سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مزیتها و کاربردهای برنامه ریزی استراتژیک

مزیتها و کاربردهای برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک به عنوان تلاشی منظم و سازمان یافته در راستای دستیابی به تصمیمها و اقدامات بنیادی که شکل دهنده و راهنمای آنچه یک سازمان(یا هر نهاد دیگر) هست، کارهایی که انجام می دهد، واینکه چرا این کارها را انجام می دهد، تعریف شده است. اهمیت برنامه ریزی استراتژیک از توانایی آن در کمک به سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی و جوامع برای ارایه عکس العمل موثر نسبت به اوضاع تغییریافته ای که پیرامون آنها را احاطه کرده است، ناشی می شود.برنامه ریزی استراتژیک یکی از راههای کمک به سازمانها و جوامع برای برخورد مناسب با تغییر اوضاع و احوال جهان است.این امر می تواند به سازمانها و جوامع در تنظیم و حل مهمترین مسائل مبتلا به کمک کند.برنامه ریزی استراتژیک به سازمانها کمک می کند تا نقاط قوت خود را بازشناخته، از فرصتها و موقعیتهای مهم استفاده کرده، و درعین حال بر ضعفها و تهدیدهای خود فایق آمده یا آنها را به حداقل کاهش دهند.همچنین برنامه ریزی استراتژیک به سازمانها و جوامع کمک می کند تا در دنیایی که به مراتب چهره ای خصمانه تر پیدا کرده، بسیار کارسازتر عمل کنند(برایسون،1383 :27و28).

می توان فواید و مزایای برنامه ریزی استراتژیک را به شرح زیر نیز ارائه نمود:

 • جهت گیری آینده را مشخص می کند.
 • اولویتهای آینده را مشخص می کند.
 • تصمیمات امروز، با توجه به پیامدهای آینده اتخاذ می شوند.
 • پایه های منطقی و قابل دفاع برای تصمیمگیری برقرار می نمایند.
 • حداکثر مسائل درونی و بیرونی، تحت کنترل درآمده و حداکثر بصیرت در مسائل اعمال می گردد.
 • مشکلات عمده سازمانی را حل و عملکرد سازمانی را بهبود می بخشد.
 • با شرایط در حال تغییر، به روش کارساز برخورد می شود.
 • بر عملکرد و تخصص تاکید داشته و بر آن می افزاید.
 • ارتباطات و مشارکتها را تسهیل می کند.
 • علایق و ارزشهای نا همگرا را با یکدیگر همسو و منطبق می کند.
 • تصمیم گیری منظم و اجرای موفقیت آمیز را تشویق و ترویج می نماید.

مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می دهد که به شیوه ای خلاق و نو آور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند.این باعث می شود که سازمان دارای ابتکار عمل بوده و فعالیتهایش به گونه ای درآید که اعمال نفوذ کند.سازمان می تواند، سرنوشت خود را رقم زده و آینده را تحت کنترل درآورد. ازطرف دیگر مدیریت استراتژیک به سازمان کمک می کند از مجرای استفاده از روش منظم تر، معقول تر و منطقی تر، راههای استراتژیک را انتخاب کند(سرمدسعیدی،17:1386).

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها