سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سرزمین پایدار : برنامه ریزی و ترابری(حمل ونقل) و جابه جایی

برنامه ریزی و ترابری(حمل ونقل) و جابه جایی

سازماندهی بهینه و کارآی فرامون(فضای) سرزمینی: پیشرفت و گسترش در همه گونه های زیرساخت های ترابری و جابه جایی و پیشرفت فن آوری های رسانشی(ارتباطاتی)

سامان(سیستم) ترابری بر جانمایی کانون های زیست و کار و گسترش کالبدی آنها نشان گذار است. همچنین، پراکنش سرزمینی کانون ها، بسترساز بهره گیری از سامان نوین ترابری می باشد و زمینه های گسترش زیرساخت های ترابری را فراهم می نماید.

اندازه داری

فرایند کنونی برنامه ریزی سرزمینی، از نبود پیوند میان کاربری زمین و ترابری در رنج است. به بیانی دیگر، دراین فرایند، سامان کاربری زمین، بر سامان ترابری، برتری یافته است. در جایی که میان این دو در یک سرزمین، وابستگی های پیچیده و چند زمینه ای وجود دارد. در فرایند پیشرفت سامان ترابری، وابستگی میان ترابری و کاربری زمین، می تواند برپایه پیوندهای چندوچونی(علت ومعلولی) شناسایی شود. از یک سو، سامان ترابری بر جانمایی کانون های زیست و کار نوین و یا گسترش کالبدی کانون های زیست و کار، نشان گذار است، و از سوی دیگر، پراکنش سرزمینی کانون های زیست و کار، بسترساز بهره گیری از سامان ترابری می باشد و زمینه های گسترش زیرساخت ها و ابزار ترابری را فراهم می نماید. این روندها برهزینه های هازمانی(اجتماعی)، زیست بومی، درک و دانش نابسنده از میانکنش های فراوان میان چگونگی های کاربری زمین و سامان ترابری، پافشاری فراوانی دارند. مراد، به کارگیری نشان گذاری های چندوچونی های کاربری زمین بر کارکردهای سامان ترابری در فرایند برنامه ریزی آمایش سرزمین است. این کار در پیشنهاد الگوهایی از کاربری زمین و جانمایی کارکردها، بازتاب می یابد که سفرهای درون سرزمینی(منطقه ای) و درون گستره ای(ناحیه ای) را کاهش دهند و هماهنگی بیشتری با توانایی سامان ترابری در گستره سرزمین داشته باشند.

                                             پیوندهای کاربری زمین- ترابری

                     کاربری زمین —– سفرها —– سامان ترابری —– دسترسی —– کاربری زمین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها