سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دستور کار 21: کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه ریودوژانیرو برزیل 3تا 14 ژوئن 1992

فصل یک(مقدمه)

امروزه بشریت با یک تداوم نابرابری در داخل کشورها  و میان کشورها با هم روبرو است. عواملی مانند افزایش فقر، گرسنگی، بیکاری، بیسوادی و نابودی اکوسیستم ها زندگی بشر را با مشکل روبرو کرده است. از این رو ادغام یا یکپارچگی محیط زیست و توسعه سبب بهبود استانداردهای زندگی برای همه، حفاظت و مدیریت بهتر و امن تر اکوسیستم ها، تحقق بهتر نیازهای اساسی و… می شود. که همه ی این موارد از طریق مشارکت جهانی همه ی کشورها برای دستیابی به توسعه ی پایدار به دست می آیند. دستور کار 21 مشکلات امروز بشر را بیان می کند و همچنین جهان را برای رویارویی با چالش های بعدی آماده می سازد. این دستورکار یک تعهد و توافق سیاسی جهانی را در بالاترین سطح همکاری های توسعه و زیست محیطی منعکس می سازد که این دستورکار تولین و بهترین اجرای موفقیت آمیز دولت های مسئول می باشد. در این راستا کلیه ی سازمان های غیر دولتی، بین المللی، دولتی، منطقه ای و زیر منطقه ای باید با یکدیگر در جهت رسیدن به اهداف این دستورکار همکاری نمایند.

فصل دو(همکاریهای بین المللی برای سرعت بخشیدن به توسعه ی پایدار در کشورهای درحال توسعه و مرتبط با سیاست های بومی یا محلی)

به منظور پاسخگویی به چالش های محیط زیست و توسعه ایالات تصمیم گرفتند تا یک همکاری جهانی را به وجود بیاورند. این همکاری تمام ایالات و کشورها را در بر می گیرد که آن ها را در یک گفتگوی سودمند مستمر و خلاق در جهت رسیدن به یک اقتصاد جهانی کازامد و پایدار در تمامی سطوح شرکت می دهد.

 

 

برنامه های مناطق

 • ترویج توسعه ی پایدار از طریق تقویت پایه های تجارت در فعالیت ها

میزان تجارت آزاد، غیرتبعیض امیز، عادلانه و امن مواردی هستند که با اهداف توسعه ی پایدار سازگارند و منجر به توزیع بهینه ی تولید جهانی که مطابق با مزیت های نسبی کشور ها است می شود.

توسعه ی پایدار نیاز به یک مدیریت عمومی و موثر، ادغام مسائل زیست محیطی در تصمیم گیری ها و حرکت جوامع به سوی یک دولت دموکراتیک دارد.

بخش کالای غالب تعداد زیادی از کشورهای درحال توسعه از نظر تولید، اشتغال و درآمد، صادرات است. توانایی کشورها در صادرات و تجارت کالاها و درآمد حاصل از آن ها منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه ی پایدار را فراهم می آورد. آزادسازی تجارت و سیاست هایی برای تولید بیشتر در سطح جهان باید در تمامی بخش های اقتصادی دنبال شود به طوری که به عنوان کمک کننده در جهت تحقق استراتژی های توسعه ی پایدار باشد.

اهداف

– بهبود دسترسی به بازارها برای صادرات کشورهای در حال توسعه

– ترویج و گسترش سیاست هایی که رشد و حفاظت از محیط زیست را به صورت دوجانبه حمایت می کند.

فعالیت ها

– حمایت از تولید کالا به منظورآزادسازی بیشتر و توسعه ی تجارت جهانی

– فراهم کردن سیستم های تجاری بین المللی عادلانه، امن و غیر تبعیض آمیز

– اصلاح سیاست های تجاری و بهبود ساختارهای اقتصادی جوامع در حال توسعه

– ایجاد زیرساخت های موردنیاز در کشورهای درحال توسعه برای بهبود بهره وری در اقتصاد

– حمایت از طرح ها یا برنامه های متنوع کشورهای در حال توسعه در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی

 

 

 • ایجاد تجارت و محیط زیست متقابل

محیط زیست و سیاست های تجاری باید متقابلا حمایت شوند. سیستم های تجاری چندجانبه استفاده کاراتر از منابع و افزایش در تولید و میزان درامد و بهبود محیط زیست را فراهم می سازد.

همکاری های بین المللی در زمینه ی حفاظت از محیط زیست در حال رشد است و در تعدادی از موارد نیز این همکاری نقش قابل توجهی در رویارویی با چالش های زیست محیطی داشته است. سیاست های تجاری و زیست محیطی باید سازگار باشند و موجب تقویت توسعه ی پایدار گردند.

 اهداف

– به وجود آوردن سیاست های زیست محیطی و تجاری المللی متقابل به نفع حمایت از توسعه ی پایدار

– تشویق بهره وری بالا در کلیه ی بخش های اقتصادی جوامع و با احترام به محیط زیست

فعالیت ها

– انجام مطالعات کافی برای درک بهتر رابطه ی بین تجارت و محیط زیست در راستای دستیابی به توسعه ی پایدار.

– ترویج یک ارتباط مناسب بین تجارت، توسعه و محیط زیست.

– اطمینان از شفافیت و سازگاری اقدامات تجاری مربوط به محیط زیست با تعهدات بین المللی

 • تشویق سیاست های اقتصادی منجر به توسعه ی پایدار

اقدامات اساسی

در تعدادی از کشورها سیاست هایی لازم است تا اصلاح کند هزینه های عمومی بیهوده، کسری زیاد بودجه و دیگر عوامل عدم تعادل اقتصاد کلان را تا از این طریق بتوانند در جهت رسیدن به پایداری گام بردارند.

تلاش کلیه ی کشورها برای دستیابی به مدیریتی کارامد، مناسب و عادلانه برای از بین بردن سوء مدیریت عمومی و خصوصی

 

اهداف

– ایجاد اصلاحات در سیاست های اقتصادی کشورها به منظور ترویج برنامه ریزی مناسب و کارامد  و استفاده ی کارا از منابع جهت دستیابی به توسعه ی پایدار

فعالیت ها

-ترویج سیاست های اقتصادی کارا

– تشویق یک محیط اقتصادی بین المللی با ثبات و قابل پیش بینی

– طراحی و راه اندازی سیستم های مالیاتی و حسابداری کارامد

فصل سه(مبارزه با فقر)

توانا کردن فقرا برای رسیدن به معیشت پایدار

اقدامات اساسی

فقر یک مسئله ی چند بعدی و پیچیده است که ریشه در هر دو قلمرو ملی و بین المللی دارد. هیچ راه حل ثابت و یکنواختی برای حل مشکل فقر در جهان وجود ندارد از این رو به طور خاص هر کشور برنامه هایی به منظور مقابله با فقر تدارک می بیند.

ریشه کنی فقر و گرسنگی، توزیع مناسب درآمد و منابع انسانی توسعه همچنان به عنوان چالش های عمده در هر کشور باقی می مانند. به گونه ای که مبارزه با فقر یک مسئولیت است برای همه ی کشورها.

نابودی فقر یک استراتژی مهم در رسیدن به توسعه ی پایدار است. حمایت های بین المللی از اقدامات مبارزه با فقر و ارتقاء رشد اقتصادی در کشورها اقدامات مثبتی هستند در جهت از بین بردن فقر ئ در نتیجه رسیدن به توسعه ی پایدار از طریق تقویت برنامه های اشتغال و درآمد مولد

اهداف

-فراهم کردن فرصت هایی برای دستیابی به زندگی پایدار برای تمام افراد

– استراتژی ها و برنامه های یکپارچه، مدیریت پایدار محیط زیست، بسیج منابع، ریشه کنی و کاهش فقر، اشتغال و تولید درآمد به منظور توسعه ی همه ی مناطق فقیر ضروری است.

– تقویت گروه هایی که به کاهش فقر و تحقق توسعه ی پایدار کمک می کنند.

ما باید بر آموزش و پرورش ابتدایی و مراقبت های اولیه سلامت مادران و پیشرفت زنان تمرکز کنیم و اقدامات زیر را انجام دهیم.

 • توانمند سازی جوامع

توسعه ی پایدار را باید در هر سطحی از جامعه به وجود آورد. سازمان های مردمی، گروه های زنان و سازمان های غیر دولتی منابع مهم نوآوری و اقدام در سطح محلی هستند و دارای توانایی اثبات شده و قوی برای ترویج معیشت پایدار می باشند.

دولت ها در همکاری با سازمان های بین المللی و غیر دولتی باید حرک جامعه به سمت پایداری را پشتیبانی کنند که شامل موارد زیر می شود:

-توانمند سازی زنان از طریق مشارکت کامل در تصمیم گیری

– دادن حق مشاکت زیاد جوامع به مردم خود برای مدیریت پایدار و حفاظت از منابع محلی به منظور افزایش ظرفیت تولیدی خود.

 • مدیریت فعالیت های مربوطه

دولت ها با همکاری های مناسب بین المللی و غیر دولتی و سازمان های جامعه ی محلی باید اقدامات زیر را به طور مستقیم و غیر مستقیم انجام دهند:

-افزایش قابل توجه در بهره وری منابع اقتصادی کارآمد و حصول اطمینان از سود بردن مردم محلی از این منابع

– بازسازی منابع تخریب شده، وسعت بخشیدن به مشارکت و معرفی سیاست هایی برای گسترش استفاده ی پایدار از منابع برای همه ی نیازهای ضروری بشر.

– فراهم کردن امکان دسترسی افراد فقیر به آب شیرین، بهداشت و آموزش ابتدایی

 • همکاری و هماهنگی های بین المللی و منطقه ای

سازمان ملل متحد از طریق ارگان ها و سازمان های مربوطه در همکاری با شرکت های عضو و سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی به عنوان اولویت اصلی باید کاهش دهند فقر را و همچنین باید:

-دولت ها به منظور کاهش فقر باهم همکاری کنند و اقدامات یکپارچه ای همچون کمک های غذایی به مردم، حمایت و تأکید ویژه بر اشتغال و ایجاد درامد را انجام دهند.

– ترویج همکاری های فنی در میان کشورهای در حال توسعه در جهت ریشه کنی فقر

فصل چهار(تغییر الگوی مصرف)

این فصل شامل برنامه های زیر است:

 • تمرکز بر الگوهای ناپایدار تولید و مصرف

اقدامات اساسی

فقر و محیط زیست از نزدیک بهم مرتبط هستند .فقر اثراتی منفی بر محیط زیست می گذارد و از علل عمده ی نابودی محیط زیست جهانی، الگوهای ناپایدار تولید و مصرف به ویژه در کشورهای صنعتی است.

الگوهای تولید و مصرف کشورها بر روی ناپایداری محیط زیست تأثیرگذار است.تقاضای مفرط و شیوه های زندگی ناپایدار در میان کشورهای غنی، آسیب های زیادی را به محیط زیست وارد کرده است. در همین حال کشورهای فقیرتر قادر به فراهم آوردن غذا، مراقبت های بهداشتی، سرپناه و تسهیلات آموزشی برای خود نیستند. تغییر الگوهای مصرف یک استراتژی چندجانبه خواهد بود که تأکید می کند بر تقاضا، رفع نیازهای اساسی افراد فقیر، کاهش اتلاف انرژی و استفاده ی محدود از منابع در فرایند تولید

اهداف

رسیدن به پایداری با تغییر در شیوه های مصرف

فعالیتها

-تلاش همه ی کشورها در جهت دستیابی به شیوه های مصرف پایدار

– ضمانت کردن تأمین نیازهای اساسی فقرا توسط کشورهای در حال توسعه به دنبال دستیابی به الگوهای مصرف پایدار.

 

 • سیاست های طبیعی توسعه و استراتژی هایی که تغییر در الگوهای مصرف ناپایدار را تشویق می کنند.

اقدامات اساسی

دستیابی به اهداف کیفی محیط زیست و توسعه ی پایدار نیاز به بهرهوری در تولید و تغییرات الگوهای مصرف به منظور تأکید بر بهینه سازی استفاده از منابع و به حداقل رساندن ضایعات دارد.

اهداف

-برای افزایش بهره وری در فرایندهای تولید و کاهش مصرف بی رویه در روند رشد اقتصادی باید به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه نمود.

– توسعه ی یک چارچوب سیاست داخلی که الگوهای تولید و مصرف پایدار را تشویق خواهد کرد.

فعالیتها

-تشویق بهره وری بیشتر در استفاده از انرژی و منابع

– تشویق استفاده ازتکنولوژی های سازگار با محیط زیست موجود

– تشویق کشورها به استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر و بازیافت در فرایندهای صنعتی

– توسعه ی راه های موثر برای مقابله با مشکلات ناشی از ضایعات تولید و محصولات

فصل پنج(پویایی های جمعیتی و توسعه ی پایدار)

این فصل برنامه های زیر را در بر می گیرد:

برنامه ها

 • توسعه و افزایش اگاهی ها در مورد ارتباط بین روندها و عوامل جمعیتی و توسعه ی پایدار.

 

 

اقدامات اساسی

روندها و عوامل جمعیتی و توسعه ی پایدار یک رابطه ی هم افزایی دارند از این رو باید گام های اساسی در این زمینه برداشته شوند.

نیاز به استراتژی های توسعه به منظور کاهش فشارهای شدید بر روی محیط زیست ناشی از فعالیت های انسانی و تغییرات جمعیتی ضروری می باشد.

اهداف

-ارزیابی آسیب پذیری انسان در مناطق محیط زیست و مراکز جمعیتی حساس و تعیین اولویت های عملی در تمامی سطوح و در نظر گرفتن تمامی افراد جامعه در تدوین برنامه ها

فعالیت ها

-شناسایی فعل و انفعالات بین فرآیندهای جمعیتی و منابع طبیعی در سطوح مختلف جامعه

– تدوین استراتژی های مناسب توسعه برای کاهش تأثیر نامطلوب تغییرات زیست محیطی در جمعیت های انسانی و بالعکس

 • تدوین سیاست های یکپارچه ملی برای محیط زیست و توسعه با توجه به عوامل و روندهای جمعیتی

اقدامات اساسی

برنامه های توسعه ی پایدار به طور کلی به رسمیت شناخته شوند و عوامل و روندهای جمعیتی به عنوان عناصری که تأثیر مهم و حساس بر الگوی مصرف، تولید و شیوه ی زندگی و پایداری طولانی مدت دارند مورد توجه قرار گیرند.

کشورها باید در ارتباط با کاهش فقر، زندگی امن با بهداشت بالا، زندگی با کیفیت، بهبود وضعیت و درامد زنان و دستیابیشان به تحصیل اموزش های حرفه ای و توانمندسازی افراد جامعه تلاش کنند.

اهداف

-سیاست ها و برنامه های جمعیتی باید با رعایت کامل حقوق زنان در نظر گرفته شوند.

فعالیت ها

-روابط بین عوامل و روندهای جمعیتی و تغییرات زیست محیطی باید تجزیه تحلیل و بررسی شوند.

– گروه های جمعیتی آسیب

ذیر که تغییر می دهند ساختار جمعیتی را ممکن است اثرات خاصی در توسعه ی پایدار داشته باشند که باید مشخص شوند.

-جمع اوری ااطلاعات جمعیتی از جمله سن و جنس به منظور استفاده و مدیریت بهتر منابع طبیعی

 • پیاده سازی برنامه های یکپارچه توسعه و محیط زیست در سطح محلی با توجه به عوامل و روندهای جمعیتی

اقدامات اساسی

برای رسیدن به پایداری در سطح محلی، یک چارچوب جدید مورد نیاز است که ادغام کند روندها و عوامل جمعیتی را با عواملی مانند سلامتی اکوسیستم و فن اوری ها. برنامه های جمعیتی باید مطابق با برنامه ریزی زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد شوند.

اهداف

-برنامه های جمعیتیز باید همراه با مدیریت منابع طبیعی و برنامه های توسعه در سطح محلی در مورد استفاده ی پایدار از منابع طبیعی، بهبود کیفیت زندگی مردم و بالا بردن کیفیت زندگی اطمینان حاصل کند.

– سیاست های ملی تعیین شده برای برنامه ی جامع باید با توجه به ویژه زنان و گروه های اسیب پذیر تدوین گردند.

– افزایش برنامه هایی به منظور ارتقای سطح بهداشت در جهت کاهش مرگ و میر

فصل شش(حفظ و ارتقای سلامت انسان)

سلامت و توسعه بهم پیوسته هستند. توسعه ی نامناسب فقر را گسترش می دهد و باعث افزایش مصرف می شود که این امر در ایجاد مشکلات زیست محیطی در جهان نقش مهمی دارد.

برنامه ها

 • براوردن نیازهای مراقبت های بهداشتی اولیه به ویژه در مناطق روستایی

توسعه ی کشورها در مناطق بدون وجود یک جعیت سالم امکان پذیر نیست. توسعه ی بخش بهداشت وابسته به یک محیط زیست سالم می باشد از جمله فعالیت های بخش ارائه ی اب سالم و ترویج یک منبع غذایی سالم و تغذیه ی مناسب است.

اهداف

تأمین نیازهای جمعیت شهری و روستایی و هماهنگ نمودن مشارکت شهروندان، بخش بهداشت، بخش های مربوط به سلامت و بخش های غیر مرتبط با بهداشت

فعالیت ها

-توسعه و تقویت سیستم های مراقبت بهداشتی اولیه به منظور تمیز کردن اب، تولید مواد غذایی سالم و بهداشتی

– ترویج اموزش بهداشت در مدارس

 • کنترل بیماری های واگیردار

اقدامات اساسی

پیشرفت در توسعه ی واکسن ها و عوامل شیمی درمانی بسیاری لز بیماری های مسری را تحت کنترل دراورده است . با این حال بیماری های مسری مهم نظیر وبا، مالاریا و … وجود دارند که کنترل انها ضروری است.

اهداف

-نابود شدن فلج اطفال و جذام تا سال 2000

– بسیج و متحد کردن تلاش های ملی و بین المللی علیه بیماری ایدز

– جلوگیری از ظهور مجدد بیماری سل با تأکید خاص بر آنتی بیوتیک های متعدد

فعالیت ها

برنامه هایی به منظور شناسایی خطرات ناشی از بیماری های مسری بر روی محیط زیست

– گسترش تولید واکسن ها برای پیشگیری از بیماری های واگیر

– کنترل عوامل محیطی که شیوع بیماری های مسری را تحت تأثیر قرار می دهد.

– تقویت برنامه های پیشگیری با تأکید خاص بر تغذیه ی متعادل و کافی

 • حفاظت گروه های آسیب پذیر

اقدامات اساسی

محافظت و اموزش گروه های اسیب پذیر به ویژه نوزادان، جوانان، زنان، مردم بومی و بسیار ضعیف به عنوان یک پیش نیاز برای دستیابی به توسعه ی پایدار

اهداف

اهداف عمومی که درصدد اطمینان از دسترسی همه افراد به امکانات بهداشتی، اموزشی و زندگی مناسب هستند و اهداف خاص حفاظت از کودکان و کاهش مرگ و میر انها و براوردن نیازهای گروه های مختلف جامعه را دنبال می کند.

فعالیت ها

-تقویت خدمات بهداشتی اولیه برای مراقبت از کودکان شامل واکسیناسیون و تغذیه ی مناسب انها

– تقویت خدمات مناسب برای جوانان در زمینه های بهداشت، آموزش و سایر بخش های اجتماعی

– ارائه ی مشوق هایی به منظور تشویق زنان به حضور در مراکز آموزشی

 • رویارویی با چالش های بهداشتی و درمانی شهری

اقدامات اساسی

در سال های اخیر، شرایط زندگی به از بین رفتن بهداشت و ارزش های اجتماعی و اخلاقی منجر شده است. در حال حاضر رشد شهری از توانایی و ظرفیت های جامعه برای براوردن نیازهای مردم خود که دارای درامد ناکافی، تغذیه نامناسب و … پیشی گرفته است.

اهداف

-بهبود سلامت و رفاه همه ی ساکنان شهرها

 

فعالیت ها

اطمینان از ارائه ی اموئزش بهداشت عمومی در مدارس، محل کار، رسانه های جمعی و …

تشویق جوامع به توسعه ی مهارتها و اگاهی های شخصی از اهمیت بهداشت

– تقویت خدمات بهداشت محیط

 • کاهش خطرات بهداشتی ناشی از الودگی ها و خطرات زیست محیطی

در بسیاری از نقاط جهان الودگی هوا، محل کار،مساکن افراد و.. سلامت انسان ها را به خطر می اندازد. از این رو باید در جهت کاهش این الودگی ها تلاش کرد.

اهداف

-به حداقل رساندن مضرات و حفظ محیط زیست

– ایجاد زیرساخت های ملی مناسب و برنامه هایی به منظور کاهش اسیب های وارده به محیط زیست در همه کشورها

فعالیت ها

توسعه ی فناوری های مناسب کنترل الودگی هوا، اب ودفع مواد زائد جامد

– توسعه ی برنامه ها برای بهبود شرایط بهداشتی در سکونتگتاه های انسانی به ویژه در داخل زاغه ها و منطق غیر رسمی

دستور کار 21

     فصل 7

ترویج توسعه پایدار انسانی

برنامه ها ی موجود در این فصل شامل ؛

1.ایجاد سرپناه مناسب برای همه

 1. بهبود مدیریت
 2. ترویج برنامه ریزی پایدار و مدیریت استفاده از زمین

4.ترویج ترکیبی از زیرساخت های زیست محیطی : آب، بهداشت ، زهکشی و مدیریت ضایعات جامد

 1. ارتقاء سیستم های انرژی و حمل و نقل پایدار در شهرک های انسانی

6.ترویج برنامه ریزی حل و فصل انسانی و مدیریت در مناطق فاجعه خیز

7.ترویج فعالیت های صنعت ساخت و ساز پایدار

8.ترویج توسعه منابع انسانی و ظرفیت سازی برای سکونت انسان

برنامه اول

سرپناه مناسب برای همه

دسترسی به پناهگاه امن و سالم برای انسان ضروری است در اعلامیه های جهانی حقوق بشر دسترسی به مسکن مناسب به عنوان یک حق اساسی است.

هدف این برنامه دست یابی به سرپناه مناسب برای جمعیت رو به رشد و بهبود سرپناه فقرای شهری و روستایی محروم است

فغالیت :1. اولین قدم برای رسیدن به هدف ارائه سرپناه برای همه است

2.نظارت بر اجرای استراتژی های سرپناه ملی با استفاده از دستور العمل های نظارت

3.تدوین و پیاده سازی برنامه هایی برای بهبود رانش شرایط زندگی روستایی به خصوص در کشور های در حال توسعه

4.حمایت از پناهگاه های شهری و روستایی افراد فقیر و بیکار و بدون در آمد

 

برنامه دوم

بهبود مدیریت

هدف این برنامه اطمینان از مدیریت پایدار همه سکونتگاه های شهری به ویژه در کشورها ی در حال توسعه به منظور افزایش توانایی خود برای بهبود شرایط زندگی ساکنان است.

فعالیت : 1.بهبود مدیریت شهری از طریق تلاش برای کاهش فقر شهری از طریق تعدادی از اقدامات از جمله تولید اشتغال برای فقرای شهری , ارائه کمک های خاص به افراد فقیر و …

2.اتخاذ استراتژی برنامه ریزی نوآورانه شهرستان برای رسیدگی به مسائل زیست محیطیو اجتماعی

3.توسعه استراتژی های محلی برای بهبود کیفیت زندگی و محیط زیست

برنامه سوم

ترویج برنامه ریزی پایدار و مدیریت استفاده از زمین

هدف این برنامه ارائه برنامه ریزی فیزیکی سازگار با محیط زیست و استفاده از زمین تا اطمینان از دسترسی زمین به همه خانواده ها و در صورت لزوم حمایت از زمین جمعی و در مجوع تحت مالکیت و مدیریت است.

فعالیت : 1.هدایت اجرای عمومی سیاست برای توسعه شهری سازگار با محیط زیست ، استفاده از زمین ، مسکن و مدیریت بهبود یافته از توسعه شهری

 1. اقدامات کنترل استفاده از زمین از جمله برنامه ریزی استفاده از زمین

3.تشویق همکاری میان عموم مردم ، بخش خصوصی ، و جامعه در مدیریت منابع زمین برای توسعه شهرک های انسانی

4.تقویت شیوه های استفاده از زمین

5.توسعه و حمایت ازاجرای شیوه های مدیریت زمین

برنامه چهارم

ترویج ترکیبی از زیرساخت های زیست محیطی ، آب ، فاضلاب ، زهکشی و مدیریت ضایعات جامد

هدف از این برنامه اطمینان از ارائه مناسب امکانات زیرساخت های زیست محیطی در تمام شهرک ها است

فعالیت : 1.کمک به ارائه تامین آب ، انرژی ، بهداشت ، زهکشی و مدیریت ضایعات جامد در سطوح ملی و محلی کشور های در حال توسعه

2.تسهیل و تشویق انتشار اطلاعات از برنامه های موجود در میان کشور های در حال توسعه

برنامه پبجم

ارتقاء سیستم های انرژی و حمل و نقل پایدار در شهرک های انسانی

هدف این برنامه گسترش تکنولوژی با انرژی کارآمدتر و تجزیه پذیر برای اسکان انسانی به منظور کاهش اثرات منفی و استفاده انرژی بر سلامت انسان ومحیط زیست است.

فعالیت : 1.ترویج انتشار گسترده فن آوری و تجاری سازی انرژی تجدید پذیر از طریق اقدامات مناسب ازجمله فن آوری مکانیسم های انتقال.

2.اجرای برنامه های آموزشی در جهت افزایش اطلاعات تولیدکنندگان و کاربران به منظور ترویج روش های صرفه جویی در انرژی

3.پشتیبانی کشور های در حال توسعه در اجرای برنامه ملی انرژی به منظور صرفه جویی در استفاده گسترده از انرژی ، به خصوص استفاده از انرژی خورشیدی ، باد ، زیست توده و منابع آب.

4.ارتقاء سیستم های حمل و نقل شهری کارآمد و سازگار با محیط زیست

برنامه ششم

 مدیریت در مناطق فاجعه خیز

هدف این برنامه فعال کردن تمام کشور ها برای کاهش تاثیر منفی از بلایای طبیعی و انسان ساخت در شهرک های انسانی ، اقتصاد ملی و محیط زیست است

فعالیت های این برنامه در 3 حوزه ی مجزای زیر انجام میشود :

1.توسعه یک فرهنگ ایمنی

2.برنامه ریزی درحال توسعه پیش از فاجعه

3.آغاز بازسازی پس از فاجعه و برنامه ریزی توانبخشی

برنامه هفتم

ترویج فعالیت های صنعت ساخت و ساز پایدار

هدف های این برنامه عبارتند از :

1.افزایش ظرفیت ها در عرصه ساخت و ساز

2.اتخاذ سیاست ها و تبادل اطلاعات به منظور فعال کردن بخش ساخت و ساز در تحقق اهداف توسعه حمل و نقل انسان

فعالیت : 1.ترویج استفاده از فن آوری ساخت و ساز و ایجاد اشتغال در بخش ساخت و ساز برای افراد بیکار

2.تعیین کردن سیاست ها ی استفاده از زمین مناسب و معرفی مقررات برنامه ریزی ویژه به منظور حفاظت از مناطق حساس سازگار با محیط زیست در برابر اختلال فیزیکی ساخت و ساز

برنامه هشتم

ترویج توسعه منابع انسانی و ظرفیت سازی برای اسکان انسانی

هدف این برنامه بهبود توسعه منابع انسانی و ظرفیت سازی در تمام کشور ها توسط افزایش ظرفیت شخصی و سازمانی از همه ی افراد به خصوص افراد بومی و زنان است

فعالیت : 1.تقویت توسعه منابع انسانی و ظرفیت های بخش عمومی موسسات از طریق کمک های فنی و همکاری های بین المللی

2.ایجاد یک محیط سیلسی با حمایت از همکاری بین بخش عمومی و خصوصی و جامعه

3.ارائه آموزش های پیشرفته و کمک های فنی

4.ارائه کمک های مستقیم برای توسعه در جامعه توسط بالا بردن سطح آگاهی ، ترویج پژوهش در برنامه های زنان و گروه های دیگر ، ترویج گنجاندن مدیریت یکپارچه زیست محیطی

 

فصل 8

یکپارچه سازی محیط زیست و توسعه در تصمیم گیری

این فصل شامل برنامه های زیر است:

1.یکپارچه سازی محیط زیست و توسعه در سیاست ، برنامه ریزی و مدیریت سطوح

2.ارائه یک چارچوب حقوقی و قانونی موثر

3.استفاده موثر از ابزار اقتصادی و بازار و مشوق های دیگر

4.ایجاد سیستم های حسابداری زیست محیطی و اقتصادی یکپارچه

برنامه اول

یکپارچه سازی محیط زیست و توسعه در سیاست ، برنامه ریزی و مدیریت سطوح

هدف این برنامه بهبود و بازسازی فرآیند تصمیم گیری با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی است که کاملا یکپارچه و طیف وسیعی از مشارکت عمومی تضمین شده است

فعالیت : 1.بهبود فرآیند تصمیم گیری

2.بهبود برنامه ریزی و مدیریت سیستم

3.اتخاذ رویکرد های یکپارچه به توسعه پایدار در سطح منطقه از جمله مناطق مرزی

4.اتخاذ یک استراتژی ملی برای توسعه پایدار

برنامه دوم

ارائه یک چارچوب حقوقی و قانونی موثر

هدف ان برنامه انتشار اطلاعات در مورد نوآوری های قانونی و نظارتی موثردر زمینه محیط زیست و توسعه است ، هدف دوم این برنامه تشویق و توسعه و پیاده سازی برنامه های ملی ، منطقه ای و محلی است

فعالیت : 1.ارائه قوانین و مقررات موثرتر

2.ارائه رویه های قضایی و اداری

3.ارائه مرجع و پشتیبانی خدمات حقوقی

4.ایجاد یک شبکه آموزش همکاری برای قانون توسعه پایدار

5.تاثیر برنامه های توسعه ملی در بررسی و اجرای تطابق با قوانین ملی ، منطقه ای و محلی محیط زیست و توسعه

برنامه سوم

استفاده از ابزار اقتصادی و بازار و مشوق های دیگر

هدف : 1.ترکیب هزینه های زیست محیطی در تصمیمات تولید کنندگان و مصرف کنندگان

2.استفاده از اصول بازار در ابزار اقتصادی و سیاست به دنبال توسعه پایدار

 1. حرکت به سمت یک پارچه سازی هزینه های اجتماعی و زیست محیطی به فعالیت های اقتصادی

فعالیت : 1.بهبود و یا دگرگون ساختن سیاست های دولتی

2.در نظر گرفتن شرایط خاص کشور های در حال توسعه و کشور های با اقتصاد در حال تحول

3.ایجاد یک موجودی از استفاده موثر از ابزار های اقتصادی و مکانیسم های بازار

4.افزایش درک از نقش اقتصادی ابزار و مکانیزم بازار

5.ایجاد روندی برای تمرکز بر روی قیمت گذاری

برنامه چهارم

ایجاد سیستم های حسابداری اقتصادی و زیست محیطی یکپارچه

هدف اصلی این برنامه گسترش حساب های اقتصادی ملی از سیستم های موجود به منظور ادغام محیط زیست و ابعاد اجتماعی در همه کشور های عضو است.

فعالیت : 1.تقویت همکاری بین الملی

 1. تقویت سیستم های حسابداری ملی

3.ایجاد یک فرآیند ارزیابی

4.تقویت جمع آوری اطلاعات

 1. تقویت همکاری های فنی

فصل 9

حفاظت از جو

حفاظت از جو یک تلاش گسترده و چند بعدی شامل بخش های مختلف است، این فصا شامل چهار برنامه به صورت زیر است:

 1. بهبود مبنای علمی برای تصمیم گیری

2.ترویج توسعه پایدار ( 1.توسعه انرژی ، بهره وری و مصرف 2.حمل و نقل 3.توصعه صنعتی 4.توسعه منابع زمینی و دریایی و استفاده از زمین )

3.جلوگیری از لایه ازون  استراتوسفری

4.آلودگی فرامرزی جوی

برنامه اول

بهبود مبنای علمی برای تصمیم گیری

هدف این برنامه درک فرآیند های موثر بر جو زمین در مقیاس های جهانی، منطقه ای ، محلی ازجمله فیزیک ، شیمی، زمین شناسی ، زیست شناسی ….

فعالیت : 1.ترویج تحقیقات مربوط به فرآیند های موثر برجو

2.همکاری در توسعه سیستم های تشخیص زود هنگام در مورد تغییرات و نوسانات در اتمسفر

3.همکاری در پژوهش و شناسایی سطح آستانه جوی آلاینده ها و همچنین سطوح جوی غلظت گازهای گلخانه ای

4.ترویج و همکاری در ساختن ظرفیت های علمی ، تبادل داده های علمی و اطلاعات  وتسهیل مشارکت و آموزش کارشناسان فنی و کارکنان به ویژه در کشور های در حال توسعه

برنامه دوم

ترویج توسعه پایدار ( توسعه انرژی ، بهره وری ، مصرف )

هدف این برنامه کاهش اثرات سوء بر جو یا ترویج سیاست یا برنامه هایی برای افزایش سهم سیستم سازگار با محیط زیست است.

فعالیت : 1.ترویج توسعه ، انتقال و بهبود استفاده از انرژی کارآمد

 1. ترویج توسعه ، انتقال و بهبود استفاده ازسیستم های انرژی سازکار با محیط زیست

3.ترویج توسعه سازمانی ، علمی برنامه ریزی و مدیریت ظرفیت

4.ایجاد ظرفیت برای برنامه ریزی انرژی و مدیریت برنامه در بهره وری انرژی

5.ارتقاء بهره وری انرژی و انتشار استاندارد های مناسب

6.تشویق برنامه های آموزشی و افزایش آگاهی در سطح ملی منطقه ای و محلی

برنامه دوم

ترویج توسعه پایدار ( حمل و نقل)

هدف این برنامه توسعه و ترویج سیاست های مقرون به صرفه و یا سیاست هایی برای محدودیت و کاهش و یا کنترل انتشار مواد مضر به جو و دیگر اثرات زیست محیطی نامطلوب است

فعالیت : 1.توسعه و ترویج سیستم حمل و نقل یکپارچه شهری و روستایی مقرون به صرفه ، کارآمدتر ، با آلودگی کمتر و امن تر

2.تسهیل در دسترسی به سطوح بین المللی منطقه ای و محلی

3.افزایش اطلاعات در مورد ارتباط بین محیط و حمل و نقل با تاکید خاص بر مشاهده  سیستماتیک تولید گازهای گلخانه ای و توسعه یک پایگاه داده حمل و نقل

4.امکان برگزاری کنفرانس های منطقه ای درباره ی حمل و نقل و محیط زیست

برنامه دوم

ترویج توسعه پایدار ( توسعه صنعتی )

هدف اساسی این برنامه تشویق توسعه صنعتی و به حداقل رساندن عوارض نامطلوب در اتمسفر از جمله توسعه فن آوری های سازگار با محیط زیست است.

فعالیت : 1.تشویق صنعت به افزایش و تقویت ظرفیت خود برای توسعه فن آوری

2.همکاری در توسعه و انتقال فن آوری از جمله صنعت

3.توسعه ، بهبود و اعمال ارزیابی اثرات زیست محیطی برای پرورش پایدار توسعه شنعتی

4.ترویج استفاده بهینه از مواد و منابع

5.حمایت از ارتقاء فن آوری هایی باآلودگی کمتر و کارآمدتر

6.ارزیابی اولویت های اقتصادی ، اجتماعی ملی به منظور به حداقل رساندن آلودگی های صنعتی و اثرات نامطلوب در جو

برنامه دوم

ترویج توسعه پایدار ( توسعه منابع زمینی و دریایی و استفاده از زمین)

هدف : 1.ارتقاء استفاده از زمین و منابع دریایی و شیوه های استفاده از زمین

2.برای اطمینان از این که تغییرات جوی بالقوه و بالفعل به طور کامل در اجرای سیاست ها و برنامه های مربوط به استفاده از منابع  و استفاده از شیوه های زمینی و دریایی منابع لحظ شده است.

فعالیت : 1.ارتقاء استفاده از منابع زمینی و دریایی پایدار

2.استفاده از منابع دریایی و زمینی به روشی که انعطاف پذیری بیشتری نسبت به تغییرات جوی و نوسانات داشته باشد

3.ترویج مدیریت پایدار و همکاری در حفاظت و بهبود مخازن گازهای گلخانه ای از جمله زیست توده ، جنگل ها ، اقیانوس ها و همچنین سایر اکوسیستم های جنگلی و ساحلی

برنامه سوم

جلوگیری از تخریب لایه ازون استراتوسفری

هدف : 1.تحقق بخشیدن به اهداف تعریف شده در کنوانسیون وین و پروتکل مونترال  و اصلاحات 1990

2.برای توسعه استرتژی با هدف کاستن از رسیدا اثرات سوء اشعه ماوراء بنفش به سطح زمین و اصلاح لایه ازون استراتوسفری

فعالیت : 1.پذیرش یا تصویب پروتکل مونترال و اصلاحات آن در سال 1990

2.حمایت از توسعه بیشتر مطالعات جهانی از طریق بودجه دو جانبه و چند جانبه

3.مشارکت فعال در ارزیابی مداوم علمی در مورد اثرات زیست محیطی

4.جایگزینی سی اف سی ها و دیگر مواد مخرب لایه اوزون با پروتکل مونترال سازگار

برنامه چهارم

آلودگی فرامرزی جوی

هدف : 1.مشاهده و ارزیابی سیستماتیک منابع و میزان آلودگی فرامرزی هوا ناشی از فرآیند های طبیعی و فعالیت های انسانی

2.برای توسعه استراتژی با هدف کاهش انتشار آلودگی هوا

3.برای تشویق استقرار جدید و توافق برای محدود کردن آلودگی فرامرزی هوا

4.برای توسعه قابلیت های ارزیابی و کاهش آلودگی هوا ناشی از حوادث صنعتی و هسته ای و بلایاس طبیعی….

فعالیت : 1.تقویت توافقات منطقه ای برای کنترل آلودگی فرامرزی هوا

2.تاسیس یا تقویت سیستم های هشدار دهنده زود هنگام و واکنش آلودگی فرامرزی هوا ناشی از حوادث صنعتی و بلایای طبیعی

3.تسهیل فرصت های آموزشی و تبادل داده ها ، اطلاعات ملی و تجربیات منطقه ای

4.همکاری در پایگاه های منطقه ای چند جانبه و دو جانبه برای ارزیابی آلودگی فرامرزی هوا

فصل 10

رویکرد یکپارچه به برنامه ریزی و مدیریت

این فصل متشکل از رویکرد یکپارچه به برنامه ریزی و مدیریت منابع زمین است که در صورت لزوم با ساماندهی مجدد به تقویت برخی از معاملات ساختار تصمیم گیری از جمله سیاست های موجود به برنامه ریزی و مدیریت می پردازد.

هدف این برنامه ارائه بزرگترین مزایای پایداری برای ترویج یک مدیریت پایدار و یکپارچه منابع زمین به منظور تسهیل  تخصیص منابع زمین است.

فعالیت : 1.بررسی برنامه های تجدید نظر و سیستم های مدیریت

2.بهبود توسعه و استفاده گسترده از برنامه ریزی و ابزارهای مدیریت

3.افزایش آگاهی و آموزش مردم در مورد اهمیت زمین و منابع یکپارچه آن

4.تشویق مشارکت فعال افراد در روند تصمیم گیری و اجرا

5.تقویت سیستم های اطلاعات لازم برای تصمیم گیری و ارزیابی تغییرات آینده در استفاده از زمین

6.تبادل اطلاعات در مورد منابع زمین

7.تلاش متمرکز و هماهنگ برای آموزش و پرورش و انتقال تکنیک های فن آوری

 

فصل 11: مبارزه با جنگل زدایی

1-حفاظت از نقش و عملکرد انواع جنگل ها و بیشه زارها

منابع جنگلی برای توسعه و حفاظت از محیط زیست جهانی بسیار ضروری هستند. استفاده از این منابع میتواند باعث ایجاد شغل، کاهش فقرو تولید گستره بزرگی از محصولات متنوع شود.

مدیریت نادرست جنگل ها ناشی از کنترل ناکافی بر مسئله آتش سوزی جنگل ها، سیستم ناکارمد و ناپایدار مالی به منظور مدیریت این منابع ، چرای بیش از حد دام ها و اثرات نامطلوب آلودگی هوا، آب و خاک و فرسایش خاک ، کاهش تنوع جانوری و بیولوژیکی و گم شدن هوا باعث بروز مشکلات بسیاری شده است

به منظور حمایت و تقویت عملکردها و نقش های چندگانه اکولوژیکی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درختان و منابع جنگلی ، دستر کار 21 از کشورها خواسته است که نهادهای مرتبط با منابع جنگلی خود را تقویت کنند و مهارت های فنی و حرفه ای خود را برای حفاظت از این منابع به کار بگیرند.

به این منظور اهداف سیاست ها  و برنامه های اقدامی توسط دستور کار 21 تعریف و معرفی شدند که در ادامه به اختصار آمده است :

اهداف خرد:

تقویت توان مدیرتی و نظارتی بر توسعه پایدار جنگل ها و حصول اطمینان از پایدار بودن نحوه استفاده از جنگل ها در تمامی کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه

تقویت توان مهارتی و فنی و انسانی برای استفاده پایدار از جنگل ها و برنامه ریزی برای کاهش و توقف اقدامات مخرب  قبلی

برنامه های اجرایی:

1-1-تقویت مشارکت نهادهای کارگر و کشاورز، نهادهای روستایی، نهادهای محلی، انجمن های جوانان و زنان؛ بخش های خصوصی، گروه های استفاده کننده و سازمان های غیر دولتی مرتبط با جنگل ها

2-1-انجام تحقیقاتی بر بروی جنگل ها، از جمله جمع آوری داده های مرتبط با پوشش های جنگلی و مناطق مناسب برای جنگل کاری و دارای ارزش های اکولوژیکی

3-1- تهیه برنامه اجرایی ملی برای توسعه پایدار جنگل ها

4-1-خلق و گسترش سیستم های حفاظت از نواحی

5-1-تقویت مدیریت پایدار نواحی مجاور جنگل ها و نظارت بر گسترش آنها

 

1-2- حمایت از به کارگیری تکنولوژی های جدید انتقال و آموزش مهارت ها

2-2-طرح ریزی برنامه های فوری اقدام برای جنگل های موجود برای گسترش نواحی دارای پوشش جنگلی و درختی و حفظ آنها

3-2-انجام دادن پروژه های جنگل کاری و درخت کاری در نواحی کوهستانی، زمین های بایر، زمین های متروکه و بلااستفاده ، زمین های خشک و نیمه خشک و زمین های ساحلی.

4-2- محافظت از جنگل ها در برابر آلودگی ها ، معدن کاری و تعرض زمین های زراعی

5-2- تاکید بر نقش جنگل ها به عنوان کاهش دهنده های طبیعی کربن در محیط

نجات جنگل ها بستگی به شناخت اجتماعی، اقتصادی زیست محیطی ارزش های درختان، جنگل ها و زمین های جنگلی دارد . این ارزش ها باید در برنامه ریزی برای هزینه های اقتصادی در کشورها لحاظ شوند.

به این منظور توصیه هایی به شرح زیر شده است:

1-تقویت و ترویج محصولاتی که احتیاج به چوب درختان جنگلی ندارند مانند گیاهان دارویی،الیاف، رزین، علوفه، چوب دستی ، بامبو و محصولات فرهنگی دیگر

2-ایجاد زمین های جنگلی کوچک مقیاس که از کاشت محصولات کشاورزی روستایی و ایجاد کارآفرینی محلی در ارتباط با محصولات جنگلی حمایت می­کنند

3-ارتقا گردشگری طبیعت برای تولید درآمد و شغل در روستاها بدون آسیب های زیست محیطی

4-ارتقا بازدهی برداشت از منابع جنگلی برای تهیه منابع ذغال سنگ و انرژی

دولت ها و نهاد ها باید یک سیستم ارزیابی و پایش سراسری در ارتباط با جنگل ها ، منابع جنگلی و برنامه های مرتبط با جنگل ها ایجاد کنند که این امر احتیاج به یک سیستم پایگاه داده قوی از منابع و برنامه های موجود، مدل سازی های آماری ، سیستم های نوآورانه سنجش از راه دور و سایر خلاقیت ها و نوآوری ها در این زمینه احتیاج دارد.

هزینه سالانه مبارزه با جنگل زدایی از سال 1993 تا 2000 حدود 32 بیلیون دلار تخمین زده شده است حدود 3.2 بیلیون از آن شامل  کمک های مالی و حمایت های بین المللی است.

فصل 12:مبارزه با بیابان­زایی و خشکسالی:

بیابان زایی زندگی یک ششم جمعیت جهان و 70 درصد از ساکنین مناطق خشک را تهدید می­کند. این مقدار  حدود 3.6 بیلیون هکتار که معادل با یک چهارم مساحت زمین­های کره است. نتیجه چنین رویدادی شامل فقر، کاهش حاصلخیزی خاک و تنوع گستره زمین های زراعی و مرتعی و اراضی دیم و آبی شده است. به همین دلیل دستور کار 21 سنجه هایی برای مبارزه با بیابان زایی برای زمین هایی که هنوز دچار تنزل نشده اند و یا آنهایی که به میزان کمی تنزل پیدا کرده اند پیش بینی کرده است.

برای مناطقی که در معرض بیایان زایی هستند یک سیستم ارزیابی کارامد لازم است تا مناطقی که در اولویت بیشتری برای اقدام هستند شناسایی شوند.

دولت ها باید یک سیستم بین المللی قوی را در این زمینه راه اندازی بکنند و عواقب اقتصادی , اجتماعی و کالبدی بیابان زایی را اندازه گیری کنند .

برای مبارزه با بیابان زایی دولت ها باید موارد زیر را رعایت کنند :

پیشنهاد سیاست های انعطاف پذیر و هماهنگ برای برنامه ریزی  کاربری زمین و مدیریت منابع آب در ارتباط با هم .

استفاده از تکنیک ها کشاورزی پایدار و دوستدار محیط زیست و منابع آبی

اجرای سریع برنامه های جنگل کاری و درخت کاری با استفاده از گیاهان مقاوم در برابر خشکی

ادغام دانش بومی مرتبط با جنگل ها، جنگل کاری ، انواع زمین و طبیعت گیاهان با تحقیقات و فعالیت های علمی

پیشنهاد هایی برای ریشه کن کردن فقر و ارتقای وضعیت معیشت در مناطق خشک و نیمه خشک ضروری است . این مناطق که در انها همواره معیشت بر پایه کشت سنتی استوار بوده اغلب بدلیل خشکسالی و مشکلات جغرافیای اقتصادی ناپایدار و موقتی بوده است . دولت ها باید رهیافتی غیر متمرکز را در ارتباط با منابع موجود اتخاذ کنند و سازمان ها و نهادهای روستایی را تقویت کنند.

از آن جا که بحث کاربری زمین و توسعه در هم تنیده هستند ، برنامه های اقدام برای مبارزه با بیابان زایی و خشکسالی به برنامه ریزی ملی هماهنگ و به هم پیوسته ای دارند . دولت ها نیاز دارند که ظرفیت های نهادی را برای توسعه و اجرای چنین برنامه هایی به کار گیرند که این مسئله احتیاج به همکاری ملی و منطقه ای دارد. همچنین حمایت های مردمی هم برای فعالیت های مرتبط با بیابان زدایی و خشکسالی ضروری است . آموزش های محیط زیستی، تکنولوژیکی و حمایت های جامعه محلی به ویژه زنان و اقشار بومی در این زمینه ضروری است .

فصل 13: حفاظت از اکوسیستم کوهستان ها:

کوه ها منابع مهمی برای آب ، انرژی، مواد معدنی ، تولیدات جنگلی و کشاورزی هستند . آن ها منابع تنوع بیولوژیکی و گونه های در معرض خظر هستند و نواحی بسیار مهم و ضروری اکوسیستم جهانی محسوب می­شوند.

اکوسیستم کوهستان ها بسیار آسیب پذیر بوده و به طور روز افزون در معرض خطر فرسایش خاک و نابودی تنوع جانوری و گیاهی قرار گرفته است. از بین رفتن سکونتگاه های این نواحی کوهستانی در اثر ایجاد فقر ناشی از از بین رفتن منابع نتیجه چنین فرایندی است.

در حدود 10 درصد از مردم جهان در زندگی خود محتاج کوهستان هستند و منابع آن هستند که زندگی نیمی از انها در معرض نابودی است. در این زمینه پیشنهادهای دستور کار 21 تمرکز بر ارتقاأ دانش مرتبط با اکولوژی و توسعه پایدار اکوسیستم های کوهستانی و تقویت اشتغال و در آمد مردمی که معیشت زندگی شان بر اساس کوهستان است ، می باشد .

در این زمینه کشورها باید موارد زیر را رعایت کنند:

ایجاد اشتیاق در مردم محلی و تشویق آن ها به کشت و زراعت و استفاده از پتانسیل های متنوع اقتصادی زندگی در کوهستان

مشخص کردن مناطقی که بیشترین آسیب پذیری در برابر فرسایش، از بین رفتن مواد غذایی، زمین لرزه ،زمین لغزش ، ریزش بهمن و سایر خطرات زیست محیطی دارند.

ارتقا برنامه های توسعه و حفاظت از حوضه های آبریز از طریق مشارکت مردم محلی برای جلوگیری از تخریب های بعدی

ایجاد گردشگری پایدار طبیعت کوهستان

توسعه فعالیت های اقتصادی مرتبط با کوهستان مانند گیاهان دارویی، پرورش زنبور عسل و سایر فعالیت های در حد روستایی که تقویت کننده معیشت جوامع محلی و بومی ساکن کوهستان هستند.

برنامه ریزی برای آمادگی در برابر بلایای زیست محیطی موجود در بستر کوهستان و مشخص کردن نواحی مستعد خطر ، به کارگیری سیستم های هشدار دهنده و برنامه های مرتبط با کوهستان های آنش فشانی

فصل14:پاسخگویی به نیازهای کشاورزی بدون تخریب زمین

جمعیت جهان در حال افزایش است و پیش بینی می­ود تا سال 2025 به 8.5 بیلیون برسد که از این میان 85 درصد در کشورهای در حال توسعه زندگی می­کنند.پیش بینی می شود تقاضا برای تامین غذا 50درصد تا سال 2000 افزایش پیدا کند. توانایی منابع موجود برای برای کشاورزی و تامین غذای مورد نیاز این جمعیت با تردید های جدی روبه رو است. در این رابطه دستور کار 21 بر توسعه کشاورزی و روستایی پایدار تاکید میکند و برنامه هایی با محوریت زیر دنبال می­کند:

یکپارچه سازی سیسات های توسعه پایدار و سیاست ها و برنامه های کشاورزی و همسو کردن آن: توجه به بازنگری سیسات های کشاورزی در ارتباط با عوامل اقتصادی مانند تجارت و صادرات خارجی، یارانه ها و مالیات ها و… عوامل و تغییرات اجتماعی و جمعیتی ، قوانین و مقررات و مشوق های امنیت غذایی و حرکت به سمت تکنولوژی های جدید و کارامد کشاورزی

 

  فصل 19

مدیریت سازگار با محیط زیست در رابطه با مواد شیمیایی سمی و خطرناک

 

 • برای دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی استفاده زیاد از مواد شیمیایی ، امری است اجتناب ناپذیر . امروزه اثبات شده است که می توان از آنها به طور وسیع و با امنیت بالا استفاده کرد .این شیوه مدیریتی بر اساس توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی جامعه بشری می باشد .دو مسئله اساسی وجود دارد : 1- فقدان اطلاعات علمی کافی برای ارزیابی خطرات استفاده از مواد شیمیایی . 2- فقدان ابزاری مناسب برای این ارزیابی .
 • مواد شیمیایی آلوده آسیبهای زیادی برای سلامت بشر به همراه دارند و این درحالی است که صنایع بزرگ و مهم جهان همچنان از آنها به طور وسیع استفاده می کنند .از طرفی بازگشت سرمایه و توسعه تکنولوژی های جدید همیشه مورد درخواست سرمایه گذاران بزرگ بوده است .تاثیر آلودگی های ناشی از مواد شیمیایی به طور وسیعی در جو زمین و آب و هوا تاثیر می گذارد که این مسئله و اهمیت تاثیرات آن بر محیط اخیرا مورد توجه قرار گرفته است .
 • امروزه شمار قابل توجهی از جوامع بین المللی با مواد شیمیایی بیخطر کار می کنند .دراین کشورها برنامه هایی وجود دارند که استفاده از مواد شیمیایی بی خطر را حمایت می کنند . این یک راهکار بین المللی است چراکه خطراتی که مواد شیمیایی به همراه دارند تنها به مرزهای ملی اکتفا نمی کند . بنابراین نیروهای ملی و بین المللی باید برای دستیابی به مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار  ایجاد و تقویت شوند .
 • برای دستیابی به این شیوه مدیریتی 6 برنامه وجود دارد  که به یکدیگر وابسته می باشند :
 • افزایش سرعت ارزیابی خطرات مواد شیمیایی
 • طبقه بندی و برچسب گذاری صحیح مواد شیمیایی
 • تبادل اطلاعات در مورد خطرات مواد شیمیایی سمی
 • ایجاد دستور کار های مناسب برای کاهش خطرات
 • تقویت ظرفیتهای ملی برای این مدیریت
 • پیشگیری از عبور و مرور غیرمجاز مواد خطرناک
 • برای دستیابی به اهداف باید بین سازمانهای بین المللی همکاری وجود داشته باشد . سازمانهایی نظیر : UNEP،ILO، WHO
 • باید در IPCS همکاری داشته باشند .همه تلاش ها باید در جهت تقویت این برنامه ها باشند و همکاری سایر سازمانها مانند OECD و EC و همچنین بین مناطق و دولتها باید ترویج داده شود .

 

دستور کار 21 فصل 20

مدیریت سازگار با محیط زیست در رابطه با زباله های پرخطر

 • وجود کنترل موثر در تولید ، جمع آوری ، تفکیک و بازیافت و حمل و نقل و … این زباله ها به منظور حفظ سلامت بشر و محیط . برای این اقدام هماهنگی سازمانها ، دولت و صنایع امری ضروری میباشد .
 • در این اقدام پیشگیری از تولید زباله های خطرناک و استفاده از سایتهای آلوده مسایل کلیدی و مهمی هستند .
 • در جوامع بین المللی در رابطه با جابجایی های فرامرزی زباله های خطرناک که به صورت غیر مجاز انجام میشود نگرانی هایی وجود دارد . چرا که موجب آسیب سلامت انسانی و محیطی بخصوص در کشورهای در حال توسعه می شود .
 • لذا مشخص شد از تاریخ 22 desember 1989 کمیسیونی برای پیشگیری از این جابجایی های غیرمجاز تشکیل شود .
 • اهداف :
 • کاهش تولیدات و جابجایی های غیرمجاز
 • انعقاد پیمان نامه اساسی برای کنترل جابجایی های غیرمجاز فرامرزی و مصرف آنها
 • اجرای کامل این عهد نامه توسط کشورهای وابسته با پیمان BAMAko و ممنوعیت واردات این زباله ها به افریقا
 • برنامه های منطقه ای :
 • کاهش تولیدات زباله های خطرناک
 • ترویج و تقویت نهادهای مدیریتی
 • ترویج و تقویت همکاری بین المللی در مدیریت جابجایی های فرامرزی
 • جلوگیری از رفت و آمدهای غیر مجاز بین المللی زباله های خطرناک

دستور کار 21 فصل 21

مدیریت سازگار با محیط زیست در رابطه با فاضلاب و زباله های جامد

 • مجمع عمومی اظهار کرد : کنفرانس باید استراتژی ها را شرح دهد و آنها را مورد سنجش قرار دهد و همچنین تاثیراتی را که موجب تنزل محیطی میشوند را متوقف کند . تلاش های ملی و بین المللی را برای ترویج توسعه پایدار و توسعه سازگار با محیط زیست را تشویق و تقویت کند
 • این شیوه مدیریتی باید در جهت حفظ کیفیت محیط و دسیابی به توسعه پایدار برای همه کشورها گام بردار د.
 • برنامه های منطقه ای :
 • حمایت از توسعه های مبتنی بر توسعه پایدار زیستگاههای انسانی
 • ترویج توسعه پایدار زیستگاه انسانی
 • حمایت و ترویج دستیابی به سلامت جامعه بشری
 • تغییر الگوهای مصرف
 • همه این برنامه ها به یکدیگر وابسته بوده و تمام بخش های جامعه باید به این برنامه ها متعهد باشند .
 • منظور از فاضلاب مایع در این دستور کار ، همه فاضلابهای خانگی و زباله های بدون خطر مانند زباله های تجاری و .. می باشد . در بعضی از کشورها اقداماتی نظیر ایجاد سیستمهای مدیریت زباله های جامد و همچنین سوزاندن لجن ناشی از سپتیک تانک و لجن حاصل از فاضلاب کارخانه ها صورت می گیرد .
 • مدیریت زباله ها باید در جهت مصرف ایمن و همچنین بازیافت زباله ها یی که تولید می شوند گام بردارد.
 • این شیوه مدیریتی باید راههای را که باعث تغییر الگوهای غیر پایدار تولید و مصرف می شوند را پیگیری کند .
 • اهداف :
 • حداقل کردن تولیدات زباله با تغییر الگوی مصرف
 • بازیافت و استفاده مجدد از زباله ها در جهت توسعه پایدار
 • ترویج رفتارها و شیوه مصرفی مبتنی بر توسعه پایدار
 • گسترش پوشش خدمات زباله

 

دستور کار 21 فصل 22

مدیریت زباله های رادیو اکتیویته

برنامه های منطقه ای

 • ترویج مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار در مورد زباله های رادیو اکتیویته
 • زباله های رادیو اکتیوی در چرخه سوخت و همچنین در نرم افزارهای هسته ای تولید میشوند .
 • در علوم پزشکی ، دارو سازی ، پژوهش و همچنین صنایع تولید می شوند .
 • خطرات این زباله ها در سطح پایین ، متوسط و سطح خیلی بالا دسته بندی میشوند .
 • سالانه حدود 10000 مترمکعب از زباله های رادیو اکتیویته سطح بالا در جهان تولید می شوند .
 • بیشتر واحد های قدرت هسته ای در عمل از رده خارج هستند و باید متوقف شوند .
 • حدود 99 % زباله های سطح بالا ، پرتوزا هستند و این نشان دهنده خطر بالای رادیولوژِی می باشد .
 • نرم افزارهای هسته ای به طور معمول میزان زباله های پایینی تولید می کنند . به طور معمول سالانه دهها متر مکعب یا کمتر در هر کشور.
 • در مدیریت زباله های رادیو اکتیویته حداقل سازی تولید ، حمل و نقل ، شیوه مصرف و … مسایل مهمی هستند .
 • در بیشتر کشورها برای دستیابی به این مدیریت برنامه های هسته ای اساسی ، تکنیکی و سنجش های اجرایی صورت می گیرد .
 • در حالی که در برخی از کشورها ، برنامه ای هسته ای ملی هنوز در حال تدارک است و برخی از نرم افزارهای هسته ای همچنان مورد نیاز هستند .
 • هدف :
 • مدیریت صحیح و با امنیت بالای زباله های رادیو اکتیویته ، ذخیره سازی و مصرف ایمن با رویکرد حمایت از سلامت جامعه بشری و محیطی با چارچوبی وسیع .

 

دستور کار 21 فصل 23

تقویت نقش گروههای اصلی :

 • جهت اجرای اهداف ، سیاستها و مکانیسم دستور کار 21لازم است تعهد دولتها وجود داشته باشد و همه گروههای اصلی در آن شرکت کنند .
 • یکی از پیش نیاز های اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار مشارکت عمومی وسیعی در تصمیم گیری ها است .
 • دربیشتر زمین های خاص محیطی و توسعه، به شکل جدید از مشارکت نیاز می باشد .
 • به افراد ، گروهها و سازمانها برای مشارکت در ارزیابی تاثیرات محیطی و دانش آن و شرکت در تصمیم ها نیاز می باشد
 • افراد ، گروهها و سازمانها باید به اطلاعات مربوط به محیط و توسعه که در منابع ملی موجود می باشد دسترسی داتشه باشند .
 • این اطلاعات شامل تولیدات و فعالیتهایی است که تاثیر خاصی در محیط دارند و یا احتمالا خواهند داشت .

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها