سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نحوه نگرش به مسئله محله های فقیرنشین شهری

سکونتگاه های فرودست شهری

نحوه نگرش به مسئله محله های فقیرنشین شهری

معضل محله های تهیدستان شهری مسئله متحول و سیالی است که بنا بر مکان و زمان ساختیابی آن بازتاب و الگوهای کالبدی واجتماعی گوناگونی به خود می گیرد. گرچه در نظر اول این موضوع بهسازی کالبدی و اجتماعی این محله ها جلب نظر می کند ولی می توان آن را بر اساس نگرشی راهبردی در سطح سیاست های منطقه ای و توسعه ملی نیز مورد بررسی قرار داد. برای پرداختن به معضل اسکان غیررسمی و محله های فرودستان شهری می توان راهبردی از سه بخش به هم پیوسته بهره برد:

الف ) بهسازی محله های فرودست شهری : بهسازی کالبدی واحدهای مسکونی ، زیرساخت ها ، محیط ، ارتقای وضعیت اجتماعی از طریق بهبود خدمات آموزشی ، بهداشتی ، تامین امنیت و حق نگاهداشت محل سکونت ، ارتقای وضعیت عملکردی مدیریت شهری از طریق فرایندهای مشارکتی ، راهبری و توانا سازی ساکنان محله های فرودست شهری.

ب) توسعه شهری : رونق بخشیدن به اشتغال زایی از طریق برنامه کاربری اراضی در مقیاس کل شهر، توسعه و مدیریت منابع درآمدی ، بهبود وضعیت زیرساخت ها ، فراهم آوردن امکانات رفاهی ، اقدامات مربوط یه مدیریت شهری و حکمرانی شهری ، توانمند سازی اجتماعات محلی و ساکنان محله های فرودست ، کاهش میزان آسیب پذیری و افزایش سطح ایمنی .

پ) توسعه منطقه ای : کاهش پیامدهای نامناسب توسعه شهری از طریق سیاست های ملی شهری و قوانین توانمندساز که از شهرهای درجه دو و سه حمایت به عمل آورد ، مدیریت جامع کلان شهرها و برنامه ریزی و مدیریت نظام اقتصادی شهری و روستایی به شکل هم پیوند و منسجم .

واضح است که بهبود وضعیت زندگی ساکنان محله های فرودست شهری مستلزم تدوین سیاستی فراتر از راهبردهای بهسازی در چارچوب رویارویی و واکنش به رشد این محله هاست . برای جلو گیری از رشد احتمالی و مورد انتظار فقرشهری و سکونتگاه های فرودست شهری باید راهبردهای حمایتی تدوین شود که شرایط مطلوب اقتصادی – اجتماعی برای گسترش طبقه متوسط شهری را به مثابه راه بنیادی و اصلی برون رفت از فقر ایجاد کند و برنامه ریزی توسعه شهری و روستایی را با عرصه گسترده تر اشتغال زایی از طریق اقتصاد ملی یکپارچه و تلفیق سازد. از همین رو برای کاهش فقر و نابرابری به سیاست هایی نیاز است که کاستی های ساختاری را در نقاط شهری و روستایی مورد توجه قرار دهد ، که از جمله می توان به فقدان ایمنی نگاهداشت محل سکونت و دسترسی به زمین در نقاط شهری و روستایی ، ارتباط تجاری ناعادلانه بین شهر و روستا ، و درآمد ناکافی برخاسته از نبود تنوع شغلی در نقاط روستایی اشاره کرد. بنابراین تحقق توسعه پایدار مستلزم راه حل هایی برای ایجاد تعادل در توسعه نقاط شهری و روستایی است که در چارچوب و زمینه سکونتگاه ها ، این راهبرد می بایست بر اساس به حداکثر رساندن امتیازات تطبیقی هر مکانی در نظام سلسله مراتبی سکونتگاه ها باشد که از طریق سرمایه گذاری در نظام های ملی زیرساختی برای تولید کافی و مصرف عادلانه و پایدار به یکدیگر پیوند یابند.

Description: CONTENT

نمودار – روند تحول و پویایی سکونتگاه های فرودست شهری

الف

راه حل ها

الف – توسعه منطقه ای

ب- بهسازی محله های فقیرنشین

پ – توسعه شهری

ب

پ

جمعیت

جمعیت جهان

( میلیارد نفر )

روستایی

محله های فقیر نشین شهری

سایر بخش شهر

 

جدول – باید ها و نباید ها در مورد محله های فرودست شهری

باید ها نباید ها
ارتقاء و بهبود نظام های حکمروایی شهری فرض شود که سکونتگاه های فرودست شهری همراه با رشد اقتصادی خود به خود ناپدید می شوند.
ایجاد چارچوب های نهادی توانمند ساز مرتبط با تمامی عوامل دست اندرکار دست کم گرفتن نقش مقامات محلی توسع شهری ، صاحبان اراضی ، ساکنان و رهبران اجتماعات محلی
اجرا و تحت نظارت قراردادن راهبردهای توسعه شهری در جهت منافع کم درآمدها تفکیک بهسازی محلات کم درآمد نشین از مدیریت شهری و برنامه های سرمایه گذاری
تشویق و حمایت از اقداماتی که ساکنان محله های فقیرنشین به عمل می آورند و به رسمیت شناختن نقش زنان نادیده گرفتن نیازهای ویژه و مشارکت زنان و گروه های آسیب پذیر
تضمین حق نگاهداشت محل سکونت یا امنیت نحوه تصرف ، تثبیت حقوق برخوردای از محل سکونت ، و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی تخریب های غیرقانونی و اجباری واحد های مسکونی
مشارکت دادن به مالکان و ساکنان واحد های مسکونی در زمینه یافتن راه حل ، و مشخص ساختن اولویت های منافع جمعی اعمال تبعیض در مورد مسکن استیجاری یا حمایت از یک نوع از نحوه تصرف یا سکونت در واحد مسکونی
پذیرفتن و دنبال کردن رویکردهای هم افزا یا اصلاحات تدریجی در امر بهسازی کالبدی تحمیل و به اجرا گذاشتن استانداردها و مقررات غیرواقع بینانه
به هم پیوسته ساختن تامین مالی شهرداری ، یارانه های ترجیحی ، و مشارکت منتفع شوندگان به منظور تضمین امکان پذیرساختن تامین مالی اتکاء به یارانه های دولتی یا بازپس گیری تمامی سرمایه گذاری انجام شده از ساکنان محله های فقیرنشین
طراحی و به مذاکره گذاردن طرح های جابجایی تنها زمانی که واقعا ضروری هستند سرمایه گذاری منابع بخش عمومی در طرح های گسترده مسکن اجتماعی
تلفیق بهسازی محله های فرودست شهری با اشتغال زایی و توسعه اقتصادی محلی توجه به بهسازی محله های فرودست شهری صرفا به مثابه موضوعی اجتماعی
توسعه مناطق شهری جدید به وسیله در اختیار نهادن زمین و زیرساخت های اصلی تامین خدمات و زیرساخت هایی که در استطاعت مالی بهره مند شوندگان آنها نیست

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها