سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برنامه ریزي محله اي

برنامه ریزي محله اي  

تعریف عملیاتی برنامه ریزي محله اي آن را فرایندي می داند که طی آن ساکنان و سایر ذي مدخلان مرتبط با محله اي تعریف شده، 1) در باب محله خود آموزش دیده، 2) آینده اي مشترك را تجسم کرده و 3) راهبردهایی را تعریف می کنند. 4) تا به عمل درآورند. اقداماتی که رسیدن به 5) آن  آینده مشترك تجسم شده را ممکن  میسازد و 6) در دراز مدت محیط زندگی و محیط کار و کسبی قابل قبول را شکل می دهد. فرایند یادشده نتیجۀبرنامه اي است که سرمایه گزاري هاي اجتماعی و اقتصادي را تشویق و جهت می دهد تا محله اي پاك و سالم به کف آید . 

جمع بندي منابع و متون برنامه ریزي محله اي از اصولی یاد می کنند که باید بر برنامه ریزي یادشده حاکم باشد .این اصول عبارتند از :  

 • با تفکر قبلی و آمادگی کامل باید به حیطه برنامه ریزي محله اي پاي گزارد. (آمادگی تسهیل گران یا محققان، برنامه ریزان و …)
 • برنامه تدوینی براي برنامه ریزي محله اي باید بر دارایی هاي محله که به خوبی شناسایی شده اند، استوار باشد. (خود اتکایی محله اي)
 • برنامه ریزي محله اي باید فرآیندي فراگیر باشد. بدین معنا که نباید هیچ فرد و گروهی به علت جنس ،نژاد، عقیده، شغل، قومیت و هر ویژگی دیگري حتی معلولیت،  از منافع برنامه ریزي بی نصیب بماند.

ضمناً برنامه ریزي محله اي باید حیطه جغرافیایی یا مکانی مشخص و تعریف شده اي را در بر گیرد.

(فراگیري ساکنان و کل محله)

 • در برنامه ریزي محله اي مشارکت یکایک ساکنان حیاتی است. (مشارکت عمومی)
 • برنامه ریزي محله اي باید ظرفیت محله را براي توسعه اجتماع محلی تقویت نماید. (ظرفیت سازي)
 • تمامی مشارکت کنندگان برنامه ریزي محله اي باید نقش و وظایف مشخصی داشته باشند. (تقسیم کار مشارکتی)
 • شفافیت در تمامی مراحل  فرایند برنامه ریزي اصلی بدون جایگزین است. (شفافیت در تخصیص و هزینه کردن منابع)  
 • تصمیم گیري دموکراتیک اصلی بی بدیل در برنامه ریزي محله اي است. (تصمیم گیري برابرانه)
 • فرآیند برنامه ریزي باید بر اطلاعات و داده هاي دقیق،  مستند و میدانی متکی باشد و لذا باید بطور مداوم به ساماندهی تحقیقات علمی و هدفمند مبادرت کند. (علم محوري و مستند بودن برنامه ریزي)  برنامه اي که براي برنامه ریزي محله اي تدوین می گردد باید کاملاً دینامیسم هاي بازار را شناسایی کند.  (بنگاه محوري برنامه ریزي)
 • ساکنان محله ها و سایر ذي مدخلان باید در تدوین و تصویب برنامه هاي محله اي نقشی تعیین کنندهداشته باشند. (تقسیم کار مشارکت محور)
 • برنامه ریزي محله اي باید حاوي برنامه اي واقع گرا و امکان پذیر باشد تا پیشنهادات برنامه را به اجرا درآورد. (واقع گرایی برنامه ریزي)
 • برنامه فقرزدایی جزء مهم تمامی انواع برنامه ریزي تلقی می شود. (فقرزدایی و عدالت اجتماعی) بررسی و جمع بندي گسترده اي که در باب برنامه ریزي محله اي وجود دارد به چند نتیجه مهم منجر گردیده است که عبارتند از:  
 • برنامه ریزي محله اي باید محوري براي سرمایه گذاري ها تعریف نماید و از حیطه هایی که سرمایه گذاري می تواند روي آنها تمرکز کند، یاد کند. (هدف کلان) 
 • برنامه ریزي محله اي باید به هماهنگ سازي سرمایه گزاري هاي پراکنده کنشگران اقتصادي و مالی اقدام کرده، شرایطی را فراهم آورد که این سرمایه گزاري ها مکمل یکدیگر باشند. (هدف تکمیلی)
 • برنامه ریزي محله اي باید به شناسایی و هدایت منابع از بیرون به درون محله اقدام کند. (هدف کمکی)
 • برنامه ریزي محله اي باید ضمن شناسایی تمامی ذي مدخلان درونی و بیرونی محله به آنان اطلاع رسانی کند. (گردش آزاد اطلاعات)
 • برنامه ریزي محله اي باید نقشه راه و برنامه عمل توسعه اینده محله را تدوین و تعریف کند. (آینده نگري) باید برنامه ریزي محله اي حاکم باشد که عبارتند از:
  • آمادگی ذي مدخلان و تسهیل گران
  • خود اتکایی  
  • فراگیري
  • مشارکت محوري
  • ظرفیت سازي
  • تقسیم کار مشارکتی
  • شفافیت
  • تصمیم گیري عادلانه براساس موارد یاد شده
  • علم محوري
  • مستند بودن
  • بنگاه اقتصادي
  • واقع گرایی
  • فقرزدایی و عدالت اجتماعی
  • گردش آزاد اطلاعات
  • آینده نگري
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها