سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اصول ده گانه رشد هوشمند شهر

اصول رشد هوشمند شهر

بر پايه همين سه هدف کلي “آژانس حفاظت محيط زيست آمريکا” 10 اصل کلي را به عنوان اصول پايه اي رشد هوشمند برشمرده که عبارتند از:

 1. ايجاد کاربري هاي مختلط

  : مكانيابي منازل مسكوني، مراكز تجاري، ادارات، مدارس و مراكز تفريحي و خدمات در فاصله پياده روي، در محلات متراكم مي تواند زندگي اجتماعي را بهبود بخشيده و استفاده از وسايل حمل و نقل موتوري را کاهش دهد علاوه بر اين، اختلاط كاربري ها به عنوان يك جزء مهم براي دستيابي به مكان بهتر در يك اجتماع، سرزندگي و امنيت را افزايش داده و همچنين منجر به منافع مالي و اقتصادي مي شود. انجمن ملي مسكن سازان امريكا نيز از توسعه با تراكم هاي بالاتر و سياست هاي كاربري زمين نوآور به منظور ترغيب كاربري مختلط و توسعه هاي پياده محور با دسترسي به فضاهاي باز و حمل و نقل عمومي حمايت مي كند. اختلاط كاربري ها همچنين مي تواند طيف وسيعي از انتخاب هاي مسكن را نيز در يك محله فراهم آورد به طوري كه تمام اقشار اجتماعي با سطوح درآمدي متفاوت توانايي تامين مسكن را داشته باشند(APA,1998:7-8).

در اين اصل با کنار هم قرار دادن کاربري هاي شهري به ويژه سه کاربري مسکوني، تجاري و اداري، در عين حال که ميزان سفر سواره در شهر کاهش مي يابد تنوع و امنيت قابل ملاحظه اي نيز در جامعه ايجاد مي شود. بر اين اساس انواع کاربري هاي عمومي به ويژه کاربري تجاري در کنار واحدهاي مسکوني ارزش اقتصادي اين واحدها افزايش يافته و به دريافت ماليات ها و انواع درآمدهاي محلي بيشتر؛ کمک مي کند.

 1. بهره گيري از مزاياي طراحي فشرده ساختمان ها:

  در اين رويکرد با هدايت توسعه از حالت افقي به حالت عمودي، افزايش تراکم ساختمان ها در طبقات تامين شده و با اين راهکار فضاي باز بيشتري بر روي زمين جهت استفاده عمومي فراهم مي شود.

 2. ايحاد دامنه ايي از فرصت ها و حق انتخاب براي مردم در تعيين نوع مسکن:

  با توجه به زندگي انواع مختلف طبقات اجتماعي به ويژه در کلانشهرها، رشد هوشمند در کنار فشرده سازي طراحي ساختمان ها مسئله ارائه مسکن با کيفيت و متنوع را که بتواند انواع طيف ها و طبقات اجتماعي با گروه هاي درآمدي مختلف را شامل شود؛ در دستور کار خود قرار مي دهد.

 3. ايجاد واحدهاي همسايگي (محله) با قابليت فراهم کردن امکان سفر پياده براي افراد:

  با اختلاط کاربري ها و توزيع آن در آستانه هر محله، ميزان سفرهاي سواره کاهش يافته و در عين حال امکان تعاملات اجتماعي و شناخت ساکنين محل افزايش مي يابد.

 4. ايجاد محلاتي متمايز و جذاب؛ با ايجاد حس مکان در افراد:

  رشد هوشمند در موضوع طراحي و ساخت و ساز در شهرها، مسئله توجه به ارزش هاي محلي و فرهنگي را مورد تأکيد قرار مي دهد. در راستاي اجراي اين اصل در معماري و طراحي خيابان ها با احياء مجدد ارزش ها و نماد هاي محلي در افراد نسبت به محيط زندگي خود نوعي از حس مکان (احساس تعلق به مکان) شکل مي گيرد.

 5. حفاظت از فضاهاي باز، زمين کشاورزي، زيباي هاي طبيعي و نواحي داراي بحران زيست محيطي: با تخريب منابع طبيعي پيرامون شهرها در نتيجه رشد پراکنده شهري؛ رشد هوشمند موضوع فضاهاي باز را که در برگيرنده انواع زيستگاه هاي طبيعي و تفرجگاه ها است؛ مورد توجه قرار داده و با تأکيد بر حفظ اين اراضي؛ انواع مختلف مزاياي حاصل از آن همچون افزايش درآمدهاي توريستي، مبارزه با آلودگي هاي صوتي، کنترل باد، جزيره حرارتي شهرها بهره مندي از صرفه جويي هاي ناشي از مقياس نزديکي مزارع به شهرها و … را تأمين مي کند.
 6. توسعه مستقيم و قدرتمند شهر به طرف جوامع و نواحي موجود در شهر (توسعه دروني): در راستاي حفظ سرمايه هاي طبيعي پيرامون شهرها (اراضي گرين فيلد)، کاهش هزينه زيرساخت هاي توسعه افقي، کاهش سفرهاي سواره و همچنين تقويت حس همسايگي، رشد هوشمند مسئله توسعه به سمت نواحي داخلي شهرها (اراضي براون فيلد) را به عنوان يکي از 10 اصل خود قرار داده است. رشد هوشمند توسعه را به سمت ايجاد اجتماع هايي كه داراي زيرساخت هاي لازم و مطلوب باشند، سوق مي دهد. اغلب محله هاي موجود مي توانند از طريق توسعه ميان فضاها، بازتوسعه زمين هاي قهوه اي و بهسازي ساختمان هاي موجود پاسخگوي توسعه مورد نياز اجتماع باشند. رشد هوشمند از محلاتي حمايت مي كند كه حسي از تعلق محلي ايجاد كرده و بنابر اين به دنبال يك بافت اجتماعي يكپارچه است كه منافع اقتصادي را نيز در بردارد. انجمن ملي مسكن سازان امريكا، امن كردن شهرها از جرم و جنايات، ارتقاي كيفيت مدارس و ايجاد فرصت هاي شغلي را پيش نيازهاي بازسازي مراكز شهرها و ترغيب مردم به بازگشت به اين محدوده ها است.
 7. فراهم کردن اشکال متنوعي از حمل و نقل به منظور فراهم کردن حق انتخاب براي شهروندان: در پاسخ به بدتر شدن وضعيت ترافيک در کلانشهرها، رشد هوشمند بر موضوع برنامه ريزي حمل و نقل تاکيد کرده تا با فراهم آوردن انواع گزينه هاي حمل و نقل به ويژه حمل و نقل عمومي و دوچرخه- سواري بتواند تعداد سفرها و همچنين مدت زمان سفر را کاهش داده و در عين حال ارتباط بين شبکه راه ها را نيز بهبود ببخشد. حمل و نقل بايد ايمن، مطلوب و مهيج باشد. اين معيارهاي اجرايي بر طراحي پياده رو، طراحي الگوهاي دسترسي، مكانيابي پاركينگ، جلوآمدگي ساختمان ها، درها و پنجره ها و … مؤثر است. ارتباط مناسب تر ميان كاربري زمين و حمل و نقل و افزايش دسترسي به خدمات با كيفيت بالا، امكان چند مدل كردن حمل و نقل را افزايش مي دهد. همچنين به منظور ايجاد محلاتِ پياده كه براي پياده روي جذاب باشد عواملي نظير اختلاط مناسب كاربري ها و تراكم، تقاطع هاي متراكم و محلات با مقياس مردم مورد نياز خواهد بود. محلات پياده، حركت را افزايش، تأثيرات زيست محيطي نامطلوب را كاهش و اقتصاد را تقويت كرده و از اجتماعات قوي تر از طريق تعامل اجتماعي پيشرفته پشتيباني مي كند.
 8. اتخاذ تصميمات توسعه مبتني بر سه ويژگي؛ قابل پيش بيني بودن، عادلانه بودن و در نهايت مقرون به صرفه بودن: شهرداري ها و متوليان امور شهري مقدار زيادي از درآمدهاي خود را از منابع مردمي (خصوصي) تأمين مي کنند. بر همين اساس تامين اعتبار براي بسياري از پروژه ها و اهداف رشد هوشمند وابسته به مشارکت مردمي و بخش خصوصي است. در همين راستا رشد هوشمند موضوع اطلاع رساني، دربرگيري تمامي طيف هاي اجتماعي و مقرون به صرفه بودن پروژه ها را در دستور کار خود قرار داده است.
 9. تشويق شهروندان و افراد ذينفع به همکاري و مشارکت در برنامه ريزي و تصميمات شهر: شناسايي مشکلات هر جامعه توسط شهروندان و ساکنان محل بهتر صورت مي گيرد و به تبع با مشارکت شهروندان در برنامه ريزي هاي شهري ميزان موفقيت اين طرح ها و برنامه ها نيز بيشتر است. برهمين اساس رشد هوشمند موضوع مشارکت شهروندان در برنامه ريزي ها و تصميمات مديريتي را به عنوان يکي از 10 اصل خود قرار داده است (Smart growth principle, www.epa.gov: 2007).

در راستاي تحقق اصول “دو”،  “شش” و “هفت” رشد هوشمند؛ توسعه دروني همواره به عنوان راهکاري در جهت تحقق رشد هوشمند مورد توجه و تاکيد برنامه ريزان شهري بوده است. در همين چارچوب رشد هوشمند به ويژه از دهه 1990 به بعد سياست توسعه دروني را به عنوان سياستي کارا در راستاي مقابله با رشد پراکنده و گسترده شهرها مورد توجه قرار داده است (Farris,2001: 1).

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها