سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

LIDAR  وکاربرد و فرایندهای پردازش آن های آن:

لیدار

LIDAR  وکاربرد های آن:

این مطلب   به  بیان  شمای کلی از اصول پایه ای سیستم های لیدار می پردازد.در واقع دو نوع سیستم لیدار وجود دارد .نوع اول لیدار باتیمتری در زمینه های هیدرو گرافی و نوع دوم لیدار درزمینه های توپو گرافی. هدف این مقاله بررسی اجمالی سیستم های لیدار توپو گرافی و کاربرد های آن می باشد.

1)کلیات :

جهت گرد آوری داده های تو پو گرافی به منظور ورود آن ها به یک مدل رقومی سطح زمین راه های گوناگون وجود دارد.این راه ها عبارتند از:نقشه برداری زمینی، فتوگرامتری وسنجش از دور یکی از متد های جمع آوری اطلاعات سیستم لیداراست.lidar مخفف عبارت light detection and ranging میباشد.

لیدار،یک سیستم سنسوری فعال active sensor بوده که از اشعه نور مرئئ واشعه لیزربرای محاسبه فواصل بهره می برد.این سیستم در یک سکوی هوانوردی  plat form air bornقرار گرفته اند این وسیله قادربه اندازه گیری فاصله بین سنسور (سکوی هوانوردی) و نقاط سطح زمین (مانند ساختمان هاو درختان)که این کار برای رسیدن به یک مدل ارتفاعی رقومی زمین با دقت بالا انجام می شود.

تکنو لوژی لیزر اسکن قادر به جمع آوری داده های ارتفاعی تا دقت 15 سانتیمتر می باشد و قسمت های مسطحاتی این تکنولوژی  یک هزارم  ارتفاع پرواز است.برای حصول این دقت ها،سیستم لیزر اسکن به همراه سیستم GPS  Global positioning system)) وINS(initial naving system) تلفیق می گردد.

2) اصول اجرایی:

یک سیستم لیزراسکن قادر به ساطع کردن پرتو های نور مادون قرمز در مسیر پرواز و عمود بر مسیر پرواز توسط یک آیینه اسکن کننده می باشد پس از دریافت و باز گشت پرتو ساطع شده از دریافت کننده موج که میتواند سطوح شامل پوشش های گیاهی ، ساختمان ها و غیره باشد. زمان رفت و برگشت پرتو لیزری محاسبه می شود و سپس با استفاده ازتوابع خاص پرتو لیزر فاصله بین سکوی پروازوسطح زمین محاسبه می شود. در حین پرواز سیستم اطلاعات مربوط به پراکنش موج از سایر سطوح رانیز محاسبه می کند و این اطلاعات را در فرمت دیجیتال ثبت می کند.به طور همزمان سیستم INS زوایای pitch، roll و   heading سکو را محاسبه می کند و یک سیستم  GPS کینماتیک مختصات x  و  y نقطه را محاسبه می کند. علاوه بر بسیاری از سیستم های لیزر اسکن شامل یک دوربین دیجیتال جهت اخذ تصاویر فتو گرامتری از سطح زمین (terrain)اسکن شده هستند . برخی سیستم ها حتی شامل یک دوربین ویدئویی برای فیلم برداری نیزمیباشند.

شکل زیر یک شمای کلی از سیستم لیزراسکن رانمایش می دهد.داده های خام لیداردر تلفیق باGPS،زمین مرجع می شوند.یعنی مختصات آن ها دریک سیستم مختصات مشخص می شود.هنگامی که اطلاعات پرواز ثبت می شود نرم افزارها مناسب،عمل پردازش داده های لیدارراانجام می دهند داده هاقابل پردازش برروی صفحه مانیتور کامپیوتر هستند .این داده ها سپس قابل پردازش وویرایش دوباره جهت تهیه مدل رقومی زمین و منحنی میزان ها میباشند.

لیدار

3)استفاده از لیدار و محصولات آن:

تکنولوژی لیزر اسکن به همراه کلیه محصولات آن در نمایش  توپوگرافی مناطق مختلف خصوصا زمانی که داده های ارتفاعی مورد نیاز باشند استفاده می گردد.

کاربرد های زیادی اعم از پروفیل برداری لنگر گاهها و دیواره های ساحلی، ارزیابی لایروبی سدها ، مشخص کردن سطوحی که تحت خطر سیل هستند،مشخص کردن منابع تحت خطر از لحاظ زیست محیطی و هیدروگرافی که مثالهای فوق تنها جزیی از کاربرد های لیدار هستند.از سایر کاربرد ها می توان به مدیریت جنگلداری،مدلسازی تخریب ساختمان ها در حین وقوع زلزله و مدیریت بحران را نام برد.

1-3) پروفیل برداری دیواره های ساحلی:

سیستم های لیزر اسکن میتوانند جهت به نمایش در آوردن دیواره های ساحلی در طول آبراهه ها و رودخانه ها با دقت و سرعت بسیار بالا به کار روند.پروفیل های برداشت شده ، میتوانند با داده های از قبل جمع آوری شده در همین مناطق مقایسه گردند تا تفاوت آنها در طول زمان به منظور مونیتور کردن تغییرات تدریجی این مناطق در طول زمان مشخص شود و آنالیز تغییرات تدریجی این مناطق انجام شود. داده های لیدار جمع آوری شده همچنین میتوانند جهت تهیه مدل سه بعدی دیداری بکار روند.برای مثال یکی از کارهای انجام شده در این زمینه تهیه مدل سه بعدی حوزه آبریز رود می سی سی پی  میباشد.این امر در زمینه شناخت مناطق تحت خطر سیلاب و مناطقی که نیاز به مراقبت و ترمیم دارند انجام شده است.

2-3)ارزیابی لایروبی سدها:

داده های جمع آوری شده توسط لیزراسکن برای طراحی و مونیتور کردن لایروبی سدها مورداستفاده قرار می گیرد.

3-3)mapکردن مناطق تحت خطرسیل:

سیستم های لیزراسکن جمع آوری داده های ارتفاعی برای استفاده درمدل های مختلف سیلاب راتضمین می کنند. در این زمینه تلاش های بسیاری انجام شدهاست.برای مثا ل(FEMA)(Federal Emergency Management Agency)

اولین پروژه مربوط به مناطق تحت خطرسیل درایالت Carolina را به اجرا گذاشته است وجمع آوری داده های این پروژه با لیزر اسکن انجام شده است.

4)پیشینه استفاده از لیدار:

استفاده ازلیزر جهت محاسبه فاصله از دهه ی 1960صورت پذیرفت. در دهه های 1970و1980از لیزر درطول یاب های الکترونیکی،(EDMها) و توتال استیشن هانقشه برداران جهت محاسبه فاصله استفاده کردند.در سال1990باگسترش روش  on the flyدرGPS،وجود سیستم های اینرشیال و کامپیوتر های قابل حمل ،تلفیق تکنولوژی و سنسورهای لیداردر سکوهای هوانوردی جهت رسیدن به دقت بهتر انجام شد .تا جایی که تعداد کمپانیهای فروش سیستم لیزراسکن ازسال 1995 از رقم 3 به 2000 فروشنده در سراسردنیارسیده است.

5)امکانات ومحدودیت های سیستم لیزر اسکن:

1-5 امکانات لیزراسکن:

سیستم های لیزر اسکن قادربه جمع آوری حجم وسیع ازداده های رقومی مربوط به ارتفاع وبادقت بالا هستند.بدون نیازبه این که شبکه وسیعی از نقاط کنترل برای تهیه مدل رقومی زمین در نظرگرفته شود.برای هر30 کیلومتر در سطح زمین تنها یک ایستگاه نقطه کنترل مورداستفاده قرارمی گیرد.براساس ارتفاع پرواز،سطح نوار،زاویه اسکن وسرعت اسکن فضای بین نقطه از 25 نقطه در هر مترمربع تا یک نقطه در هر 12 متر متغیراست.سیستم لیزراسکن قادر به جداکردن خطوط ساحلی با ارائه اطلاعات صحیح می باشد.جمع آوری اطلاعات لیزراسکن در روزبرخلاف فتوگرامتری هوایی به زاویه تابش خورشید بستگی ندارد.بسیاری از توسعه دهندگان،موفق به ارائه الگوریتم های جدیدی جهت پردازش داده های لیزراسکن شده اند.این الگوریتم ها قادر هستند مدل سطح زمینی رابا برداشتن پوشش گیاهی نمایش دهند.این امر به دلیل خا صیت خاصی ازطول موجدر نفوذ به داخل فضای بین گیاهان می باشد.

2-5 محدودیت های لیزراسکن:

سنسورهای لیزراسکن زمانی قادربه جمع آوری داده ها هستند که ابرهای آسمان دربالای سکوی هوایی باشند.هم چنین جمع آوری داده های لیزراسکن به کیفیت آب وهوای منطقه بستگی دارد و درهوای بارانی،طوفانی،برفی ومه آلودانجام نمیشود.

در نواحی پوشش گیاهی متراکم،پالس های لیزراسکن دراکثر موارد،قادربه نفوذ درشاخ وبرگ گیاهان نمی باشند.مگر نواحی وسیع خالی دربین گیاهان وجودداشته باشد و هم چنین اندازهspot size کوچک باشد.

6)مقایسه لیزراسکن باسایر تکنولوژی ها:

1-6 فتوگرامتری:

مقایسه سیستم های لیزراسکن باسیستم های سنتی موجودمانند فتوگرافی هوایی،در مناطقی که پرتو لیزر به داخل شاخ وبرگ گیاهان نفوذ میکندانجام میگیرد. بررسی های لیزر اسکن مربوط به جمع آوری داده هاست ،بلکه حتی درسیستم های پردازش داده های لیزراسکن نسبت به فتوگرامتری هوایی برتری وجود دارد.زیراداده های لیزراسکن داده های نقطه ای بامختصاتz،y،xبوده که فرمت بسیارساده ای داشته وپردازش آن ها برخلاف فتو گرامتری هوایی که به وجود کاربر بسیاروابسته است ،اتوماتیک می باشد.

7)اجزای سیستم لیدار:

یک سیستم لیدارمتشکل ازچهار جزاصلی می  باشد:

         سیستم لیزرواسکن کننده

         سیستمGPS

         سیستمINS

         سیستم هدایت پرواز ونمایش برای خلبان

         علاوه بر چهارجزفوق اجزایی مانند دوربین های دیجیتال والگوریتم های مدل سازی سطح زمین بدون درنظرگرفتن پوشش گیاهی وروندهای   کلاسه بندی عوارض هستند.

1-7)سیستم لیزروسنسورهای آن:

سنسورهای مورداستفاده درلیدارتوپوگرافی درمحدوده باند مادون قرمز درامواج الکترومغناطیس هستند درحالیکه این سنسورها در لیدارهای هیدروگرافی در محدوده باند سبزوآبی می باشند.

اصول اولیه تمام این سنسورهااین است که آن هافاصله ازسنسور تا سطح زمین یاعارضه موردنظررا اندازه می گیرند.تفاوت این سیستم هادرمنبع تولیدکننده لیزرواندازه spot sizeاست.

زاویه جاروب کردن وتعداد پالس هادرهرثانیه

برخی از سیستم ها امروزه قادر به اندازه گیری پالس های چند مسیری از سطح موردنظر هستند.پالس های چندمسیری درمناطق با پوشش گیاهی متراکم مفیدهستند زیرا اولین مسیر بازگشت پالس،سطح بالایی درخت وپالس بعدی سطح زیرین درخت وروی سطح زمین رانمایش میدهد. پالس های چندمسیری قادر به تهیه مدل زمین بدون پوشش گیاهی هستند که به ویرایش بسیارکمتری نیاز دارد.

2-7)GPS:

سیستم GPS،اطلاعاتی درمورد مختصات نقاط وزمان را در سیستم لیدارتامین مینماید. انواع گیرنده هایGPSمورداستفاده در سیستم های لیدار قادربه جمع آوری واندازه گیری امواج حامل L1وL2
با داده هایی با فرکانس1هرتز هستند.یعنی در هر ثانیه یک اندازه گیری انجام می شود.علاوه برGPSمورداستفاده در سیستم لیدر،یک سیستم        GPSدیگربرای نقاط کنترل زمینی وجود دارد.پردازش داده ها بین گیرندهGPSدر هواپیما وگیرندهGPSدرنقاط کنترل زمینی به عنوان پروسه تفاضلیotf(on the fly)( time kinematic RTK(realشناخته می شود.دقت مدل سه بعدی بسیار بالا وخطای آن کمتر از cm10است.

3-7)INS:

سیستمINS،میزان چرخش سیتم لیدار در platform، را اندازه میگیرد.این دورانها،به حول محور های مختصات انجام میشود.این مقادیر با فاصله اندازه گیری شده توسط اشعه لیزر و مختصات GPS تلفیق میشوند. نتیجه این تلفیق مختصات سه بعدی x,y,z است.

4-7) سیستم هدایت پرواز و نمایش برای خلبان:

سیستم هدایت پرواز شامل اطلاعات معتبر در دسترس خلبان در هنگام پرواز است.این اطلاعات از پردازش داده های GPS، INSولیزر درحین پرواز در طول خط پرواز به دست می آید. خلبان هواپیما، با در اختیار داشتن یک صفحه نمایش خط پرواز و ارتفاعات قسمتهای چپ و راست خط پرواز هواپیما را در طول مسیر از پیش تعیین شده به درستی هدایت میکند.

5-7) دوربینهای عکسبرداری:

در برخی سیستم ها،یک دوربین برای عکسبرداری از منطقه تحت پرواز مورد استفاده قرار میگیرد.مختصات سه بعدی خروجی لیزر اسکن با این عکسها،قابل overlay کردن هستند.این overlay کردن به منظور پروسه طبقه بندی داده ها انجام میشود.

8)طراحی پروسه جمع آوری داده های لیدار:

برای طراحی پروسه جمع آوری داده های لیدار باید فاکتور های بسیار زیادی در نظر گرفته شوند.این فاکتور ها شامل موارد زیر هستند:

         زمان پرواز

         نیازمندیهای پروژه

         نقاط کنترل

1-8) فاکتورهای کلی:

محدوده منطقه مورد پرواز باید مشخص باشد.زیرا برای جمع آوری داده ها و طراحی خطوط پرواز به نقاط کنترل نیازمندیم.همچنین منطقه مورد نظر از لحاظ پوشش گیاهی،وجود درختان، ساختمانهاو سایر عوارض باید از قبل مورد مطالعه قرار گیرد.برای مثال برای تهیه مدل bare زمین (مدل بدون پوشش زمین)،نیاز به فضای کافی بین درختان داریم.در غیر این صورت،برای رسیدن به دقت بالا در تهیه مدل bare زمین از داده های لیدار به سیستمی باسرعت اسکن بالاتر،سرعت پرواز کمتر،زاویه  beamangle کوچکترو ارتفاع پرواز کمتر نیاز است.

2-8 ) زمان جمع آوري داده هاي lidar :

بر خلاف فتوگرامتري داده هاي lidar تحت تاثير زاويه تابش خورشيد نبوده و همچنين نيازي به انجام در اواخر پاييز يا اوايل بهار ندارند .اما بهرحال ،جمع آوري داده هاي lidar در زمان هاي برگريزان براي تهيه مدل بدون پوشش زمين مفيد است.يك مشكل ايجاد ابهام در فاز هنگام استفاده از داده هاي lidar با داده هاي GPS در حالت موج حامل L2,L1 است.اين حالت زماني رخ ميدهد كه هندسه ماهواره ها (PDOP) ضعيف باشد.البته بسياري از نرم افزار هاي پس پردازش  GPS،اين قابليت را دارند كه فاكتور (PDOP) و تعداد ماهواره هاي قابل استفاده را براي يك بازه زماني را بررسي نمايند.

3-8) نقاط كنترل:

استفاده از نقاط كنترل شامل سه فاكتور مهم است.وجود ايستگاههاي اصلي كنترل كاليبراسيون (base station) ، كنترل پروﮋه ،مختصات تمام نقاط كنترل موجود در پروﮋه بايد در يك سيستم ﮋئودتيك واحد محاسبه شود تا صحت داده ها ‍،كشف blunder ها و اطمينان به آنها حفظ شود.همچنين تمام اندازه گيريهاي GPS با فاز موج حامل بايد در هر base station انجام شود و اين داده ها بايد توسط تكنيكهاي ژئودتيك پردازش شوند.

9) جمع آوري داده هاي ليدار:

1-9 كاليبراسيون و كنترل كيفيت:

پردازش موفقيت آميز داده هاي ليدار،منوط به كاليبراسيون سيستم و كنترل كيفيت داده هاست.نياز به كنترل كيفيت و كاليبراسيون سيستم بايد در دستور العمهاي هدايت پرواز تهيه و در هر پرواز به كار برده شود و شامل موارد زير است:

         طراحي خطوط پرواز

         خطوط پرواز در جهت عمود بر مسير

         نقاط كنترل پروژه

1-1-9 طراحي خطوط  پرواز:

اين طراحي بايد در جهت هاي دو طرفه  توسط پارامتر هاي خاص انجام شود اين پارامترها شامل ارتفاع پرواز،محدوده ديد fov،سرعت پرواز هواپيما ،سرعت اسكن كردن وسرعت پالس است.نتايج اين سري داده ها در دو حالت استفاده ميشود :

         بيان دقت كلي سيستم

         سرشكني مقادير كاليبراسيون

2-1-9)خطوط عمودي پرواز:

يك خط عمودي پرواز شامل خط متقاطع با مسير پرواز است.اولين كاربرد آن بدست آوردن خطاهاي سيستماتيك از يك مسير پرواز به مسير ديگر است و كاربرد ديگر بيان قابليت تكرار شدن نتايج است.

3-1-9) نقاط كنترل پروژه:

براي حصول كنترل كيفيت بالا به  تعدادي نقطه كنترل در منطقه پرواز نياز است.با وجود اينكه داده هاي سيستم ليدار بسيار معتبر است چون اين سيستم يك سيستم two way ranging  است باز هم داراي باياس است.براي تشخيص و تصحيح ميزان خطاها و اشتباهات و همچنين چك كردن دقت كلي داده ها،تعدادي از نقاط كنترل بايد درنظر كرفته شود.

2-9)جمع آوري داده ها:

پس از آنكه سيستم پرواز و مسيرهاي پرواز طراحي شدند اپراتور قادر به مونيتور كردن پروسه جمع آوري داده هاست .اين عمل به اين منظور انجام ميشود كه اپراتور از رسيدن سيگنال به سطح سنسور  اطمينان حاصل نمايد.اگر خللي در سيستم كاري ليزر وجود داشته باشد،اپراتور آنرا تشخيص ميدهد.همچنين اگر سيستم هاي GPS,INS داراي مشكلي باشند از روي نامنظمي هاي داده هاي دو سيستم اين ايراد قابل فهم است

10)پردازش داده هاي ليدار:

1-10)مرحله اول:

پس از جمع آوري داده هاي ليدار،اولين مرحله down load  كردن اطلاعات فاز حامل از ايستگاههاي كنترل است.اين داده ها سپس وارد يك package  نرم افزاري پس پردازش داده هاي GPS ميشوند تا دقت بالايي از مختصات نقاط حاصل شود.اين داده هاي GPS سپس با داده هاي INS تلفيق ميشوند.براي رسيدن به مختصات نهاييx,y,z  تصحيح شده بايد داده هاي ليزر اسكن با الگوريتمهاي خاص با اين داده ها تركيب شوند.

2- 10) پروسه كنترل كننده:

در طي پردازش داده ها يك پروسه كنترل كننده بايد بر تشخيص خطاهاي سيستماتيك و يا باياسهاي عمودي و افقي نظارت داشته باشد.اين خطاها نتيجه اختلال در كار سنسور در يك لحظه خاص ،خطاهاي زمان،شرايط اتمسفري،باياسهاي GPS و يا شباهتهاي طيفي عوارض موجود در منطقه هستند.تمام اين خطاها به وسيله پيش پردازش داده هاي ليدار،تشخيص داده ميشوند.

11)نتايج داد هاي ليدار:

1-11)داده هاي خام ليدار:

اين داده ها،به دليل حجم بسيار بالا شامل نقاط با مختصات x,y,z بوده كه ابر نقطه اي ناميده ميشوند.اين نقاط سپس پردازش ميشوند و مختصات آنها نسبت به يك ديتوم واحد مشخص ميشود

2-11) پلات منحني ميزان ها:

داده هاي نقطه اي ممكن است دقت لازم را براي پروژه فراهم نكنند. معمولا محصول نهايي مورد انتظار يك نقشه توپوگرافي به همراه منحني ميزانهاست .براي حصول دقت لازم در اين مرحله لازم است كه عكسهاي هوايي با داده هاي ليدار تلفيق شوند تا در مناطق شكستگي و break line ها ،ويژگي زمين بخوبي مشخص شود. ذكر اين نكته لازم است كه در مناطق با پوشش گياهي انبوه،سنسور قادر به تشخيص مناسب نيست،بنابراين ساير تكنولوژي ها مانند نقشه برداري زميني،بعنوان مكمل تكنولوژي ليدار بكار برده ميشوند و با افزايش هزينه مواجه خواهيم بود.

3-11) مدلسازي سطح زمين:

داده هاي ليدار به سادگي به مدل رقومي زمين تبديل مي شوند.اين تبديل با تخصيص دادن تن هاي رنگي ،سايه روشنها و درجات خاكستري به داده هاي سنسور انجام ميشود. براي تصوير داده هاي ليدار توجه به اينكه پالسها ، اولين يا آخرين پالس برگشتي باشند مهم است،زيرا اولين پالس مربوط به DSM  و آخرين پالس مربوط به DTM است. البته  دقت مدل ايجاد شده بسيار كمتر از اورتوفتو مي باشد.

12)طبقه بندي داده ها:

براي تهيه يك مدل منحني ميزان با دقت مناسب و يا توسعه داده هاي ليدار در مناطق محدود ، بايد طبقه بندي داده ها انجام شود.بسياري از كمپاني هاي ارائه دهنده تكنولوژي ليدار،براي طبقه بندي داده ها،متد هاي خاصي را پيشنهاد مي كنند.بسياري از اين متدها گرچه اختصاصي  هستند،اما همگي براي تشخيص عوارض يك روند واحد را دنبال مي كنند .

13)نتايج كلي:

در طول دو دهه گذشته ليزر اسكن تبديل به يكي از قابل اعتمادترين و موثق ترين تكنيك ها در فتوگرامتري شده است. حتي برخي فتوگرامتريست ها معتقدند كه ليزر اسكن ايجاد يك پاراديم را در اين زمينه باعث شده است. كه اين به دليل اثر قابل توجه آن روي روش هايي مثل توليد DTM بامدل سه بعدي شهرها در فتوگرامتري مي باشد. در واقع تكنيك ليزر اسكن براي تهيه DTM مناطق حنگلي به وجود آمد. كه البته تكنيك ها و روش هاي متعددي براي آن پيشنهاد شده است. همان طور كه مي دانيم از ويژگيهاي اصلي اين سيستم حجم بسيار بالاي داده هاي برداشتي آن است كه نسبت به ساير روش ها در مدت زمان كوتاهتري به دست آمده است. براي كار با اين داده ها يكي از فازهاي مهم پردازش و كاربردهاي آن فيلترينگ اين داده ها مي باشد. تمركز اصلي مطالبي كه در اينجا ارائه مي شود بيشتر بر روي فرآيندها و الگوريتم هايي است كه بدين منظور پيشنهاد شده است. كه بدين منظور و با تاكيد بر روي توليد مدل هاي رقومي زمين يا DTM ها پس از بررسي اجمالي اين روشها چند تا از آنها را به صورت فصل تر شرح خواهيم داد. در واقع بسته به كاربردي كه ديتاهاي ليزر اسكن براي ما دارند الگوريتم هاي پردازش آنها تا حدي با هم متفاوت خواهد بود. اگر بخواهيم از داده هاي ليزر DTM تهيه كنيم مي بايست عوارضي مثل ساختمان ها و عوارض man made است. البته بسته به نوع بافت و پوشش منطقه هم الگوريتم ها از هم متمايز خواهند بود. علاوه بر اين حذف نويز و ديتاهاي ناخواسته نيز از ميان اين داده ها روش هاي خاصي را مي طلبد بسته به دقتي كه ما در كار خود به آن نياز داريم نيز حجم ديتاهاي مورد بررسي با هم متفاوت خواهد بود. پس يك عامل مهم ديگر كه جاي بررسي خواهد داشت هم كاهش حجم داده ها ليزر در صورت نياز خواهد بود كه اين بستي به كاربرد و دقت مطلوب دارد و مي بايست نوعي trade off بين اين عوامل انجام شود. از اين نقطه نظر نرم افزارهاي پردازش داده هاي ليزر هم محصولات خاصي با توانايي هاي پردازش حجم داده هاي بالا و قابليت هاي Visualization فوق العاده خواهند بود. اين بسته هاي نرم افزاري توانايي پردازش ها و تفسيرهاي متعدد و متفاوتي را از اين داده ها به كاربران مي دهند. بررسي قابليت هاي اين نرم افزارها در زمينه پردازش داده هاي ليزر اسكن چه در نوع هوايي و چه در نوع زميني بيش از هر زمان ديگر اهميت داده هاي سازمان يافته ليزر اسكن را براي ما مشخص مي كند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها