سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Housing Master Plan: Future Vision

طرح جامع مسکن : چشم انداز آینده

فهرست مطالب

طرح جامع مسکن : چشم انداز آینده

طرح جامع مسکن یک بار در سال 1384 تدوین و در عمل نیز کنار نهاده شد. در این طرح به شکل مشخص موضوع اسکان غیر رسمی پرداخته می شود.

حاشیه نشینی و سکونتگاههای فرودست

در ابتدای بخش به اسکان غیر رسمی و سکونتگاه های فرودست به شاخص ها اشاره می شود و در سال 84 جمعیت این نقاط حدود 5 میلیون نفر برآورد می شود. از سیمای کالبدی نابهنجار، مساکن غیرمقاوم، فضای زیستی محدود، دفع فاضلاب، دفـع زباله، کمبود خدمات شهری، استفاده بدون مجوز از آب و برق، نارسائی حمـل و نقـل،کمبود خدمات آموزشی و بهداشتی، و کمبود فضای سبز، از مشخصههای مشترک ایـن سکونتگاهه نام برده می شود است. همچنین به قیمت زمین و مسکن در محدوده شهرها، فقدان توان مـالی خانوارهـای کـم درآمد شهری، و مهاجرین روستایی، و امکان دسترسی به زمینهای حاشیه ای با قیمـت نازل و قطعات کوچک، موجب شکل گیری سکونتگاههای غیررسمی و حاشـیهای مـی شود. سیاست هایی که در این طرح به آنها اشاره شده عبارتند از: • مدیریت ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای فرودست مبتنی بر مـشارکت جمعـی، و توانمندسازی ساکنین • تلفیق نظام تامین اجتماعی با نظام تامین مسکن گروههای کم درآمد و حاشیه نشین ها • اصلاح ساختار نظام بیمه و تامین اجتماعی و گسترش آن به تمامی خانوارهای کم درآمد • بازنگری در طرحهای توسعه شهری و برنامهریزیها شهری در جهت انطباق با نیازهای کم-درآمدها • بسیج امکانات در سطح استانها برای شناسائی دقیق محله های فرودست (امکان سنجی) و نیازمندیها آنان و اولویت بندی نیازها توسط ساکنان (نیازسنجی) • برپایی نظام مالی تامین مـسکن کـم درآمـدها و بانـک پـذیر کـردن آنهـا از طریـق ایجـاد صندوقهای ملی و محلی اعتباری مسکن • توانمندسازی کم درآمدها به رفع نیازهای سکونتی خود • نهادسازی و مـشارکت از طریـق ایجـاد تعاونیهـای خودیـار در سـطح محلـه تـا سـتادهای توانمندسازی محلی، استانی و ملی. • بهسازی و نوسازی محلات و مساکن به طور تدریجی با مشارکت ساکنین در این سیاست ها به درستی بر مفهوم های شناسایی و الویت بندی ، نهاد سازی و توانمندسازی اجتماع محلی تاکید می شود و برنامه هایی را ارائه می کند.

برنامه 1. نیازسنجی

در اولین مرحله، با انجام مطالعات هماهنگ با برنامههای تنظـیم بـازار زمـین، مطالعـهای جـامع در شهرهای بیش از 100 هزار نفر جمعیت، نیاز به زمین مسکونی و زمین برای خدمات شهری ت عیـین شده و براساس آن برنامههای تنظیم بازار زمین شهری با همکاری شهرداریها تدوین و اجرا گردد.

برنامه 2. امکان سنجی

شناخت سکونتگاههای غیررسمی موجود، و در حال تکوین، و شناخت محلات فرودست در محـدوده شهرهای بیش از 100 هزار نفر جمعیت

برنامه 3. نهادسازی

تشکیل تعاونیهای خودیار محله ای، ستاد توانمندسازی محلی و استانی طبق مراحل و ضـوابطی کـه در برنامه «ایجاد صندوقهای اعتباری ملی و محلی» پیشبینی شده است.

برنامه 4. بهسازی محیط شهری سکونتگاههای فرودست

ارتقاء کیفیت زیست در سکونتگاههای حاشیهای و درون شـهری کـه دارای کیفیـت نـازل سـکونتی هستند، شناسایی شده در برنامه دوم، و تامین فضاها و خدمات شهری اساسی مورد نیاز با همکـاری ساکنین و نهادهای محلی.

برنامه 5. بهسازی و مقاوم سازی مساکن موجـود در حاشـیه نـشین هـا و سـکونتگاههای

غیررسمی و محلات فرودست  
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها