سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برنامه ريزی سازماندهی انديشه

انسان‌ها همواره درپی برپایی پیوندهای گوناگون با گروه‌های انسانی هستند. درراستای این میانکنش‌ها، انسان‌ها نیازمند داشتن اندیشه‌ای سازمان یافته می‌باشند تا بتوانند رفتاری شایسته و سازگار با کامیابی خویش در این پیوندها از خود نشان دهند.

برای سازماندهی اندیشه، انسان به ناچار، ابزاری سودمندتراز”برنامه ریزی”، برای چگونه اندیشیدن خود نمی‌یابد. زیرا درپیچ وخم‌های فرایند “برنامه ریزی اندیشه” است که انسان کامیاب می‌شود تا با سازمند نمودن پندار، گفتار و کردار خود، درپی دست یافتن به خواسته‌های خویش درزندگی، برتنش‌های پیرامون خود، چیرگی یافته و درجایگاه انسانی خوشبخت، زندگی نماید.

فلسفه “سازماندهی اندیشه”

در هستی انسان، دوکنشگرگوهری، همواره با او زندگی می‌کنند: امیدواری و چشم به راهی. انسان‌ها درهردوره‌ای از زیست خویش، همیشه امیدوارند که به فرجامی بهینه دست یابند و همواره چشم به راهند که با آن فرجام بهینه همدم گردند. در این بین، انسان، اگر خود را به روش زندگی رویدادی وانهد، و رخنمون‌های زندگی را با سرنوشت خود، اشتباه بگیرد، انسانی، سست اندیشه است که اگر بارویدادهای شیرین روبروگردد، خودرا خوشبخت می‌پندارد، و اگر رخدادهای تلخ همراهش گردند، خودرا شوربخت و ناکام می‌یابد.

دربرابر، اگر انسان، از توانمندی‌های گوهری خود بهره گیرد و آن‌ها را به کار بندد، درمی یابد که می‌تواند برای سازمند کردن آینده خود، گزیرش (تصمیم گیری) نماید و سرنوشت خود را با چیرگی بررویدادهای زندگی، بازنمایاند. ابزار به کارگیری توانمندی‌های گوهری انسان برای ساختن آینده، فرایند برنامه ریزی است. برنامه ریزی، به راستی، ابزار رهایی انسان اززندان خویشتن و اززندان هازمان (اجتماع) است.

پنداره برنامه ریزی اندیشه

شناسه (تعریف) برنامه ریزی اندیشه با یک نشانه و دوکنشگر بنیادین، جان می‌گیرد:

  • نشانه: برنامه ریزی پویشی است دنباله دار و آگاهانه.
  • کنشگر نخست: پیچش‌ها، تنش‌ها و چالش‌های زندگی.
  • کنشگر دوم: شناسایی خواست‌های هموارکننده راه نیک بختی درزندگی.

این پنداره (تعریف) ، با فرایند برنامه ریزی اندیشه به انجام می‌رسد، که خود دارای دو گام پایه است:

  • گام نخست: انگاره پردازی (طراحی) برای دگرگونی یا بهسازی نهش کنونی زندگی، برای رسیدن به آینده آرمانی.
  • گام دوم: گزینش بهترین ابزار برای رسیدن به آرمان‌های انگاره پردازی شده.

سازمندی اندیشه

ساختن بستر هموار درست اندیشیدن و به کارگیری بهینه خرد از سوی انسان، نیازمند سه زمینه است:

· شناخت خویشتن: برای شناسایی خود، باید:

  • درگام نخست، با نگاه ایرادی به رفتار خود نگریست و آن را به چالش کشیده، واکاوی (تجزیه و تحلیل) و آسیب شناسی نمود.
  • درگام دوم، فهرستی ازسستی‌ها و چالش‌های پنداری، فراخویی (اخلاقی) و رفتاری خود آماده کرد و برپایه گزاره پارتو، 20 درصد از برجسته‌ترین چالش‌ها را برگزید و برروی آن‌ها پافشاری داشت.
  • درگام سوم، سستی‌های خود را دربرابر آن چالش‌ها، ارزیابی کرد و‌اندازه ناتوانی خود را در چیرگی برآن‌ها سنجید.
  • درگام چهارم، برای چیرگی برآن تنش‌ها و سستی‌ها، توانایی‌های گوهری خود را شناسایی و سنجید که در برابر آن دغدغه‌ها تاچه‌اندازه در به کارگیری توانمندی‌های خود برای کامیابی، توانایی هست.

· مدیریت اندیشه: برای ازمیان برداشتن یا مهار 20 درصد چالش‌های برجسته، با دردید داشتن توانایی‌های شناسایی شده درخویشتن، خواست‌های خود را بازگو کرد. سپس برای رسیدن به آن‌ها، کارهایی را انگاره پردازی نمود تا برای انجام کنش، واکنش و میانکنش دربرابر گروه‌های انسانی، در خود آمادگی آفرید.

· برنامه اندیشه: بسیج توانمندی‌ها و آفرینش آمادگی در پندار، فراخو (اخلاق) و کردار، در گرو کوشش در برپایی هماهنگی اندیشه‌ای و رفتاری (به گونه‌ای خودخواسته) با دگرگونی‌های پیرامونی در خود برای گذاردن جای پایی ژرف در گروه‌های انسانی است. نرمش پذیری خواست‌ها و درپی آن، کارها، برای هماهنگی بیشتر با پیرامون و نشانگذاری برآن، برجستگی بسیاری درآماده‌سازی “برنامه اندیشه” دارد.

به قلم : دکتر سید حسن معصومی اشکاوری

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها