سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جهان شهر(Global city)

 

جهان شهر(Global city) :

 از دهه 1970 و 1980، اقتصاد دستخوش فرایند دگرگونی، از بین المللی شدن تا جهانی شدن شده است. توسعه سریع زیرساختها و تکنولوژی اطلاعات و مخابره از راه دور، پیشرفتهایی را از قبیل : توسعه جهانی امور مالی و بازارهای عمده در مورد دسترسی اقدامات مالی و توسعه کارایی های جهانی به وسیله اقدامات چندملیتی به بار می آورد. اقتصاد پایش را فراتر از چارچوب ملی – ایالتی می گذارد؛ و همچنین انتقال فرهنگی نیز جهانی می شود. این فرایند عدم محدودیت نقش های مختلف اقتصادی و فرهنگی را ارتقاء داده است؛ اما به جای آنکه در همه مکانها پراکنده شود، این نقشهای مختلف در تعدادی از شهرها در سرتاسر جهان متمرکز شده اند.

سازماندهی دوباره این نقشهای جهانی مختلف موجب دگرگونی مادرشهرهایی که به طور تاریخی و سنتی، مراکز تجاری بین المللی بودند، گشته است. آنها را با یک نقش جدید استراتژیک آماده می کند. جهانی شدن موجب تغییرات بزرگی در فرهنگ این فضاهای شهری بزرگ شده است. نقشهای مختلف آنها به فراسوی مرزهای ملی – ایالتی گسترش پیدا کرده است، آنها مبهم شده اند، مقیاس و حوزه آنها به طور نمایشی گسترش پیدا کرده است. نمونه های فضایی آن به صورت تنگاتنگ با وابستگی اجتماعی مرتبط است.

درحال حاضربیش از 300 ناحیه ی شهری در سراسر جهان باجمعیت بیش از یک میلیون نفروجود دارد. مرزهای اداری وسیاسی آنها عملاً بی معنا می شود. مفاهیمی مانند مگالا پلیس یا مگا سیتی نمی توانند به اندازه چنین مناطقی کارایی داشته باشند. مادرشهرهای جهان با توجه به این رویدادهای دگرگون کننده مطالعه شده اند و جستجوی پارادایم جدید موجب پیشرفت قابل توجهی از اواخر دهه 1980 شده است. به این شهرهای جدید القاب و برچسبهای مختلفی داده شده است؛ مانند : شهرجهانی، شهراطلاعات، کیهان شهر[1]، و جهان شهر.

بعد از پیشنهاد “فرضیه شهر جهانی” به وسیله جان فریدمن ((John Friedmann و سایرین، ساسکیا ((Saskia توجه اش را به نقش آنها به عنوان مراکز اقتصادی جهان متمرکز کرد و خاطرنشان نمود که یک نوع جدید از شهر ظاهر و متولد شده است. او آن را “جهان شهر[2]” نامید و نمونه هایی مانند : نیویورک، لندن و توکیو را ذکر کرد. متعاقباً Worldcity  اغلب به Global city اشاره دارد.

برای آنکه به یک شهر به دید جهانی نگریسته شود، باید شکل مشخصی از جنبه های گوناگون داشته باشد که شامل این موارد می شود :

  • داشتن بازارهایی که یک سیستم شهری را درون سیستم جهانی ترکیب و ایجاد کند.
  • یک جزء اصلی و سازنده فضایی در یک مقیاس جهانی باشد و با یک ساختار الحاقی چندسطحی ترکیب شود، به طوریکه پتانسیل آن در سطوح، نه تنها قویاً به مقیاس اقتصادی اش وابسته باشد بلکه به قدرتش از تسلط و نفوذ جهانی نیز به طور گسترده مرتبط باشد، که در سایر نواحی شهری متمرکز می شوند؛ مانند نقش های فرهنگی آن.
  • به عنوان یک میانجی بین شهر و بخش های مالی شناخته شود که نواحی مرکزی، نیمه پیرامونی و پیرامونی است را تشکیل می دهد.
  • هم از دیدگاه مقیاس وسیع فضای شهری برای تحقق نظم بالاتر فعالیت های پخته اجتماعی – اقتصادی، که قدرت فضاها نامیده می شود و هم از یدگاه توسعه رو به ارتقاء “فضای کامپیوتری” در شهر که قدرت جریانات نام دارد، درک شود.

 

به هر حال فرضیه “World city” در این چهار موضوع بالا خلاصه می شود. از بین اینها “فضا[3]” و “نقش های اجرایی مرکزی[4]” که اقتصاد جهانی را توسعه خواهد داد، به شدت با جهان شهری که ساسن (sassen) از آن دفاع می کند، در ارتباط است. (راجر کاوس، 2005، ص 146)

-[1] Casmopolis

[2]– Global city

[3]– place

[4]– Centeral administrative function

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها