سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سرزمین پایدار : برنامه ریزی و پیرامون(محیط) ساخته شده

برنامه ریزی و پیرامون(محیط) ساخته شده

آمایش سرزمین، به پنداره سامان بخشی به سبک زندگی و دگرگونی های هازمانی(اجتماعی) و اندازه داری (اقتصادی) در کانون های زیست و کار با گسترش خدمات و کارکردهای شهری در گستره سرزمین، هماهنگ با ویژگی های بومی در یک فرایند پیشرفت پایدار است. راهکارهای برنامه ریزی آمایش سرزمین می باید به پیشرفت پایدار، زیست بوم خوب و بازآفرینی هازمانی و اندازه داری در سرزمین یاری رساند. دراین راستا، نهادهای بومی(محلی)، گستره ای(ناحیه ای) و سرزمینی(منطقه ای) باید برنامه آمایش را بخش ویژه ای از کار خود به شمار آورند.

سازماندهی فرامونی(فضایی) در فرایند برنامه ریزی آمایشی، باید لایه های گوناگون سرزمینی را در دید گیرد:

– نشان گذاری های لایه ملی: جایگاه و کارکرد کشوری یک سرزمین(منطقه)

– برتری(اولویت) های دگرگون شونده لایه سرزمینی: برتری های پیشرفت سرزمینی، مانند پیشرفت شهری و روستایی و پیشرفت پایدار که باید درراستای رویکردهای پیشرفت ملی باشند.

– راهکارهای ویژه:

1-  شناسایی برتری های راهبردی پیشرفت فرامونی – بخشی سرزمینی 

2- همترازسازی آرمان های دگرگون شونده پیشرفت سرزمینی

3- راهبری فرایند پیشرفت سرزمینی، برپایه ویژگی های بومی

4- ارایه راهبردهای فراگیر سرزمینی، راهکارهای بومی

برنامه های آمایش سرزمینی، باید بتوانند چتری از سنجه ها و هنجارها را برای دربرگرفتن ابزار پیشرفت بومی و کارکردهای اندازه داری و هازمانی، برپا نمایند تا برنامه های پایین دست پیشرفت، زیرلوای آن آماده شوند.  

تدوین برنامه آمایش سرزمینی در لایه های گوناگون، باید با رده بندی نوینی از راهکارگذاری(سیاست گذاری) انجام شود:

–  تدوین چشم انداز پیشرفت، دارای زمینه های زیست بومی، کیفیت بهینه زندگی و آرمان های دگرگونی هازمانی، با بابرنامه های پیشرفت ترابری، خانه سازی، اندازه داری، شهری و مدیریت زیست بومی

–  تدوین راهبردهای بنیادین درزمینه های فرامونی، برتری های اندازه داری، هازمانی و زیست بومی، به همراه سنجه ها و هنجارهای اجرای آن راهبردها برای دست یافتن به پیشرفت پایدار سرزمینی

–  تدوین منشور مدیریت اجرای برنامه آمایش سرزمینی دارای بنیان ها و راهکارهای گستره ای و بومی

–  تدوین برنامه کار برای اجرای برنامه آمایش سرزمینی، درجایگاه سند راهنمای مدیریت اجرا، دارای کارهایی که باید برای رسیدن به چشم انداز و راهبردهای بنیادین پیشرفت سرزمین، به انجام برسند.

برنامه آمایش ملی، درکنار شناسایی جایگاه وکارکردهای ملی سرزمین ها، باید خود را هرچه بیشتر  به آرمان ها و خواسته های درونی سرزمینی نزدیک نماید. این کار با تدوین دستورکارها و راهنمای کار ملی هماهنگ با ویژگی های سرزمین ها، انجام شدنی است و باید درچارچوب یک فرایند راهکارگذاری ملی- سرزمینی انجام شود که دارای برآیندهای زیر است:

– برجسته کردن خواسته ها و چشم داشت های برنامه ای مدیریت های سرزمینی

– آشکارنمودن دورنمای برنامه های آمایش سرزمینی با فرایند پایش پیشرفت

– پشت گرمی بخشیدن به برنامه ریزان، پیمان کاران و مدیران سرزمینی

– فراگیری همه زمینه های فرامونی، بخشی و پیشرفت پایدار در سرزمین

– تدوین یک چارچوب همگن برای راهکارگذاری و راهنمای کار برای برنامه های آمایش سرزمینی

– برپا نمودن پایه های استوار برای جاری نمودن فرایندی بهینه، پویا و آرمان خواه برای سرزمین ها که پیشرفت پایدار را برای آنها به ارمغان آورد.

سرانجام، یک برنامه آمایش سرزمینی پاسخ گو، برنامه ای است که با اجرای آن، پیشرفت سرزمینی درزمینه های فرامونی، شهری و روستایی و زیست بوم های گیتایی برای سرزمین، فراهم آید. 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها