سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تعریف و مزایای SDI

 

  • SDIچیست؟

مجموعه ای پایه ای از فن آوری ها، سیاست گذاری ها و ترتیبات سازمانی اطلاق می گردد که تضمین کننده مهیا بودن داده های مکانی است.

SDI بستری را جهت یافتن، ارزیابی و استفاده از داده های مکانی برای عموم کاربران و تهیه کنندگان داده های مکانی در تمامی سطوح دولتی، بخش خصوصی، دانشگاه ها و سایر اقشار جامعه ایجاد می کند.

 

مقدمه    

اطلاعات مکانی یکی از مهمترین و حساسترین عوامل تصمیمگیري و به خصوص تصمیمگیري هاي اجتماعی ،اقتصادي و سیاسی در زندگی امروزه میباشد. به همین دلیل بسیاري ازنیازها، اهداف و فعالیت هاي سازمانهاي مختلف زمانی امکانپذیر است که دسترسی به دادههاي مکانی مناسب و یکپارچه میسر باشد. این موضوع به خصوص براي برنامه ریز ي هاي کلان بسیارحائز اهمیت است.

این موضوع، باعث توسعه زیرساختارهاي اطلاعات مکانی(SDI- Spatial Data Infrastructure) ، به عنوان یک بستر توانمندسازي(Enabling Platform)  در جوامع با اطلاعات مکانی ، در سطوح مختلف شده است. به SDI به عنوان مکانیزم پایدار براي اتصال اطلاعات مکانی کاربران و تولیدکنندگان داده ها به یکدیگر نگریسته میشود .

کاربران اطلاعات مکانی، به طور پیوسته براي نیازهاي خود احتیاج به دستیابی و دسترسی سریع به اطلاعات مکانی دارند ، لذا ،SDI  میتواند کمک شایانی به سادهسازي تبادل دادهها و منابع بین سازمانهاي مختلف بکند. با توجه به وجود سطح وسیع دادههاي مکانی، ابزارها و تولیدات مرتبط با آنها، توسعهSDI ، به عنوان یک بستر توانمندسازي ، این امکان را به کاربران مختلف می دهد تا با یکدیگر همکاري وسیعتري داشته باشند و به نیاز بازار پویا ي کنونی پاسخ بهتري ارائه نمایند

امروزه اهمیت راهاندازي زیر ساختارهاي اطلاعات مکانی(SDI)  جهت تسهیل در جمعآوري ، نگهداري و تبادل اطلاعات مکان مرجع و دادههاي مرتبط بیش از پیش مورد توجه واقع شده است. استفاده ازSDI  به منظور جلوگیري از دوباره کاري ها و بالا بردن قابلیت هاي نهفته در اطلاعات مکانی و افزایش بهرهوري از سرمایهگذاريهاي انجام شده در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار در جامعه، لازم و ضرروري است .

مراحل توسعه و ایجادSDI  براي هر کشوري نیز وابسته به تاریخچه تولید اطلاعات مکانی، سطح و نوع اطلاعات مکانی موجود، متولیان آن و نیازهاي توسعهاي کشور است. اما به طور کلی، جنبههاي مختلفی اعم از اجتماعی، قانونی ،سازمانی و فنی در توسعهSDI  باید مورد نظر قرار گیرند.

کاربردها:

استفاده ازSDI  ، باعث تسهیل در روند تصمیمگیري در کاربردها و فعالیت هاي متنوعی میگردد .مهمترین زمینه-هاي کاربرديSDI  عبارتند از:

مدیریت بحران،   آمایش سرزمین،   مدیریت منابع،

مدیریت زمین و کاداستر،  مدیریت منابع آبی و دریایی،  محیط زیست،  دفاع و امنیت،  مهاجرت،

آمار و برنامه ریزي،  بهداشت و درمان،

برنامه ریزي اجتماعی،  حمل ونقل،

کشاورزي،

معادن

 

اهداف اجرايSDI :

تسهیل در تبادل، ادغام و به کارگیري اطلاعات مکانی

افزایش منافع اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی حاصل از سرمایه گذاري هاي انجام شده بروي دادههاي     مکانی موجود توسط سازمان هاي مختلف  – تسهیل در توسعه بازار اطلاعات و صنعت

ارایه خدمات نوین و بهینه به کاربران با استفاده از فناوري اطلاعات

افزایش امنیت اجتماعی با به کارگیري اطلاعات مکانی در مدیریت بحران

ایجاد فرصتهاي جدید شغلی

ارایه خدمات بهینه به کاربران با بهرهگیري از اطلاعات مکانی و بهرهگیري بیشتر از بسترهاي توانمندسازي

سطوح SDI:

محیطSDI  داراي خاصیت سلسله مراتبی(Hierarchy)  بوده به این مفهوم که ارتباط بین سطوح یک جامعه (محلی، شهري و استانی) مختلف آن جهت تبادل اطلاعات و سرویس ها در محیط هاي مختلف ، فراهم می شود. موفقیت در ساخت و بکارگیري یکGIS  و همچنین دقت خروجی تحلیل هاي آن مبتنی بر تامین داده هاي مناسب و دقت اطلاعات ورودي در آنGIS  می باشد. لذا ساخت و بکارگیري یکGIS  بر روي بسترSDI  از ضریب اطمینان موفقیت بالاتري برخوردار می باشد. علاوه بر این خاصیت سلسله مراتبیSDI  امکان استفاده از اطلاعات مکانی موجود در آن و تبادل آن ها بین سطوح مختلف استان وGIS  هاي آن را فراهم می کند .GIS با بهره گیري و استفاده از پایگاه هاي موجود و تعریف شده در بسترSDI ( نقشه هاي توپوگرافی و لایه هاي اطلاعاتی شامل، آب، برق، گاز ،عکس هاي هوایی و تصاوریر  ماهواره اي و…) همراه با داده هاي توصیفی مربوط عوارض، امکان ایجاد یکپارچه پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی را فراهم می کند. از آنجایی که مدیریت و برنامه ریزي بهینه در استان نیز همانند هر جامعه رو به توسعه نیارمند موجودیت و دسترسی به حجم عظیمی از اطلاعات مکانی می باشد، لذاGIS  برروي بسترSDI  می تواند نقش ویژه اي را در جهت ارتقا کیفیت این مدیریت در سطوح مختلف ایفا کند.

اجزايSDI:

SDI یک شبکه ارتباطی بین پایگاههاي اطلاعات، سرویسها و خدمات، کاربردها و تکنولوژي و سیاستگزاري است که میتواند کیفیت زندگی را به طور کلی بالا ببرد و این امر از طریق دسترسی به پایگاههاي اطلاعاتی دقیق و بهنگام میسر میشود . دادهها و اطلاعات درSDI  ، شامل دادهها و اطلاعات پایه، دادهها و اطلاعات ادغام شده و سرویسهاي مرتبط با آن ها میباشند. اجزاي این زیرساختارها شامل دادهها و اطلاعات پایه ، نیروهاي انسانی(تولیدکنندهها و استفاده کنندهها )، قوانین و سیاست هاي دسترسی به اطلاعات، استانداردهاي فنی و روش هاي مختلف دسترسی بوده که هر یک از اجزاء، بسته به شرایط و امکانات موجود ، طراحی و ساخته میشوند.

 

کلیدواژه : SDI؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها