سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پايگاه داده ها Database در Arc GIS

پايگاه داده ها Database

 • يك پايگاه داده عبارت است از يك مخزن با قابليت ذخيره كردن مقدار بسيار زيادي از داده ها. ((Features?
 • همزمانی( concurrent use): يك پايگاه داده مي تواند بطور همزمان مورد استفاده تعداد زيادي كاربر قرار بگيرد.
 • :(storage optimization) يك پايگاه داده تكنيكهاي مختلفي براي ذخيره سازي داده ها را ارائه مي نمايد و اين اجازه را مي دهد كه موثرترين آنها انتخاب شود. ذخيره سازي بهينه داده ها را امكانپذير مي نمايد .
 • (data integrity ):پايگاه داده ها امكان اعمال قوانین بر داده هاي ذخيره شده را ايجاد مي نمايد. بعد از هر بروز رساني داده ها اين قوانين بصورت اتوماتيك كنترل مي شوند .به عبارت ديگر پايگاه داده ها صحت داده ها را حمايت مي نمايد.
 • (query facility) :پايگاه داده ها يك زبان اداره کردن داده ها كه استفاده از آن بسيار ساده بوده و اجازه انجام همه انواع استخراج و بروز كردن داده ها را مي دهد، بوجود مي آورد. پايگاه داده ها داراي سيستم جستجو مي باشند.
 • query optimisation) ): پايگاه داده امكان اجراي هر جستجو در زبان بكارگيري دادها با موثرترين روش را ايجاد مي نمايد. پايگاه داده ها داراي خاصيت جستجوهای بهينه مي باشد.
 • سيستم پايگاه داده هاي مدرن داده هاي ذخيره شده را در شكل جدول سازماندهي میکنند .اين مسئله كه يك جدول داراي چندين هزار و گاهاً حتي صدها هزار رديف داده باشند غير معمول نيست. پروژه ال نينو، بطور قطع يك جدول براي ذخيره كردن موقعيت جغرافيايي براي هر بويي نيز وجود دارد.
 • جدول اندازه گيريهاي روزانه از طريق استفاده از زبان بكارگيري داده ها(data manipulation language ) استخراج گرديده است .

طراحی پايگاه داده ها Database Design

 • يك طراحي پايگاه داده تعيين مي نمايد كه كدام جدول ارائه و چه نوعي از ستونها (خصوصيات) هر جدول داشته باشد.
 • :database schema يك طراحي كامل پايگاه داده به عنوان الگوی پايگاه داده شناخته مي شود.
 • :data model براي تعريف الگوي پايگاه داده ها يك زبان كه بعنوان مدل داده شناخته مي شود مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • مدل داده ها جزء هيچ يك از انواع مدلها قرار نمي گيرد بلكه بيشتر يك زبان است كه براي تعريف مدل ها بكار گرفته مي شود
 • با استفاده از اين زبان و در نتيجه تعريف يك مدل كه مدل سازي داده ناميده مي شود الگوي پايگاه داده نتيجه مي شود

پايگاه داده هاي مكاني Spatial Database

 • پايگاه داده هاي مكاني يك نوع خاصي از پايگاه داده ها مي باشد. آنها نمايشهاي پديده هاي جغرافيايي جهان واقعي را كه بايد در ساج مورد استفاده قرار بگيرد ذخيره مي نمايد.
 • اين پايگاه داده هاي مكاني از اين نظر كه تكنيك هاي ديگري غير از جداول را براي ذخيره نمايشها بكار مي برد خاص مي باشد.
 • :Distinctionيك پايگاه داده هاي مكاني يك ساج نمي باشد. ”بعضي خصوصيات مشترك“.
 • :Functionsيك پايگاه داده هاي مكاني تمركز بر وظايف ارائه شده در بالا براي پايگاه داده عمومي را دارد. اين وظايف عبارتند
 • از همزماني ، ذخيره سازي، صحت و قابليت جستجو خصوصاً براي داده هاي مكاني ( ولي نه فقط براي داده هاي مكاني).
 • تمركز ساج بر اجراي عمليات روي داده هاي مكاني مي باشد. به نوعي كه يك درك عميق تر از فضاي جغرافيايي ناميده مي شود. ساج سيستم هاي مختصات مرجع مكاني ، توابعي مانند محاسبه فاصله و مساحت ، درونیابی های مكاني و مدلهاي ارتفاعي رقومي و ….. را مي شناسد.
 • قاعدتاً يك ساج بايد قادر به ذخيره داده هاي خود باشد و بدين منظور داراي يك امكانات نسبتاً ابتدائی مي باشند. هر روزه, بيشتر و بيشتر كاربردهاي ساج كه در آن ساج براي آناليز مكاني و يك پايگاه داده مكاني مجزا برای ذخيره سازی داده ها مورد استفاده قرار گرفته مشاهده مي شوند .
 • فرض اوليه براي طراحي پايگاه داده هاي مكاني اين است كه پديده هاي مكاني مربوطه در فضاي اقليدسي دو يا سه بعدي قرار دارند
 • فضاي اقليدسي بصورت غير رسمي به عنوان يك مدل از فضا كه در آن موقعيتها به صورت مختصات ( YوX ) در دو بعدي و(‌‌Z و YوX ) در سه بعدي نمايش داده شده تعريف مي شود . همچنين تصوراتي مثل فاصله و جهت با فرمولهاي معمول تعريف شده اند . در حالت دو بعدي همچنين در مورد سطح اقليدسي بحث مي شود
 • پديده هايي كه نمايشهاي آنها بايد در پايگاه داده مكاني ذخيره شود ممکن است داراي مشخصات نقطه ، خط ، سطح يا تصوير باشد .
 • تكنيكهاي مختلفي براي ذخيره هر يك از اين موارد وجود دارد. يك انتخاب مهم در طراحي كاربردی پايگاه داده مكاني اين است كه تعیین شود که بهترین شکل نمايش داده پديده هاي گرافيكي به كدامين شكل ، نقطه، خط و يا سطح مي باشد.
 • در بعضي از كاربردهاي GIS لازم است كه در بعضي موارد از نمايشهاي نقطه اي و در موارد ديگر از نمايشهاي سطحي استفاده نمايند . شهرها در يك نقشه با توجه به مقياس آن ممكن است به صورت نقطه و يا به عنوان سطح نمايش داده شوند .
 • براي امكانپذير نمودن اين مسئله ، پايگاه داده ها بايد نمايشهاي پديده هاي جغرافيايي ( خصوصيات مكاني ) را به طريق:
 • بدون مقياس و يكپارچه ذخيره نمايند .
 • يك پايگاه داده یکپارچه مرزهاي شيت نقشه ها يا ديگر پارتيشن هاي فضاي جغرافيايي را نمايش نمي دهد بجز آنهايي كه توسط خود خوصيات مكاني اعمال شده باشد.
 • شايد به نظر تذكر ارائه شده بي اهميت باشد ، ولي در كاربرد هاي ساج اوليه توليد نقشه ها اولين هدف بود و مرزهاي شيت نقشه ها به عنوان يك خصوصيت مكاني مهم در نظر گرفته مي شدند .
 • همه پديده هاي جغرافيايي داراي ارتباط گوناگون با يكديگر بوده و داراي خصوصيات مكاني (هندسي) ، موضوعي و زماني (آنها در زمان و مكان قرار دارند ) مي باشند. پديده ها بسته به هدف از ايجاد پايگاه داده به لايه هاي داده های موضوعي طبقه بندي مي شوند. اين مسئله معمولاً با كيفيت و نوع پايگاه داده به عنوان مثال ، پايگاه داده ثبت اسناد ، توپوگرافي يا پايگاه داده هاي كاربري اراضي توضيح داده شود .
 • يك پايگاه داده ها مكاني نه تنها فقط ذخيره سازي و اداره كردن داده ها را ممكن مي سازد بلكه بايد به كاربران اجازه انجام آناليزهاي مكاني در يك شكل ساده را بدهد

آناليزهاي مكاني با سوالاتي در مورد داده هاكه روابط توپولوژيكي ( مكان شناسي ) را تشريح مي نمايد سرو كار داردند . اين سوالها ممكن است در مورد همسايگي ، فاصله ، جهت ، تعلق ، گسيختگي ويك تعداد بيشتري مشخصات كه برای مثال در پديده ال نينو ، پيدا كردن مركز انتشار آب گرم يا بيشترين گراديان درجه حرارت آب است, باشد .

 • سیستم اطلاعات جغرافیایی و پايگاه داده ها
 • يك پايگاه داده مانند يك ساج ، يك بسته نرم افزاري توانمند براي ذخيره و اداره كردن داده ها مي باشد . اين مسئله, پاسخ سوال چه زمانی بايد كداميك را بكار برد؟ و يا احتمالاً چه زمانی هر دو را؟ در خواست مينمايد . از گذشته ، اين سيستم ها داراي توانايي هاي مختلف بوده اند و امروزه نيز اين تفاوتها وجود دارد .
 • پايگاه داده ها قابليت خوبي در ذخيره كردن مقدار بسيار زيادي از داده ها را دارد . آنها مي توانند بطور همزمان با كاربرهاي مختلف در ارتباط باشند . آنها قادر به حفظ صحت داده ها و ترميم آسيبهاي وارده به سيستم مي باشند . آنها داراي يك زبان اداره كردن داده سطح بالا و آسان براي استفاده مي باشند .
 • سيستمهاي GIS براي انجام موارد ذكر شده در بالا قابليتي به خوبي قابليت پايگاه داده ها را ندارند .به هر حال ، GIS مناسب انجام عمليات برروي داد ه هاي مكاني بوده و هر نوع آناليز را كه در طبيعت بطور ذاتي جغرافيايي مي باشد امكانپذير مي نمايد .
 • تركيب كردن نمايشهاي جغرافيايي پديده ها از طرق مختلف ، شايد مهمترين دژ GIS باشد . علاوه بر اين امروز بسته هاي نرم افزار GIS داراي ابزارهاي جالب و با انعطاف پذيري بالا براي توليد نقشه از نوع كاغذي و يا رقومي مي باشد .
 • GIS داراي يك فهم جا سازي شده از فضاي جغرافيايي مي باشد. بيشتر پايگاه داده ها فاقد اين نوع از فهم يا درك مي باشند. به هر حال هر دوي اينها در حال رشد به سوي يكديگر مي باشند .
 • همه بسته هاي نرم افزاري خوب GIS اجازه ذخيره داده ها در يك پايگاه داده و استخراج آنها وقتي براي انجام عمليات GIS لازمند را مي دهد . اين مسئله مي تواند با بعضي كارهاي ساده و يا اجراي برنامه در داخل GIS دست يافتني شود .
 • پايگاه داده ها نیز به همان صورت به سمت GIS حركت نموده و امروزه بسياري از آنها قابليت ذخيره سازي داده هاي مكاني از طرق مختلف را دارند . قبلاً نيز پايگاه داده ها اساساً قادر به ذخيره اين نوع داده ها بودند ولي تكنيكهاي آنها نسبتاً ضعيف و بي كفايت بود .
 • بطور خلاصه افراد بايد بدانند كه احتمالاً انجام پروژه هاي تحقيقاتي كوچك بدون استفاده از پايگاه داده هاي واقعي امكان پذير مي باشد.
 • سيستم هاي GIS داراي پايگاههاي داده واقعاً ناقصند. در پروژه هاي با سايز متوسط يك پايگاه داده براي ذخيره سازي و GIS اداره كردن داده ها بكار مي رود .
 • در پروژه هاي بزرگتر ، پروژه طولاني و پروژه هاي بنيادي پردازش داده ها را در اطراف يك پايگاه داده مكاني و نه در اطراف GIS متمركز مي كنند .
 • معمولاً در اينگونه پروژه ها بيشتر GIS براي آناليز مكاني و نمايش خروجي مورد استفاده قرار مي گيرد .

Geographic information and Spatial data types

اطلاعات جغرافيايي و انواع داده هاي مكاني

 • درمباحث قبلی پدیده های جغرافیایی شناسایی شد ومثال های کاربردی در زمینه محیط زیست و سایر علوم زمینی ارائه گردید.Geographic phenomena identified (GIS Supported)

The three ways in which we can look at the objects of study in a GIS application.

 • این مدل ها در مقایسه با جهان واقعی کامل و بدون اشکال نمی باشند!!!!!
 • مرز بین جهان واقعی و نمایش های کامپیوتری مبحث remote sensing تشکیل میدهد. روشهای غیر مستقیم دیگر مثل re-digitise
 • بهترین نمایش یک پدیده جغرافیایی بستگی دارد به اینکه:
 • چه داده های خامی ((raw data from sensors or otherwise موجود میباشد؟
 • و چه نوعی از عملیات و آنالیز داده ای را کاربرد مورد نظر نیاز دارد.

Geographic phenomena

 • GIS ,چگونه می تواند پدیده های جغرافیایی را نمایش دهد؟
 • پدیده های جغرافیایی چه پدیده های می باشند؟
 • can be named or described,
 • can be georeferenced, and
 • can be assigned a time (interval) at which it is/was present.
 • مثال : محیط زیست منابع آب و….
 • انواع مختلف پدیده های جغرافیایی :
 • یک میدان جغرافیایی ((geographic field عبارت است از یک پدیده جغرافیایی که برای هر نقطه از آن در منطقه مورد مطالعه امکان تعیین یک ارزش (value ) مقدور میباشد.
  • میدان پیوسته: در حقیقت این میدان ها در طبیعت به صورت پیوسته وجود دارند (درجه حرارت, فشار هوا, ارتفاع,….).
  • میدان گسسته: land use and soil classifications
 • اشیاء جغرافیایی (:(geographic Objects در منطقه مورد مطالعه ساکن می باشند, معمولا به خوبی قابل تشخیص میباشند, گسسته اند ونهاد های مرز دار میباشند.
 • بطور تجربی میتوان گفت که بیشتر پدیده های جغرافیایی با منشاء طبیعی میدان و بیشتر پدیده های جغرافیایی با منشاء انسانی اشیاء میباشند.

Geographic fields

 • =f (s) ارزش میدان fدر نقطهs
 • یک میدان پیوسته میتواند قابل تفکیک ( (differentiableباشد. بدین معنی که اندازه تغییرات در ارزش میدان برواحد فاصله در هر کجا قابل تعیین میباشد.
 • If the field is elevation, this measure would be slope, i.e., the change of elevation per meter distance; if the field is soil salinity, it would be salinity gradient, i.e., the change of salinity per meter distance.

A discrete field indicating geological units, used in a foundation
engineering study for constructing buildings.

انواع ارزش های داده Kinds of data values

 • ارزش های داده اسمی (:(Nominal data values یک نام یا نشانگر برای تشخیص ارزشهای مختلف ایجاد می نماید. (واحدهای زمین شناسی)
 • ارزش های داده توصیفی (:(Ordinal data values این ارزشها میتوانند در یک ترتیب طبیعی قرار بگیرند ولی اجازه هیچگونه محاسبات دیگری را نمیدهند.( Household income, for instance, could be classified as being either ‘low’, ‘average’ or ‘high’. )
 • ارزش های داده فاصله ای((Interval ونسبی ((ratio : هردوی این ارزشها اجازه محاسبات را میدهند.
 • نوع فاصله ای((Interval صفر ریاضی را نمیشناسد وضرب و تقسیم آنها امکانپذیر نیست.(For instance, a temperature of 20°C is not twice as warm as 10°C, and thus centigrade temperatures are interval data values, not ratio data values.

در مورد میدانهای پیوسته؟؟

Geographic objects

 • موقعیت اشیاء در فضا از ترکیب پارامترهای زیر تعیین میشود:
 • محل قرارگیری location (where is it?),
 • شکلshape (what form is it?),
 • اندازه size (how big is it?),
 • جهت orientation (in which direction is it facing?)
 • کدامیک از این پارامترها باید برای نمایش اشیاء بکار رود بستگی دارد به نحوه استفاده ما از اطلاعات دارد!
 • سیستم هدایت اتومبیل: )petrol stationsمحل قرارگیری), roads (شروع و خاتمه,تعداد خطوط,طول جاده,وجهت)
 • Dimension یکی از جنبه های شکل ( (shape, تعیین مینماید خصوصیات اشیاء:نقطه,خط,سطح یا حجم؟
 • The petrol stations are zero-dimensional , points in space; roads are one-dimensional, as they are considered to be lines in space. two-dimensional entities,.
 • مرز((boundary: یکی از عوامل مناسب برای نمایش اشیاء می باشد(محل قرارگیری, شکل,اندازه)
 • انواع مرز ((boundary :
 • مرز :Crisp میتواند با دقت اختیاری بسته به تکنیک جمع آوری دادهها تعیین شود.(man-made phenomena )
 • مرز Fuzzy: دارای یک ناحیه انتقال بوده ویک خط گسسته نیست.((Natural Phenomena
 • معمولا اشیاء جغرافیایی به تنهایی مورد مطالعه قرار نمیگیرند بلکه کلکسیونی از اشیاء مورد مطالعه قرار میگیرند
 • در این سطح : مشخصاتی مانند پوشش((coverage , اتصال ( ,(connectedness ظرفیت ((capacity و…….
 • Typical questions are: Which part of the road network is within 5 km of a petrol station? (A coverage question) What is the shortest route between two cities via the road network? (A connectedness question) How many cars can optimally travel from one city to another in an hour? (A capacity question)

Geographic objects

geological faults in the Falset study area, a typical example of a geographic phenomenon that exists of objects and that is not a field. Each of the faults has a location, and apparently for this study it is best to view a fault shaped as a one-dimensional object. The size, which is length in case of one-dimensional objects, is also indicated. Orientation does not play a role in this case.

نمایش کامپیوتری اطلاعات جغرافیایی Computer representations of geographic information

 • اطلاعات جغرافیایی مانند اشیاء و میدان چگونه بوسیله کامپیوتر نمایش داده میشوند؟
 • Elevation: store as many (location, elevation) pairs as possible, or formula in x and y—like (3.0678x2 + 20.08x − 7.34y) or so.
 • مشکلات و موانع این متدها؟
 • در GIS systems ترکیبی از دو روش. paired with an interpolation function
 • The underlying principle is called spatial autocovariance: locations that are close are more likely to have similar values than locations that are far apart.
 • محدودیت در نمایشهای کامپیوتری!!!
 • اشیاء خطی: در جهان واقعی این اشیاء معمولا مستقیم نبوده و در واقع منحنی های نامنظم میباشند
 • A famous paradoxical question is whether one can actually measure the length of Great Britain’s coastline … can one measure around rocks, pebbles or even grains of sand? In a computer, such random, curvilinear features can never be fully represented.
 • در GIS معمولا میدانها ((fields با روش tessellation واشیاء با یک روش توپولوژیکی vector نمایش داده میشوند.
 • A tessellation (or tiling) is a partition of space into pairwise disjoint cells that together make up the complete study space. With each cell, some (thematic) value is associated to characterise that part of space.

Representations of geographic fields
نمایش میدان های جغرافیایی بوسیله TIN

 • TIN یک ساختمان داده کم داده تری نسبت به رستر می باشد اگر بخواهیم یک ساختمان داده با دقت مساوی در interpolation در مقایسه با رستر بدست آوریم داده های کمتری نیاز داریم.
 • کیفیت TIN بستگی دارد به:
 • choice of anchor points
 • as well as on the triangulation built from it.
 • It is, for instance, wise to perform ‘ridge following’ during the data acquisition process for a TIN. Anchor points on elevation ridges are a certain guarantee for correct peaks and mountain slope faces.

Vector representation of a field
نمایش میدان های جغرافیایی بوسیله وکتور

 • Isoline :یک خصوصیات خطی است که نقاطی را که دارای ارزش میدان برابرند را به یکدیگر متصل می نماید.

Isolines as a representation mechanism are not very common, however. They are in use as a geoinformation visualisation technique (in mapping, for instance), but commonly using a TIN for this type of field is the better choice.

Representation of geographic objects
نمایش اشیاءجغرافیایی

 • نمایش اشیاءجغرافیایی بوسیله رستر:-RS پردازش-GIS

Representation of geographic objects
نمایش اشیاءجغرافیایی

 • مرزها: دقت رستر در مقابل : اندازه سطح و مرزمصنوعی سلول:محاسبه اندازه سطح (be aware )
 • Line and point objects are more awkward to represent using rasters. zero area size
 • Many GIS do offer support: Lines can be represented as strings of neighbouring raster cells with equal value

Vector representations for geographic objects
نمایش اشیاءجغرافیایی بوسیله وکتور

 • بهترین راه طبیعی نمایش اشیاء جغرافیایی وکتورمی باشد.

تبدیل داده های نقطه ایPoint data transformation

 • Generating discrete field (میدان گسسته) representations from point data

 • Generating continuous field ((میدان پیوسته representations from point data
 • دو روش برای نمایش میدان پیوسته بوسیله داده های نقطه ای وجود دارد:
 • Trend surface fittingروش اول جفت سازی در امتداد سطح می باشد
 • در این روش فرض بر این است که تمامی میدان پیوسته می تواند بوسیله فرمول f (x, y) که قادر به ارائه ارزش تقریبی میدان در هرنقطه ای با مختصات (x, y) می باشد , نمایش داده شود.
 • در نتیجه نکته مهم در این روش این است که:؟ بهترین فرمول برای توصیف میدان چیست؟
 • یک فرمول ساده برای یک سطح مسطح ولی زاویه دار(کج)
 • f (x, y) = c1 · x + c2 · y + c3.
 • regression techniques برای پیدا کردن ضرائب
 • four different approximation functions.
 • 1-فرض بر این است که میدان بایک سطح زاویه دار(کج) نمایش داده می شود(جهت شیب از شمال غرب به جنوب شرق)
 • c1 = −1.83934, c2 = 1.61645 and c3 = 70.8782,giving us:
 • f (x, y) = −1.83934 · x +1.61645 · y +70.8782.

 • توابع پیچیده تر
 • 2- bilinear saddle توابع پیچیده تر
 • f (x, y) = c1 · x + c2 · y + c3 · xy + c4.

 • 3- quadratic surfaces
 • f (x, y) = c1 · x2 + c2 · x + c3 · y2 + c4 · y + c5 · xy + c6

سطح زاویه دار(کج) حالت ساده دو تابع bilinear saddle و quadratic surfaces می باشد

 • cubic surfaceپیچیده ترین تابع
 • f (x, y) = c1 · x3 + c2 · x2 + c3 · x +c4 · y3 + c5 · y2 + c6 · y +c7 · x2y + c8 · xy2 + c9 · xy + c10.

 • درروش اول (جفت سازی در امتداد سطح) تعیین بهترین فیت برای ضرائب نیاز به وقت بسیار زیادی دارد ولی بعد از تعیین ضرائب تخمین ارزش ها در تمامی میدان ساده می باشد.
 • Generating continuous field ((میدان پیوسته representations from point data
 • Moving window averagingروش دوم پنجره متحرک متوسط سازی است
 • در این روش نیز هدف نمایش میدان پیوسته می باشد ولی مستقیما در محیط رستر
 • در این روش نیز ارزش دانه به دانه سلول ها محاسبه می شود: بدین صورت که یک پنجره مربعی تعریف شده که بر روی اولین سلول بالای سمت چپ تصویر قرار گرفته وبوسیله یک تابع ارزش متوسط محاسبه می گردد. و این کار برای کلیه سلول ها تکرار می گردد.
 • نقاط اندازه گیری شده

Moving window averaging متوسط سازی پنجره متحرک

 • Averaging function تابع متوسط سازی
 • The simplest averaging function will compute the standard average measurement as:
 • distance factor (پارامتر فاصله )
 • inverse distance weighting functions: تابع وزن دهی فاصله معکوس
 • distance from measurement point i to the cell centre is denoted by di
 • فرمول متوسط سازی
 • Interpolation through triangulation

Overlay functions

 • ترکیب دو لایه مکانی و ایجاد لایه سوم از آنها. فرض بر این است که لایه های ورودی دارای سیستم ژئورفرنس یکسان بوده ودر منطقه مورد مطالعه همپوشانی دارند.

Vector overlay operators

 • :polygon intersection operator عمل کننده استاندارد برای دو لایه پلی گون

دو عمل کننده دیگربرای :Overlay

 • :polygon clipping operator مرزخارجی لایه دوم مرزخروجی را تعیین می نماید. ولی پلی گون های داخلی لایه دوم هیچگونه نمایشی در خروجی ندارد. همچنین خارج از محدوده مرزخارجی لایه دوم هیچگونه نمایشی از لایه اول در در خروجی وجود ندارد
 • :polygon overwrite operator خروجی شامل است بر پلی گون های لایه اول بجز پلی گون هایی که در لایه دوم وجود دارد

Raster overlay operators

 • Arithmetic operators عمل کننده حسابی :
 • The standard ones are multiplication (×), division (/), subtraction (−) and addition (+).
 • Obviously, these arithmetic operators should only be used on appropriate data values, and for instance,not on classification values.
 • Modulo division MOD returns the remainder of division: for instance,10 MOD 3 will return 1 as 10 − 9 = 1. Similarly, 10 DIV 3 will return 3.
 • More operators are goniometric: sine (sin), cosine (cos), tangent (tan), and their inverse functions asin, acos, and atan, which return radian angles as real values.

 • This expression, when carried out on AVHRR channel 1 (red) and AVHRR channel 2 (near infrared) of NOAA satellite imagery, is known as the NDVI (Normalised Difference Vegetation Index). It has proven to be a good indicatorof the presence of green vegetation.
 • Comparison and logical operators عمل کننده های مقایسه ای ومنطقی
 • محاسبات رستری امکان مقایسه سلول به سلول رسترها را ایجاد می نماید.
 • the standard comparison operators (<, <=, =, >=, > and <>)
 • دستورات منطقی AND, OR and NOT را توضیح دادیم.
 • یکی دیگر از دستورات منطقی exclusive OR (XOR) می باشد. این عبارت هنگامی صحیح می باشد که :
 • فقط یکی از حالات a یا b صحیح می باشد .

Conditional expressions بیان شرطی

 • The general format is: Output raster := IFF(condition, then expression, else expression).
 • Here, condition is the tested condition, then expression is evaluated if condition holds, and else expression is evaluated if it does not hold. This means that an expression like IFF(4 = 5, ”land”, ”lake”) will evaluate to ”lake” since 4 = 5 is not true, so the else expression is evaluated.

 • Overlays using a decision tableاورلی با استفاده از جدول تصمیم گیری
 • Conditional expressions are powerful tools in cases where multiple criteria must be taken into account
 • Forests on alluvial terrain and grassland on shale are considered suitable combinations,while the others are not
 • Suitability := IFF((Landuse = ”Forest” AND Geology = ”Alluvial”) OR (Landuse = ”Grass” AND Geology = ”Shale”), ”Suitable”, ”Unsuitable”)

کلیدواژه : پايگاه داده ها
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها