سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سرزمین پایدار : برنامه ریزی و زیست بوم های طبیعی(گیتایی)

برنامه ریزی و زیست بوم های طبیعی(گیتایی) 

انسان با بنیان های(اصول) پایداری انگاره پردازی(طراحی)، پیرامون ساخته شده خودرا سامان دهی می کند، درجایی که بنیان های دیداری(بصری)، برپایه پاسخ هوشمندانه دریافت دیداری انسان به پیوندهای انسان- زیست بوم، استوار است. بنیان های انگاره پردازی زیست بومی به ساختاردهی و ساماندهی کنشگرهای گوناگون در پیرامون ساخته شده یاری می رسانند. این ساختاربندی یا سازماندهی به برپایی پیرامونی دلچسب، زیبا، باکیفیت، بهینه و بااندازه بالایی آسایش و آرامش، کمک می کند.

پیرامون ساخته شده انسان درزمان، برپایه دگرگونی های پویای تاریخی، هازمانی(اجتماعی)، فرهنگی و فن آوری دیگرگون می شود و به همراه آن، سنجه های دریافت دیداری از پیرامون، ازسوی انسان هایی که ازآن بهره گیری می کنند نیز دگرگون می شوند. بنیان های دیداری، درپیوندهای انسان با پیرامون، برجستگی بسیاری دارند.

سامان(نظام) ارزش های دیداری که از بنیان های دیداری، جان می گیرد، دربرگیرنده همه پیرامون های ساخته شده و گیتایی دورادور آن می باشد. این سامان، برپایه باورهای فرهنگی، هنری و زیبایی شناسی انسان، بازتاب می یابد. ازاین روی، دریافت دیداری انسان از پیرامون، برپایه نشان گذاری های او برآن چه که درپیرامونش در زیست بوم گیتایی می بیند، استوار است. این نشان گذاری، ریشه در تندرستی و آرامش روانی انسان دارد. فرایند برنامه ریزی آمایش سرزمین درکنار سازماندهی فرامونی (فضایی) کانون های زیست و کار و پیوندهای میان آنها، سازوکارهایی را پیش بینی می کند تا زیست بوم های گیتایی سرزمین را نیز درراستای برپایی آرامش و ارزش های دیداری برای انسان، ساماندهی نماید. آن سازوکارها برای رسیدن به این دستآورد، چهار دسته پاسخ زیستی و روانی را باید دردید بگیرند:

–   گرایش انسان به همترازی(تعادل): دریافت(حس) همراهی روانی انسان با زیست بوم

–   گرایش انسان به اندازه(مقیاس): دریافت اندازه ای کارآ و بهینه از درازا، پهنا، گستره و کارکردهایی که زیست بوم را درچارچوب ارزش های دیداری انسان، ارزشمند می سازد.

–   گرایش انسان به چیرگی بر زیست بوم: پیرو نمودن دریافت دیداری انسان و چیره کردن زیبایی ها و هنجارهای زیبایی شناسانه زیست بوم برارزش های دیداری انسان، و نیز، همزمان، پیرو نمودن زیست بوم از خواسته های انسانی با برپایی ابزار بهره گیری بهینه انسان از زیست بوم

–   گرایش انسان به پیش بینی: برپایی دریافت و پیش بینی دیداری از زیست بوم پیرامون، درانسان، درزمینه های فرازونشیب، مسیر(خط) آسمان و پهنه دیداری زیست بوم پیرامونی

· کامیابی برنامه ریزی در آمایش زیست بوم های گیتایی سرزمین، در راستای برپایی آرامش و ارزش های دیداری برای انسان، نیازمند بالا بردن دانش وآگاهی همگانی درباره توان ها و ارزش های زیست بومی و بن مایه های گیتایی(منابع طبیعی) و جایگاه آنها در برپایی و نگهداشت بهبودی در زندگی هازمانی(اجتماعی) مردم است. 

به قلم : دکتر سید حسن معصومی اشکاوری

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها