سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برنامه ریزی سرزمینی و پیشرفت گستره ای(ناحیه ای)

برنامه ریزی پیشرفت گستره ای می کوشد تا چشم انداز پیشرفت را در هر گستره در سه زمینه انگاره پردازی(طراحی) نموده و به انجام برساند:

– نخست، پافشاری بر افزایش توان بن مایه های(منابع) انسانی و گسترش پیشرفت هازمانی(اجتماعی) به گونه پیشرفت پایدار انسانی، کاهش نداری(فقر) و بیکاری و تمرکززدایی از سازمان گزیرش(تصمیم)گیری و توانمندسازی مشارکت مردم در فرایندهای برنامه ریزی، گزیرش، اجرا و پایش و دیده وری(کنترل و نظارت).

– دوم، برپایی دگرگونی های درون گستره ای به گونه گسترش زیرساخت ها و رسانشی های(ارتباطات) پیشرفته، برانگیختن کارکردها و کنش های هازمانی – اندازه داری(اقتصادی) برای هویت بخشیدن و شناساندن گستره به جهان بیرونی آن و برپایی روش ها، سنجه ها و آیین نامه ها برای اجرای انگاره ها و پیرنگ ها(طرح ها و پروژه ها) و به سرانجام رساندن گزیرش ها و برنامه های پیشرفت.

–  سوم، نمایاندن سیمای پیشرفت در گستره با ترسیم هدف های مهادین(اصلی) پیشرفت، راهبردهای پیشرفت و دستاوردهای پیشرفت.

· هدف های مهادین پیشرفت: درآمدزایی / سازماندهی انجمن های بومی(محلی) / افزایش توانمندی های سازمان های همگانی(عمومی)

· راهبردهای پیشرفت: توانمندسازی انجمن های بومی / پایش پیشرفت زیست بومی / سرمایه گذاری، ایجاد کار، افزایش بهره وری و درآمد / توانمندسازی نهادهای دولتی  

· دستاوردهای پیشرفت: ایجاد نهادهای پیشرفت بومی / افزایش مشارکت مردم / مدیریت پایداز زیست بومی / ایجاد کار و درآمد.

پافشاری برنامه ریزی پیشرفت گستره ای بر گفتمان مشارکت مردم بومی است. برپایه الگوی مشارکت بومی(دریک، 1991میلادی)، وهله های آن این گونه است:

وهله 1) نمایاندن جایگاه مشاركت بومی

وهله 2) انتخاب گروه پژوهشي

وهله 3) انجام پژوهش هاي ابتدايي

وهله 4) نمایاندن اندازه و درجه مشاركت بومی

وهله 5) نمایاندن سازوکار مناسب

وهله 6) آموزش و تبادل داده ها

وهله 7) گزيرش گروهي

وهله 8) اجرايي كردن انگاره ها  

ازمیان وهله های بالا، آرشتاین، برای وهله چهارم، هشت پله برای نردبان مشارکت بومی پیشنهاد کرده است(آرشتاین، 1955میلادی) :

8- پايش گروهی بومی(بالاترین پله / پله هشتم)   

7- نیروی نمایندگی

6- مشارکت

5- همراهی کردن

4- مشاوره دادن

3- آگاه کردن

2- شناخت

1- آماده سازی(ایینترین پله / پله یکم)

انجمن های بومی پس از بالارفتن از هشت پله نردبان اندازه و درجه مشارکت، آماده می شوند تا با به کارگیری سازوکارهای مناسب و آموزش دیدن و دادوستد داده ها و آگاهی ها بین خود و برنامه ریزان و گزیرش گیران، وارد میدان گزیرش گروهی و سپس اجرای گزیرش ها و برنامه ها گردند. این پیکره، انگاره یک هازمان بهینه از مردمی آگاه و کوشیار را نشان می دهد که اتزیونی، آن را “هازمان کوشا” نامیده است و برای آن چهار وهله دردید گرفته است:

o   گزیرش سازی

o   گزیرش گیری

o   اجرا

o   پایش و دیده وری

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها