سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بافت شهر

بافت شهر[1]

بافت هر شهر وضع کالبدی هر شهر و چگونگی شکل گیری آن را در طول زمان نمایان می سازد. بافت هر شهر نخست، دانه بندی فضای کالبدی شهر یعنی فضاهای کالبدی و پر، و مقدار آنها را نسبت به یکدیگر و چگونگی رابطه و حد نزدیکی را مشخص می کند.

دوم، شبکه ارتباطات و نحوه دسترسی ها و خصوصیات کلی راهها و کوچه ها را آشکار می نماید و توسط آن می توان راههای اصلی و فرعی را تشخیص داد (همان : 290).

بافت شهر

تعريف بافت و بافت کالبد شهر

علاوه بر بررسی های لغوی و مفهومی که از مفهوم «بافت) به عمل آمد، تعاریف ارائه شده در رابطه با این مفهوم، در حوزه های مختلف علمی چون: پزشکی، ریاضیات، مهندسی مواد، موسیقی، طراحی و بافت پارچه، کامپیوتر و غیره جستجو و مطالعه شد. تعاریف ارائه شده، گردآوری گردید. بررسی و تحلیل آنها نشان داد که هر یک ناظر به: جزء، روش، وجه، ساختار، فرآیند، اصل و غيره مفهوم بافت هستند. برخی از تعاریف و مقوله های مورد توجه و تأکید در آن ها عبارتند از:

– فرآیند درهم تنیده شدن رشته های پراکنده را بافت گویند. این تنیدگی می تواند جریان یک بحث (مجادله) ساده تا پیچیده، اثر ترکیبات گوناگون یک قطعه موسیقی (برای مثال: ملودی، هارمونی، ریتم) و یا مواد گوناگون باشد (مایس، ۱۳۸۶، ص ۹۶). این تعریف اشاره به فرآیند دارد.

– ساختار منتج از یک سری رشته های رابط های) پراکنده همباف شده پیچیده، یا قسمت هایی از آن را بافت گویند (ونگ، ۱۳۸۰، ص ۳۷). تعریف ناظر به ساختار است.

– به کیفیت زبری و یا صافی یک سطح که احساس می گردد، بافت گفته می شود (موناوی، ۱۳۸۵، ص ۱۱۴) که اشاره به وجوه بافت دارد.  به راه و روش ارائه و نشان دادن یک صحنه (سطح) توسط یک هنرمند، بافت گفته می شود (چینگ، ۱۳۷۳، ص ۸۳). تعريف تأکید به راه، روش و فرآیند دارد.

– به ترکیب گروهی از سلول ها در یک ارگانیزم، بافت گفته می شود ( یانگوئيرا، ۱۳۸۵، ص ۴۵). توجه به فرآیند شکل گیری آن دارد.

– درهم تنیدگی رشته ها و سلول ها، با کمک ماده زمینه ای (Matrix)، که طی فرآیندی انجام و شبکه های پیچیده درهم تنیده و هم بافتی به جای گذاشته می شود، را بافت می گویند (بانکوئيرا، ۱۳۸۵، ص ۴۸). اشاره به روش، فرآیند و محصول می کند.

– مداخله ترکیبی دادن چیزی به چیزهای دیگر، از ماده تا کلام را که در موجودیت های مادی که واجد صفاتی چون: سفتی، زبری، صافی، اندازه و غیره اند، را در معانی شان بافت گویند (فلامکی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۷). اشاره به فرآیند، محصول و وجوه آن می کند.

– مداخله ترکیبی دادن چیزی به چیزهای دیگر، از ماده تا کلام، محصول ترکیبی از موجودیت هایی که مادی اند و با رنگ، اندازه، نرمی، سفتی و غیره توصیف می شوند و می توان بر آنها نظم و ترتیب اعمال کرد، تا بتوانند هم تکرار شوند و هم بتوانند دگرگونی هایی را به نظم متظاهر کنند (فلامکی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۸). به فرآیند و محصول و برخی از وجوه آن اشاره می کند.

بافت های بنیادی، بافت هایی هستند، که توسط انواع گوناگونی از دانه ها (سلول ها) و نوع توسط ارتباطات اختصاصی آن ها و ماده زمینه (ماتریکس خارج سلولی) ایجاد می شوند (بانکوئيرا، ۱۳۸۵، ص ۴۸).

تحلیل و جمع بندی تعاریف لغوی و مفهومی از بافت، مبین آن است که این پدیده، از اجزائی شکل گرفته، که با یکدیگر رابطه دارند. تار، پود، بند و شبکه اجزای بافت هستند. با استفاده از ماده زمینه ای، اجزا به یکدیگر چسبیده اند. در مواردی نیز این اجزا با تنیده شدن در هم، بافت را بوجود آورده اند، شکل گیری آنها طی فرآیندی انجام می شود. دارای ساختار است. صفات، خصوصیات، ویژگی ها و مشخصاتی دارد. در ادامه، بر اساس مباحث ارائه شده، مدلی از بافت کالبد تاریخی شهر یزد ارائه شده است.

 پیوند بافت کالبد، مدل نظری مجرد

وسعت ، گونه گونی و پیچیدگی و ماهیت بافت های کالبد تاریخی شهرها سبب شده، بررسی و مطالعه آنها امری بسیار دشوار باشد. در این رابطه سعي شده، تا با استفاده از فرضیه واحد سیستمی مدلی طراحی شود، تا چنین امری سهل تر و راحت تر انجام پذیرد. مدل پیوند بافت، چنین مدل نظری است، که بر اساس نظریه عمومی سیستم ها طراحی  مدل سعی شده، تا از نتایج بررسی های لغوی و مفهومی بافت و مباحث مطرح در حوزه های علمی استفاده لازم به عمل آید. مفاهیمی مانند: پود، تار، بند، شبکه، ماده زمینه ای، محیط، ساخت و غیره که به نوعی به طور مشترک در این حوزه مطرح شده اند، این موارد را شامل می شوند. آنها قابلیت به کارگیری در حوزه بافت کالبد شهر را به لحاظ اشتراکات فی ما بین کام دارا هستند. برخی از این مفاهیم در ساخت مدل نظری پیوند بافت کالبد شهره مورد استفاده قرارگرفتند. پیونده بافت کالبد، مدل نظری مجردی است که قابلیت و امکان شناخت و تحلیل بافت کالبد تاریخی شهر را در سطوح و مرتبه های گوناگون آن فراهم آورده و بنای تبیین اصول قابل طرح در آن ها را ایجاد می نماید (سادوسکی و دیگران، ۱۳۶۱). به نظر میرسد با استفاده از این مدل، بررسی و مطالعه بافت ها امکان پذیرتر و عملی تر شد. این مدل در نمایه پیوند بافت کالبد ارائه شده است.

نمایه مدل پیوند بافت کالبد شهر در تجریدی ترین شکل ممکن، یک پیوند بافت کالبد شهر از: پود، تار، بند، شبکه و رابطه آن ها با یکدیگر در محیط تشکیل بافته، که با استفاده از ماده زمینه ای به یکدیگر چسبیده و یا با هم تنیدگی دارند. پیوندهای بین اجزای بافت متعدد و از انواع مختلف: ساختار، کارکرده کنترل، مکان، دسترسی و غیره می باشند. در تبعیت از پیوندهای بافت، رابطه های نظیر با آنها هم انواع گوناگون: ساختار، کارکرد، کنترل، مکان، دسترسی و غیره خواهند داشت. در این رابطه، محیط به عنوان واسطه برقراری رابطه مطرح است. به ازای هر رابطه، یک محیط در پیوند وجود دارد. براساس این مدل، بافت های کالبد تاریخی شهر به عنوان پیوندهائی قابل بررسی و پیگیری می باشند.

[1]– Urban Texture

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها