سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

منطقه بندي سرزمين كشور ايران در طرح پايه آمايش سرزمين اسلامی ايران

منطقه بندي سرزمين كشور ايران درطرح پايه آمايش سرزمين اسلامي ايران

در “مطالعات طرح آمايش سرزمين اسلامي ايران – خلاصه و جمع بندي مطالعات مرحله اول – تابستان 1364- نقشه ها “، نقشه “سطح بندي مراكز خدمات برتر در سال 1381” ارائه شده است كه در آن ضمن سطح بندي مراكز خدمات ايران به مركز خدمات ملّي، مركز خدمات سطح 1، سطح 2 ويژه و سطح2، كشور ايران برحسب “حوزه نفوذي تقريبي مراكز سطح 1″، به 10 منطقه خدماتي تقسيم شده اند، بطوريكه در هر منطقه يك مركز خدمات سطح 1 و تعدادي مراكز خدمات سطح 2 – و در برخي موارد مركز خدمات سطح 2 ويژه – قرار گرفته اند.

منطقه بندي آمايش سرزمين، در هدف از منطقه بندي ، با منطقه بندي گزارش بتل تفاوت دارد. در گزارش بتل  منطقه بندي برنامه ريزي ، به منظور تقسيم كشور به حوزه هاي برنامه ريزي، پيشنهاد شده بود، درحاليكه در طرح آمايش سرزمين منطقه بندي خدماتي، براي تفكيك كشور به حوزه هاي خدماتي سطح 1، پيشنهاد گرديده است. اما از نظر اساس تقسيم بندي سرزميني، الگوي اخير تفاوت هاي جزيي با الگوي پيشين دارد و ميتوان گفت كه الگوي پيشين بمثابه پايه در منطقه بندي خدماتي آمايش سرزمين پذيرفته شده است. از جمله، تفاوت هاي منطقه بندي ده گانه خدماتي را با منطقه بندي يازده گانه برنامه ريزي، در اين موارد مي توان ديد كه، منطقه 11برنامه ريزي شامل بندر عباس و بوشهر، در حوزه هاي خدماتي كرمان و شيراز، و منطقه 5 برنامه ريزي شامل همدان، لرستان و اراك، نيز در مناطق همجوار ادغام شده است. و يا، منطقه برنامه ريزي 1، شامل گيلان، مازندران و گرگان، به دو منطقه خدماتي مستقل گيلان و مازندران تقسيم شده است. همچنين، منطقه خدماتي تهران، همان منطقه 3 برنامه ريزي، كه استان زنجان نيز در آن قرار داشت، است كه همدان ازمنطقه 5 برنامه ريزي، و قم ازمنطقه 6 برنامه ريزي، نيز بدان افزوده شده اند.

طبقه بندي خدماتي كشور نيز همچون طبقه بندي برنامه ريزي كشور، بر پايه رعايت مرزبندي هاي تقسيمات كشوري شكل گرفته است. بدين ترتيب، استخوان بندي اصلي در منطقه بندي طرح هاي پايه آمايش سرزمين و كالبد ملي، همان پيشنهاد منطقه بندي در طرح بتل است، كه در طرح هاي بعدي با اندك دگرگوني هايي پذيرفته شده است.

3 4 –  ناحيه بندي در ايران

1 – 3 4 –  تقسيمات فرعي (ناحيه اي) سرزمين در طرح كالبدي ملّي ايران

در طرح كالبدي ملّي ايران، هر منطقه به چند حوزه برنامه ريزي –  ناحيه – تقسيم شده است. در اين طرح، ‌”ايران به 10 منطقه و 85 حوزه برنامه ريزي كالبدي تقسيم شده است..

ضوابط تقسيم بندي حوزه اي كم و بيش همان است كه در تقسيمات منطقه اي به كار رفته است يعني :

(يكم) رعايت تقسيمات كشوري كه بنابر آن، هر حوزه از چند شهرستان يك استان تشكيل شده است؛

(دوم) شهرستانهاي جزو يك حوزه، از ميان شهرستانهاي مجاور يكديگر برگزيده شده اند؛

(سوم) تا جايي كه ميسر بوده است شهرستانهايي كه موقعيت طبيعي همانندي دارند، يعني جزو يك حوضة آبخيز هستند، و از نظر فرهنگي همگون اند در يك حوزه گنجانده شده اند؛

(چهارم) همچنين تا جايي كه ممكن بوده كوشش شده  است كه حوزه ها از نظر مساحت و جمعيت متعادل باشند .

(پنجم) كوشش شده است كه هر حوزه زير پوشش اداري يك شهر از رده هاي چهارگانه سلسله مراتب شهري (نگاه شود به فصل بعدي) باشد.

در ميان معيارهاي بالا رعايت تقسيمات كشوري و مجاورت، اولويت داشت و رعايت ديگر معيارها هميشه امكان پذير نبوده است. درنهايت، در ناحيه بندي شهرستان ها، گذشته از سه معيار اوّل، دوّم و پنجم رعايت ديگر معيارها به طور نسبي ميّسر بوده است.

تقسيم بندي گروه مطالعات، نخست بر مبناي تقسيمات كشوري سال 1370 بود. سپس با تقسيمات سالهاي 1371 و 1372 انطباق داده شد” ( ط ك م ا. ج1. ص 2-11).  ياد آور مي گردد كه در بازنگري به ( ط ك م ا ) در بررسي حاضر، آخرين تفسيمات كشوري، مبنا قرار گرفته است ( جدول 2-4 ).

       جدول 2- 4.  تقسيمات فرعي سرزمين منطقه البرزجنوبي در طرح كالبدي  – 1378

استان تقسيمات فرعي(ناحيه) شهرستان هاي هر ناحيه
سمنان سمنان سمنان و گرمسار
شاهرود شاهرود و دامغان
تهران تهران تهران، كرج، ري، اسلامشهر، شميرانات، شهريار، ساوجبلاغ
دماوند دماوند
قزوين قزوين قزوين، بوئين زهرا، تاكستان
زنجان زنجان زنجان، ايجرود، طارم، ماهنشان
ابهر ابهر، خرمدره، خدابنده
مركزي اراك اراك، آشتيان، تفرش و سربند
ساوه ساوه
محلات محلات، خمين و دليجان
قم قم قم

                                                                                                                                     منبع: ط ك م ا .  ج1 ص2-9

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها