سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شاخصه های کنترل و دستور کار طراحی شهری

اسناد طراحی شهری

مفاهیم و محتوی

1- رویکرد
2- مفاهیم
3- اسناد انضمامی کنترل و راهبری طراحی (جایگاه اسنادی و مأموریت¬ها)
4- محصولات
5- فرآیند تهیه

1- مفاهیم و محتوی
دستور کار سندی است که بستر هدایت و توسعه را برای یک سایت و فضای شهری که از اهمیت، اندازه یا حساسیت¬های ویژه برخوردار است در جهت تأمین خواست¬ها و سیاست¬های برنامه¬ریزی و طراحی شهری فراهم می¬سازد. معمولاً این سند دربرگیرنده شاخصه¬های منعطفی است که چشم¬انداز فرم آتی توسعه را مشخص می¬نماید.
دستور کار طراحی جهت سایت¬های خاص و برای فرصتها و یا مناطقی تهیه می¬شود که دارای تعریف مشخصی از شکل توسعه هستند و فرصتی جهت خلق محتوای ویژه¬ای از عرصه¬های عمومی به شمار
می¬رود، به همین دلیل مسئولین شهرسازی درصدد حفظ و تجلی این فرصت جهت آفرینش مکان می-باشند.
یک دستور کار:
– بیان¬کننده مجموعه¬ای از اصول هماهنگی است که براساس تحلیل برنامه فرادست شکل گرفته است.
– جهت یک سایت در اندازه و اهمیت خاص و حساسیتها و پیچیدگی¬های خاص تدارک می¬شود.
– دستور کار طراحی جهت سایت¬های خاص و برای فرصتها یا مناطقی تهیه می¬شود که دارای تعریف مشخصی از شکل توسعه هستند و هدف اصلی آن حداکثر بهره¬وری از قابلیت¬های طراحی شهری سایت مربوطه با حداقل کنترل ممکن بر محتوای معماری است.

 

محتوای دستور کار طراحی

یک دستور کار طراحی:
ارائه دهنده نظم هدایت شفافی است که نشان می¬دهد یک سایت و یا فضای شهری چگونه باید توسعه یابد و کاراترین ابزار تدوین اصول طراحی اجرای سیاستهای طراحی برای یک سایت و یا فضای شهری به شمار می¬رود. دپارتمان محیط زیست انگلستان محتوای دستور کار طراحی به شرح ذیل توصیف می¬نماید؛
– ارائه دهنده یک بیانیه شفاف از دلایل تهیه آن و کیفیتهایی را که باید بدان دست یابد می¬باشد.
– معرف آن است که (در گفتار، دیاگرام، عکس و ترسیم) چگونه سیاستهای طراحی برنامه فرادست قابل اعمال به یک سایت خاص و فضای شهری است.
– ضمن برجسته¬سازی خصائص و هویت مکان، ارائه دهنده مجموعه¬ای تفصیلی از کیفیتهای سایت است که از الزامات پایه برای یک طراحی خوب می¬باشد.
– معرف اهداف و اصول طراحی برای توسعه سایت خاص است، که اولین مرحله خروجی از آنالیز و جهت¬گیری¬های طراحی شهری بوده و بیانگر محتوای مورد انتظار از توسعه سایت است.
– حاصل دیدگاه¬ها و انتظارات مدیریت شهری است که سازنده و طراح را به آنچه که سایت عرضه می¬نماید ترغیب می¬کند و الهام بخش تهیه طرح و برنامه با بالاترین استاندارد طراحی ممکن
می¬باشد.
– دربرگیرنده چکیده¬ای از مشاوره¬های محلی انجام شده و پاسخ مسئولین به موارد مطرح شده
می¬باشد.

 

مأموریت¬ها و هدف از تهیه دستور کار

مهمترین هدف از تهیه دستور کار طراحی برای یک سایت، دستیابی به چشم¬انداز اسناد فرادستی است که نقش و جایگاه توسعه آن را تعریف نموده¬اند. از سوی دیگر اهداف عمومی هفتگانه معرفی شده در راهنمای “به کمک طراحی” در دستور کار کلیه اسناد طراحی شهری است. لیکن همواره اسناد انضمامی کنترل و راهبری طراحی حفظ و ارتقاء “هویت” و کیفیت مکان را در سرلوحه اقدامات خود دارند. کمسیون معماری و محیط ساختاری انگلستان اهداف تهیه دستور کار طراحی را اینگونه تعریف می¬نماید:
“دستور کار طراحی باید توصیفی منسجم از پروژه را ارائه دهد که به سهولت توسط کلیه طرفهای ذینفع که قرار است از آن استفاده کنند قابل فهم باشد و به روشی اهداف و اولویتهای طرح را تشخیص دهند.
دستور کار باید نیازها و خواسته¬ها را با مهارت هر چه تمام¬تر مورد توجه قرار داده و نیز موارد مرتبط با سیاست¬ها و بسترهای مالی بروز و شرایطی را که گروه طراحی باید پیگیری نماید در طرح خود به آنها برخورد نمایند را برجسته¬سازی نماید.”
هر دستور کار لازم است به موضوعات ذیل برخورد نماید :
– بیانیه مأموریت دستور کار
– اهداف توسعه سایت
– معیارها و الزامات تشریحی دستور کار
– مسئولیتها و تصمیمات مدیریتی
– چارچوب زمانی طرح
– مخاطبین مورد انتظار طرح

ادامه مطلب ….

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها