سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ویژگی ناب فرایند برنامه ریزی

ناهمسانی بنیادی میان دانش برنامه ریزی و دانش های دیگر هازمانی(اجتماعی)، توان پیش بینی آینده و شناسایی راه های رسیدن به آن در راستای یک فرایند است. براین پایه، بیشتر نادرستی ها در برآیندهای به دست آمده از برنامه ها، ناشی از واکاوی نادرست چالش ها و یا نادرستی در پیش بینی ها می باشند. اگرچه داده ها وارزش ها، گزینش آینده را میسر می سازند، اما این یک کژروی در فرایند برنامه ریزی خواهد بود، اگر تنها برپایه داده ها وارزش های کنونی، پیش بینی شفاف و نمایانی را برای آینده انجام داد.  

  • پیش بینی این که چگونه نهش کنونی دگرگون می شود، دشوار است. دراین میان، فرایند گزینش، کوششی برای برجسته کردن کار پیش بینی است. یک دیدمان(تیوری) پویای برنامه ریزی، باید براین پایه استوار باشد که هازه(جامعه)، یک سامان دگرگون شونده خردگراست، پس با برنامه ریزی خرد مندانه می توان آن را سازماندهی نمود. کوشش برای رسیدن به یک دیدمان برنامه ریزی، از یک سو، تلاش برای دست یافتن به پذیرشی دانشورانه از آن دیدمان، و از سوی دیگر، نیاز به شناخت جهان کنونی در جایگاه بنیانی برای به کاربستن آن دیدمان است.

پاسخ به دگرگونی هازمانی، درپدیده پیشرفت نهفته است. دگرگونی، چیزی بیشتر از یک ویژگی نیست و بسترساز گزینش به شمار می آید. برنامه ریزی می باید با گسترش دگرگونی ها همراه باشد. برنامه ریزی، فرایند پژوهش و واکاوی برای برپایی سامانه های داده پردازی برای گزینش آینده های دست یافتنی دردرون یک سامان هازمانی پویا و دگرگون شونده است. سامانی که بیرون فرایند برنامه ریزی، پویش دارد. آن چه که دگرگونی می یابد، پذیرش بینش پیشرفت گرایی است. باید دانست که درکنار انسان، کنشگر دیگری مانند بن مایه های گیتایی(منابع طبیعی) و زیست بومی نیز به همراه او دارای برجستگی بنیانی درزندگی هازمانی هستند. فرایند برنامه ریزی، باید پایشگر همترازی میان نیازهای انسان و توان های سرزمینی زیستگاه انسان باشد. آن چه که برجستگی دارد، این است که بپذیریم برنامه ریزی، برای همه سامان های(نظام های) پیچیده گریزناپذیر است. چه برای مدیریت و کارگردانی پیشرفت در سامان هایی که به پیش می روند،  وچه برای راه اندازی و پیشبرد فرایند پیشرفت در سامان هایی که واپس می نشینند.

“برنامه ریزی، کاربرد روش دانشورانه برای سیاست گزاری است. شناسایی آرمان ها و کارهای شایسته، برای دست یافتن به آینده، از مسیر درک پیچیدگی های سامان هازمانی و برپایی ترتیبی از گزینش ها، این ویژگی ناب فرایند برنامه ریزی است.” 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها