سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مسکن و رویکردهای تامین آن در دوره های مختلف

انواع مسكن:

مسكن را از حيث انواع مي توان به سه دسته اصلي تقسيم كرد كه عبارت از مسكن آزاد ، مسكن حمايت شده و مسكن اجتماعي است. در برنامه ريزي مسكن حمايت شده و اجتماعي دخالت دولت را ايجاب مي كند(رياضي،1381: 229).

در اين جا به تعريف اجمالي هر يك از سه گونه مسكن مي پردازيم:

مسكن آزاد:

اين نوع مسكن با استانداردها و تجهيزاتي متفاوت با استاندردهاي الگوي مصرف مسكن احداث مي شود و دولت از آن هيچ نوع حمايتي به عمل نمي آورد و تنها به كنترل و نظارت و اجراي مقررات ساخت و ساز، استانداردها، وضع عوارض و ماليات و ساير سياستهاي نظارتي و هدايتي مي پردازد. قيمت اين نوع مسکن در تعادل بازار و بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعيين مي گردد(رفيعي،1376: 9).

 مسكن حمايت شده:

اين نوع مسكن براساس استانداردهاي الگوي مصرف احداث مي شود و دولت به منظور تشويق سازندگان و حمايت از بهره برداران، از احداث اينگونه واحد ها حمايت مي كند.  حمايت دولت مشمول پرداخت سوبسيد بابت حق انشعاب آب، برق، گاز، عوارض زير بنا، وام ارزان قيمت و واگذاري زمين ارزان است.  مسكن حمايت شده ( با ميانگين 100 مترمربع درنقاط شهري )، عمدتاً از طريق قوانين و مقررات و نيز حمايت هاي غيرمستقيم دولت برنامه ريزي مي شود و در نتيجه در بحث برنامه ريزي مسكن عمدتاً به عنوان بحثي حاشيه اي مطرح مي شود(همان منبع، 229).

مسكن اجتماعي:

مسکن اجتماعي از ديدگاه سياستگذاران مسکن، به اين صورت تعريف شده است: مسکن اجتماعي به واحدهايي اطلاق مي شود که سطح زيربناي مفيد آنها تا 50 متر مربع بوده و به صورت انبوه ساخته مي شوند.

مسکن اجتماعي به نوع خاصي از تأمين مسکن اطلاق مي شود که ريشه اي تاريخي در قرن نوزدهم دارد و در تعدادي از کشورهاي صنعتي طي دهه هاي گذشته و به ويژه در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم يکي از روشهاي عمده تأمين مسکن براي افراد کم درآمد و ميان درآمد بوده است. و برخي کشورهاي در حال توسعه که در جهت حل کمبود مسکن خود اقدام کرده اند، نيز انواعي از روشهاي تأمين مسکن اجتماعي را به نوان راه حلي در مقابل مسکن استيجاري خصوصي و سکونت ملي اختيار کرده اند(اهري، 1373: 295).

از اين نوع مسکن به عنوان مسكن حداقل نيز تعبير مي شود كه عمدتاً مرتبط با اهداف اجتماعي احداث مي گردد و براساس حداقل هاي قابل قبول و احياناً پايين تر از استانداردهاي الگوي مصرف توليد مي شود ( 50-75 مترمربع ).  بهره برداران از اين نوع مسكن زوج هاي جوان، اقشار كم درآمد، خانوارهاي بي سرپرست و ساير موارد مشابه كه توان خريد يا توانايي تأمين مسكن مناسب در بازار را ندارند مي باشند.  عواملي همچون اهداف اجتماعي، استانداردهاي الگوي مصرف مسكن، نوع بهره برداران، مسأله بازار از جمله مواردي است كه دخالت دولت را در امر تأمين مسكن اجتماعي ايجاب مي كند.  دولت به عنوان تنها بخشي كه بدون انگيزه و هدف اقتصادي خصوصي است بر مبناي وظايف و مسئوليت هاي كلاني كه نسبت به شهروندان دارد متولي اين بخش مي شود(همان منبع،229).

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها