سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اهداف اجتماعي جنبش نوين شهرسازی (New Urbanism)

اهداف اجتماعي جنبش نوين شهرسازي (New Urbanism)

چکيده مقاله:

 • جنبش نوين شهرسازي اکثراً در مورد ايده هايش پيرامون طراحي کالبدي مورد ارزيابي قرار ميگيرد، در حالي که بررسي اهداف اجتماعي آن درتقاضاي عده اي از پيروان اين مکتب خلاصه ميشود.
 • اين مقاله درصدد است نتايج ارزيابي ارتباط بين اصول طراحي کالبدي درNew Urbanism و 3 هدف اجتماعي در نظر گرفته شده را مورد بررسي قرار دهد.
 • برقراري ارتباط بين اهداف اجتماعي و طراحي کالبدي به دو دليل مشکل است:
 • کميت ناپذيري اهداف اجتماعي
 • سستي طراحان شهري در لحاظ اين اهداف در طراحي کالبدي
 • در بررسي وضع موجود در دستيابي به اهداف اجتماعي جنبش شهرسازي نوين ميتوان به اين نتيجه رسيدکه بسياري از منتقدين جنبش شهرسازي نوين معتقدند تاکنون جوامع بنا شده بر اساس اصول New Urbanism به اهداف اجتماعي خود نرسيده است. با در نظر گرفتن 2 مفهوم مهم” برآورده کردن اهداف اجتماعي” و “حل مشکلات اجتماعي” ميتوان به اين نتيجه رسيد که عملاً حل مشکلات اجتماعي با راهکارهاي شهرسازي ممکن نخواهد بود و بايد تلاش نمود تا اهداف اجتماعي را در شهرهاي جديد برآورده نمود و براي حل مشکلات موجود به سراغ راهکارهاي ديگر رفت.
 • 3 هدف اجتماعي New Urbanism از بين ديگر موارد به دلائل زير انتخاب شده است:
 • همپوشاني بيشتر مشاکل اجتماعي
 • ارتباط بيشتر با موضوع برنامه ريزي فيزيکي و طراحي کالبدي
 • اين اهداف عبارتند از:
 • دستيابي به اجتماع،جامعه،امت             يا            Community
 • دستيابي به عدالت اجتماعي             يا            Social Equity 
 • در نظر گرفتن مصالح عمومي             يا            Common Good
 • Community (دستيابي به اجتماع،جامعه،امت): اين هدف شامل 2 وجه متفاوت است:

                                                  جنبه هاي اجتماعي         به معناي         تعاملات اجتماعي

                                      جنبه هاي فرامادي          به معناي          واکنش هاي روانشناختي

تعاملات اجتماعي: تشکيل شده از شبکه اجتماعي و پشتوانه هاي احساسي که در ميان همسايه ها وجود دارد. اينگونه فعاليت ها شامل ارتباطات قوي اجتماعي مانند داد و ستد هاي کالايي و غير آن تا ارتباطات اجتماعي ضعيف همانند احوالپرسي روزانه ميشود.

واکنش هاي روانشناختي : شامل وجوه رواني اجتماع از قبيل مشارکت اجتماعي ، نيازها ،تأثيرات و احساسات مشترک اجتماعي ميشود.

 • Social Equity (دستيابي به عدالت اجتماعي)

 تعريف:کيفيت نقش اجتماعي افراد جامعه-توزيع متناسب فضايي جمعيت و منابع-برابر نمودن دسترسي به منابع-کيفيتي که بر اساس آن هرکس به اندازه مساوي، فارغ از شرايط اقتصادي و سياسي و اجتماعي، از مزاياي عمومي بهره مند شود

 • Common Good (در نظر گرفتن مصالح عمومي )

تعريف:اختصاص مزاياي موجود در شهرها به همه ساکنين نه مختص گروهي خاص

به توصيه کارشناسان تمرکز بر حفظ حقوق افراد در برابر مصلحت و حقوق عمومي ،پاسخگويي افراد را در برابر اجتماع افزايش ميدهد.

براي دستيابي به اين هدف ، مصالح عمومي بر حقوق فردي اولويت ميابد.

دستيابي به مصالح عمومي با تعهدات مدني،پاسخگويي عمومي ، و دسترسي به کالاهاي عمومي مثل بهداشت،امنيت و محيط سالم وابسته است.

تلاش براي پاسخگويي مدني و اجتماعي به عنوان ساختار جامعه آرماني و چيزي که ميتواند جامعه مدرن را به موفقيت برساند.

 • اصول New Urbanism

 

 • اصول جنبش شهرسازي نوين در 27 اصل درسال 2000 ميلادي تدوين شد اين اصول در 3 محور تقسيم بندي شد:
 • منطقه: شامل کلانشهر، شهر و شهرک                   Region: Metropolis, City , and Town
 • ناحيه: شامل همسايگي ،ناحيه و مسيرها               Neighborhood, District, and Corridor
 • بلوک : شامل خيابانها و ساختمانها          Block, Street, and Building

هريک از اين 27 اصل با يکي از اين اهداف سه گانه مرتبط است.8  اصل به عدالت اجتماعي و 19 اصل مربوط به مصلحت عمومي است در حالي که هيچيک به طور مستقيم به هدف دستيابي به اجتماع مربوط نميشود.

 • آيا جنبش نوين شهرسازي ميتواند ما را به هدف دستيابي به اجتماع برساند؟

اصولي که مربوط به اين هدف ميشود شامل دو مطلب است:

 • رشد هويت اجتماعي : در دستيابي به مصالح عمومي پيگيري ميشود
 • رشد تعامل اجتماعي : تقويت شناخت همسايه ها از يکديگر از طريق طراحي مناسب،تأمين ايمني،خيابانهاي پياده، …

نوع ساکنين در واحد همسايگي اين کنش و واکنش اجتماعي را افزايش ميدهد

وجود وابستگي بين دستيابي به تعامل اجتماعي و معيارهاي طراحي مثل تراکم ،موقعيت فضاهاي شهري وتسهيلات موجود در واحد همسايگي و..

به طور جدي بايد به تأثيرات غيرمستقيم پديده ها و آثار آن در جامعه توجه نمود.مثل تأثير امنيت بر رشد و ارتقاي کيفيت واحد همسايگي و

 • آيا جنبش نوين شهرسازي ميتواند ما را به هدف دستيابي به عدالت اجتماعي برساند؟

وصول به اين هدف از طريق  ايجاد دسترسي عادلانه و گسترش آن به منابع عمومي موجود ميسر است.

راه دوم، توزيع متعادل تسهيلات و خدمات براي آسان نمودن دسترسي به آنهاست.

ارتباط بين New Urbanism  با هدف دستيابي  به عدالت اجتماعي از طريق 3 راه برقرار ميشود:

 • فشرده سازي يا افزايش تراکم
 • کاربري مختلط،تنوع خانه سازي
 • گسترش حمل و نقل

فشرده سازي با درنظرگرفتن مسير 5دقيقه اي براي دسترسي پياده به تسهيلات مورد نياز تأثير زيادي در ايجاد عدالت براي سالمندان و کودکان و فقرا دارد. همچنين حمل و نقل عمومي را هم ممکن ميسازد.

کاربري مختلط باعث کاهش مسير دسترسي به خدمات و فعاليت هاي مورد نياز روزانه شده و امکان استفاده از اين خدمات بدون نياز به ماشين را فراهم مينمايد.

گسترش حمل و نقل با طراحي معابري که حقوق برابري را در استفاده با اتومبيل ، پياده و دوچرخه فراهم ميکند ميسر است.يعني امکان عبور و مرور بدون توجه به وسع شخص در استفاده از اتومبيل

 • آيا جنبش نوين شهرسازي ميتواند ما را به هدف دستيابي به مصالح عمومي برساند؟

اين هدف ، اصلي ترين هدفي است که اکثر اصول بيان شده بر آن تأکيد دارد.

دستيابي به اين هدف به 2 امر وابسته است:

محافظت از منابع موجود در مقياس بزرگ منطقه اي

ارتقاي هويت مکان در فضاهاي شهري در مقياس همسايگي و بلوکهاي شهري

محافظت از منابع موجود شامل محافظت از محيط  و زمين هاي کشاورزي ، نگهداري از فضاها و بناهاي تاريخي و گسترش حمل و نقل عمومي با هدف کاهش استفاده از اتومبيل ميشود.

ارتقاي هويت از طريق ايجاد مراکز شهري و مشخص بودن محدوده مورد نظر ميسر خواهد شد.هويت بخشي باعث افزايش حس مشارکت و تعلق و در نتيجه حفاظت و نگهداري از محيط ميشود.

اکثر اصولي که در مقياس بلوک،خيابان و ساختمانها بيان شده ،مربوط به هدف دستيابي به مصلحت و خير عمومي است.

 • منابع:

The Social Goals Of New Urbanism

Emily Talen

University of Illinois at Urbana- Champaign – ©2002

کلیدواژه : نوين شهرسازی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها