سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مسكن و فرایند برنامه ريزي آن

برنامه ريزي مسكن:

به طور كلي مي توان عنوان كرد كه برنامه ريزي مسكن جزئي از نظام برنامه ريزي شهري محسوب مي شود كه در آن فعاليت هاي اجتماعي،‌ اقتصادي و فرهنگي جزئي از فعاليت هاي درون مكاني و واحدهاي مسكوني جزئي از فضاهاي تغيير شكل يافته و تطابق يافته شهري محسوب مي شود كه بر حسب موضوع در چارچوب                      برنامه ريزي مسكن مورد توجه قرار مي گيرد. با توجه به اين موضوع برنامه ريزي مسكن با تخصيص فضاهاي قابل سكونت به نيازهاي مسكوني و توجه به محدوديت منابع و استفاده از تئوريها و تكنيك هاي ويژه با چهارچوب هاي اجتماعي،‌فرهنگي، سياسي و اقتصادي سرو كار دارد. ( دلال پورمحمدي، 1379: 25) به طور كلي هر گونه برنامه ريزي مسكن بر اساس مطالعات و بررسيهاي عميق عوامل اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و اقتصادي كه در ميزان و نحوه احتياجات اجتماعي افراد تا حد زيادي موثر است انجام مي گيرد.

فرايند برنامه ريزي مسكن

« فرايند برنامه ريزي فضايي مسكن به عنوان بخشي از فرايند كلان برنامه ريزي فضايي شهر، فرايندي دوگانه است كه هر دو عنصر تصميم سازي و تصميم گيري را در بر مي گيرد.  هر كوششي در جهت تدوين خط مشي هاي مسكوني، بخشي از يك فرايند كلا‌ن است كه نقش فني در فرايند تصميم سازي و تأمين اطلا‌عات لا‌زم ( شامل تحليل مشكلات موجود، معرفي اهداف، راهبردها و خط مشي هاي گزينه ) براي تصميم گيري توسط تصميم گيرندگان شهري را به عهده دارد (عبدي دانش پور، 1381: 8).

اگر فرايند برنامه ريزي شهري را يك بار برحسب ريزمراحل و عوامل تصميم گيري و بار ديگر برحسب موضوع مورد برنامه ريزي درنظر بگيريم به اين ترتيب مي توانيم به جايگاه مسكن و فعاليت هاي مربوط به     برنامه ريزي مسكوني در يك چار چوب كلان برنامه ريزي پي ببريم.  به هر حال، يك فرايند برنامه ريزي مسكوني همچون يك سيستم، از عناصري تشكيل شده است.  اگر هر يك از اين عناصر را به صورت يك سيستم تصور كنيم اين عناصر به اين صورت خواهد بود (شکل شماره 2- 1 ):

الف) سيستم طبيعي (يعني سيستم مسكوني و در واقع سيستم شهري در آن جاي دارد ) و سيستم شهري

ب) سيستم ارزشي: يعني تمام ارزشهاي كوچك جامعه را در رابطه با مسكن داراست ( بايد توجه كرد كه ارزش ها هدايت كننده تصميمات هستند ).

ج) جامعه مورد برنامه ريزي مسكوني (نيازمندان و متقاضيان مسكن ).

د) توليد مسكن كه خود متشكل از سه عنصر است: زمين ، مصالح و عناصري كه درساخت مسكن به كار مي رود و همچنين عمل ساخت مسكن كه توسط نيروي كار و ساير عوامل براي توليد مسكن انجام مي شود.

ه) سازمان هدايت و كنترل مسكوني، شامل عوامل تصميم گيرنده ( تصميم ساز و تصميم گيرنده ) در دو بخش عمومي و خصوصي، ابراز حقوقي و اسناد برنامه ريزي است.

و) سيستم ارتباطات كه شامل سيستم ارتباطات شهري و ارتباط بين سيستم مسكوني و ساير سيستم هاي شهري          مي شود(همان منبع،10).

نكته قابل تأمل دريك سازمان فضاي مسكن، چگونگي عمل متقابل اجزاء است.  با چنين نگرشي مي توان به اين نتيجه رسيد كه:

الف) عرضه مسكن نمي تواند تنها نتيجه مستقيم پخش فضايي تقاضا باشد .

ب) گوناگوني در ذخيره موجود ( و آتي ) مسكن و جا به جايي در عوامل مؤثر به ساختمان سازي جديد نمي توان ناديده گرفت، زيرا اين دو، سيماي اجتماعي يك شهر را از طريق اقتصاد مسكن و محيط ( كالبدي ) ايجاد شده تغيير مي دهند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها