقايسه مي كند . تفاوت اين دو مشخص كننده فاصله گيرنده GPS از ماهواره مزبور مي باشد . اين عملي است كه دقيقاً يك گيرنده GPS انجام مي دهد . با استفاده از حداقل سه ماهواره يا بيشتر ، GPS مي تواند طول و عرض جغرافيايي مكان خود را تعيين نمايد . ( كه آن را تعيين دو بعدي مي نامند . ) و با تبادل با چهار ( و يا بيشتر ) ماهواره يك GPS مي تواند موقعيت سه بعدي مكان خود را تعيين نمايد كه شامل طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع مي باشد . با انجام پشت سر هم اين محاسبات ، GPS   مي تواند سرعت و جهت حركت خود را نيز به دقت مشخص نمايد .

يكي از عواملي كه بر روي دقت عمل يك GPS اثــر مي گذارد . شكل قرار گرفتن ماهواره ها نسبت به يكديگر مي باشد .

(از نقطه نظر GPS ) اگر يك GPS با چهار ماهواره تبادل نمايد و هر چهار ماهواره  در شمال و شرق  GPS باشند  طرح و هندسه اين ماهوارها براي اين GPS بسيار ضعيف ميباشد و شايد GPS قادر نباشد مكان يابي نمايد. زيرا تمام اندازه گيريهاي فاصله در يك جهت عمومي قرار دارند. مثلث سازي ضعيف است وناحيه مشترك بدست آمده از اشتراك اين مسافت سنجي ها وسيع مي باشد ( مكاني كه GPS براي مكان خود تصورمي كند بسيار وسيع مي باشد و در نتيجه تعيين دقيق محل آن ممكن نيست ) دراين موقعيتها حتي اگر GPS مكان يابي را انجام دهد وموقعيتي را گزارش نمايد دقت آن نمي تواند زياد خوب باشـــــــد ( كمتر از500-300 فيت ). اگرهمين چهار ماهواره در چهار جهت ( شمال ، جنوب ، شرق ،غرب ) وبا زواياي 90 درجه قرار داشته باشند . طرح اين چهار ماهواره براي GPS مزبور بهترين حالت مي باشد چرا كه جهات مسافت سنجي  چهار جهت متفاوت  و نقطه اشتراك اين مسافت سنجي ها بسيار كوچك مي باشد . وهر چه اين نقطه اشتراك كوچكتر باشد به معني آن است كه  بيشتر به نقطه واقعي حضور خود نزديك شده ايم . در اين موقعيت دقت عمل كمتر از100 فيت مي باشد .

طرح و هندسه قرار گرفتن ماهواره ها هنگاميكه GPS  نزديكي ساختمانهاي بلند، قلل كوهها ،  دره هاي عميق ويا در وسايل نقليه قرارگرفته باشد به مساله مهمتري تبديـل مي گردد .اگر مانعي در رسيدن سيگنالهاي بعضي از ماهواره ها  وجود داشته باشد GPS مي تواند از بقيه ماهواره ها بـــراي مكان يابي خود استفاده نمايد. هر چه اين موانع بيشتر و شديدتر شوند  مكان يابي نيز مشكل تر مي گردد .

يك گيرنده GPS نه تنها ماهواره هاي قابل استفاده را تشخيص مي دهد بلكه مكان آنها را درآسمان نيز تعين مي كند .

( ارتفاع و زاويه ) منبع ديگرايجاد خطا چند مسيري  مي باشد  چند مسيري نتيجه انعكاس سيگنال راديويي به وسيله يك شي مي باشد . اين پديده باعث ايجاد تصاوير سايه دار در تلويزيونها مي گردد هر چند در آنتنهاي جديد اين شكل به وجود نمي آيد ،  اين پديده در آنتنهاي رو تلويزيوني قديمي به وجود مي آمد.

بروزاين اختلال براي GPS ها به اين شكل است كه امواج بعد از انعكاس به وسيله اشياء    ( مانند ساختمانها يا زمين ) به آنتن GPS برسند . در اين صورت سيگنال مسير بيشتري را تا رسيدن به آنتن GPS طي مي كند و اين باعث مي شود كه GPS فاصله ماهواره را بيشتر از آنچه هست محاسبه نمايد .

كه باعث ايجاد خطا در مكان يابي نهايي مي گردد. در صورت بروز اين اختلال تقريباً  15 فيت بر خطاي نهايي افزوده مي شود .

منبع ديگري نيز براي ايجاد خطا ممكن است وجود داشته باشند . افزايش تاخير ( delay ) به دليل اثرات جوي نيز مي تواند برروي دقت كار اثر بگذارد . همچنين خطاهاي ساعت داخلي GPS . در هر دو اين موارد گيرنده GPS طوري طراحي شده است كه اين اثرات را جبران نمايد . ولي خطاهاي كوچكي بر اساس همين اثرات همچنان بروز خواهند كرد .

در عمل ، دقت كار يك GPS غير نظامي معمولي ، با توجه به تعداد ماهواره هاي تبادلي و طرح قرار گرفتن آنها بين 60 تا 225 فيت مي باشد. GPS هاي پيچيده تر و گرانتر        مي توانند با دقتهايي در حد سانتيمتر كار كنند . ولي دقت يك GPS معمولي نيزمي تواند به كـــمك پـــردازشي بـــه نـــام ( ( Differential  GPS به حدود 14 فيت  يا كمتر برسد .

سرويسهاي DGPS  با هزينه كمي قابل اشتراك مي باشند .  سيگنال تصحيحات DGPS توسط سازمان Army Corps Of Engineers و از ايستگاههاي مخصوص ارسال مي گردد . اين ايستگاهها در فركانس KHZ .325- 283.5 كار مي كنند تنها هزينه استفاده از اين سرويس خريدن يك دامنه از اين سيگنالها مي باشد . با اين كار يك گيرنده ديگر به GPS ما متصل مي شود ( از طريق يك كابل سه رشته اي ) و عمل تصحيح را طبق يك روش استاندارد به نام ( RTCM   SC-104 ) انجام مي دهد . اشتراك سرويسهاي DGPS از طريق امواج راديويي FM نيز ممكن مي باشد .

چه كساني از GPS استفاده مي كنند ؟

 

GPS ها داراي كاربردهاي متنوعي در زمين ، دريا و هوا مي باشند ، اساساً  GPS هر جايي قابل استفاده است مگر در نقاطي كه امكان وصول امواج  ماهواره درآنها نباشد مانند داخل ساختمانها ، غارها ونقاط زير زميني ديگر و يا زير دريا ، كاربردهاي هوايي GPS در رهيابي براي هوانوردي تجاري ميباشد .

در دريا نيز ماهيگيران ، قايقهاي تجاري ، ودريا نوردان حرفه أي  از GPS براي رهيابي استفاده ميكنند .

استفاده هاي زميني GPS بسيار گسترده تر مي باشد . مراكز علمي از GPS براي استفاده از قابليت و دقت زمان سنجي اش واطلاعات مكاني اش استفاده مي كنند . نقشه برداران از GPS براي توسعه منطقه كاري خود بــــهره مي گيرند . سايتهاي  گرانقيمت نقشه برداري دقتهايي تا يك متر را فراهم مي آورند .  GPS ها علاوه بر صرفه جويي دقتهاي بهتري را براي اين سايتها به ارمغان مي آورند . استفاده هاي تفريحي از GPS نيز به تعداد تمام ورزشهاي تفريحي متنوع است . به عـنوان مثال براي شكارچيان ، برف نوردان ، كوهنوردان وسياحان و…

در نهايت بايد گفت هركسي كه مي خواهد بداند كه دركجا قراردارد ، راهش به چه سمتي است ، ويا با چه سرعتي در حركت است مي تواند از يك GPS استفاده كند . در خودروها نيز وجود GPS به امري عادي بدل خواهد شد.سيستم هايي در حال تهيه است تا دركنار هر جاده اي با فشار دادن يك كليد موقعيت به يك مركز اورژانس انتقال يابد . ( بوسيله انتقال موقعيت فعلي به يك مركز توزيع ) سيستم هاي پيچيده ديگري موقعيت هر خودرو را دريك خيابان ترسيم مي كنند اين سيستمها به راننده بهترين مسير براي رسيدن به يك هدف خاص را پيشنهاد مي كنند .

GPS چگونه كار مي‌كند؟

سيستم موقعيت جهاني از سه بخش مجزا تشكيل شده است. اولين بخش سيستم شامل 24 ماهواره است كه در 20000 كيلومتري بالاي زمين در مدار مدور 12 ساعته مي‌چرخند. اين بدين معني‌ست كه هر ماهواره 12 ساعت براي چرخش كامل به دور زمين به كار برده مي‌شود. به منظور كسب اطمينان از اينكه ماهواره‌ها قادر به رديابي و تشخيص در هر نقطه از روي سطح زمين باشند، آنها به شش گروه چهارتايي تقسيم مي‌شوند. هر گروه مسير متفاوتي را براي را دراد. اين امر باعث ايجاد صفحات مداري متفاوتي 6 گانه كه به طور كامل زمين را احاطه مي‌كنند مي‌شود. اين ماهواره ها علائم راديويي به زمين ارسال مي‌دارند كه شامل اطلاعاتي دربارة زمين است. با استفادده از دريافت كننده زميني GPS، اين علائم دريافت و ارتفاع، طول جغرافيايي و عرض جغرافيايي (موقعيت جهاني) دريافت كننده را تعيين مي‌كند. علائم راديويي در 2 فركانس با باند كوتاه فرستاده مي‌شود ( (L-bond باند كوتاه به فركانس هاي بين 390 تا 1550 مگاهرتز (MHz) اشاره مي كند. در  هر علامت، توالي كدگذاري شده‌اي ارسال مي‌شود. با مقايسة توالي دريافت شده با توالي اصلي، دانشمندان قادر به تعيين ميزان مسافت طي شدة علامت از ماهواره به زمين هستند.

تأخير علامت در شناسايي و مطالعة لايه هاي جوي كه سطح زمين را احاطه كردند (يونوسفر و تروپوسفر) مفيد هستند. علامت سومي نيز از ماهوراه به زمين ارسال مي‌شود كه شامل داده‌هايي دربارة سلامت موقعيت ماهواره‌است.

دومين بخش سيستم GPS ايستگاه زميني‌ست كه مانند وسائل مخابراتي ارسال كنندة داده ها به مركز داده‌ها، شامل يك دريافت كننده و آنتن است. آنتن تك جهته در هر محل، كه بيشتر شبيه به آنتي راديويي يك ماشين عمل مي‌كند، علائم ماهواره‌اي را جدا و بصورت جريانهاي الكتريكي به محل دريافت كننده ارسال مي‌كند. سپس دريافت كننده علائم را به كانالهاي طراحي شده براي يك ماهوارة و فركانس خاص در زماني خاص، جدا مي كند. زمانيكه علائم تفكيك شده باشد،‌ دريافت كننده مي‌تواند آنها را كدگذاري كرده و به فركانس هاي مجزا تبديل كند. با اين اطلاعات دريافت كننده موقعيت عمومي آنتن را تشخيص مي‌دهد (طول جغرافيايي، عرض جغرافيايي و ارتفاع). بعد از آن، داده‌هاي جمع آوري شده توسط دريافت كننده مي‌تواند مجدداً توسط دانشمندان فرآوري شده و چيزهاي متفاوتي از آنها مانند سري موقعيت هاي ديگر مطابق با همان آنتن و با دقت ميلي متري، بدست مي‌آيد.

سومين بخش سيستم، مركز داده ها است. نقش مركز داده ها دو جنبه دارد. اين بخش هم ايستگاه‌هاي GPS جهاني را كنترل مي‌كند و هم براي تحليل و اصلاح داده ها از دريافت كننده آن ايستگاهها، از سيستمهاي كامپيوتري خودكار استفاده مي‌كند. با كار بر روي داده هاي خام و ايجاد دادة فرآوري شده دانشمندان جهان قادرند از آن براي كارهاي متفاوت استفاده كنند. تا زمانيكه محل هاي GPS جهاني توسط مركز متفاوت در سراسر دنيا ساخته و اداره مي شوند، مكانهاي مركزي داده هاي متفاوت زيادي وجود دارد.

 

گيرنده‌‌هاي ‌ GPS:

اصلي‌ترين‌ عامل‌ در ‌تشخيص ‌گيرندها ‌نسبت‌ به ‌يكديگر ‌چگونگي ‌مشاهده ‌و ‌تعقيب‌ ماهواره‌ها ‌بوسيله ‌آنهاست.‌ اين‌

وظيفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بايستي‌ در‌ بدترين‌ شرايط‌‌ محيطي‌‌ و‌ آ‌ب‌ و‌ هوايي‌ و‌ در ‌حين‌ بدترين‌ حركات‌ ديناميكي‌ انجام‌ مي‌گيرد.‌ عامل‌ ديگر‌ در‌ تشخيص‌ گيرنده‌ها‌‌ مربوط‌ به كيفيت‌ و‌ نوع‌‌ داده‌هاي‌ دريافت‌ شده‌ بوسيله‌ آنهاست‌ به گونه‌اي‌ كه‌ كيفيت‌دريافت‌ داده‌ها‌‌‌ توسط‌ گيرنده‌ها‌‌ كاهش‌ ‌پيدا ‌نكند.

اكثر‌ گيرنده‌ها‌ داراي‌ كاركرد‌ عالي‌ و‌ ز‌يبا‌ هستند‌‌‌‌ جز‌ هنگاميكه‌ شرايط‌ اندازه‌ گيري‌  نامساعد مي‌شود. ‌ممكن‌ است‌

بدانيد كه‌ اكثر دستورالعمل‌ها‌‌‌‌‌ و ويزگي‌هاي‌ فني‌ گيرنده‌‌ها‌ تحت‌ شرايط‌ مناسب‌ با‌9 /99‌ درصد‌ رسيدن‌ به‌ دقت‌ PPM‌ 2را‌ در رمان‌ حدود چند دقيقه‌‌ جهت‌ تعيين‌  موقعيت‌ تضمين‌‌ مي‌كند .‌بنابراين‌ دقت‌ تعيين‌ موقعيت‌ نقاط‌ بستگي‌ به‌ كارايي‌ گيرنده‌ها‌ و كيفيت‌ و مدت‌ دريافت‌ داده‌ها‌ توسط‌ آنها‌ دارد.‌ ‌‌‌‌‌‌‌در زمينه‌ تعقيب‌ و‌ ره‌گيري‌ امواج‌ ارسالي ‌از ‌ماهواره‌ها ‌سه ‌نوع ‌مختلف‌ از ‌حركات ‌ديناميكي ‌مطرح ‌مي‌باشد .

‌1-‌‌‌‌‌‌‌حركات ‌ديناميكي ‌ناشي ‌از ‌حركت ‌ماهواره ‌ها‌‌

2-حركات‌ ديناميكي ‌ناشي‌ از ‌حركت‌ ‌ديناميكي ‌گيرنده‌‌ء ‌‌

3-حركت‌ مربوط‌ به‌ رفتار ديناميكي‌‌‌ ساعت ( نوسان‌‌ ساز ‌‌) گيرنده ‌

حركت ناشي از رفتار دينامكي ماهواره‌ها در مقايسه با دو حركت ديگر بسيار آرامتر و يكنواخت مي‌باشد حركت ماهواره در روز با دقت چند متر قابل پيش‌بيني شده است حتي اگر ما نتوانيم ماهواره را مشاهده كنيم و فقط به مقادير پيش‌بيني شده از حركت ماهواره بسنده كنيم با اين حال اختلاف دقتي در حدود يك متر ايجاد مي‌شود كه تاثير چنداني در تعيين موقعيت با        GPS ندارد.

دومين حركت مربوط به رفتار ديناميكي گيرنده‌هاست كه تقريبا غير قابل پيش بيني است و مي‌تواند بسيار تند و ناگهاني باشد اين نوع رفتار از اندازه‌گيريها با پردازش داده‌هاي GPS  به روش ( post processing ) در صورت وجود ماهواره‌هاي كافي قايل محاسبه و حذف است

سومين حركت ناشي از تغيير رفتار نوسان‌ساز موجود در گيرنده‌هاست اين نوع حركت نيز غير قابل پيش‌بيني است اين وضعيت هنگاميكه ساعت گيرنده‌ها تحت تاثير نوسانات و شوك‌هاي الكتريكي قوي قرار داشته باشد شديدتر مي‌شود تغيير رفتار ساعت گيرنده حتي هنگامي كه گيرنده ساكن است وجود دارد و هنگاميكه در حال حركت باشد ( كاربرد ناوبري ) هر سه نوع حركت فوق الذكر براي گيرنده بوجود مي‌آيد

در اين وضعيت يك وابستگي قوي بين توانايي گيرنده در مشاهدات ماهواره و قدرت امواج بوجود مي‌آيد

امروزه حركات ديناميكي گيرنده را همراه با رفتار ديناميكي ساعت آن جدا از حركت مربوط به ماهواره مشاهده مي‌كنند در اين تكنيك قدرت تمامي امواج دريافتي از ماهواره با يكديگر تركيب مي‌شوند آنگاه در يك فرايند پردازشي ابتدا حركات ديناميكي گيرنده و ساعت گيرنده محاسبه وجبران مي‌شود و در نهايت امواج حامل دريافتي از وماهواره بطور مجزا با توجه به قدرت و توان انها كه از هر ماهواره دريافت مي‌شود مشاهده و اندازه‌گيري مي‌شوند با اين تكنيك جديد مي‌توان ماهواره‌هاي GPS را حتي هنگاميكه گيرنده زير شاخ و برگ درختان قرار دارد مشاهده كرد در تكنيك فوق فرآيندي تعبيه شده است كه مي‌تواند حركت آرام و يكنواخت ماهواره‌ها با توجه به قدرت هر يك از امواج دريافتي از ماهواره‌ها محاسبه و پيش‌بيني كنند بنابر اين علاوه بر مشاهده ماهواره‌ها در زير شاخ و برگها امكان مشاهده ماهواره‌ها در حين حركات تند و ناگهاني گيرنده در محيطي كه تداخل امواج وجود دارد امكان پذير مي‌شود.

بنابر اين اجزا تكنيك (  Tracing ) داراي مزاياي ذيل است :

1 – مشاهده ماهواره‌هايي كه امواج حامل ضعيفي به زمين ارسال مي‌كنند

2 – امكان مشاهده ماهواره‌ها در حضور داخل امواج و موانع طبيعي

3 – حذف خطاهاي سايكل اسليپ مگر آن كه مدت زمان قرارگيري ماهواره‌ها در پشت موانع ارتباطي بسيار زياد باشد

4 – با اجزا تكنيك فوق قدرت داده‌هاي دريافت شده تا 10 db  بهبود مي‌يابد كه ناشي از باريك شدن مدار ره‌گيري امواج حامل مربوط به هريك از ماهواره‌هاست كه بطور مجزا انجام مي‌گيرد.

5 – دستيابي و توجيه اوليه گيرنده‌ها براي ره‌گيري و يافتن ماهواره‌ها حتي براي سيگنالهايي با قدرت پايين نيز بهبود مي‌يابد.

 

 

قسمتهاي مختلف پروژه GPS  :

سيستم GPS  شامل سه بخش اساسي است:

1 ) بخش فضايي :

شامل پرتاب و استقرار ماهواره‌ها در فضا مي‌باشد

2 ) بخش كنترل زميني :

شامل ايستگاههاي كنترل زميني است كه داراي مختصات معلوم هستند و موقعيت آنها از طريق ديگر روشهاي كلاسيك ژئودزي همانند روش VLBI  و ر ش RLR  ( فاصله سنجي ماهواره‌ي با امواج ليزر ) به دست مي‌آمده است اين ايستگاهها وظيفه تعقيب و مشاهده شبانه روزي ماهواره‌ها را به عهده دارند اين بخش بوسيله محاسبات رياضي پيچيده از طريق كمترين مربعات پارامترهاي مداري ( افمريز ) و موقعيت ماهواره‌ها را نسبت به يك سيستم ژئودتيك ژئوسنتريك محاسبه مي‌كنند.

در سيستم GPS  تعداد اين ايستگاههاي كنترل 5 عدد است كه در سراسر دنيا توزيع شده‌اند يكي از اين ايستگاهها كه كلرادواسپرينگ نام دارد و ايستگاه مركزي مي‌باشد در ايالات متحده در 39 درجه عرض جغرافيايي شمالي و 105 درجه طول جغرافيايي غربي قرار دارد و با دريافت اطلاعات مربوط به تعقيب ماهواره‌ها از چهار ايستگاه كنترل ديگر و همچنين تافيق اطلاعاتي كه خود ايستگاه از تعقيب ماهواره‌ها به دست آورده است از طريق روابط رياضي مناسب و انترپولاسيون بيروني پارامترهاي مداري ماهواره‌ها ( افمريزها ) را محابه و براي 12 ساعت از مدار ماهواره‌ها پيش‌بيني و برآورد مي‌كند اين ايستگاهها براي تعقيب ماهواره‌ها مجهز به آنتنهاي سهمي شكل هستند كه اطلاعات محاسبه شده توسط ايستگاه مركزي را بوسيله آنها به ماهواره تزريق مي‌كنند و ماهواره‌ها نيز اطلاعات بدست آمده مربوط به مدار محاسباتي را به تمامي گيرنده‌هاي زميني كه در اختيار استفاده ‌كنندگان مختلف اعم از نظامي و غير نظامي مي‌باشد به صورت رمز ( به وسيله كدهاي C\A وP ) قرار مي‌دهند ديگر ايستگاههاي كنترل زميني سيستم GPS  علاوه بر ايستگاه كلرادواسپرينگ كه در واندنبرگ ايالت كاليفرنيا قرار دارد ايستگاههاي ديگر همانند ايستگاه اسنشن در موقيعت ( 14W  و 8S  ) و ايستگاه ديه گوگارسيا در ( 75E و 10) و ايستگاه‌ هاوايي در ( 155W  و 20N  ) و ايستگاه كاجالين در ( 167E  و 9N  ) مي‌باشد.

3 ) بخش استفاده كنندگان :

شامل كليه گيرندههاي اين سيستم اعم از استفاده كنندگان نظامي و غير نظامي مي‌باشند كه گيرندههاي غيرنظامي‌ فقط مي‌توانند افمريزهاي ارسالي روي كد C\A  را از ماهواره‌ها دريافت مي‌كنند لذا تعيين موقعيت مطلق بوسيله آنها بسيار ضعيف است و خطاي S\A  روي نتايج چنين گيرندههايي بسيار تاثير گذار است .

 

 

 

کلیدواژه : نکات کاربردی GIS؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها