سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جزوه درس مدلسازی رقومی زمین Digital Training Model DTM

جزوه درس مدلسازی رقومی زمین

دکتر مسعود ورشوساز

 

1 مقدمه                                                                                                                  6

اجزاء DTM    7

1-2کاربرد های DTM در علوم مختلف    8

1-2-1مهندسی عمران: 8

1-2-2نقشه برداری و فتوگرامتری: 9

1-2-3کاربرد های نظامي: 11

1-2-4کاربرد DTM در باستان شناسی   15

1-2-5GIS  16

1-3مباحث مطرح   17

2تولید DTM    18

2-1مقدمه: 18

2-2الگوهای نمونه برداری    18

2-2-1الگوهای نمونه برداری   19

2-3تهیه مدل DTM (Model Construction) 21

2-3-1روش های تعریف توپولوژی   21

2-3-2روش های انترپولاسیون  26

3منابع و روشهای جمع آوری نقاط نمونه  33

3-1مقدمه   33

3-2نقشه برداری    33

3-3فتوگرامتری    33

3-3-1        Stereo Matching  34

3-4       Laser Scanning  35

3-4-1تهیه DTM با استفاده از لیزر 37

3-5استفاده از نقشه های موجود  38

3-5-1اسکنر و خطاهای آن  39

3-5-2برداشت اتوماتیک نقاط منحنی میزان  42

4تغيير و اصلاح DTM    45

4-1Editing  45

4-2  Filtering  45

4-3               Data Value Reduction (DVR) 46

4-4اتصال (Joining) و ادغام (Merging)  Error! Bookmark not defined.

4-5                       Data structure conversion  47

4-5-1                                                                                                 شبکه بندي (Gridding) 48

5تفسير DTM    49

5-1بررسی خصوصيات شکل زمين (Geomorphometric Analysis) 49

5-1-1استخراخ ویژگی های عمومی از DTM   49

5-1-2استخراج ویژگی های خاص    51

5-2           Quality assessment 54

5-2-1        Error detection  54

5-2-2            DTM quality control 54

5-3مدلسازی با استفاده از DTM    59

6نمايش DTM    60

6-1مقدمه   60

6-2روش های دوبعدی    60

6-2-1منحني ميزان  60

6-2-2                                                                                                               Hill shading  62

6-2-3            Hypsometric Tints 64

6-2-4ترکيب با داده های دو بعدی   65

6-3روش های سه بعدی    66

6-3-1نمايش ديناميک (ديد پرسپکتيو) 66

6-3-2- Block Diagram   67

6-3-3ديد پانوراميک    68

6-3-4مدل های بافت دار 69

6-4مدلهای سه بعدی واقعي    69

6-5مدلهای سه بعدی فيزيکي    69

6-6- نمايش محصولات DTM    70

7ضمائم   73

7-1تعيين فاصله نمونه برداري بهينه Sampling interval)  (Optimum    74

7-2فرمتهای DTM    76

7-3نرم افزارهای DTM    77

7-3-1پارامترهای موثر بر انتخاب نرم افزار 78

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها