سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برنامه بهسازی مشارکتی محله های فرودست شهری

برنامه بهسازی مشارکتی محله های فرودست شهری

فهرست مطالب

برنامه بهسازی مشارکتی محله های فرودست شهری

Participatory Slum Upgrading Programme (PSUP)

حاصل تلاش مشترک کشورهای کارئیب ،اقیانوسیه ، آفریقا ، کمیسیون اروپا و هبیتات ، از سال 2008 آغاز شده است . African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States, the European Commission (EC) and UN-Habitat تا کنون این برنامه در 38 کشور و 160 شهر به اجرا درآمده و چارچوب لازم توانمند سازی برای بهبود وضعیت زندگی دو میلیون نفر از ساکنان این محله را فراهم آورده است.

بیانیه پاریس ( 2005)

نقشه راهی عملی و معطوف به اقدامات ارجرایی برای بهبود کیفیت کمک ها و تاثیرهای آن بر توسعه است.مجموعه از تدابیر اجرایی مشخص و ایجاد کننده فراینده های نظارت و ارزیابی به منظور تضمین این امر که اعطا کنندگان کمک های بلاعوض و دریافت کنندگان آن بر اساس تعهداتشان نسبت به یکدیگر پاسخگو باشند .

اصول پنج گانه بیانیه پاریس برای موثر تر ساختن کمک ها

 1. مالکیت Ownership : کشورهای توسعه یابنده خودشان راهبردهای کاهش فقر ، بهبود کارایی نهادها و مقابله با فسار را خودشان تدوین می کنند
 2. حمایت مشترک Alignment: کشورهای اعطا کنندگان کمک از این اهداف و استفاده از نظام های پشتیبانی می کنند.
 3. هماهنگی Harmonization: کشورهای اعطا کننده کمک با یکدیگر هماهنگی لازم را از طریق روش های اجرایی و مبادله اطلاعات به سادگی انجام می دهند تا از اقدامات تکراری پرهیز شود.
 4. نتایج Results تمرکز کشورهای توسعه یابنده و اعطا کنندگان کمک را به نتایج توسعه و سنجش نتایج تغییر یافته است.
 5. پاسخگویی متقابل Mutual accountability:
کشورهای اعطا کننده کمک و شرکایشان در قبال نتایج توسعه متعهد و پاسخگو هستند. منبع : OECD,2015 تاکید عمده آن بر شیوه های برنامه ریزی مشارکتی ، ایجاد راهبردهای هم پیوند و دگرگونی سیستماتیک است. این رویکرد در عمل موقعیت محله های فرودست را بر روی نقشه شهر تعیین می کند و از ایجاد دگرگونی در سیاست گذاری های لازم ، تخصیص بودجه و مشارکت دست اندرکاران براب بهبود پایدار وضعیت زندگی در این محله ها حمایت می کند. به این ترتیب مشارکت را نهادینه و بازیگران شهری کلیدی را توانا می سازد که در کاهش فقر شهری در سطح اجتماعی محلی ، کل شهر و سطح محلی مشارکت ورزند.

هدف برنامه

هدف این برنامه تقویت ظرفیت نهادهای محلی، مرکزی و منطقه ای و دست اندرکارن کلیدی در سکونتگاه های و بهبود وضعیت محله های فرودست با استفاده از حکمروایی ( حکومت داری ) ، رویکردهای مدیریتی ، اجرای طرح های پیشگام و همچنین در جایی که لازم باشد در تدوین سیاست ها و چارچوب های اجرایی در زمینه های نهادی ، مالی و تدوین مقررات ها همکاری می کند. برای مقابله با این چالش های این برنامه در پی ایجاد هماهنگی بین دست اندرکاران محلی و ملی درباره طرح های مهم بهسازی محله های فرودست شهری از طریق ایجاد شبکه ای برای چالش ها بهسازی منطقه این محله ها است. به این منظور سمینارهایی منطقه ای درباره سیاست گذاری و آموزش درباره مفاهیم کلیدی این برنامه ، موضوع و روش ها برای تمامی دست اندرکارن این عرصه برگزار می کند. این برنامه همچنین به دنبال حمایت از مقامات محلی و ملی برای شناسایی منابع مالی کافی برای اجرای برخی اقدامات بهسازی است. رویکرد مشارکتی بهسازی مبتنی بر به رسمیت شناختن این واقعیتاست که بهسازی محله های فرودست مهم ترین راهبرد بهبود شرایط زندگی گروه های کم درآمد یا فقرای شهری و مشارکت در پایداری شهرها در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، و زیست محیطی است. هر چند لازم است تاکید شود که به منظور بهبود وضعیت زندگی در محله های فرودست و مشارکت در توسعه شهری پایدارف باید ابعاد بهسازی در مقیاس کل شهر بهبود یابد و از مداخله های موضعی و موضوعی پرهیز شود. شهرها با اجرای چند پروژه گسسته از حیث جغرافیایی و موردی از حیث نوع مداخله به پایداری دست نمی یابند. بهسازی پایدار محله های فرودست تنها زمانی دستیافتنی است که حاصل تلاس هماهنگ و مشخص تمامی دست اندرکاران و ذی نفعان شهری باشد. کوشش هایی که از رویکردهای عملی یا پراگماتیک ، و حساس نسبت به موضوع حقوق اجتماعی و همچنین نابرابری های جنسیتی باشد. رویکردهایی که در پی جستجو و درک ، و تدبیر راهبردهایی هستند که چالش های محله های فرودست شهری را در سطح های ملی ، شهری و محله ها بهبود بخشند. رویکرد بهسازی مشارکتی در پی راه هایی برای حمایت از محیط فراگیر اجتماعی به نحوی است که تمامی دست اندرکاران توانایی لازم برای مشارکت در تعریف آینده شهرهایشان و برآورده ساختن نیازهای تمامی شهروندانشان را داشته باشند ، با تمرکز ویژه به توانا سازی empowerment اجتماع های محلی ساکنان محله های فرودست شهری . برنامه بهسازی مشارکتی هم اینک در سه مرحله به اجرا می رسد
  1. تدوین مشارکتی سیمای محله
  2. تدوین مشارکتی برنامه ریزی و طرح ریزی
  3. اجرای طرح پیشگام مشارکتی

اصول بهسازی مشارکتی

 • همکاران این برنامه بر این باورند که روند توسعه شهری توقف پذیر نیست، در نتیجه می کوشند که نیروهای مثبت توسعه شهری پایدار را از طریق اجرای سیاست ها شهری فراگیر ( رفع تبعیض ) و مبتنی بر حقوق در اختیار گیرند
 • رویکردی است در مقیاس شهر و مشارکتی در زمینه بهسازی ، هم راستا با طرحهای توسعه شهری ، سر و کار داشتن با فعالیت های مرتبط به دست اندرکاران اجرای مراحل بهسازی که مخاطب آن رفع پنج محرومیت در محله های فرودست شهری است:
 • عدم دسترسی به آب سالم ، دسترسی به توالت بهداشتی ، دوام و پایداری واحدهای مسکونی ، تراکم جمعیت در واحد مسکونی و حق نگاهداشت محل سکونت
 • همکاران این برنامه تاکید دارند که هیچ گونه تخریب اجباری و غیر قانونی در محله هدف صورت نباید صورت گیرد
 • پیشنهاد راهبردهای مستقیم و ملموس برای توانا سازی اجتماع های محلی محروم و ساکن در محله های فرودست از طریق اختصاص ده درصد منابع مالی به مداخله های توسعه ای اجتماعی محور community-led development

Accra Agenda for Action (AAA, 2008)

این دستور کار برای تقویت و تعمیق بیانیه پاریس تدوین شد و با بهره گیری از پیشرفت های به عمل آمده دستور کاری را برای شتاب بخشیدن به مفاد بیانیه پاریس تدوین کرد •چهار عرصه کلیدی این دستور کار عبارتند از مالکیت : کشورها با دقت بیشتری می توانند فرایند توسعه خود را از طریق مشارکت گسترده تر ، رهبری قوی تر درباره هماهنگی دریافت کمک ها و استفاده بیشتر از نظام های کشوری برای تحویل کمک ها داشته باشند مشارکت فراگیر: تمامی شرکای کمیته کمک های توسعه ای ” سازمان همکاری های اقتصادی برای توسعه – OECD” و همچنین سایر اعطا کنندگان کمک های توسعه ای ، بنیادها و جامعه مدنی مشارکتی کامل خواهند داشت ارائه نتایج : کمک ها باید بر پیامدهای قابل سنجش و واقعی بر توسعه متمرکز باشد ظرفیت سازی : ایجاد توانایی در کشورها برای مدیریت آینده خودشان ، همچنان در کانون توجه دستور کار آکرا قرار دارد. اجرای حاکمروایی شهری مناسب بر اساس اصول شفافیت ، پاسخگویی ، مشارکت و تمرکز زدایی ، همسو با اولویت های ملی و مفاد بیانیه پاریس درباره تاثیرگزاری کمک ها Paris Declaration of Aid effectiveness • • کوشش برای بسیج منابع محلی ،ملی و بین المللی برای اقدامات بهسازی در محله های فرودست شهری با توجه به این که راهبردهای انتخاب شده معطوف به بهبود بسیج منابع داخلی نقش مهمی در افزایش سطح فعالیت های scaling up بهسازی در میان مدت تعهد همکاران این رویکرد به کلیت این برنامه و بهسازی محله های فرودست از طریق تخصیص بودجه ملی و تامین مالی مشترک برای طرح های پیشگام • به اجرا گذاشتن راهبرد بهسازی مشارکتی محله های فرودست شهری با ملحوظ داشتن حقوق و نیاز های ساکنان این محله ها ، به انضمام حق به شهر ، مسکن مناسب ، دسترسی به خدمات شهری و مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری ها. راهبردهای مبتنی بر حقوق گروه های هدف متنوعی دارد به ویژه در مورد جوانان و زنان و این برنامه مبتنی بر رویکرد مدیریتی نتیجه محور برای اجرا ، نظارت بر اهداف ملی تعیین شده برای بهسازی مشارکتی محله های فرودست شهری در تمامی مراحل آن است. جدول 9- مروری بر مراحل اجرای طرح های بهسازی مشارکتی محله های فرودست شهری  
مرحله سه مرحله دو مرحله یک
اجرای مشارکتی طرح های پیشگام تدوین برنامه و طرح ریزی اجرایی مشارکتی تدوین مشارکتی خلاصه گزارش توصیفی
شهرداری ها ، دولت مرکزی و محلی ، و اجتماعات محلی برخی از طرح های شناسایی شده را اجرا می کنند که نتایج مشهود و موثری داشته باشند اولویت بندی مداخله در سطح محله ها و همچنین تحلیل نظام برنامه ریزی کالبدی در سطح ملی و شهری و چارچوب های توسعه برای بهسازی محله فرودست و جلوگیری از گسترش مجدد آنها شهرها ارزیابی سریع ، مقطعی ، چند بخشی از نیازها و معطوف به اقدام اجرایی ، و با هدف شناخت چالش ها و ساز و کارهای پاسخ به آنها انجام می دهند. برخی از روش های چهره نمایی وضعیت شهر می توانند شامل بررسی اسنادی ، مصاحبه با مطلعین و مشاوره در مقیاس کل کشور باشد. فعالیت ها
اجرای برنامه های بهسازی در محله های هدف تدوین راهبرد بهسازی محله های فرودست شهری در مقیاس کلی شهر و طرح های اجرایی بهسازی در مقیاس محله ها، چهره نمایی شهرها با شناخت تفصیلی مسائل و مشکلات مطرح انجام می شود برونداد ها
 • ظرفیت سازی در دست اندرکاران ملی و شهری
 • به رسمیت شناختن محله های فرو دست و تامین حمایت سیاسی برای بهسازی مرحله ای
 • بسیج منابع برای گسترش تدریجی مقیاس فعالیت های بهسازی و پایداری برنامه های بهسازی در مقیاس شهری و ملی
 • شبکه سازی و مبادله عوامل بهسازی در مقیاس های جهانی ، ملی و شهری
پیامدها
Halving the number of slum dwellers by 2020, UN- Habitat, 2014
     
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها