سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

باز تعدیل مشارکتی و فراگیر زمین

بازتعدیل زمین

باز تعدیل مشارکتی و فراگیر زمین

برای بهبود توسعه شهری هبیتات رویکرد جدیدی به نام باز تعدیل مشارکتی و فراگیر زمین تدوین کرده است که مبتنی بر ابزار سنتی بازتعدیل زمین ( تجمیع ) در کشورهای توسعه یابنده با تاکید بر مشارکتی بودن این فرایند و فراگیر بودن در نتایج و پیامدهای آن است.

این برنامه می تواند در مناطق شهری برای بهبود پیامد های توسعه موثر باشد:

 • بهبود مدیریت زمین و فرایندهای طرح ریزی که استفاده بهینه از زمین را ارتقاء بخشد.
 • بهبود تامین زیر ساخت ها فضای عمومی می تواند به مکانیزم ها مدیریت محیطی یاری رساند.
 • پذیرش فرایند مشارکتی توسعه اجتماع های چند گانه را به رسمیت می شناسد و پویایی اجتماعی محلی و مشارکت در تصمیم سازی ها ارزش می دهد
 • افزایش گزینه های شراکت در بهای زمین برای تامین مالی خدمات و زیر ساخت
 • بهبود ظرفیت های نهادی برای دست اندرکاری اجتماع محلی
 • فراهم آوردن زمینه شراکت در هزینه ها و مزایای توسعه و در نتیجه افزایش ظرفیت بخش عمومی برای ارائه خدمات
 • بهینه سازی توسعه افقی و عمودی برای افزایش عرضه خدمات اراضی تجهیز شده به قیمتی در توان مالی خانوار های کم درآمد
 • استفاده از گزینه های تامین مالی و توسعه عمودی برای بهبود ارتباط و استفاده مرکب با تاکید بر راهبردهای معطوف به کم درآمد ها از قبیل مسکن اجتماعی به منظور ایجاد شهرهایی فراگیر و پایدار برای آینده

رویکردهای جدید برای مدیریت رشد شهرها بسیاری از شهرهای بزرگ وکوچک کشورهای توسعه یابنده تلاش دارند راه حلی برای رشد شهرنشینی بیابند که موجب چالش هایی در عرصه های تامین فضای مسکونی کافی ، خدمات ، زیرساخت ها و فضاهای عمومی امن برای آنان می شود. وجود این چالش ها موجب به حاشیه رانده شدن تعداد بیشتری از ساکنان نقاط شهری شده است و افزایش فقر بیشتر ، وضعیت زندگی غیر بهداشتی و اقتصاد غیر رسمی با امکانات محدود برای پویایی اجتماعی صعودی به همراه آورده است . زنان ، کودکان، جوانان و مهاجران تازه وارد اغلب لطمات توامان و بی سازمانی گسترش شهری را تحمل می کنند.

یکی از عناصر کلیدی این چالش اراضی فاقد خدمات است ( برای نمونه زمین های متصل به شهر و مورد پشتیبانی خدماتی و زیر ساختی ) . یکی از ابعاد مرتبط با این موضوع این است که در بسیاری از عرصه های توسعه شهری برنامه ریزی های محدودی برای توسعه از پیش برنامه ریزی شده انجام می شود. افزون بر این ، شناخت نسبت به ابزارهای تسهیل کننده توسعه پایدار به ویژه روش هایی برای مذاکره درباره تملک زمین وجود ندارد و یا مدیریت و هماهنگی آن دشوار است. تاثیر توامان محدودیت منابع و ظرفیت ها ، بسیاری از مقامات محلی توسعه شهری را بر آن داشته است که به شیوه ای به فرایندها توسعه شهری بپردازند که هم تمامی دست اندرکاران و ذی نفعان را شامل شود و هم طیف گسترده ای از مزایا و منافع را پدید آورد ، در عین حال که تامین مالی برای زیر ساخت های لازم برای اراضی مشخص فراهم شود

در نتیجه وجود شکاف های ظرفیتی مانع از آن شده است که دولت ها حکمروایی شهری لازم و اصلاحات ضروری در نظام مدیریت و قانون گذاری زمین شهری داشته باشند. اصلاحاتی که بتوانند ساختارهای نهادی و چارچوب های قانونی موجود را با روند های در حال شکل گیری توسعه شهری انطباق دهند و از این رهگذر عرضه زمین های دارای خدمات را افزایش دهند.

 

ظرفیت های بالقوه بازتعدیل زمین

این روش ابزاری برای حمایت از توسعه پایدار از طریق توسعه کالبدی مدیریت و طرح ریزی شده و نیز افزایش تراکم مسکونی است. با استفاده از آن می توان شماری از صاحبان اراضی مجاور و همسایه را برای همکاری داوطلبانه به منظور تجمیع و شراکت در زمین و طراحی آن گرد هم آورد. نکته مهم سهم برابر در هزینه و فایده انجام تجمیع میان صاحبان زمین ، پیمانکاران و نهادهای بخش عمومی است.

زمین های پیرامون سایت تجمیعی برای تامین زیر ساخت ها و فضای عمومی یکی از مشخصه های مهم بازتعدیل زمین است و گاهی مواقع برای تامین هزینه زیر ساخت ها آن را به فروش رساند.هبیتات اعتقاد دارد مزایای بالقوه ای بسیاری در این برنامه تعدیل زمین از حیث مدیریت رشد جمعیت شهری از طریق گسترش کالبدی و افزایش تراکم وجود دارد . همان گونه بازتعدیل زمین می تواند ارزش دادایی افراد و واحد همسایگی را افزایش دهد ، مالکان زمین نیز از این حیث بهره مند می شوند.

این برنامه می تواند توسعه شهری کارآمد زمین را با قیمت کمتر برای شهرداری ها و مقامات محلی تسهیل کند، زیرا لازم نیست زمین پروژه و حقوق زیرساختی راه خریداری شود یا به شکل اجباری تملک شود . در برخی موارد نیز هزینه های عمرانی نیز می تواند از درون خود پروژه تامین شود. هر چند نباید از نظر دور داشت که رویکردهای سنتی بازتعدیل زمین محدودیت های مهمی وجود دارد . در عین حال که این تکنیک در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند آلمان ، ژاپن ، کره جنوبی یا اسپانیا استفاده شده است.

ولی نباید از نظر دور داشت که این ابزار فنی به شدت به نظام های قوی قانونی و مرتبط با زمین متکی هستند ( مانند : کاداستر، ارزشیابی، بازار های مسکن ) و حاصل فرایند های طرح ریزی و اجرایی بالا – پایین top-down هستند. فقدان نظام های مشابه در کشور در حال توسعه از یک سو و از سوی دیگر نیاز به تمرکز بر نتایج مبتنی بر حمایت از کم درآمدها و توان مالی آنها به مثابه شالوده توسعه پایدار ، نشان داده است که دراین گروه از کشورها این روش دستاوردهای محدودی داشته است.

رویکرد مشارکتی و فراگیر بازتعدیل زمین می کوشد برای چالش های سنتی این عرصه راهکار های جدیدی ارائه کند. برای نمونه این رویکرد سعی می کند تمامی دست اندرکاران را در کانون توجه این فرایند توسعه قرار دهد و نتایج پایدار و فراگیری داشته باشد.

مشارکت و تعهد مفاهیم کلیدی این روش هستند و تاکید ویژه بر پرداختن به مسائل گروه های کم درآمد و به حاشیه رانده شده و همچنین به رسمیت شناختن گروه آسیب پذیر از حیث ویژگی سنی ، جنسی و جوانان دارد.

این رویکرد بر مشارکت اولیه و هماهنگ ولی واقع بینانه تمامی دست اندرکاران برای حمایت از آورده اجتماع محلی ( زمین مسکونی ) و مالکیت نهایی بازتوسعه و نوسازی شهری تاکید دارد. پویایی درونی اجتماع محلی همانند شبکه های اجتماعی ، میراث فرهنگی و فعالیت های اقتصادی محلی نیز به مثابه ابزاری برای حفظ هسته مثبت مشخصه های محلی مکان موردنظر برای توسعه و در فرایند دگرگونی در نظر گرفته می شود. مشارکت دست اندرکاران سطوح دیگری نیز دارد مانند حضور موثر صاحبان زمین ، نهاد های جامعه مدنی ، دانشگاهیان ، پیمانکاران بخش های خصوصی و عمومی و همچنین نهادهای تامین مالی.

این اولویت های مشارکتی و فراگیر باید در چارچوب نظام حکمروایی و مکانیزم های قانونی در نظر گرفته شوند تا از این رهگذر برای برنامه ریزی ، مشارکت ، و شراکت بهتر ( در قیمت زمین ) تسهیل شود که هدف نهایی همان فراهم آوردن زمینه بازتوسعه پایدار ، پویا و فراگیر است.

این روش در شهر مدلین کلمبیا به مثابه بازتعدیل زمین فرارگیر ، مشارکتی و در جهت منافع گروه های کم درآمد و با حمایت دولت و مدیریت شهری کلمبیا و همکاری کارگروهی بین المللی در زمینه های زمین ، قوانین و مقررات ، مشارکت بخش عمومی و خصوصی انجام شده است.تامین زیر ساخت ، فضای عمومی و افزایش تراکم مسکونی

 • سهیم شدن در قیمت زمین ، رویکرد جدیدی برای مشارکت عمومی – خصوصی برای تامین مالی زیر ساخت و شراکت در هزینه ها و مزایای توسعه محسوب می شود
 • تامین خدمات شهری در توان مالی گروه های کم درآمد و کاهش پیامده های منفی اسکان غیر رسمی
 • ارتقای فراگیری اجتماعی ( کم درآمده ها وگروه های آسیب پذیر ) و سکونت پذیری شهری و نیز پایاداری بیشتر از طریق این فرایند و زیر ساخت های ساخته شده
 • ایجاد فرایندی که پویایی اجتماعی محلی را ارزشمند می کند و از شبکه های اجتماعی و اقتصادی حمایت می کند ، و میراث و فرهنگ محلی حمایت بیشتری برای توسعه شهری فراهم می کند.

این رویکرد نیاز حضور طیف گسترده ای از متخصصان در زمینه های حکمروایی محلی ، قوانین شهری ، طراحی شهری ، مدیریت زمین و مسئولیت پذیری اجتماع محلی ، و نیز داشن عمیق درباره زمینه های اقتصادی اجتماعی محلی و مشارکت اجتماعی است.

 

کلیدواژه : بازتعدیل زمین
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها