سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مدل پایگاه داده مکانی ESRI[1]

مدل پایگاه داده مکانی ESRI[1]

همرا با انتشار نرم افزار ArcGIS ، شرکت ERSI نوعی پایگاه داده شیء – رابطـه اي بـه نام geodatabase را معرفی نمود.در حقیقت این مدل جدید تلفیقی از مدل ارتباطی اسـتاندارد و مدل شیء گرایی می باشد به نوعی که مدلسازي داده هاي جغرافیایی را بر اساس رفتارهـاي آنها میسر می سازد. پایگاه داده مکانی یک مدل عمومی براي پیاده سازي داده هاي جغرافیایی ایجاد و سپس چارچوبی براي ایجاد یک الگوي شیء –رابطه اي و پیـاده سـازي رفتارهـاي هـرعارضه در پایگاه داده تهیه می نماید (1999ESRI,). موجودیت[2] ها در ژئودیتابیس به صورت توصیفات ، ارتباطات و رفتارها نمایش داده میشود.

پایگاه داده مکانی تک کاربره و چند کاربره

پایگاه داده مکانی دراي دو نوع کلی تک کاربره[3] و چند کاربره[4] مـی باشـد. پایگـاه تـک کاربره با بکارگیري Microsoft Jet Engine ، داده ها را در پایگاه داده اکسس ذخیره سازي می کند. این نوع پایگاه داده محدودیت ذخیره داده ها تا 2 گیگا بایت را داشته و بیشتر براي انجام پروژه هاي شخصی و کم حجم مورد استفاده قرار می گیرد. در پایگاه داده مکـانی تـک کـاربره تنها یک کاربر مجاز به ویرایش داده می باشد ولی به طور همزمان چنین کاربر می تواننـد دادهها را مشاهده و نسبت به انجام عملیاتهاي مورد نیاز خود ، بجز ویرایش ، اقدام نمایند.

براي داده هاي حجیم سازمانی ، نرم افزاري به نام Arcsde توسط شرکت ESRI طراحی شده که درگاهی براي اتصال نرم افزار ArcGIS به پایگاه هـاي داده تجـاري هماننـدOracle ، Informix ، DB2 ، SQL Server می باشد. Arcsde قابلیت ویرایش همزمـان توسـط چنـدین کاربر بر روي یک پایگاه داده مکانی و همچنین بکارگیري نسخه هاي[5] متعدد از یک پایگاه داده مکانی را فراهم می آورد. در این تحقیق از پایگاه داده مکانی چند کاربره و براي اتصال به پایگاه داده مکانی از برنامه ArcSde استفاده شده است.

قابلیت نسخه برداري[6] در پایگاه داده مکانیESRI

یک از قابلیت هاي مهم پایگاه داده مکانی ارائه شده توسـطESRI امکـان ایجـاد چنـدین نمایش مختلف از پایگاه داده بدون کپی کردن[7] آن می باشد. ایـن قابلیـت در اصـطلاح نسـخه برداري نام دارد. در هنگامی که چندین کاربر در حال استفاده از پایگـاه داده مـی باشـند ، هـرکدام از کاربران می توانند از یک نسخه ، نسخه جدید ایجاد نمایند. در این حالت نسـخه اولیـه نسخه والد[8] و نسخه ایجاد شده به عنوان نسخه فرزنـد[9] مـی باشـد. ایـن حالـت امکـان ارسـالتغییرات در نسخه هاي فرزند را به نسخه والد امکان پذیر می سازد.

هر نسخه می تواند سطوح دسترسی مختلف داشته باشد. بدین معنی که در صورتی کـه در نسخه والد امکان دسترسی محدود باشد ، تا زمانی که تغییرات انجام گرفته در نسـخه هـاي سطوح پایین تر مورد تأیید قرار نگیرد ارسال تغییرات به نسخه والد امکان پذیر نخواهد بود.

پروژه هاي مصوب شده در سازمان هایی مانند شرکت گاز طـی چنـدین مرحلـه و توسـط چندین واحد اجرایی می گردند. این پروژه ها در هر مرحله نیازمند بررسی و تأیید قبل از ادامه پروژه و شروع مرحله بعدي می باشند. سازمان می تواند با استفاده از قابلیت نسخه بـرداري در پروسه جریان کار براي هر گام یا مرحله نسخه جداگانه اي ایجاد می گردد. در هر مرحله کاربر ویرایش نسخه همان مرحله را آغاز کرده و شروع به ایجاد یا تغییر عوارض می نمایـد . هنگـامیکه پروسه کاري تکمیل شد ، پروژه براي بررسی به مقام بالاتر ارسال می شود و پـس از تأییـد مرحله بعدي پروژه آغاز می گردد. این جریان کاري با استفاده از قابلیت نسخه برداري در پایگاه داده مکانی تا مرحله نهایی صورت می گیرد.(شکل 1)

شکل 1 نمونه بکار گیري نسخه برداري در پروسه جریان کاري

  1. -ESRI geodatabase model

  2. -Entities
  3. – Personal
  4. – Multi_User
  5. Version
  6. Versioning

  7. Replication

  8. Parent Version
  9. Child Version

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها