سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شیوه نمایش داده‌های رستی و برداری، مزایا و معایب هر یک از آنها:

 شیوه نمایش داده‌های رستی و برداری، مزایا و معایب هر یک از آنها:

در مدل داده رستري کل سطح گرافیکی نقشه به شبکه‌اي از سلولهاي ریز و منظم که پیکسل نیز نامیده می‌شود تقسیم می‌شود. فرمت رستري در واقع یک آرایه n×m از این پیکسل‌هاست. هریک از این پیکسل‌ها نشان دهنده یک موقعیت در سطح زمین است و متناظر با یک محدوده مکانی در دنیاي واقعی می‌باشد.

موقعیت این پیکسل‌ها به صورت یک زوج مرتب که نشان دهنده سطر و ستون آن‌هاست مشخص میگردد. اندازه ضلع پیکسل در دنیاي واقعی معرف کوچکترین جزء قابل تشخیص می باشد و قدرت تفکیک نامیده می‌شود. در صورتی که عوارض متفاتی درون یک پیکسل جاي گرفته باشند، پیکسل تنها به یکی از آن‌ها اختصاص می یابد و این امر باعث کاهش دقت هندسی در نمایش داده می‌گردد.

در مدل داده برداري همه اشیاء به صورت نقطه، خط یا پلیگون نمایش داده می‌شود. در مدل داده برداري هر نقطه به صورت یک مختصات با دو مولفه (دو بعدي ) یا سه مولفه (سه بعدي ) تعریف و ثبت می‌گردد. عوارض خطی به صورت رشته‌اي از نقاط مختصات دار به هم متصل شده، نمایش داده و ثبت می‌گردند.

سطح نیز به صورت خطوط بسته نمایش داده وثبت می‌گردد . داده‌هاي بردار ي را می‌توان به صورت فهرستی از مقادیر، شامل شماره شناسایی نقاط و مختصات آن‌ها در نظر گرفت.

مدل داده بردادي به دو شیوه اسپاگتی و توپولوژیکی داده‌ها را ذخیره می‌نماید. در داده‌هاي اسپاگتی ارتباط عوارض با هم تعریف نشده است و استخراج ارتباط عوارض در این نوع داده‌ها مشکل و یا نا‌ممکن می‌نماید. اما در داده‌هاي توپولوژیکی ارتباط بین عوارض به همراه موقعیت مکانی آن‌ها ثبت می‌گردد. به این ترتیب ارتباط بین عوارض مختلف، مانند تقاطع، شمول و همسایگی به راحتی قابل استخراج می‌باشد . وجود ارتباط بین عوارض در داده‌هاي مکانی یک امر حیاتی براي برخی از آنالیزهاي سیستم GISمی‌باشد. براي مثال یافتن کوتاه‌ترین مسیر در یک شبکه راه مستلزم آن است که تقاطع خطوط شبکه تعیین شده باشد. در غیر این صورت جواب درستی از انجام این آنالیز به‌دست نخواهد آمد.

  1. انواع روش‌های Digitizing را نام ببرید:

  1. روش Tablet Digitizing و On-screen Digitizing در رقومی سازی را به صورت کامل شرح دهید و آن‌ها را با هم کنید:

Tablet Digitizing:

در این روش، رقومی سازی روی میز رقومی‌گر(Digitizer) انجام می‌گیرد به طوری که نقشه کاغذی روی میز رقومی‌گر چسبانده شده وبرای ترسیم عوارض از اشاره گر(pointer) استفاده می‌شود.

مراحل Tablet Digitizing:

  1. آماده سازی نرم افزار و میز
  2. آماده سازی نقشه
  3. نصب نقشه (از آنجا که میز رقومی‌گر (Digitizer) سیستم مختصات خود را دارد و این سیستم بر سیستم مختصات نقشه نصب شده، منطبق نیست با اتصال سیستم مختصات‌ها از طریق روش‌های ترانسفورماسیون سیستم مختصات منطبق می‌شود. جهت انجام این کار نقاطی روی نقشه را در نظر می‌گیریم (نقاط کنترل یا نقاطی که مختصات زمینی آنها را داریم) و پس از انتخاب توسط اشاره‌گر، مختصات زمینی این نقاط را وارد می‌کنیم که در این روش حد اقل 3نقطه انتخاب می‌گردد.)

4-رقومی سازی

مراحل On-screen Digitizing:

ابتدا نقشه با قدرت تفکیک مناسب اسکن شده و سپس در محیطی نطیر نرم افزار CAD تصویر مذکور به عنوان پیش زمینه انتخاب گردیده و کار رقومی سازی به صورت دستی به کمک ماوس و دستورات نرم افزار انجام می‌شود.در این روش عملیات رقومی سازی به دو روش پیوسته و نقطه‌ای انجام می‌پذیرد. روش پیوسته به دو روش بازه مکانی(Distance) و بازه زمانی(Time) تقسیم می‌شود.

مزایای روش On-screen Digitizing نسبت به Tablet Digitizing:

  1. سریع‌تر است (به دلیل بکار گیری منو های موجود در نرم افزار).
  2. امکان بزرگ‌نمایی روی عوارض وجود دارد که در مواردی که تفکیک عوارض نقشه‌ها دشوار است مفید می‌باشد.
  3. خطای جابه‌جایی نقشه وجود ندارد.

معایب روش On-screen Digitizing:

  1. قدرت تفکیک اسکن روی کیفیت نقشه‌ها تاثیر به‌سزایی دارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها