سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ضرورت توسعه درونزا در برنامه ریزی شهری

ضرورت توسعه درونزا در برنامه ریزی شهری

ضرورت توسعه ي  درونزا را از دو جنبه مي توان در نظر گرفت، كه در ادامه به تشريح آنها پرداخته مي شود:

الف) جوابگويي به رشد و توسعه شهر

رشد شتابان شهرنشيني كه به واسطه تمركز فعاليتي در شهرها حاصل شده است، دوام رشد و توسعه براي شهرها را رقم مي زند. اين رشد و توسعه بايستي به نحوي بهينه و با در نظر داشتن تمامي عوامل محيطي، كالبدي، اقتصادي و اجتماعي صورت پذيرد. پاسخگويي به اين نياز را از سه منظر مي توان بررسي كرد:

– رشد و توسعه ي  درون شهري

– رشد و توسعه ي  پيرامون شهري (پيوسته)

– رشد و توسعه ي  منفصل از شهر (رشد اقماري)

هر كدام از اين موارد دربردارنده­ي نكات مثبت و منفي، و مزايا و كاستي هايي است كه در جدول (2) درج شده اند.

      عوامل رشد از درون (توسعه ي  درونزا) رشد از پيرامون (توسعه ي  گسترده) رشد اقماري (منفصل)
      محيطي حفظ ارزش هاي محيطي و              چشم اندازهاي طبيعي عدم توجه به  ارز ش هاي محيطي عدم توجه به ارزش هاي محيطي
      اقتصادي كم هزينه بودن تأمين زيرساخت ها و خدمات شهري- ايجاد عملكردهاي مختلف و افزايش   بهره وري و كاهش هزينه قيمت بالاي زمين هاي شهري هزينه بالاي تأمين زيرساخت ها و خدمات شهري- قيمت    پايين تر زمين- هزينه       جابه جايي بالا هزينه هنگفت تأمين ارتباطات با شهر اصلي- هزينه بالاي تأمين زيرساخت ها و خدمات شهري- خدمات پايين زمين
      كالبدي ارائه الگوهاي متناسب زيست و سكونت متناسب با بافت پيرامون- حفظ و ارتقاي ارزش هاي كالبدي عدم توجه به الگوهاي سكونتي بافت اصلي شهر(عدم همگني)- انحطاط تدريجي بافت مركزي در شرايط خاص عدم توجه به الگوهاي سكونتي شهر اصلي
     اجتماعي حفظ و ارتقاي حس اين مكاني (حس هويت شهر) عدم توجه به هويت شهري و از بين رفتن هويت در مكان هاي جديد سكونت

ب) پاسخگويي به مسائل و معضلات شهري

مسائل و علت هاي متعدد ديگري باعث پيدايش زمين هاي خالي و متروكه در شهر مي گردند. عواملي نظير موانع توسعه، اغتشاش بازار، عوامل فرهنگي و جمعيتي و مانند اينها از اين جمله اند؛ ولي بايستي توجه داشت كه زمين هاي خالي، باير و متروكه نيرويي خودافزا دارند؛ به عنوان مثال، زمين هاي خالي و باير منجر به نقصان و كاهش ارزش اقتصادي در جوامع مي شوند و به از دست رفتن فرصت هاي شغلي مي انجامند. اين امر خود باعث كاهش كيفيت زندگي مي گردد و انگيزش لازم را براي آنكه ساكنان ديگر نيز آن نقاط را ترك كنند، فراهم مي آورد.

با توجه به مطالب ذكر شده، اگر توسعه ي  درونزا براي پاسخگويي به رشد و توسعه روزافزون شهري با در نظر گرفتن پتانسيل و ظرفيت هاي رشد و توسعه ي  دروني (زمين هاي خالي و باير) و جلوگيري از گسترش بي رويه شهري باشد، اين استراتژي تطبيقي خواهد بود؛ حال آنكه اگر توسعه ي  درونزا به عنوان راه حل و برنامه اي براي معضلات زمين هاي باير و متروكه مطرح گردد، آنگاه استراتژي محافظه كارانه خواهد بود (سعيدي رضواني،كاظمي،1390). از ديگر ضرورت هاي توسعه درونزا مي توان به عوامل زير اشاره نمود:

  1. توسعه دروني منجر به ايجاد شکل فشرده تري از توسعه شهري مي شود که در آن از اراضي و منابع آن استفاده مصرفي کمتري مي شود.
  2. توسعه دروني سبب افزايش تحرك براي افرادي مي شود که نمي توانند و يا نمي خواهند حرکت سواره رانندگي داشته باشند. اين رويکرد همچنين بخش مهمي است از راهکار کاهش تراکم رفت و آمد و ترافيک سواره است.
  3. توسعه دروني سبب استفاده تمام و کمال از تسهيلات و خدمات موجود در داخل شهر؛ قبل از بررسي مسئله توسعه همين خدمات به سمت نواحي بيروني شهر مي شود. اين امر باعث ذخيره بودجه دولت هاي محلي مي- شود.
  4. توسعه دروني باعث ايجاد فرصت هايي در رابطه با افزايش ساخت انواع مختلف مسکن؛ متناسب با انواع گوناگون نيازها و طيف هاي مختلف قدرت خريد خانواده هاي امروزي مي شود.
  5. توسعه دورني و سرمايه گذاري مجدد در بخش مرکزي شهرها براي سلامت اقتصادي کل منطقه و پيرامون آن عاملي حياتي است.
  6. توسعه دروني مي تواند فرصت هاي جديدي را بياورد و کيفيت زندگي ساکنان نواحي مرکزي شهرها را بهبود ببخشد.
  7. توسعه دروني سبب ايجاد واحدهاي همسايگي درون شهري مي شود که مکان هاي اجتماع درون محلات با شبکه ارتباطي پياده درون آن سبب تسهيل روابط بين همسايگان مي شود (Municipal Research and Service Center of Washington,1997: 1).
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها