سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طراحي و مناسب سازي مبلمان شهري

طراحي و مناسب سازي مبلمان شهري
در زندگي شهري امروز به ندرت مي توان كسي را يافت كه به طريقي با مبلمان شهري سر و كار نداشته باشد سرپناه ايستگاه اتوبوس، نيمكت پارك، آبخوري يا تابلوي اطلاع رساني فرق نمي كند در هر حال با يك يا چند گروه از آنها ارتباط داري م . مبلمان شهري بخش زيادي از فعاليت در شهر را سامانمي دهد و باعث بالا رفتن كيفيت برخورداري شهروندان از محيط پيرامون و افزايش رف ا ه و لذت آنها در خيابان ، ميدان، پارك و عرصه هاي ديگر شهري مي شود.

طراحي مبلمان شهري يك موضوع ميان رشته ا ي است و فصل مشتركي از رشته ها وگرايش هاي مختلف است و دامنه گسترده محصولات در ا ين شاخه از طر احي نيازمند، طيف وسيع تخصص ها است . عمده ترين ويژگي مبلمان شهري كاربرد عام آن است و بيش از هر چيز ديگر با توده مردم ارتباط مستقيم دارد و بدين لحاظ موضوع طراحي، ساخت و نصب آنها به ويژه در مواردي خاص مانند طراحي براي معلولين، كودكان و سالخوردگان به مطالعات عميق و دقيق نياز پيدا مي كند.

مبلمان شهري، مجموعه اي از تجهيزات و تسهيلاتي است كه كيفيت و كارايي زندگي را درمحيط شهري ارتقا مي بخشد و وظيفه هدايت ، كنترل ، امنيت ارتباط ، راحتي، اطلاع رساني و تبليغات، تزئين و تفريح در سطح شهر و خيابان را بر عهده دارد .

خيابان به عنوان عرصه اي عمومي جهت فعاليت و حضور اجتماعي انسانها ، به رغم كاركردهاي عملكرد گرايانه، مي تواند فضايي جذاب براي گذران وقت ، گردش، خريد و ديگر مناسبات اجتماعي و فرهنگي باشد و طراحي مبلمان شهري در اين مقياس نياز به بررسي رفتارهاي اجتماعي و تثبيت الگوهاي شهرنشيني دارد توازن ميان بافت اجتماعي
و فضاي شهري و تجهيزات شهري، مستلزم توجه به مقياس طراحي و حوزه كاربري مورد نظر ( محله ،منطقه و شه ر ) است و رعايت عواملي مانند تاثيرات اقليمي و شرايط محيطي تاثير گذ ار بر برنامه ريزي و طراحي، نوع و شدت نياز كاربران ، كميت و كيفيت خدمات ، مسير طراحي تا نصب و نگهداري را مشخص مي كنند.

بنابراين انتخاب و استقرار مناسب و سنجيده مبلمان در فضاي شهري ، محيطي دلنشين و متعادل را پديد مي آورد كه در غناي فرهنگي و اجتماعي محله و شهر تاثير گذار است و به اتكاي همين بافت اجتماعي تثبيت شده و ريشه دار مي توان در مدت زمان كافي و با روش پويا خيابانهاي محله و شهر را به گونه اي مجهز كرد كه بازتاب فرهنگ آن باشند.
طراحي، ساخت و نصب مبلمان شهري كارآمد نيازمند توجه به نكات فني ساخت و اجرا و دانش علمي طراحي است از ديدگاه طر احان انتخاب و طراحي مناسب تجهيزات و امكانات شهري حفظ هويت مكان و نمود بيشتر آن را ممكن مي سازد و اين برخورد به ويژه در احياي بافت تاريخي و سنتي شهرها بسيار موثر است .

گزينشي حساس و محتاطانه در طراحي جزئيات و ارادئه راه حل هايي خ لا ق در طراحي به همراه را « مكان » جانمايي و نصب مناسب، نگهداري و نظافت مبلمان شهري حس تعلق و خاطره انگيزي در افزايش مي دهد و آشفتگي بصري در سيماي شهري را سامان مي بخشد .

طراحي مجموعه اي از عناصر شهري كه پاسخگو به طيف وسيعي از نيازها باشد بايد بر اساس تخمين تعداد مصرف كنندگان و بررسي شخصيت ورفتار و شناخت جايگاه اجتماعي شان صورت پذير د . چرا كه هماهنگ كردن اجزاي مبلمان شهري هميشه ساده تر از هماهنگ كردن مردم و رفتارهاي عمومي آنهاست .
به عنوان مثال كاربرد مناسب رنگ در طراحي مبلمان شهري يكي از راهكارهاي مطلوب در مناسب سازي سيما و منظر شهر است و تاثير بسزايي در ادارك محيط دارد به طوري كه ميان 16 تا 35 سالگي رنگها در بهترين و دقيق ترين وضع خود درك مي شو د . خردسالان و سالخوردگان مهارت كمتري در تفكيك و تشخيص رنگها دارند و براي سنين بالاي 55 ، سرعت تفكيك رنگها روبه وخامت مي گذارد.
چنانكه در جامعه مورد نظر
طراح، حدود سني استفاده ك نندگان در دست اس ت ، توجه به نحوه استفاده و م يزان برخورداري آنها از امكانات بايد در نظر گرفته شون د . بر اين اساس با توجه به تنوع افراد از لحاظ سني و شخصيتي استفاده از رنگهاي خاكستري و خنثي كه در هماهنگي با گسترده اي از رنگهاست و رنگهايي با رنگ مايه كم براي محيط هاي فعال مناسبند و مي توان از رنگهاي قوي تر به منظور تاكيد و برانگيختن استفاده كرد.

انعطاف پذيري وا نطباق كيفيت هاي برتر در طراحي يك مجموعه هماهنگ با مواردي چون عملكرد، دوام، سازگاري با محيط و ش ا يستگيهاي زيبايي شناسانه ، سبب خوانايي در محيط مي شود ، به طوري كه ناظر معمولي مي تواند ارتباط منطقي بين حوزه ها را درك كند و حضور مطلوب مبلمان ناخودآگاه درك مي گردد و به گونه اي در ذهن نقش مي بندد كه گويي هميشه به اين محل و خيابان تعلق داشته است.

هماهنگ سازي در طراحي مبلمان شهري يكپارچه سازي مبلمان شهري از ديگر مواردي است كه مي تواند در نظم وانسجام ساختار فيزيكي و اجتماعي محيط اثر گذار باشد وموجب هماهنگي بصري و احياي هويت منطقه اي و شهري شود.
ابداع خانواده اي قابل توسعه از مبلمان شهري كه اتصالات مشابه و پايه نگهدارنده مشترك داشته باشند، هدف سيستم هاي مبلمان يكپارچه است كه موجب هماهنگي در اجزاي شهر، كاهش مصرف مواد، تقليل هزينه هاي ساخت و كاهش ابعاد مي شو د . علاوه بر اين مي توان از سيستم هاي چند منظوره با قابليت تركيب ساختاري دو يا چند عنصر شهري به منظور افزايش كارايي و كاهش هزينه و حفظ هارموني در ظاهر و پيوستگي در اجزا استفاده كرد.
از اصلي ترين عواملي كه مي تواند نقش ب س زايي در طراحي بهينه مبلمان و ا لمانهاي شهري و نحوه نصب و استقرار آ نها داشته باشد توجه به مساله تخريب گراي ي 11 به عنوان يك معضل اجتماعي است كه سبب آسيب پذبري تجهيزات عمومي شهر مي شو د . طراحي مبلمان مقاوم در برابر تخريب گرايي مستلزم درك صحيح طراحي از شرايط جامعه مورد نظر و بررسي عوامل تاثير گذار در بروز اين معضل و ارائه راهكا ر هاي سودمن د در كاهش خسارات است. به طوري كه طراح مي تواند جزئيات را به گونه اي كارا و زيبا طراحي كند كه امكان برخورداري آسان را براي مخاطبين فراهم كند تا توهم و مشكلي در استفاده ايجاد نشود و همراه با آفرينش محيطي انساني ، احساس احترام را در افراد برانگيزد عناصر شهري مقاوم در برابر تخريبگرايي و علاوه بر اين حس تعلق و تعهد اجتماعي را در برابر تملك فردي افزايش دهد .
ظهور وشيوع تخريب گرايي حوزه هايي از مناطق شهري كه در تحليل روشناساي محيطي و قلمروهاي ثانويه ناميده
مي شوند بيشتر است ، اين مناطق كمتر نقش مركزي و انحصاري دارند و نظارتي را كه در فضاي خصوصي « فضاي قابل دفاع » و اماكن عمومي مي بينيم در اينجا كمتر حاكم است .

در بررسي اسكارنيومن از عدم ارتباط در د رست و تضادي كه ممكن است بر سر قلمروهاي ثانويه رخ دهد مي تواند، منجر به بي مسووليتي در حفظ و نگهداري اين مكانها و تجهيزات و اموال عمومي مربوط به آ نها شود . از اينرو نيومن
اين فضاها را قلمرو هاي غير قابل دفاع م ي نامد. اساساً تخريب گرايي به عنوان يك پديده اجتماعي در مناطقي كه بافت جمعيتي ناهمگوني دارند و نظارت دقيقي بر ف ض اها و تجهيزات آنها وجود ندارد و يا اينكه با افزايش جمعي ت ، يا مهاجرت و دگرگوني در نظام ارز ش ي روبه رو هستند به وفور يافت مي شود ناگفته پيداست كه هركس به طور ذاتي تمايل دارد به محيطي كه جذاب است و خوب حفظ مي شود احترام بگذارد بنابراين طراحي مناسب، نصب و اجرا ي كارآمد و نگهداري و نظارت دقيق، فرصت كمتري را به تخريب گران جهت آسيب رساني و تخريب بيشتر مي دهد

کلیدواژه : مبلمان شهري
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها