سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مفهوم طرح تفصیلی شهری و ضرورت و اهداف آن و مراحل تهیه آن

طرح تفصیلی شهری

طرح تفصيلي در حقيقت، تنظيم برنامه هاي مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهري و طراحي آنهاست(سعيدنيا، 1382 :43).طرح تفصیلی در هرم برنامه ریزی پس از طرح جامع قرار می گیرد و جزئیات آنچه در طرح جامع به تصویب می رسد در قالب نقشه ها و ضوابط، اجرایی می گردد.

در مجموع می توان گفت طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری را مشخص کرده و سطوح مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از کاربریها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم ساختمانی در واحدهای شهری ، اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری در آن تعیین می شود و در پایان نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می شود.

پس از تهیه طرح جامع شهر، طرح تفصیلی به منظور انجام برنامه های اجرائی تصویب شده در طرح جامع صورت می گیرد و در حقیقت تنظیم برنامه­های تفصیلی و مشروح اقدامات جزء به جزء در مناطق محلات شهری و طراحی آنهاست و در چهار مرحله زیر صورت می­گیرد (مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، 1387: 91).

طرح تفصیلی شهری

مراحل تهیه طرح تفصیلی

1-مرحله بازشناسی

2-مرحله تثبیت برنامه­ها و طرح­های اجرائی

3-مرحله تشخیص و تعیین اولویت ها

4-مرحله انجام و اجرای محتوی طرح و کاربری اراضی

طرح تفصیلی در حقیقت تنظیم برنامه­ های مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهری و طراحی آنهاست. در طرح تفصیلی خدمات و فضاهای شهری با مشخص کردن جزئیات قابل اجرا تعیین می­شود. در بند 3ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 16تیر 1353 طرح تفصیلی چنین تعریف شده است: طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی و طرح جامع شهری نحوه استفاده از زمین­های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از آنها و همین­طور وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور، مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و کل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می­شود به طور کلی نقشه­ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی، تهیه و تنظیم می­گردد. در واقع محتوی طرح تفصیلی عبارت است از نقشه­ها کاربری اراضی، شبکه ارتباطی، مساحت­ها، سرانه­ها، معیارها و ضوابط دقیق و اجرایی طرح جامع شهر که پیش از تهیه طرح تفصیلی تهیه شده و به تصویب مراجع رسمی رسیده است.

ضرورت:

برای اینکه بتوان خطوط کلی طرح جامع را به طرحهای دقیق قابل اجرا تبدیل کرد، از مکانیزم طرحهای تفصیلی استفاده می شود. زیرا طرحهای جامع، شامل مسائل و راهنماییها و خط مشی‌های کلی است . به جزئیات نمی‌پردازد. بنابراین طرح تفصیلی، متعاقب طرح جامع شهری و به منظور اجرای برنامه‌های اجرایی تصویب شده، در این طرح صورت می‌گیرد.

طرح تفصیلی در حقیقت تنظیم برنامه‌های مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهری و طراحی آنهاست.
به این ترتیب ماهیت غیر قابل اجرای طرحهای فرادست، تهیه طرحهای تفصیلی را ضروری می‌نماید. زیرا طرح تفصیلی عرصه‌ای است که در آن طرح جامع منصه عمل و اجرا نزدیکتر می‌شود؛ وضعیت اراضی و مالکیت روشن‌تر شده، ساز و کار مدیریت شهری برای کنترل و  نظارت بر فضاهای شهری و کاربری اراضی تکمیل می‌گردد.

اهداف:

براساس تعریفی که در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن بیان شده و در چارچوب اولویتهای تعیین شده در مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری که از اصول کلی جامع هر شهر نشأت می‌گیرد، اهداف طرح تفصیلی به شرح زیر است:

تعیین دقیق چگونگی استفاده از زمینهای شهر تعیین موقعیت و مساحت هریک از آنها در سطح محلات شهر.  تعیین وضعیت دقیق و تفصیلی شبکه‌های ارتباطی عبور و مرور. تعیین دقیق میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری. به طور کلی منظور غایی تهیه طرح تفصیلی، عملی کردن اصول و اهداف طرح جامع شهر و بهتر کردن ارتقای کیفیت محیط، رفع کمبودها، ساماندهی محلات و افزایش توان نظارتی ساز و کار مدیریت شهری است.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها