سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

1500 نکته کنکوری ارشد و دکتری: مختص رشته های جغرافیای شهری، ارشد برنامه ریزی شهری، دکتری شهرسازی،

کنکور شهرسازی و جغرافیای شهری

1) تولد سبک تهران در کدام دوره صورت گرفت ؟ جواب : اواسط حکومت قاجار
2) شهر پارسی در کدام شهرها به اوج خود رسید ؟ جواب : شوش – استخر – پاسارگاد
3) کدام شار با الهام از شهر- تپه های بین انهرین ساخته شد ؟ جواب : شار مادی
4) این شار در تنظیم و تنسیق سه مقوله عمده جهان بینی ، اقتصاد و محیط ، گامی بس عظیم در شکل گیری تمدن جهانی بر می دارد ؟ جواب : شار مادی
5) شاردر کدام دوره مفهوم التقاطی دارد ؟ جواب : شار پارسی – هلنی
6) شهرهای نساء و فیروز آباد در کدام دوره بنیان نهاده می شوند ؟ جواب : شار پارتی
7) در کدام شار دولت در ورای همه سازمان های اجتماعی مردم قرار می گیرد ؟ جواب : شار مادی
8) در کدام شیوه یا دوره شاهد پیدایش نوشهرها در سازمان فضایی کشور بودیم ؟ جواب : پارسی – هلنی
9) کدام شار مفهومی دوگانه از شهر- دولت یونانی و شهر- قدرت پارسی را می یابد ؟ جواب : پارسی – هلنی
10) اولین شاری که درایران توانست عنوان شهرقدرت را به خود بگیرد کدام شار بود ؟ جواب : هگمتانه
11) کدام شار مادی شباهت های فراوانی با شهر اور دارد ؟ جواب : هگمتانه
12) هرتسفلد هگمتانه را به چه معنا می داند ؟ جواب : مکان جمع شدن
13) مهم ترین عامل اقتصادی در شکل گیری شار کدام است ؟ جواب : غارت- دفاع
14) در این دوره مردمان را به درون شهر معبد وشهرقدرت راهی نیست ؟ جواب : شار مادی
15) در این شار مفهوم بازار در مرحله جنینی خود قرار دارد ؟ جواب :شار مادی
16) شهرتپه را می توان به کدام شار نسبت داد ؟ جواب : شار مادی
17) فتح کدام شهر دولت هخامنشی را در مقابل مجموعه ای از دولتشهرهای پر رونق بین النهرین قرار داد ؟ جواب : بابل
18) فتح کدام شهر دولت هخامنشی را با عنصر جدیدی به نام پول مواجه می سازد ؟ جواب : لیدیه
19) شار نظامی – کشاورزی و شار نظامی – بازرگانی به ترتیب مربوط به کدام شیوه هاست ؟ جواب : مادی – پارسی
20) در کدام شار برای اولین بار بازار در شهر تولد می یابد ؟ جواب : پارسی
21) در کدام شار سازمان فضایی کشور در چهار رده خانه ، ده ، طایفه وکشور صورت گرفت ؟ جواب : پارسی
22) کدام شار اولین قدم را در مفهوم منطقه ای شدن برداشته است ؟ جواب : پارسی
23) شار پارسی کدام یک از مفاهیم را در بر دارد ؟ جواب : شهرقدرت – شهرمعبد – شهربازار
24) شاردر دوران هخامنشیان به چه شکلی بوده است ؟ جواب : مربع
25) اولین بنایی که در شار پارسی شروع به ساختن آن می کردند چه بنایی بوده است ؟ جواب : آتشکده
26) بالاترین طبقه در سازمان اجتماعی هخامنشیان کدام طبقه بود ؟ جواب : اشرافیت دودمانی
27) حضور این طبقه اجتماعی در بطن دولت پارسی ، نشان از تحول تاریخی آن از دولت- شهرهای بین النهرین تا شهر قدرت پارسی دارد ؟ جواب : مغان وروحانیون
28) کدام دولت با قرار دادن پادشاه در ورای طبقات اولین گام را در جهت تسلط بر مذهب را بر می دارد ؟ جواب : هخامنشی
29) این طبقه اجتماعی در دوران هخامنشی بیان کننده قدرتی است که جامعه روستایی در روزرگاران باستان داشته است . جواب : اشرافیت دهقانی
30) حضور این طبقه در شار پارسی نشان از امتزاج ویگانگی کار اجتماعی دارد . جواب : اشرافیت دهقانی
31) این شار محل اقامت طبقات ممتاز در شار پارسی بوده است . جواب : شار میانی
32) در کدام شار ایرانی برای نخستین بار در تاریخ جهانی در فلسفه شرقی وغربی با یکدیگر ممزوج می شوند ؟ جواب : شار پارسی – هلنی
33) شهر صد دروازه در کدام دوره تاریخی ساخته شد ؟ جواب : سلوکی
34) شهر پارسی – هلنی در بدو تولد خویش چگونه شهری بوده است ؟ جواب : نظامی
35) این شار محل استقرار اکثریت جامعه شهری روزگار باستان بوده است ؟ جواب : شار بیرونی
36) شکل شهرها دردوران سلوکی چگونه بوده است ؟ جواب : شطرنجی
37) در کدام شار برای اولین با میدان در شهر رنگ می گیرد ؟ جواب : پارسی- هلنی
38) در کدام شار درهمتنیدگی سه جامعه ایلی ، روستایی و شهری به اوج خود می رسد ؟ جواب : شار پارتی در دولت اشکانی
39) کدام شار برای اولین بار شکل دایره ای به خود می گیرد ؟ جواب : شار اشکانی
40) کاخ کسرا را می توان در رده کدام قسمت از مناطق شارها قرار داد؟ جواب : شار میانی
41) آنچه که در نساء و فیروز آباد کاملا مشهود است عمدتا چه عناصری می باشند ؟ جواب : دژ وشار میانی
42) اولین سند سیاسی – عقیدتی حکومت و دولت در دوره های پیش از اسلام کدام است ؟ جواب : کارنامک اردشیر پاپکان
43) ظهور کدام دولت اولین حرکت جامعه شهری برای رسیدن به قدرت بود ؟ جواب : ساسانی
44) کدام طبقه اجتماعی در زمان ساسانیان از طبقات اجتماعی کنار گذاشته می شوند ؟ جواب : اشرافیت دودمانی
45) نظام کاستی مشخصه کدام یک از دولت های پیش از اسلا م است ؟ جواب : ساسانی
46) در کدام دولت موبدان از قدرت و منزلت بیشتری برخوردار بودند ؟ جواب : ساسانی
47) حضور کدام طبقه در جامعه ساسانی نشان از پیروزی اشرافیت دهقانی بر اشرافیت دودمانی دارد ؟ جواب : دهقانان
48) کدام شهر به دستور شاپور دوم در زمان ساسانیان از میان برداشته شد ؟ جواب : شوش
49) در زمان کدام یک از شاهان ساسانی شهرها شبیه شهرهای دوران اسلامی بود ؟ جواب : قباد
50) اولین شهری که دارای تاریخ مکتوب است کدام شهر است ؟ جواب : بیشاپور
51) شهر بیشاپور به چه شکلی است و یادآور کدام شهر هخامنشی است ؟ جواب : شطرنجی ، پاسارگاد
52) کدام یک از قسمت های شهر در دوره قبل از اسلا م در دوره اسلامی به شلرستان موصوف گردید ؟ جواب : شار میانی
53) کدام بخش از شهر به هنگام هجوم اعراب نقش اساسی بازی کرده است ؟ جواب : شار بیرونی
54) در دوران بعد از اسلام کدام قسمت از شهر به ربض مشهور گردید ؟ جواب : شار بیرونی
55) در دوران ساسانی آتشکده ها و بازار اصلی را باید در کدام قسمت از شهر جستجو کرد ؟ جواب : شار بیرونی
56) میدان در دوران ساسانی در کدام قسمت از شهر برپا می شود ؟ جواب : شار بیرونی
57) اولین شهری که با جهان بینی اسلامی در خارج از حجاز بنیان نهاده ش کدام شهر است ؟ جواب : کوفه
58) پررنگ ترین نقش شهر های اسلا می کدام نقش است ؟ جواب :نقش مذهبی
59) در دوران اسلامی نخستین مکانی که در شهر بنا می شد چه مکانی بود ؟ جواب : مسجد جامع
60) در کدام دوران اسلامی مسجد در ربط کامل با قدرت دولت اسلامی ولی در کنار خود دارالاماره را به عنوان مقر حکومت دارد ؟ جواب : بنی امیه
61) درکدام دوران اسلامی قدرت سیاسی از قدرت مذهبی آن جدا می گردد؟ جواب : عباسیان
62) در کدام دوره مساجد مکانی جهت خود نمایی حکومت ها می گردند ؟ جواب : حکومت قدرت های محلی
63) در کدام دوره محلات بر مبنای جدایی قومی ، نژادی ، فرهنگی ، مذهبی و… بر پا می گردند ؟ جواب : عباسیان
64) از کدام عناصر می توان به عنوان عناصر اصلی تشکیل دهنده شهر اسلامی یاد کرد ؟ جواب : بازار و میدان
65) نخستین بازار در محدوده بلا فصل مسجد کدام بازار است ؟ جواب : عطاران وشمع فروشان
66) کدام بازار بر گرد مدارس تشکیل می شد ؟ جواب : کتاب فروشان وصرافان
67) پر اهمیت ترین بازار در دوره اسلامی کدام بازار است ؟ جواب : قیصریه
68) از کدام عنصر می توان به عنوان ستون فقرات شهر دوره اسلامی نام برد ؟ جواب : بازار
69) وجود محلات در تضاد و درتقابل از خصیصه های بارز کدام شهرها می باشد ؟ جواب : شهرهای دوره اسلامی
70) مهمترین سیاستی که دولن اسلامی در دوران متقدم در ایران از آن تبعیت می کند چیست ؟ جواب : اهمیت بخشیدن به ربض
71) شهرهای نو بنیاد در دوران اسلامی عمدتا دارای چه کار کردی بودند ؟ جواب : نظامی
72) شهرسازی و شهر نشینی تحت حکومت های محلی از چه زمانی آغاز شد ؟ جواب : قرن دوم وسوم هجری
73) شهر بغداد بر چه طرح وشکلی می باشد ؟ جواب : دایره
74) سازمان های صنفی از زمان کدام دولت بعد از اسلام به انتظام کشیده می شود ؟ جواب : سامانی
75) نظارت بر امور اصناف در دوران سامانی بر عهده کدام دیوان بود ؟ جواب : دیوان حسبت
76) اولین تمایز شهرهای دوره سامانی با شهرهای قبل از آن در چه چیزی بوده است ؟ جواب : عوض شدن مراکز فعالیت
77) در کدام دوره خان نظامی با استقرار در شهر نماد ااصلی پیوند سه جامعه ایلی ، روستایی وشهری می شود ؟ جواب : سامانیان
78) چهار پایه اصلی سازمان شهری سامانیان کدام است ؟ جواب : حکومت – مذهب – اصناف – امت
79) اوج حیات ادبی و اوج شهر نشینی بعد از اسلام در کدام دوره بوده است ؟ جواب : قرن چهارم هجری ق
80) انجمن های صنفی از چه قرنی در شهرهای اسلامی – ایرانی دیده می شود ؟ جواب : قرن سوم ه. ق
81) از کدام دوره به عنوان مر جع شهرسازی و تفکر شهری کشور یاد می شود ؟ جواب : قرن چهارم . ه . ق
82) فناگرد خسرو بر چه طرح وشکلی بوده است ؟ جواب : شطرنجی
83) کدام دولت اسلامی نظام تیولداری را در ایران به کار گرفت ؟ جواب : سلجوقی
84) نظام اقطاع گسترش یافته در دوره سلجوقی دستمایه اصلی برای تحکیم کدام نظریه می گردد؟ جواب : نظریه دولت
85) در زمان مغول با اجرای کدام قوانین اقتصاد شهری و روستایی بی معنا می شود ؟ جواب : طرح و تمغا
86) کدام شهر اولین پایتخت مغولی در ایران بوده است ؟ جواب : مراغه
87) مغولان با استفاده از کدام مفهوم شهرها را ابتدا مفتوح وسپس معدوم می کردند ؟ جواب : محلات درستیز
88) زمین داری و اقطاع با اجرای کدام قوانین مغولی از میان برداشته می شود ؟ جواب : یاسا
89) کدام شهر در در زمان غازان خان به اوج عظمت و عمرانی می رسد ؟ جواب : تبریز
90) شام غازانی به تبعیت از کدام شهر ساخته می شود ؟ جواب : دمشق
91) شهر آمد در کدام منطقه ساخته شد ؟ جواب : دیاربکر
92) میدان حسن پادشاه در کدام شهر ساخته شده است ؟ جواب : تبریز
93) کدام شهر با 30 هزار خانه در کناره شرقی تبریز به دستور خواجه رشیدالدین فضل الله ساخته می شود ؟ جواب : ربع رشیدی
94) شهرهای شام غازانی و ربع رشیدی به چه گونه ای ساخته می شوند ؟ جواب : شطرنجی
95) شهر سلطانیه در زنجان به چه شکلی ساخته می شود ؟ جواب : شطرنجی
96) سیاست ارضی دولت صفوی به سیاست ارضی کدام دولت نزدیک می باشد ؟ جواب : ساسانی
97) در کدام دوره برای نخستین بار در ایرا ن بعد از اسلام قلاع اهمیت وارزش خود را به عنوان پایگاهی در سنیز با دولت مرکزی از دست می دهد ؟ جواب : صفوی
98) مالیات در زکمان صفوی از انجمن های صنفی از طریق چه کسی در یافت می شد ؟ جواب : کلانتر
99) در کدام دوره مفهوم خیابان در مقابل بیابان بوجود می آید ؟ جواب : صفوی
100) گستره عمل شهر اصفهان در زمان صفویه چیست ؟ جواب : شهر – منطقه
101) مکتب اصفهان در شهرسازی در پی تحقق بخشیدن به کدام اصل است ؟ جواب : اصل تعاون و توازن
102) هدف اصلی شهرسازی مکتب اصفهان چیست ؟ جواب : ایجاد فضای شهری
103) نظریه ساخت عمومی شهرها متعلق به چه کسی است ؟ جواب : رابرت دیکنسون
104) کدام منطقه در نظریه ساخت عمومی شهرها برای طراحان شهری هنگام نوسازی مشکلات فراوانی ایجاد می کند ؟ جواب : منطقه میانی
105) اساس این نظریه بر ویژگیهای جغرافیایی شهر استوار است ؟ جواب : ساخت طبیعی شهر
106) کدام نظریه به طبیعت انسان و فرهنگ او بیش از موقع فیزیکی سکونتگاه های شهری اهمیت می دهد ؟ جواب : ساخت طبیعی شهر
107) چه کسی معتقد است در بخش مرکزی شهرها معمولا دو منطقه در حال توسعه دیده می شود ؟ جواب : مورفی
108) در سال های اخیر ، ایجاد بزرگراه ها باعث توسعه چه شکلی از شهر شده است ؟ جواب : خطی یا کریدوری
109) در کدام سیستم بعضی از شهرها وظایف جدیدی می پذیرند و برتر از دیگر شهرها به توسعه می پردازند ؟
110) جواب : خطی یا کریدوری
111) 208- از جمله عواملی که در ساخت مناطق داخلی شهرها نقش تعیین کننده ای دارد چیست ؟ جواب : فرهنگ شهری
112) برای سهولت کار در مطالعه ساخت شهر باید ابتدا چه کاری انجام داد ؟ جواب : جدایی منطقه مسکونی و تجاری
113) در سال های گذشته ، توسعه حوزه های شهری از شکل ستاره ای آغاز می شد و به شکل …………… می رسید جواب : دایره ای

114) اصول وروشهای برنا مه ریزی شهری- دکتر اسماعیل شیعه
115) از شروط اصلی شهرنشینی و تامین کننده مواد کشاورزی و دامی کدام است ؟ وجود روستاها
116) به چه دلیلی محتوای برنامه ریزی شهری از گستردگی بسیاری برخوردار است ؟ به دلیل نسبت عمق ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد .
117) مطالعه مدون و مطالعه و تجزیه و تحلیل علمی برنامه ریزی شهری به ………………………… و خاصه قرن حاضر می رسد . دوران پس ازانقلاب صنعتی
118) هدف از برنامه های شهرسازی و تدوین برنامه های مختلف برای شهر چیست پیشروی همگام برنامه ریزی شهری ، روستایی و منطقه ای
119) یکی از دلایل وجود شهر های مملواز انواع آلودگی ها و مشکلات و مسائل شهری برای شهر نشینان کدام مورد است؟ عدم توجه به روستاهاست .
120) در تمدن های قدیمی و باستانی ، مراکز جمعیتی شهری به مناسبت ……………………………….. با مناطق روستایی متفاوت بودند . نوع شغل ووظایفی که داشتند
121) -………. لغتی است که ……… برای شهر در مقابل روستا استعمال می کردند رومیان Urbs
122) بهتر است در تعیین شهر و تمییز آن از روستا هنگام بکارگیری ملاک ……………… بجای کلمه شهر………… اطلاق شود. عددی و جمعیتی – منطقه شهری
123) در بیشتر ممالک حد جمعیت شهر …………. است. 2500 نفر
124) وجه تمایز شهرهای قرون وسطی با روستاهای آن دوره کدام عامل بوده است ؟ 1بازار 2)خدمات نظامی ( تعریف حقوقی –اداری شهر
125) شهر را به عنوان یک واحد مجزا به حساب نیاورده و ارتباط آن را با شهر و منطقه مورد مطالعه قرار می دهند. جغرافیدانان
126) یکی از مهمترین مطالعات در جهت طراحی های محیط شهری در شهرسازی چیست؟ هماهنگی شهر ها با محیط طبیعی ،فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی اطراف آنها- ارتباط متقابل نواحی زیستی با یکدیگر
127) در طرح ها و برنامه ریزی های شهری باید امکانات شهر از نظر فیزیکی ،اقتصادی و خواست مردم در رابطه با…………………………… مورد توجه قرار گیرد. منطق طرح های توسعه
128) شهرساز به ایجاد رابطه ای منطقی بین……………………… مبادرت می کند. رابطه انسان و محیط
129) ………………. در جستجوی کم و کیف زیبایی بهتر از فرم های شهری است که بر اساس ……………………….. قرار دارد . طرح ریزی شهری_ مصرف اراضی و پیش بینی مصرف آن

130) فصل دوم – تحولات شهرنشینی
131) عادی ترین و قدیمی ترین عامل در بوجودآمدن شهرها از نظر مورخین و اقتصاددانان چه بود؟ توسعه شبکه راه ها
132) کدام عامل در توسعه و پیدایش شهرها نقش موثری داشته است؟ تبادلات کالا و وجود مکان های آنها
133) در منطقه خاورمیانه ، منشاء شهر هایی که به صورت محل توقف در طول جاده های اصلی به وجود می آیند ، چیست؟ کاروانسرا
134) قدیمی ترین جوامع کشاورزی مختلط……………………………بوده است. 5500 سال پیش از میلاد در ناحیه خاورمیانه
135) رشد کامل مناطق مستقل شهری در دره بین النهرین چه زمانی بود؟ 2500تا 3000 سال قبل از میلاد
136) تاریخ شهرنشینی در ناحیه بین النهرین و در تمدن سومری چه زمانی بود؟ 3000 سال قبل از میلاد
137) آن چه که اساس شهرنشینی و بسط و توسعه شهر ها، و شالوده شهرنشینی واساس شهرهای بزرگ را بنیان نهاد، کدام عامل بود؟ انقلاب صنعتی در قرن 18
138) ترتیب و نظم داخلی شهر های ما قبل صنعت با کدام مورد پیوند داشت ؟ با بافت اقتصادی واجتماعی شهر
139) در شهرهای ما قبل صنعتی کدام عامل سبب به وجود آمدن محلات مختلفی در شهرها شده بود؟ جدائی اجتماعی بین ساکنان شهر
140) مشکلات شهرنشینی در عصر حاضر ناشی از چیست؟ در اثر توسعه ورواج شهرگرایی
141) از نظر ………………… تراکم در شهرها دارای خصوصیات مثبت و منفی می باشند. جامعه شناسان
142) مهمترین مشکل در مورد پراکنگی و رشد نااندیشه شهرها چیست؟ فقدان نقشه و برنامه برای توسعه شهر
143) توسعه شهرها در گذشته و حال تا حد قابل توجهی در اختیار ………………….. قرار داشته است. بورس بازان و زمین خواران
144) کدام مورد باعث بالا رفتن درآمد شهرداری ها ودر یافت میزان بالای مالیات در شهر است؟ ایجاد صنایع
145) کدام مورد گویای این واقعیت است که تکامل تدریجی و مداوم شهرها متحول شده و نوع تکامل آنها تغییر کیفیت داده است؟ پیدایش مادر شهر یا متروپل
146) دو معیار از نظر “هنس بلومفلد” در شناخت شهرهای بزرگ چیست؟ شعاع ناحیه ای ؛ 40 دقیقه – متوسط وقت برای رسیدن به محل کار 30 دقیقه
147) عامل موثر در تعیین مرزهای متروپلیس چیست؟ متوسط وقت برای رسیدن به محل کار 30 دقیقه

148) فصل سوم- تحولات شهرسازی

149) نخستسن شهرساز یا نخستین کسی که به بیان اصولی در زمینه شهرسازی پرداخت، چه کسی بود؟ هیپوداموس – 480 قبل از میلاد
150) دامنه پیدایش تحولات امروزیی دانش شهرسازی به ………….. می رسد. قرن نوزدهم
151) اصول پیشنهادی هیپوداموس در شهرسازی چه بود؟ تامین آسایش ساکنان شهر – تهیه احتیاجات روزمره – تشکیل محلات و خرید از بازارهای نزدیک
152) اولین شهر دنیای صنعت کدام شهر بود؟ پاریس
153) اوژن هوسمان اقدامات خود را در جهت تغییر نقشه پاریس بر اساس چه عاملی قرار داد؟ بهتر گردانیدن وضع بهداشت شهر

154) اقدامات هوسمان برای پاریس از نظر تامین اعتبار کارهای خود در چند بخش بود؟ سه بخش ؛ پیوند اطراف شهر به خود شهر ، احداث محله شانزلیزه، احداث کمربند سبز
155) کدام شهرساز در مورد مشکلات شهری چاره کار را در بازگشت به شیوه های قرون وسطی پیشنهاد می کرد؟ کامیلوزیته- 1889 در کتاب خود ، “شهرسازی ”
156) جمله “شهر باید ضامن سلامتی و خوشبختی ساکنان باشد” از کیست؟ کامیلوزیته
نظریه ” ایجاد فضاهای باز در محلات یا در مرکز محله” از کیست؟ اتو واگنر
157) واگنر معتقد بود که بافت شهر مدرن باید براساس کدام عامل طرح شود؟ احتیاجات ساکنین شهر
158) توجه اصلی واگنر به ایجاد محیطی سالم برای …………………. بود. طبقات متوسط مردم
159) طرح واگنر برای کدام شهر و برای چه منظوری بود؟ برای محله مسکونی وین – پیش گیری از رشد آشفته محلات
160) در طرح واگنر مرکز تنفس محله کدام سمت شهر بود؟ فضای باز و وسیع در مرکز محله
161) واگنر به خاطر اینکه قیمت زمین دستخوش سودجویی زمین خواران نشود و نظارت بر گسترش شهر میسر باشد، چه موردی را خواستار شد؟ مالکیت عمومی نواحی شهر
162) درطرح باغشهر هاوارد شهر به چه صورت بود؟ به صورت چند دایره متحدالمرکز
163) نقشه دقیق تر برای هر شهر باغ مانند با در نظر گرفتن ………………………. رسم می شد؟ موقع و محل شهر
164) اساس طرح باغشهر در چه دوره ای به وجود آمد ؟ دوره رنسانس

165) طرح باغشهر هاوارد به کدام دلایل مسائل شهرنشینان را حل نمی کند؟ به دور بودن از واقعیت – کوچک بودن

166) اجرای طرح هاوارد به کدام عامل بستگی دارد؟ انتخاب محل
167) در رینگ دوم طرح هاوارد اماکن مسکونی توسط کدام مورد مجزا گردیده است؟ فضاهای باز محله ای
168) اندازه شهرپیشنهادی هاوارد چه قدر بود؟ 2400 هکتار – یک ششم آن مسکونی
169) در طرح هاوارد ، در ترکیب ساختمان ها و مساکن کدام مورد باید رعایت می شد؟ آزادی عمل صاحبان آنها
170) اواخر دهه چهارم وپنجم تجربه شهرهای باغ مانند در کدام شهر بود؟ شهر لندن
171) در ایران کدام شهر دارای طرح باغ مانند می باشد ؟ اصفهان
172) نظریه “وحدت شهر و محیط طبیعی آن” از کیست؟ پاتریک گدس
173) عناوین شبکه بزرگ شهری، منطقه شهری، شبکه شهری همکار ، ناحیه شهری از کیست؟ پاتریک گدس
174) در کتاب ” نمایشگاهی از شهرها” گدس کدام عامل را مورد مطالعه وتصویر قرار داده است؟ رشد طبیعی شهرها

175) به نظر گدس نقشه شهرها نوعی …………………. است. خط هیروگلیف
176) کتاب “فرهنگ شهری” از کیست؟ لوئیز مامفورد
177) نظریه کدام اندیشمند به صورت گسترده ای در مطالعات جغرافیدانان استفاده می شود؟ پاتریک گدس
178) طرح شهرهای نوار مانند از کیست؟ سوریا ای ماتا – 1882
179) کدام عامل توجه ماتا را به به اهمیت فراوان وسائل نقلیه جلب کرد؟ بکار افتادن ترامواهای برقی
180) لوکوربوزیه در طرح سن دیه از چه کسی الهام گرفت؟ سوریا ای ماتا
181) توسعه و رشد شهرها در امتداد جاده های اصلی چه زمانی هویدا شد؟ در سال های دهه ششم قرن بیستم- مثل شوروی
182) فرانک لوید رایت نخستین خانه های خود را در اطراف کدام شهر ساخت؟ شیکاگو
183) شهر صنعتی تونی گارنیه دارای چه قدر جمعیت بود؟ 35000
184) در طرح گارنیه ترسیم خیابان ها و بناهای اصلی شهر چگونه بود؟ به تفضیل تمام جزئیات آنها
185) در طرح گارنیه توجه به کدام عامل فکر گارنیه را از نقشه کلی شهر منحرف نمی کرد؟ توجه به اجزای شهر
186) در طرح گارنیه قسمت اصلی شهر به چه صورتی ادامه بافته بود؟ به صورت نوار مانند
187) در کدام یک از طرح های شهرسازی خطوط راه آهن در داخل شهر در زیر زمین کشیده می شوند تا به ایستگاه مرکزی برسند؟ طرح تونی گارنیه
188) کدام یک از طرح های شهرسازی بذر شهرسازی معاصر بود؟ طرح تونی گارنیه
189) طرح واحد های خودیار از کیست؟ کلرنس پری
190) جمعیت مبنای تئوری واحهای خودیار چه قدراست؟ 5000 نفر
191) محدوده ومرزهای واحد های خودیار را چه عاملی تشکیل می دهد؟ حدود خدمات مدرسه ابتدایی
192) حدود اشغال فیزیکی یک واحد خودیار و حد تراکم جمعیت آن چه قدر است؟ 160 ایکر یا 64 هکتار- 10 خانوار
193) حدود واحد های خودیار کلرنس پری چه قدر بود؟ 800-1200 متر
194) در طرح واحد های خودیار مغازه های محلی در کدام سمت تاسیس می شوند؟ در گوشه های واحد های خودیار
195) از نظر جامعه شناسان در طرح …………………… مشکلات نا آشنایی مردم و روابط همسایگی کاهش می یابد؟ طرح واحدهای خود یار
196) در واحدهای خودیار پری کدام عامل می توانند مرزهای مطمئنی از نظر اجتماعی و فرهنگی باشند؟ واحدهای مسکونی
197) نظریه “ناحیه ای برای زندگی” از کیست؟ کلرنس اشتاین
198) در طرح کلرنس اشتاین جمعیت بخش های جداگانه مسکونی و غیر مسکونی چه قدر است؟ 1000تا 5000 نفر
199) در کدام طرح فضای سبز به تبعیت از واحد های همسایگی و بر اساس طرح رادبرن بوده است؟ طرح کلرنس اشتاین
200) در طرح کلرنس پری در مرکزمحله ……………………….. به وجود می آیند. تاسیسات فرهنگی
201) نظریه طرح رادبرن(سازمان عمومی) از چه کسانی است؟ هنری رایت- کلرنس اشتاین
202) طرح رادبرن پیشنهاد یک نظام برنامه ریزی برای ………………. واحد های مسکونی
203) اساس نظریه رادبرن چه بود؟ ایده بلوک های بزرگ مسکونی
204) در طرح رادبرن کدام عنصر در مرکز بلوک های بزرگ به عنوان برترین نقطه در نظر گرفته می شود؟ پارک
205) واحد های مسکونی در طرح رادبرن فقط یک …………………………… را نمایش می دهند. دیسیپلین مختصر معماری
206) هدف از ایجاد طرح رادبرن چه بوده است؟ ایجاد باغ شهرهایی در جوامع متروپلیتن
207) در طرح رادبرن کدام عامل اهمیت زیادی دارد و هدف این طرح چیست؟ فضای سبز- تشکیل یک جامعه شهری سالم
208) طرح لوکوربوزیه……………………. 1922- برای یک شهر پرجمعیت- فضای فشرده و متراکم توسعه عمودی شهر
209) در طرح لوکوربوزیه کدام بخش شهر پاسخگوی مناسبی جهت تراکم ترافیک شهر بشمار می رود ؟ بخش مرکزی شهر
210) تراکم جمعیت در قسمت های مسکونی طرح لوکوربوزیه چقدر است؟ 3000نفر در هکتار
211) در کدام یک از طرح های شهرسازی اراضی کشاورزی در طول راه آهن و بزرگراه ها مستقر می شود؟ طرح فرانک لوید رایت
212) مساحت محدوده طرح فرانک لوید رایت چه قدر می باشد؟ دو مایل مربع
213) در طرح فرانک لوید رایت در چه صورتی تمام فعالیت ها به طور یکنواخت در همه نقاط شهر پراکنده می شوند؟ در صورتی که زمان و هزینه سفر به حداقل کاهش یابد.
214) در طرح لوکوربوزیه منطقه صنعتی و ایستگاه کالا بوسیله کدام عوامل از شهر جدا می شوند؟ فضاهای سبز وزمین های باز
215) در همه تئوری ها ی شهری عامل موثر در انجام جریان مطلوب زندگی وآمدوشد جمعیت چیست؟ موقعیت و طرز استقرار راه ها و انشعابات آنها
216) در طرح اشتاین کدام مورد به عنوان عاملی در جهت بسط هرچه بهتر استفاده از امکانات یک محله به نسبت تاسیسات مورد نیاز جمعیت همان محله است؟ میزان عملکرد هر قسمت از راه های طرح اشتاین
217) در طرح اشتاین کدام عامل راه حلی در جهت حل مشکلات مختلف ناشی از رفت وآمد و سفرهایی است که سوی محلات دیگر و مرکز شهر تولید می شود؟ سلسه مراتبی بودن شبکه راه ها
218) طرح اشتاین از چه نظر می تواند به عنوان الگویی جهت حل بسیاری از مشکلات شهری قرار گیرد؟ از نظر نحوه استفاده از اراضی، کنترل تراکم جمعیت و فعالیت
219) ویژگی گروهی ساخته شدن خانه ها و جدایی بین ترافیک سواره وپیاده ، مربوط به کدام یک از طرح ها می باشد؟ طرح رادبرن
220) الگوی مناسب جهت توسعه و برنامه ریزی شبکه راه ها در رابطه با نواحی مسکونی و سیستم های اتصال آن به مرکز شهر مربوط به کدام یک از طرح ها می باشد؟ طرح رادبرن
221) در طرح هاوارد کدام مورد به مفهوم واحدهای خودیار است؟ تقسیمات فرعی شهر
222) چه عواملی ساختا اقتصادی شهر را توجیه می کنند؟ اقتصاد خانوار، نحوه استفاده از اراضی
223) کدام یک طرح های شهرسازی زندگی در داخل شهرها را به سوی بیش از حد ماشینی شدن سوق می دهد ؟ طرح لوکوربوزیه
224) نظریه ساخت دوایر متحدالمرکز از کیست؟ ارنست برگس
225) نظریه ساخت قطاعی شهر از کیست؟ همرهویت
226) در نظریه قطاعی کدام عامل می تواند به عنوان راهنما، مطالعه شهر را عملی سازد؟ عامل اجاره خانه
227) در نظریه قطاعی کدام عامل توسعه واحد های مسکونی گران قیمت را در جهت عمومی عملی می سازد؟ جابجایی ساختمان های اداری و تجاری
228) مناطق صنعتی شهر در طرح قطاعی به چه شکلی است؟ به صورت زنجیره ای
229) در طرح قطاعی توسعه شهر در منطق داخلی بیشتر به چه شکلی می باشد؟ مثلثی شکل
230) در ساخت قطاعی شهر کدام عامل قیمت زمین های شهری را در نقاط مختلف شهر تعیین می کنند؟ دسترسی به راه ها یا دوری از آنها
231) کدام یک از نظریه های ساخت شهر نماد یک شهر ساکن و ثابت نمی باشد و به علت رشد و توسعه شهر متحرک و غیر ثابت است؟ ساخت دایره ای شکل شهر

232) به موازات افزایش جمعیت ، سازمان ها و تاسیسات ……………………..مراحل مختف اکولوژی شهری ظاهر می شود؟ بخش مرکزی شهرها
233) در جریان دگرگونی هایی که در نتیجه عملکرد حمل و نق و شبکه راه ها در سطوح شهری مشاهده می شود ، چه اتفاقی رخ می دهد؟ شکل دایره ای مناطق به شکل شعاعی یا ستاره ای تبدیل می شود .
234) نظریه ساخت چند هسته ای شهر از کیست؟ ادوارد اولمن ، چانسی هاریس
235) تشکیل هسته های متعد ددر داخل شهرهای بزرگ امروزی را کدام عامل امکان پذیر می سازد؟ ارتباط مسیرهای حمل و نقل
236) در چه صورتی توسعه قسمت هایی از شهر ، ساخت چند هسته ای به خود می گیرد؟ با تکمیل عملکردهای وسایل نقلیه وشبکه راه ها
237) در نظریه ساخت چند هسته ای تاسیسات عمده فروشی گرایش به تشکیل هسته هایی در کدام قسمت شهر دارند؟ در طول خطوط راه آهن ها و راه های اصلی
238) نظریه ساخت عمومی شهر از کیست؟ رابرت دینکسن
239) در نظریه ساخت عمومی شهرها منطقه میانی شامل چه عناصری است؟ یک منطقه مسکونی سالم ، صنایع سبک کوچک
240) در نظریه ساخت عمومی شهرها در کدام منطقه خصیصه های شهری در محل تقاطع وسایل ارتباطی یک هسته قدیمی و بازار محلی یا هسته کهن صنعتی شکل گرفته اند؟ منطقه بیرونی
241) چه ویژگی هایی از شهر ساخت حوزه طبیعی شهر را معلوم می کنند؟ مشخصات طبیعی شهر ، و خصیصه های فرهنگی مردم
242) بر اساس کدام نظریه شهرها در گذشته توسعه خود را از شکل ستاره ای شروع کرده وبه شکل دایره ای نزدیک می شوند؟ نظریه خطی یا کریدوری
243) کدام یک از طرح های ساخت شهری یکی از عوامل اصلی توسعه شهری را در سال های اخیر به وجود آورده است؟ طرح ساخت خطی
244) اسکلت بندی طرح ساخت خطی را چه عواملی توام شکل می دهند؟ شاهراه ها ی جدید و خطوط راه آهن
245) کدام عامل در شکل گیری و فرم گیری بافت شهرها و جهات توسعه و خطوط اصلی در شهرهای ایران تاثیر گذار بوده است؟ تاثیر عوامل طبیعی و آب و هوایی
246) برای سهولت کار در مطالعات ساخت شهر بهتر است که مناطق ………….و…………. از یکدیگر جدا شوند. مسکونی ،تجاری
247) از جمله عواملی که در ساخت مناطق داخلی شهرها نقش قاطع و تعیین کننده ای دارد،چیست؟ عامل فرهنگ شهری
248) گسترش شهر به چه صورتی باعث خالی ماندن زمین در فاصله بین شعاع های آن می گردد؟ شکل ستاره ای
249) مدل ستاره ای بیشتر الگویی برای کدام نوع شهرهاست؟ شهرهای متوسط تا بزرگ
250) گسترش شهر به چه صورتی یک مدل متمرکز و فشرده را با یک مرکز اجازه می دهد و حمل ونقل عمومی را به مرکز شهر می رساند؟ شکل ستاره ای
251) طراحی شهر های واشنگتن ، مسکو ، کپنهاک به چه صورتی بوده است؟ ستاره ای – شعاعی
252) با توسعه شهر ستاره ای شعاع های شهری از یکدیگر فاصله می گیرند، این مشکل به چه طریقی حل می شود؟ با ایجاد اتوبان های حلقوی
253) طرح اقماری بیشتر به در رابطه با ………………………. مطرح می شود. شهر و حوزه نفوذ مستقیم آن
254) از معایب کلی در طرح اقماری چیست؟ محدودیت ابعاد منطقه

255) اندازه بهینه جمعیت در شهرهای اقماری چه قدر است؟ 250000- 25000
256) مبتکر شهر های اقماری چه کسی بود؟ ابنزر هاوارد
257) کدام یک از طرح ها زمینه مناسبی را در جهت مفهوم واحد های خودیار همسایگی و واحد های خودیار شهری فراهم می آورد؟ طرح شهرهای اقماری
258) ایده شهرهای اقماری بیش از تمام ایده های دیگر در رابطه با ………………….. قابل قبول بوده و به مرحله اجرا در آمده اند. توسعه منطقه ای
259) کدام یک از طرح ها در توسعه و بازسازی شهر لندن در دوران بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت؟ طرح شهر خطی
260) در کدام یک از طرح ها شهر ها با فقدان مرکزیت روبروست؟ طرح شهر خطی
261) شهر استالینگراد در شوروی سابق ، لهستان و شهر جاده ای چامس آمریکایی از کدام طرح تقلید شده اند؟ طرح شهر خطی
262) طرح شهر خطی در کجا اجرا شده است؟ شهر استالینگراد- شرایط زمین اجازه داده است.
263) شهر لوس آنجلس دارای چه طرحی است؟ طرح گسترده – اتومبیل شخصی
264) نظریه شهر گسترده یا شطرنجی از کیست؟ فرانک لوید رایت
265) کدام یک از طرح های شهری فاقد مرکزیت و دارای توسعه نامحدود است؟ طرح گسترده
266) توسعه طرح گسترده به چه دلیلی می تواند متوقف شود؟ وجود عوارض طبیعی
267) مبتکر طرح مدل کهکشان از کیست؟ ابنزر هاوارد

268) وقتی که گسترش شهر به حد نهایی خود رسید، توسعه فیزیکی شهر…………………….. متوقف می شود. شهر کهکشانی
269) طرح مدل کهکشان از کیست و برای چه شهرهایی کاربرد دارد؟ ویکتور گروئن – شهرهای بزرگ
270) کدام شهرها دارای شکل حلقه ای هستند؟ هلند، آمستردام، هارلم، اترخت
271) در کدام یک از طرح ها در نتیجه فشردگی و تراکم در تمام زمینه ها میان مراکز فعال شهری تقسیم و پخش می شود؟ طرح حلقه ای
272) مدل شهر متمرکز برداشتی از……………………….. است. شهرهای اروپایی
273) در طرح متمرکز سیستم حمل و نقل شهری به چه صورتی خواهد بود؟ عمودی
274) در سال های اخیر شهر واشنگتن بر اساس ایده های کدام طرح می باشد؟ مدل باروک
275) از مزایای مدل باروک……………………………است. طراحی عمده آن
276) مدل باروک برای چه شهرهایی مدل مناسبی است؟ شهرهایی با جمعیت متوسط با پارک های بزرگ
277) مدل باروک به کدام یک از عملکرد ها اهمیت بیشتری می دهد؟ ساختمان های عمودی شهر – فعالیت های حاشیه خیابان های اصلی شهر

278) فصل چهارم: برنامه ریزی و انواع آن
279) مقیاس زمانی برنامه ریزی ملی چند سال است؟ هر 5 سال یک بار
280) آغاز برنامه ریزی به شکل کنونی آن چند سال قدمت دارد؟ 70 سال
281) در چه سطحی از برنامه ها به برنامه ریزی منطقه ای و اجرای برنامه ها ی عمرانی در سطح مناطق مختلف کشور پرداخته می شود؟ در قالب برنامه های بلند مدت در برنامه های کوتاه مدت
282) سه مرحله از برنامه ریزی منطقه ای چیست؟ شناخت، برنامه ریزی و اجرا
283) تئوری سیستم شهر ها از کیست؟ براین بری
284) تئوری فضای اقتصادی از کیست؟ فرانسوا پرو
285) هدف برنامه ریزی روستایی چیست؟ شناخت وآگاهی از وضع موجود روستا
286) یکی از برنامه ریزی هایی که در سطح منطقه در رابطه با کنترل رشد شهرها و احیا بهتر عملکرد روستاها پیشنهاد می شود، چیست؟ ایجاد شهرک های روستایی
287) تعیین کننده اصول کلی توسعه شهرها کدام یک از طرح ها است؟ طرح هادی
288) سازمان تهیه کننده طرح های شهری از کیست؟ وزارت کشور
289) کدام یک از طرح ها خط مشی اصولی و کلی سیاست های شهری را تعیین می کند؟ طرح جامع
290) سازمان تهیه کننده طرح های جامع و تفضیلی کدام است؟ وزارت مسکن و شهرسازی
291) طرح احداث شهرهای جدید مربوط به کدام سال است؟ 1364
292) طرح آماده سازی مربوط به کدام سال است؟ 136
293) فعالیت های آماده سازی زمین شامل چند مرحله است؟چهار مرحله
294) متولی طرح های جامع و تفضیلی، آماده سازی زمین و شهرهای جدید کیست؟ وزارت مسکن وشهرسازی
295) کدام یک از طرح های شهری دارای سابقه طولانی است؟ طرح احداث شهرهای جدید
296) طرح ریزی شهری با……………………بیشتری نسبت به برنامه ریزی شهری توأم است کلی گرایی
297) سیاست هایی که شهرداری ها در رابطه با ضوابط ساختمانی شهر اعمال می نمایند جزء کدام یک از طرح هاست؟ طرح ریزی شهری

298) در مقیاس پروژه اجرایی ، از یک محله کوچک گرفته تا یک بخش شهری کدام مورد از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ هدف های طرح ، روشنی و کارایی آن

299) فصل پنجم: روش مطالعه وضع موجود شهر
300) ارائه طرح پیشنهادی و نقشه کاربری زمین بر چه اساسی می باشد؟ بر اساس مطالعات طرح موجود
301) یکی از مطالعات اساسی در جهت شناخت شهر و نحوه پراکندگی فعالیت های شهری در بررسی های فیزیکی چیست؟ مطالعه نحوه استفاده از راضی شهری است.
302) نقشه کاربری زمین برای شهرهای کوچک و کمتر از 25000 نفر وبرای شهرهای بزرگتر چه مقیاسی است؟ 1:2500 ، 1:5000 ، 1:10000
303) بررسی بافت شهر و ویژگی های معماری و مطالعه گوناگونی معماری شهر ؟ تیپولوژی

304) فصل ششم: ارائه طرح ها و راه حل ها
305) در هر گونه اقدامی در جهت توسعه شبکه راه ها در طرح های توسعه شهری و کلا عمران شهر کدام مورد در درجه اول قرار دارد؟ عوامل ساخت و بافت شهری و محله ای
306) برآورد نیازمندی های آتی شهر بستگی به کدام عامل دارد ؟ پیش بینی جمعیت
307) روش پایه ای اقتصادی در تجزیه وتحلیل های شهری از چه نظریه ای استفاده می کند؟ نظریه دادوستد جهانی
308) تعیین سرانه زمین برای آینده شهر باید برچه اساسی صورت گیرد؟ خصوصیات شهر و جمعیت شهری
309) تعیین سرانه زمین در ارتباط با چه عاملی قرار دارد؟ نوع تراکم های پیشنهادی
310) چه عاملی به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت و تاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است؟ تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن
311) سرانه شهری یک نوع سرانه ……………………….. است. سرانه ناخالص مسکونی
312) حدود اراضی و املاک متصل به حد خارجی محدوده قانونی شهر توسط چه ارگانی تعیین میشود؟ شهرداری ها و شورای شهر

313) فصل هفتم: الگوی برنامه ریزی و جایگزینی نیازمندی های شهری
314) تعیین استاندارد ها و سرانه های شهر برای هر شهر مستلزم چیست؟ موقعت محلی آن شهر

315) هر یک از سرانه های پیشنهادی در رابطه با کدام عوامل تعیین می شود؟ کاربری اراضی و نیاز های جمعیت
316) عامل مهمی که در تعیین حدود ناحیه ها و محله های شهری دخالت دارد؟ وضع موجود شهر
317) نحوه استقرار اماکن مسکونی و عناصر وابسته به آنها باید از چه طریقی گسترده شود؟ سلسله مراتب منطقی در شهر
318) حوزه عملکرد مرکز ناحیه چه قدر است؟ 2000 متر
319) حدود فضای مورد استفاده کاربری مسکونی چه قدر است؟ 50 درصد زمین
320) متوسط سرانه زمین مسکونی در شهرهای ایران چقدر است؟ 20 تا 50 متر مربع
321) سرانه های آموزشی نسبت به هر ساکن شهری چقدر است؟ 4/4 متر مربع
322) نسبت به …………………………….. تعداد مورد نیاز اماکن تجاری آن متفاوت می باشد. نقش و وظیفه شهر
323) نحوه استفاه از اراضی شهری و تراکم جمعیت و ساختمانی در کدام نوع طرح ها می باشد؟ طرح جامع
324) یکی از عوامل تعیین کننده فرم وسیمای شهر و بافت شهری چیست؟ بکارگیری صحیح و کافی استانداد هاست .

325) فصل هشتم: ضوابط توسعه زمین و تاسیسات زیر بنایی
326) مقصود از آیین نامه تفکیک زمین چیست؟ منطقه بندی
327) ساخت یک مرکز شهری در ارتبط با چه عاملی تعیین می گردد؟ تحرک اقتصادی آن مرکز
328) …………………………. عاملی موثر براتی توسعه اراضی می باشد. اقتصاد یک شهر

329) فصل نهم: تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی و طبیعی در طرح های شهرسازی
330) عامل اساسی در تهیه طرح های توسعه شهرها چیست؟ مقدار و وضع زمین های مورد نیاز
331) در برنامه ریزی شهری برای توین برنامه های نوسازی و بهسازی ومشخص کردن نیازهای جمعیت چه عواملی اهمیت دارند؟ مطالعات اقتصادی
332) انسان ها ، مسکن روستایی و شهری و نوع معیشت خود را بر چه اساسی بنیان گذاشته اند؟ داده های طبیعی

333) فصل دهم: نواحی مسکونی
334) اولین قدم در برنامه ریزی مسکن چیست؟ مطالعه در نحوه زندگی جمعیت شهر
335) عاملی که بیش از برداشت های آماری در برنامه ریزی مسکن تاثیر گذار است، چیست؟ عامل اجتماعی و روحیه انسانی
336) اولویت اول دراهداف برنامه ریزی مسکن کدام است؟ قابلیت هدایت از نظر برنامه ریزی
337) عناصر تشکیل دهنده یک محله یا یک ناحیه شهری با کدام عامل در ارتباط است؟ جمعیت آن محله یا ناحیه
338) تنوع واستقرار تاسیسات عمومی در شهرها بر چه اساسی صورت پذیرد؟ یک سیستم سلسله مراتبی
339) در تعیین انواع تاسیسات و جایگزینی آنها چه عواملی دخالت دارند؟ شعاع عملکرد این تاسیسات و میزان استفاده از آنها
340) هر مگالاپلیس با استفاده از …………. حوزه های مادر شهری توسعه می یابد . جواب : زمینهای کشاورزی

341) فصل ششم : مادرشهرها
342) در نظریه مکان مرکزی ، مادر شهر به شهری گفته می شود که حداقل دارای چه جمعیتی باشد ؟ جواب : یک میلیون نفر
343) یکی از نتایج عدم تمرکز و تخصص یابی در مادر شهرها چه چیزی می باشد ؟ جواب : وابستگی متقابل
344) در داخل مادرشهرها جه گروه های اجتماعی می توانند به تجانس دست یابند ؟ جواب : گروه های کوچک
345) در آمریکا جه مقدار از نیروی کار در مادر شهرها خدمت می کنند ؟ جواب : 75 درصد
346) وحدت وتجانسی که در زندگی مادر شهرها وجود دارد بیشتر ناشی از چه چیزی ناشی می شود ؟ جواب : اقتصاد شهری
347) این نوع توسعه نه از لحاظ اقتصادی کارایی دارد ونه از لحاظ زیبایی منطقه جلب توجه می کند ؟ جواب : توسعه تخته شطرنجی
348) توسعه فیزیکی ناموزون شهر بیشتر به چه چیزی بستگی دارد ؟ جواب: سیاست های اداری روستا- شهر
349) تاریخ توسعه شهر ، خطوط اتوبوس رانی و واگونهای برقی در توسعه ……….. بسیار موثر است . جواب : نواری شهر
350) آمد وشد روزانه از حوزه های روستایی به شهر برای کار می تواند نشان دهنده کدام شهر باشد ؟ جواب : شهر گسترده
351) در کدام توسعه شهری به صورت واحدهای کوچک شهری صورت می گیرد ؟ جواب : شکل کهکشانی
352) در شهرهای کهکشانی ، حمل ونقل شهری ، بیشتر با چه وسیله ای صورت می گیرد ؟ جواب : اتومبیل شخصی
353) شهری است که در سراسر آن تراکم فعالیت و ساختمان ها مانند بخش مرکزی شهرهاست . جواب : شکل هسته ای
354) در شکل هسته ای حمل ونقل شهری به چه صورتی است ؟ جواب : حمل ونقل عمومی
355) در کدام شکل شهر فاصله زمانی برای رسیدن به محل کار کوتاه است ؟ جواب : شهر هسته ای
356) در کدام شکل شهر بخش مرکزی شهر بر دیگر نقاط شهری مسلط است ؟ جواب : شکل ستاره ای
357) در کدام شکل شهر فاصله زمانی میان بازوهای شعاعی زیاد است و باعث افزایش هزینه ها حمل ونقل می شود ؟ جواب : ستاره ای
358) در کدام شکل شهر فضاهای آزاد بیشتری در دسترس مردم شهر قرار می گیرد ؟ جواب : ستاره ای
359) زمانی که مرکز شهر دارای تراکم کم و کناره های آن دارای تراکم زیاد باشد چه شکلی از شهر ایجاد می شود ؟ جواب : حلقه ای
360) کدام شکل شهر به چرخی می ماند که در مسیر خیابان های شعاعی آن هسته های فعال شهری ایجاد می شود ؟ جواب : حلقه ای
361) در دسترس بودن امکانات و سازمان های شهری از مشخصات کدام شهرها محسوب می شود ؟ جواب : حلقه ای
362) آمستردام و رتردام و لیدن نمونه چه نوع شهر هایی می باشند ؟ جواب : حلقه ای
363) در بررسی اکولوژیک شهرهای بزرگ باید درباره چه موضوعی مطالعه کرد ؟ جواب : سلامتی انسان و کیفیت محیط زیست شهری
364) در سیاست توسعه شهری باید سعی کنیم شهرهای ………… را در چهار چوب تو سعه ملی تقویت کنیم . جواب : میانی
365) شهرهای اولیه فئودالی با چه چیزی مشخص می شود ؟ جواب :قصرهای بارون ها
366) در اروپا گهواره رنسانس کدام شهرها بودند ؟ جواب : شهرهای تجاری جنوب اروپا
367) واسطه گرایان بین المللی در رقابت تجاری چه استراتژی را انتخاب می کنند ؟ جواب : تخصصی شدن یا تخصص زدایی
368) نظریه وابستگی توسط چه کسی مطرح شد ؟ جواب : آندره گوندر فرانک
369) در اوایل قرن چهاردم میلادی ، دولتشهر ونیز از نظر تجاری بر کدام ناحیه تسلط پیدا می کرد ؟ جواب : مدیترانه
370) در کدام قرن آمستردام با مادرشهرهای جنوب اروپا برای تسلط بر تجارت اروپا رقابت می کرد ؟ جواب : شانزدهم وهفدهم
371) در کدام قرن بیشتر مادر شهرهای ملی زمینه تشکیل یک سیستم جهانی مادر شهر را فراهم کردند ؟ جواب : بیستم
372) کدام چشم انداز امروزه شهروندان شهرهای بزرگ را قبل از غروب آ فتاب به خانه هایشان می کشاند ؟ جواب : چشم انداز ترس
373) در کدام قرن تداوم ترس و وحشت در شهر زندگی اجتماعی مردم شهرها را تباه می ساخت ؟ جواب : قرن هیجدهم
374) کدام شهرها کارگاه تولید ثروت هر جامعه محسوب می شوند ؟ جواب : مادرشهرها
375) در گذشته ، مادرشهرها مرکز اصلی تولید ات ………. به شمار می آمد . جواب : کارخانه ای

376) فصل دوازدهم : ساخت اکولوژیک شهرها
377) منطقه تحول در دوایر متحدالمرکز ارنست برگس کدام منطقه می باشد ؟ جواب : دو
378) بیشترین جرم وجنایت در کدام منطقه دوایر متحدالمرکز برگس رخ می دهد ؟ جواب : منطقه تحول
379) نظریه قطاعی شهر از همر هویت بر اساس کدام نظریه است ؟ جواب : نظریه ارنست برگس
380) نظریه ساخت قطاعی شهر سال ها قبل از همر هویت توسط چه کسی ارائه شده بود ؟ جواب : ویلیام هرد
381) همر هویت برای ارائه نظریه خود از چه عاملی کمک گرفت ؟ جواب : اجاره خانه
382) منطقه اول در نظریه همر هویت مختص چه چیزی بود ؟ جواب : مرکز تجارت
383) چه کسی ساخت شهر را با بررسی های آماری مطالعه کرد ؟ جواب : کالوین اشمید
384) توسعه شهر دراین نظریه به حوض آرام وساکتی می ماند که سنگی به آن پرتاب شود. جواب : ساخت ستاره ای شکل
385) با تکمیل چه عملکردی در شهر ساخت چند هسته ای شکل می گیرد ؟ جواب : حمل ونقل
386) پترمن با توجه به چه چیزی ساخت عمومی شهرهای انگلستان را تعیین کرد ؟ جواب : وزش باد
387) حداقل جمعیت برای شهر شناخته شدن در یونان چند نفر است ؟ جواب : 10 هزار نفر
388) در طبقه بندی سازمان ملل ، شهر بزرگ دارای چه جمعیتی است ؟ جواب : 500 هزار نفر
389) در طبقه بندی سازمان ملل ، شهر دارای چه جمعیتی است ؟ جواب : 100 هزار نفر
390) قاره ای که دارای بیشترین در صد شهرنشین است کدام قاره است ؟ جواب : استرالیا
391) موقع مطلق یک شهر از …………. آن تاثیر می پذیرد . جواب : محیط طبیعی
392) برای شهر شدن یک منطقه چند درصد جمعیت باید در فعالیت های غیر کشاورزی مشغول باشند ؟ جواب : 75 درصد
393) از ابتدای پیدایش شهرها شهر با کارکردهای ……….. شناخته می شد . جواب : اداری سیاسی
394) شهرهای قدیمی یونان و روم چه نوع شهرهایی محسوب می شوند ؟ جواب : اداری –سیاسی
395) شهرهای کانبرا واتاوا در ردیف چه نوع شهرهایی محسوب می شوند ؟ جواب : اداری – سیاسی
396) از قرن شانزدهم به بعد ، بویژه در قرن نوزدهم ، ………… ساخت داخلی شهرها را در اختیار گرفت . جواب : کارکرد صنعتی
397) در شناخت شهر بر پایه کارکرد اقتصادی ، بر چه چیزی تاکید می شود ؟ جواب : بازاریابی مکان شهری
398) والتر کریستالر پایه نظریه مکان مرکزی خود را بر چه چیزی قرار داده بود ؟ جواب : عرضه خدمات اقتصادی
399) در نظریه مکان مرکزی منطقه تحت نفوذ شهر را براساس چه چیزی می سنجیدند؟ جواب : ظرفیت اقتصادی – اجتماعی
400) چه کسی در سال 1938 از شهر نشینی به عنوان شیوه خاص زندگی یاد می کند ؟ جواب : لوئیز ورث
401) در دوره های اسلامی شهر به چه جایی گفته می شد ؟ جواب : دارای منبر باشد
402) در دوره های اسلامی بویژه تا حمله مغول در شناخت شهر از روستا بر کدام عامل تاکید می شود ؟ جواب : مذهبی – فرهنگی
403) این مفهوم از شهز نشینی بر اساس آگاهی مردم در طول زمان و الگوهای رفتاری آنها مطرح می شود . جواب : تفسیر رفتاری
404) مفهوم شیوه زندگی را ابتدا چه کسی بکار برد؟ جواب : ویدال دولابلاش
405) مرحله نهایی و نتیجه شهرنشینی محسوب می شود ؟ جواب : شهرگرایی
406) در شهرک ها اگر معاملات عمده فروشی صورت بگیرد بیشتر مربوط به چه چیزی است ؟ جواب : حبوبات و غلات
407) کاربری زمین در شهر های جهان سوم بازتابی از چیست ؟ جواب : شیوه سرمایه داری غربی
408) امروزه در شهرهای جهان سوم عامل تعیین کننده اکولوژی اجتماعی شهرها چیست ؟ جواب : اقتصادی
409) پایگاه اجتماعی – اقتصادی چه شکلی به شهر می بخشد ؟ جواب : شکل قطاعی
410) پایگاه خانوادگی چه شکلی به شهر می بخشد ؟ جواب : منطقه ای
411) پایگاه های قومی – نژادی چه شکلی به شهر می بخشند ؟ جواب : شکل خوشه ای
412) کدام ناحیه مرکز ظهور اولین تمدن های شهری بوده است ؟ جواب : خاور میانه
413) کدام ناحیه از شهرها تحت تاثیر اوضاع جهانی قرار می گیرد ؟ جواب : بخش مرکزی
414) کدام بخش از شهر کارکردهای متنوع تری دارند ؟ جواب : بخش مرکزی
415) در فرمول dx=doe-bx ، do چه چیزی می باشد ؟ جواب : تخمین تراکم جمعیت در مرکز شهر
416) از صنایع مهم بخش مرکزی شهرلندن چه صنعتی می باشد ؟ جواب : پوشاک
417) در شیبویا در شلوغ ترین ساعات چند نفر جمعیت وجود دارد ؟ جواب : 250 هزار نفر
418) بین بخش مرکز تجارت شهر و واحد های مسکونی بخش میانی شهر چه منطقه ای قرار دارد ؟ جواب :منطقه گذار
419) اگر بخش مرکزی شهر را به صورت یک عکس تصور کنیم ، منطقه گذار در حکم ………….. خواهد بود . جواب : قاب عکس
420) اولین پارک های صنعتی در کدام کشور برنامه ریزی شد ؟ جواب “: آمریکا
421) تعداد کدام یک از پارک های صنعتی بیشتر است ؟ جواب : پارک های کار خانه ای
422) کدام نوع از پارک های صنعتی در تولیدات صنایع سبک فعالیت می کنند؟ جواب : پارکهای کارخانه ای
423) کدام نوع از پارک های صنعتی با صنایع سبک همکاری نزدیک دارد ؟ جواب : پارک های علمی
424) کدام نوع از پارک های صنعتی در سال های اخیر ایجاد شده اند ؟ جواب : پارک های بازرگانی
425) حوزه ای که عمدتا به منطقه مسکونی اختصاص می یابد و در بیرون از شهر قرار دارد ؟ جواب : حومه
426) از چه قرنی حومه ها برای زندگی خانواده های ثروتمند انتخاب شد ؟ جواب : قرن نوزدهم
427) مهم ترین عاملی که حومه های طبقاتی را از هم متمایز می کند چیست ؟ جواب : اتومبیل
428) در بعضی موارد وجود کارخانه های بزرگ و کوره های آجرپزی نشان دهنده چیست؟ جواب : دهشهر
429) مهاجرت های روستایی با ………… اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار می دهد . جواب : توزیع مجدد جمعیت
430) پویایی هر شبکه شهری به چه چیزی بستگی دارد ؟ جواب : ارتباط داخلی یا خارجی
431) گوته از کدام دو شهر تحت عنوان شهر جهانی نام می برد ؟ جواب : رم و پاریس
432) در کدام مدل به گروه های کم درآمد و محروم جامعه شهری توجه بیشتری می شود ؟ جواب : برنامه ریزی حمایتگر
433) چه کسی معتقد است که یک جغرافیای شهری مشترک نمی تواند وجود داشته باشد ؟ جواب : براین بری
434) براین بری سیاره زمین را به چند ناحیه تقسیم می کند ؟ جواب: 4ناحیه
435) چه کسی برای اولین بار روابط متقابل ساخت های فضایی و ساخت های اجتماعی شهرها را تبیین کرد؟ جواب : ژرژ کهل
436) براساس نظریه کهل به موازات فاصله گرفتن از مرکز شهر ، پایگاه های اجتماعی – اقتصادی نیز …………. می یابد . جواب : کاهش
437) فردریک راتزل از بزرگان کدام مکتب است ؟ جواب : جبر جغرافیایی
438) چه کسی قوانین جغرافیای انسانی را بازتابی از نحوه وابستگی انسان به شرایط محیطی می داند ؟ جواب : راتزل
439) طی سال های 1875-1900 ، بخش بزرگی از مطالعات جغرافیایی بر اساس ………………… تنظیم شد . جواب : محیط گرایی
440) تفکرات جبر محیطی تا چه سالی در اسناد جغرافیایی دیده می شود ؟ جواب :1950
441) در اواخر قرن نوزدهم تفسیر و تبیین جغرافیای شهری تحت تاثیر ………. بوده است . جواب : اکولوژی گیاهی
442) چه کسی گفت وحدت جغرافیای طبیعی و انسانی می تواند به تبیین اشکال عینی سطح سیاره زمین کمک کند . جواب : اتو اشلوتر
443) چه کسی شهر مرکزی را موضوع اصلی واساس مطالعه در جغرافیای شهری می داند ؟ جواب: اتو اشلوتر
444) فردریک راتزل با الهام از کدام مکتب محیط گرایی را وارد جغرافیای شهری کرد ؟ جواب : جبر جغرافیایی
445) نظریه های مربوط به جایگاه شهرها ، در اوایل کار جغرافیای شهری ، بیشتر بر محور …………. تاکید داشته است . جواب : حمل ونقل
446) چه کسی محیط گرایی را وارد مباحث جغرافیایی آمریکا کرد ؟ جواب : چرچیل سمپل
447) در کدام دهه نقش شرایط اکولوژیک در برنامه ریزی فیزیکی شهرها مورد توجه قرار می گیرد ؟ جواب : 1920
448) پتریک گدس را از بنیان گذاران چه نوع برنامه ریزی می دانند ؟ جواب : برنامه ریزی فیزیکی
449) پتریک گدس در برنامه ریزی فیزیکی به ………… اعتبار بیشتری می دهد. جواب : زندگی اجتماعی
450) چه کسی میزان بارندگی را از عوامل تعیین کننده در سکونتگاه های انسانی می داند ؟ جواب : گریفیت تیلور
451) چه کسی درجه حرارت را از عوامل تعیین کننده در سکونتگاه های انسانی می داند ؟ جواب : گریفیت تیلور
452) انواع پراکندگی های سطح زمین را با توجه …………… آن مطالعه می کنند . جواب : شرایط مکانی
453) در نیمه اول قرن بیستم مفهوم وهدف جغرافیا از تفکرات چه کسی تاثیر پذیرفت ؟ جواب : هارتشورن
454) انقلاب کمی ابتدا در کدام کشور آغاز شد ؟ جواب : آمریکا
455) زمینه انقلاب کمی قبلا از کدام مکتب فراهم شده بود ؟ جواب : پوزیتیویسم منطقی وین
456) بر اساس این نظریه جغرافیای علمی با استفاده از روشهای کمی در جغرافیا مسیرهای تازه ای به دست می دهد . جواب : پوزیتیویسم منطقی
457) نظریه مکان کشاورزی را چه کسی مطرح کرد ؟ جواب : فن تونن
458) واضع نظریه مکان مرکزی چه کسی است ؟ جواب : کریستالر
459) واضع نظریه مکان عمومی کیست ؟ جواب : لوش
460) کدام قانون در تاثیر متقابل میان دو محیط در یک ناحیه در جغرافیا بکار برده شد ؟ جواب : قانون جاذبه نیوتن
461) در برسیهای کمی بررسیهای مربوط به حمل ونقل مربوط به چه کسی است ؟ جواب : ویلیام گریسون
462) جعبه سیاه نام دیگر کدام مکتب جغرافیایی می باشد ؟ جواب : پوزیتیویسم
463) کدام مکتب بر وضع موجود تاکید دارد ؟ جواب : پوزیتیویسم
464) در دهه 1970 در جغرافیای انسانی نقش اول به چه چیزی داده شد ؟ جواب : عدالت اجتماعی
465) نویسنده کتاب عدالت اجتماعی وشهر کیست ؟ جواب : دیوید هاروی
466) نویسنده کتاب جغرافیای شهری : شهر ، ناحیه و ناحیه بندی کیست ؟ جواب : رابرت دیکنسون
467) چه کسی برای ارولین بار نظریه های کاربری زمین را به مباحث جغرافیای شهری نمود ؟ جواب ؟ هارولد مه یر
468) چه کسی برای اولین بار نظریه طبقه بندی شهرها را وارد مباحث جغرافیای شهری نمود ؟ جواب : هارولد مه یر
469) از سال 1970 به بعد ، ……………. مبنای کار در جغرافیای شهری شناخته شد . جواب : تحلیل مکانی و جغرافیای فرهنگی
470) تحلیل فضایی توسط چه کسانی وارد جغرافیای شهری شد ؟ جواب : موریل – گریسون – بری
471) چه کسانی روش های کمی را در جغرافیای شهری بکار بردند ؟ جواب : کینگ و گولج
472) روشتون وپرد در تحقیقات شهری بر چه چیزی تاکید کردند ؟ جواب : مطالعات رفتاری
473) رون جانستون با استفاده از چه چیزی تمام مسائل جغرافیای شهری آمریکا را تحلیل کرد ؟ جواب : اقتصاد سیاسی
474) نوسنده کتاب مادر شهر کیست ؟ جواب : آلن اسکات
475) آلن اسکات در کتاب مادر شهر بر چه چیزی تاکید دارد ؟ جواب : تقسیم کار
476) چه کسی جغرافیای شهری در مسیر تفکرات فلسفی – اقتصادی قرارداد ؟ جواب : آلن اسکات
477) مکتب ساخت گرایی به چه سمتی در شهرها پیش می رود ؟ جواب : عدالت اجتماعی
478) کدام مکتب به تحلیل سازمان فضایی شهرها و رفتار فضایی در داخل این الگو توجه می کند ؟ جواب : رفتارگرایی
479) در دوره های گذشته جغرافیای شهری ازچه مسائلی در شهر سخن می گفت ؟ جواب : مورفولوژی شهرها
480) جهت گیری جغرافیای شهری برای ورود به قلمروهای تازه با چه چیزی پیوند می خورد ؟ جواب : اقتصاد سیاسی
481) امروزه در هنگام مطالعه شهرهای انگلستان نقش چه چیزی را در نظر می گیرند ؟ جواب : تاچریسم
482) مورفولوژی شهری همواره با ………… آن پیوند محکمی دارد . جواب : کارکرد
483) پیشگامان جغرافیای شهری جدید ، ساخت داخلی شهری را با توجه به چه چیزی مطالعه می کنند ؟ جواب : عدالت اجتماعی
484) در کدام نگرش شهر به صورت متوازن وتک هسته ای مطالعه می شود ؟ جواب : اقتصاد جدید شهری
485) در کدام نگرش تاکید بر رفتار فردی در محیط شهری بیش از رفتار گروهی است ؟ جواب : برخورد رفتاری
486) مکتب نئووبری از نظریات کدام دانشمند تاثیر پذیرفته است ؟ جواب : ماکس وبر
487) مکتب نئووبری برای کدام عامل اعتبار علمی قائل است ؟ جواب : فرهنگ
488) در کدام مکتب بر سازمان اجتماعی بیش از سازمان فضایی تاکید می شود ؟ جواب : انسان گرایی
489) در جغرافیای شهری کدام مطا لعات از شهرها جغرافیدانان را با تضاد های اجتماعی – اقتصادی آشنا می سازد ؟ جواب : مطالعات تطبیقی
490) در جغرافیای شهری مطالعات تطبیقی به ………….. می انجامد . جواب : تحلیل تطبیقی
491) مالکیت سرمایه های تجاری در مراکز بین المللی ، بیشتر ………. می شود . جواب : جهان شهری
492) مطالعات ماکرو در شهر نشبینی بررسی روابط و تاثیرات ………….. در نظام اقتصاد جهانی است . جواب : مرکز پیرامون
493) در این نگرش تاکید بر ایدئولوژیها ، ارزشها و سنت های یک جامعه است . جواب :اقتصاد سیاسی
494) در کدام دید گاه مرزهای رشته جغرافیا کمتر مورد نظر است ؟ جواب : اقتصاد سیاسی
495) هدف اصلی دیدگاه اقتصاد سیاسی این است که مسائل جامعه شهری را با ………….. بر آن تحلیل کند . جواب : شیوه تولید مسلط
496) در ایالت متحده ، تحلیل اقتصادی – سیاسی از مسائل شهری پایه واساس چه جغرافیایی قرار می گیرد ؟ جواب : رادیکال
497) در ایالات متحده ، تحلیل اقتصادی سیاسی از کدام مکتب تاثیر می پذیرد ؟ جواب: ساخت گرایی
498) در کدام مکتب ، نیروهای بوجود آورنده مسائل شهری برای حل مسائل جامعه ، تعدیل یا حذف می شود ؟ جواب : اقتصاد سیاسی
499) با تحلیل اقتصادسیاسی از مسائل شهری ، بر چه عامل هایی تاکید می شود ؟ جواب : اقتصاد بازار – رفاه اجتماعی – شیوه تولید
500) چه چیزی راه گشای بسیاری از مسائل فوردیسم در آمریکا بود ؟ جواب : حومه نشینی
501) فعالترین جغرافیدانان معاصر را جغرافیدانان معتقد به کدام مکتب تشکیل می دهد ؟ جواب : اقتصاد سیاسی
502) در کدام نگرش بر نقش تصمیم گیری های کلیدی در زمینه مسائل شهری تاکید می شود؟ جواب : مدیران شهری
503) در این بخش بیشترین تحقیقات جغرافیایی انجام شده است . جواب : محیط محلی و جغرافیای شهری
504) در این قسمت جغرافیای شهری به تحقیقات میان رشته ای نزدیک میشود . جواب : محیط محلی
505) تحلیل رفتارگرایی از بخش های مهم این دیدگاه در جغرافیای شهری می باشد. جواب : محیط محلی
506) در همه شهرهای جهان ، بویژه شهرهای جهان سوم چه عواملی اساس مسائل شهری را تشکیل می دهد ؟ جواب :اقتصادی
507) دراین دیدگاه ، دولتها با مداخله خود در بخش بازار خصوصی ، نظام آن را تنظیم می کنند . جواب: دولتها به عنوان مکانیسم تنظیم کننده
508) در این نگرش ، دولتها وظیفه دارند معیارهای ویژه زندگی را برای اکثریت مردم فراهم کنند . جواب : دولتها به عنوان مهندسان اجتماعی
509) در این نظریه دولتها در جدال بین گروههای ذ ی نفع جامعه به عنوان قاضی وارد عمل می شوند . جواب : دولتها به عنوان قضات
510) در این نظریه کارکرد دولتها به وسیله ساخت اجتماعی و سیتم حکومتی تعیین می شود . جواب : نگرش ساخت گرایی به نقش دولت
511) در این بخش به تولد ، جوانی ، میان سالی و سالمندی شهر توجه می شود . جواب : منشا شهرنشینی و شهرگرایی
512) در این قسمت شهر با توجه به منطقه نفوذ ودیگر نواحی به همراه کیفیت زندگی مردم و ساخت شهر بررسی می شود . جواب : روند زندگی شهری
513) در این بخش ببیشتر بر شکل فیزیکی شهر تاکید می شود . جواب :ساخت داخلی شهر
514) در این قسمت کیفیت تقسیم شهر براساس پایگاه های مذهبی قومی بررسی می شود . جواب : کاربری زمین و جدایی گزینی اکولوژیک
515) در کدام دهه رفاه اجتماع روستایی محور سیاست توسعه را تشکیل می داد ؟ جواب : 1970
516) درکشورهای مختلف جهان سوم سیاست اقتصاد کلان بیشتر تحت تاثیر چه چیزی است ؟ جواب : عوامل خارجی
517) کدام برنامه ریزی مربوط به نظام منطقه بندی و کاربری زمین می باشد ؟ جواب : برنامه ریزی فیزیکی
518) برنامه ریزی فیزیکی باید به موازات کدام برنامه ریزی انجام گیرد ؟ جواب : اجتماعی – اقتصادی
519) برنامه ریزی های اقتصادی باید قبل از هر چیز دستیابی آسان به …………… را امکان پذیر سازد . جواب : شغل ودرآمد
520) برنامه ریزی اجتمکاعی بر چه چیزی تاکید دارد ؟ جواب : پیشرفت منابع انسانی
521) سیاست برنامه ریزی اجتماعی باید در جهت ……………. در خانواده ها حرکت کند . جواب : قطع دور تسلسل فقر
522) کارشناسان شهرسازی در ساخت شهرها بیش از هر چیز به چه چیزی توجه می کنند؟ جواب: شبکه ارتباطی
523) مهمترین وظیفه برنامه ریزان شهری چیست؟ جواب:تحلیل و بیان مورفولوژی شهر
524) دانشی است که مکانیسم های ارتباطات وکنترل ماشین ها و حتی موجودات زنده را بررسی می کند؟ جواب:سیبرنتیک
525) نویسنده کتاب انسان بر روی کره زمین کیست؟ جواب:ماکسیمیلین سور
526) چه کسی مسائل جغرافیایی را با دید اقتصادی می نگرد؟ جواب:پیرژرژ
527) مقع شهر پاریس چگونه است؟ جواب:چارراهی متجانس
528) موقع شهر لیون چگونه است؟ جواب:چهارراهی خاکهای نامشابه
529) نقشه شهر معرف چه چیزی است؟ جواب: تاریخ شهر
530) نقشه ایست که در طرح وتنظیم آن اندیشه ی انسان ها به کار گرفته نشده است؟ جواب:نقشه آشفته
531) پیشتازان این هنر شهرسازی را می توان در ایتالیا در قرن پانزدهم یافت؟ جواب:نقشه شعاعی
532) نقشه آمستردام در هلند الگوی روشنی از طرح …………….. است. جواب:نیمه شعاعی
533) کدام شهرها به سبب اندوهی وتراکم فعالیتها زودتر حالت انباشتگی و خفقان پیدا می کنند؟ جواب:شعاعی تک مکانی
534) نقشه دو شهر تبریز وخرمشهر چگونه است؟ جواب:نیمه شعاعی
535) شهر جندی شاپور در دوره ساسانیان به چه شکلی ساخته شده است؟ جواب: شطرنجی
536) رومیان پیشرو چه طرحهایی برای شهرها بودند؟ جواب: شطرنجی
537) نقشه دو شهر فریمان وسلماس چگونه است؟ جواب: شطرنجی
538) برای شناخت هسته فشرده شهر با پیرامون نافشرده آن استفاده از چه نقشه هایی ضروری است؟ جواب: 25000/1
539) برای مطالعه مورفولوژی محلات شهری از چه نقشه هایی استفاده می شود؟ جواب:1000/1 تا 5000/1 مهمترین عامل تاثیرگذار در موفولوژی شهری چیست؟ جواب:زیرساخت مکانی
540) چه کسی برای شهر شیکاگو منطقه بندی متحدالمرکز راترسیم کرد؟ جواب:برگس
541) چه کسی برای ساخت شهر الگوی قطاعی را ترسیم کرد؟ جواب:همرهویت
542) منطقه سوم در الگوی قطاعی شهر همرهویت مختص چه چیزی است؟ جواب: سکونتگاه طبقه فرودست
543) منطقه پنجم در الگوی قطاعی شهر همرهویت مختص چه چیزی است؟ جواب:سکونتگاه طبقه مرفه
544) طرح چند هسته ای شهر اثر کیست؟ جواب: هارین و اولمن
545) در طرح چند هسته ای شهر منطقه نهم مختص چه چیزی است؟ جواب:منطقه مهاجران
546) در طرح چند هسته ای شهر منطقه هشتم مختص چه چیزی است؟ جواب: حومه صنعتی
547) در طرح چند هسته ای شهر منطقه ششم مختص چه چیزی است؟ جواب: صنایع سنگین
548) از دیدگاه این گروه از جغرافیدانان شهر بازتاب وضع جامعه ایست که در درون آن جای گرفته است. جواب: مثبت گرایان نو
549) دربرابر رشد پیوسته و ستاره یی شهرها ، چه رشدی مطرح می شود؟ جواب: رشد چند هسته ای
550) به نظر ماکس دریو کدام منطقه، منطقه میانی و واسط بین شهر و روستا است؟ جواب: حومه
551) چه کسی حومه را بر حسب فاصله یی که از شهر دارند به حومه های نزدیک ، میانه ، و دور تقسیم می کند؟ جواب:ماکس دریو
552) نویسنده کتاب مساله شهری چه کسی است؟ جواب: مانوئل کاستل
553) چه کسی جغرافیا را زیربنای برنامه ریزیهای ناحیه ای می دانست؟ جواب: ابرو کرامبی
554) چه کسی برای اولین بار عنوان شبکه شهری را بکار برد؟ جواب: پاتریک گدس
555) خرمشهر و آبادان به شرط تداوم توسعه دارای چه بافتی خواهند بود؟ جواب: همکار دو هسته ای
556) چه کسی کلانشهر را بخش کامیاب و اشغال فشرده فضای قابل سکنی فردای انسانها می داند؟ جواب:لویسن گاشون
557) چه کسی از شبکه شهری همکار تعریفی می دهد که بی شباهت به مفهوم منطقه شهری نیست؟ جواب: فوست
558) نویسنده کتاب شبکه شهری بریتانیا چه کسی است؟ جواب: فریمن
559) در شهرهای بزرگی چون لندن وپاریس وزش باد از چه سمتی است؟ جواب: از غرب به شرق
560) ژان گوتمن برای رشد سرطانی شهر چه واژه ای را بکار می برد؟ جواب: مگالوپلیس
561) در ژاپن به واحد جغرافیایی چند نفری شهر گفته می شود؟ جواب: 5000 نفری
562) چگونگی ……………… جمعیت شهری بیانگر آهنگ وسطح پویایی جمعیت شهری است. جواب: ساختار سنی
563) کاهش موالید در شهرها بیشتر با عوامل ……………….. اجتماعی ، اقتصادی و مادی زندگی در رابطه است. جواب: پسیکولوژیکی
564) شهرهایی که جمعیت آنها به طور مستمر تجدید می شود، بی آنکه کل جمعیت شهر به طور محسوس تغییر یابد؟ جواب : گذرگاهی
565) بزرگترین عامل زایش شهرهای نظامی در گذشته چه چیزی بوده است؟ جواب: نا امنی
566) امروز نقش نظامی شهرها تابع چه شرایطی می باشد؟ جواب: سیاسی
567) سی بی دی به کدام ناحیه از شهر گفته می شود؟ جواب: مرکز شهر
568) نویسنده کتاب جغرافیای خرده فروشی کیست؟ جواب: بریان بری
569) در کدام کشورها مرکز و حاشیه شهر به موازات هم به فعالیت بازرگانی می پردازند؟ جواب: سوسیالیستی
570) سی بی دی قبل از هر چیز …………………. است. جواب: مرکز ارشادی
571) تنها جغرافیدانی که در ساختار بازرگانی عمده و سلسله مراتب آن در کشورهای غربی سخن رانده کیست؟ جواب: ریموند مورفی
572) کدام شهر ، شهر فستیوال موزیک است؟ جواب: سالزبورگ
573) شهر نیس فرانسه ویژگی کامل کدام شهر را داراست؟ جواب: شهر بازنشستگان
574) شهر میامی در فلوریدا ویژگی کامل کدام شهر را داراست؟ جواب:تفریحی
575) شهرهای فلورانس و ونیز در ایتالیا ویژگی کامل کدام شهر را داراست؟ جواب:شهرهای موزه ای
576) بررسی های کلاسیک در قلمرو شناخت کار ونقش شهرها مربوط به کدام جغرافیدانان است؟ جواب: آمریکای و سوئدی
577) هاریس در زمینه کار ونقش شهرها چند گروه شهرها را شناخت؟ جواب : 9 گروه
578) در روش اجرایی هاریس در شهرهای صنعتی ناب حداقل چند درصد مزدبگیران باید در مشاغل صنعتی مشغول باشند؟ جواب: 45 درصد
579) نویسنده کتاب زیانهای ناشی از فعالیتهای شهرها چه کسی است؟ جواب: فاسی
580) در کدام قسمت از شهر زمین ارزان است وساخت مسکن برای کم درآمدها امکان پذیر است؟ جواب: حواشی شهر
581) بطور کلی حرکت روزانه وسایل نقلیه رو به مرکز شهر چگونه است؟ جواب: حرکت شعاعی
582) بین هر شهر با حومه تبادل و جابه جایی نیروی انسانی به گونه …………….. جریان دارد. جواب: پاندولی
583) از نظر چه کسی تا قرن نوزدهم در برابر رشد شهرها چهار مانع اساسی وجود داشته است؟ جواب: لوئیز مامفورد
584) بعد از چه پدیده ای رشد شهرها به گونه ای شتاب می گیرد؟ جواب: انقلاب صنعتی
585) چه کسی در مورد رقیق گرداندن جمعیت شهر و پراکنش آن ساخت شهر نامتمرکز را پیشنهاد می کند؟ جواب: کوین لینچ
586) بهترین ساختار برای جمعیت پذیری و کاربری زمین چه چیزی است؟ جواب: عدم تمرکز
587) هاورد حد متناسب جمعیت باغشهر را در چند نفر محدود کرد؟ جواب: 30هزار نفر
588) اولین پیوند تنگاتنگ شهر وناحیه از چه طریقی است؟ جواب: رابطه شهر با روستاهای ناحیه
589) در جغرافیایی شهری شبکه را مترادف با چه چیزی می گیرند؟ جواب: توزیع و پراکندگی
590) بعد از شهرهای کوتاه اندام ، در سلسله مراتب شهری ……………… را داریم . جواب: شهرهای میانه اندام
591) والتر کریستالر برای پیاده کردن نظریه خود کدام شبکه شهری را در نظر می گیرد؟ جواب: آلمان جنوبی
592) در سلسله مراتب لوش، سلسله مراتب برحسب چه بخش های است؟ جواب: بخش های تولیدی
593) درکدام کشورها ، جوامع شهری و روستایی در هم آمیخته است؟ جواب: کشورهای کم رشد
594) در شهر آبادان بین تراکم جمعیت و سطح سواد رابطه ی……………… وجود دارد. جواب: معکوس
595) بعد از دوران استعمار زدایی در بسیاری از شهرهای کشورهای کم رشد جدایی گزینی نژادی جای خود را به ………………… می دهد . جواب: جدایی گزینی طبقاتی
596) نویسنده کتاب امپراطوری آمریکایی چه کسی است؟ جواب:ژولین
597) شبکه شهری اروپای غربی بر حسب چه چیزی شکل یا فته است ؟ جواب : تراکم جمعیت
598) تخصص یابی در نقش شهرها در نقش معین بر …………….. شهرها سبب می شود .جواب: تباین چشم انداز جغرافیایی
599) چه چیزی شهرهای اروپای غربی را در قرن نوزدهم بیش از اندازه بزرگ کرده است ؟جواب : رشد اقتصادی
600) هسته قدیمی شهرهای ژاپن چگونه طراحی شده اند ؟جواب : شطرنجی
601) در کدام کشور حضور جمعیت سیاه در شهرها بر جدایی گزینی نژادی انجامیده است ؟جواب :آمریکا
602) کدام شهرها ارگانیسم چند هسته ای مبنی بر سلسله مراتبی است ؟جواب : شهرهای سوسیالیستی
603) در کدام شهرها در محلات مسکونی تباین اجتماعی به چشم نمی خورد ؟جواب : شهرهای سوسیالیستی
604) در شمال آفریقا ، چه چیزی در کنار هسته های قدیمی ، شهرهای اروپایی را تکوین داده است ؟جواب : استعمار
605) معرف شهر سنتی مسلمانان در شهر تونس کدام منطقه است ؟جواب : مدینه-در طرح اسکات و یوتوات بر چه چیزی تاکید میکند؟ سیستم برنامه ریزی شهری و شهرکها باید مبتنی بر حفظ زمینهای کشاورزی باشد
606) کاربرد کمربند سبز در طرح ابرکرامبی چه بود؟ مانع رشد شهری و ایجاد مکان تفریحی
607) ابرکرامبی چند شهر جدید را برای لندن پیشنهاد کرد؟ 8شهر
608) لرد ریت پیشنهاد کرد شهرهای جدید توسط یک …… ساخته شود. شرکت عمران
609) گزارش دور و هوب هوس در ارتباط با چه موضوعی بود؟ تنظیم پارکهای ملی و ایجاد آنها
610) اولین شهر جدید انگلستان چه نام داشت؟ استرنج
611) قانون برنامه ریزی شهری و روستایی در سال1947 چه چیزی را بر عهده داشت؟ کنترل موثر کاربری توسعه جدید
612) کدام قانون در انگلستان به برنامه ریزان محلی قدرت مسئولیت زیادی داد؟ قانون 1949،پارکهای ملی و دسترسی به حومه ها
613) بیان یک سلسله فعالیتهای فنی و اجرایی برای رسیدن به یک هدف را چه می نامند؟ طرح
614) هزینه هر طرح بر چه اساسی پیش بینی میشود؟ متناسب با کلیه مراحل و عملیات و خدمات
615) طرحها در قالب طرح های ……. ، ……. و ……. میتوانند مطرح شوند. ملی ، استانی و خاص ناحیه ای
616) کدام یک از طرحها جنبه استراتژیک دارند؟ طرح های ملی
617) مجموعه ای از طرحهای خاص ناحیه و طرحهای منطقه ای را ………. مینامند؟ طرح های استانی
618) در طرح های استانی، طرح ریزی و اجرای آن به چه نحوی است؟ طرح ریزی در محل و اجرای با استفاده از امکانات مشترک محلی و ملی
619) طرح ریزی کدام نوع از طرح ها کلا در استان انجام میشود؟ طرح های خاص ناحیه ای
620) فریدمن برنامه ریزی را نوعی ……… میداند؟ تفکر
621) از دید پورویت برنامه ریزی چیست؟ مجموعه اقدامات برای رسیدن به اهداف معین
622) مفاهیم برنامه ریزی را نام ببرید؟ 1)جریان و مداومت 2)ارشادو هدایت گری 3)هدفگیری و درونگری 4)آینده نگری
623) مسائل برنامه ریزی بطور عمده ……….. است. اقتصادی و اجتماعی
624) دوره عمل برنامه ریزی بر چه اساسی تعیین میشود؟ نوع و سطح برنامه ریزی
625) هر برنامه جامع شامل چه فرایندهایی است؟1)هدفهای برنامه 2)سیاستها و خط مشی ها 3)برنامه اجرایی 4)برآورد مالی، زمانی، اجرایی و نیروی انسانی
626) …….. مجموعه خط مشی های کلی است، که راه رسیدن به هدفهای غایی ر امشخص میکند. استراتژی
627) هر برنامه عمرانی باید در قالب یک ………… تهیه و تدوین شود. برنامه استراتژیک
628) تصمیمات بلند مدت مدت که موجبات دگرگونی در بلند مدت میشود را چه مینامند؟ خط مشی
629) در کدام نوع برنامه ریزی به سیاست های رشد توجه اساسی دارد؟برنامه ریزی ملی
630) برنامه ریزی ملی دارای چه محتوایی است؟ اقتصادی
631) برنامه ریزی جامع تلفیقی از برنامه ریزی ………..و……….. است. توسعه اقتصادی و توسعه فضایی
632) برنامه ریزی توسعه به لحاظ جامعیت به برنامه ریزی ………..و………… تقسیم میشود.جامع و غیر جامع
633) برنامه ریزی توسعه به اعتبار حیطه عمل به چه سطوحی تقسیم میشود؟ ملی و منطقه ای
634) کلودیو پتیت برنامه ریزی منطقه ای را چگونه تعریف میکند؟ برنامه ریزی برای جامعه
635) مسئله مهم در برنامه ریزی منطقه ای چیست؟ مشارکت مردم
636) برنامه ریزی منطقه ای باید در چهارچوب ………… تهیه شود. آمایش سرزمین
637) هدف از برنامه ریزی ناحیه چیست؟ استفاده بهینه از منابع
638) مبنای کار در برنامه ریزی منطقه ای چیست؟ آکاهی از امکانات و تنگناها
639) برنامه ریزی فضایی را چگونه تعریف میکنند؟ برنامه ریزی برای نحوه توزیع و سازمان یابی انسان و فعالیت ها
640) هدف برنامه ریزی فضایی چیست؟ شناخت منابع زمین و چگونگی استفاده از آن
641) تفاوت بین برنامه ریزی فضایی و فیزیکی در چیست؟توجه برنامه ریزی فضایی به مسائل جمعیتی و اشتغال
642) تفاوت بین برنامه ریزی فضایی و برنامه ریزی بخشی در چیست؟ پرداختن برنامه ریزی فضایی به مسئله مکان و حرکات جمعیتی
643) هنگامی که صفتی به فضا نسبت داده میشود ………. را مشخص میشود؟ حوزه یا قلمرو فضا
644) منظور از ترتیب و نظم واحده های یک مجموعه مشخص و هدفمند، چیست؟ سازمان فضایی
645) اجزای هر سازمان فضایی رابنویسید؟ نقاط یا گره ها، شبکه ها و لکه ها یا سطوح
646) پویایی هر سازمان فضایی در ارتباط با چه میباشد؟جریان های هر سازمان فضایی
647) سطح بندی فضا چیست؟تعیین لایه های لازم یک سازمان
648) انطباق سازمان فضایی بر محیط فیزیکی را چه مینامند؟ ساختار فضایی
649) مقیاس حد رشد یک کانون را ……….. مینامند. سطح سازمان فضایی
650) در اقتصاد فضا به چه طریقی به اسزمان فضایی میتوان پی برد؟ از طریق کنش متقابل فضایی
651) انواع ورابط در یک سازمان فضایی را نام ببرید؟ روابط عمودی و افقی
652) روابط عمودی در هر سازمان فضایی چه نوع ارتباطی است؟روابط بین سطوح فضایی هر سازمان فضایی را گویند
653) منظور از روابط افقی در یک سازمان فضایی چیست؟ رابطه هر واحد با حوزه نفوذ و قلمرو آن را نشان میدهد.
654) از دید جغرافیدانان آمایش سرزمین چیست؟ بهره برداری از زمین و منابع آن
655) در مطالعات آمایش سرزمین از تکنیک های کدام نوع برنامه ریزی استفاده میشود؟ برنامه ریزی فضایی
656) عامل زمینه ساز توجه کشور فرانسه به مسئله آمایش سرزمین چه بود؟ عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت، فعالیت و خدمات
657) گراویه در کتاب “پاریس وبیابان فرانسه” به چه مسئله ای پرداخت؟وزن جمعیتی و صنعتی پاریس
658) در فرانسه بخش مهمی از طرح های آمایش سرزمین به نحوی تهیه میشود؟ تواما توسط دولت مرکزی و مناطق
659) در فرانسه مسولیت داتار بیشتر …….. است. اجرایی
660) سازمان برنامه در فرانسه دارای چه نوع فعالیتی میباشد؟ نظری
661) روش اصلی مطالعات آمایش سرزمین در فرانسه چگونه است؟ روش آینده نگری یا “پرسپکتیو”
662) توجه اصلی آمایش سرزمین در فرانسه چیست؟ توجه به نواحی بحرانی و تمرکز صنعتی
663) منظور از برنامه ریزی کالبدی چیست؟ مدیریت خردمندانه فضا
664) سطوح برنامه ریزی کالبدی را نام ببرید؟ملی ، منطقه ای و محلی
665) طول دوره زمانی برنامه کالبدی میان مدت چند سال است؟ 4تا6 سال
666) اولین گزارش برنامه ریزی کالبدی در سوئد در چه زمینه ای بود؟حفاظت منابع آب و خاک و صنایع آلوده کننده و مزاحم
667) در کشور هلند برنامه ریزی کالبدی به چه صورت است؟سیاستگذاری دولتی
668) در کشور لهستان برنامه ریزی کالبدی ابزار دولت برای اجرای چه سیاست هایی است؟ اسکان جمعیت و حفاظت طبیعی
669) اساس برنامه ریزی اقتصادی چیست؟تاثیر ، جهت و کنترل
670) کدام نوع برنامه ریزی برای ایجاد هماهنگی و از بین بردن تضادها استفاده میشود؟ برنامه ریزی تعدیلی
671) برنامه ریزی تعدیلی را برنامه ریزی……. نیز مینامند. انتظام دهنده
672) در قالب اقتصاد ملی تنظیم برنامه های ماهانه در استفاده از منابع مالی و سیاستهای پولی جزءبرنامه های……… است. تعدیلی
673) کدام نوع برنامه ریزی را برنامه ریزی توسعه نیز مینامند؟ برنامه ریزی بدعتی
674) کدام نوع برنامه ریزی به توسعه و تحول کل یک سیستم پرداخته و اهداف جدیدی برای تغییر در مقیاس وسیع ارائه میدهد؟ برنامه ریزی بدعتی
675) ………. خطوط کلی را مشخص میکند و ماهیت تشویقی دارد. برنام هریزی اخباری
676) کدام نوع برنامه ریزی در طرحها و پروژه های داخل بخش صورت میگیرد؟ برنامه ریزی خرد
677) برنامه ریزی جامع را آگاهی برنامه …………. می نامند. توسعه و عمران
678) سطوح برنامه ریزی جامع را بنویسید؟ملی ، منطقه ای و ناحیه ای
679) مکانیزم های مورد توجه در برنامه ریزی شهری را نام ببرید؟ مکانیزم اقتصادی، اجتماعی و کالبدی
680) برنامه ریزی روستایی به ………….. برای مراکز روستایی ، در قالب سلسله مراتب مراکز روستایی توجه اساسی دارد. مقدمه طراحی خدمات بهینه
681) از برنامه ریزی اختصاصی گاه با عنوان …………. یاد میشود. برنامه ریزی تنظیمی
682) تفاوت در تعاریف منظقه و ناحیه در چیست؟ در اهداف برنامه ریزی
683) معیار هربرتسون و آنستد در تعیین ناحیه چیست؟ تحلیل عوامل جغرافیایی
684) هربرتسون در تعیین منطقه وزن بیشتر به کدام عامل میدهد؟ آب و هوا
685) منطقه کاربردی بر چه اساسی تعریف میشود؟ پیوستگی و همبستگی کاربردی
686) منطقه کاربردی اغلب شامل واحدهای ……….. است که از نظر ……….. با یکدیگر مرتبط هستند. جمعیتی ناهمگن ، عملکردی
687) مفهوم گره ای بر چه چیزی تاکید میکند؟ تفاوت های درون منطقه ای
688) برای تسهیل در کار مرزهای نواحی برنامه ریزی را بر چه اساسی تعیین میکنند؟ مرزهای اداری
689) مناطق برنامه ریزی را میتوان بر حسب ……….. ،………… و ………….. تعریف کرد. هدفهای برنامه ، شیوه های پیشنهادی و توسعه مورد انتظار
690) اندازه مناطق برنامه ریزی به چه عاملی بستگی دارد؟ طول مدت برنامه ریزی
691) برای تعیین منطقه همگن عمدتا از چه روشی استفاده میشود؟روش قیاسی
692) تقسیم بندی مناطق همگن نوعی از مطالعات ……….. را میطلبد. قابلیت سنجی
693) دیکنسون برای تعیین منطقه شهری از چه چیزی کمک گرفت؟تحلیل گستره توزیع روزنامه
694) برای اولین بار مفهوم منطقه شهری یا شهر-ناحیه توسط چه کسی مطرح شد؟ پاتریک گدس
695) گرین از اطلاعات مربوط به ………… برای تعیین حوزه نفوذ استفاده کرد. مبدا ومقصد وتعداد اتوبوسهای روزانه
696) بزرگترین شهر هر منطقه شهری چه مینامند؟ مادرشهر یا مکان شهر
697) ………… شکل خاصی از منطقه عملکردی است. منطقه کانونی
698) ساختار منطقه کانونی به چه شکل است؟ منظومه ای
699) منطقه ای که مردم آن را ،با وابستگیهای متقابل که از منافع مشترک برمی خیزد و به هم پیوند میدهد ، چه نام دارد؟ منطقه ارگانیک
700) ………… محدوه ای اطراف شهر است که بیشترین ارتباط ر ابا شهر اصلی داراست. حوزه نفوذ
701) وسعت و شعاع عملکردی حوزه نفوذ شهر در ارتباط با چه عواملی است؟ نقش شهر، مرتبه شهر، عوامل جغرافیایی، سهولت دسترسی و فاصله نزدیکترین شهر بعدی
702) ارتباط یک شهر با دیگر شهرها را حوزه نفوذ ………. گویند.عام
703) حوزه نفوذ خاص یک شهر بیشتر در چه زمینه ای است؟ مناسبات روزمره و در فاصله نزدیک
704) اصطلاح حوزه نفوذ اولین بار در چه دهه ای در مطالعات شهری ایران هب کار برده شد؟ دهه60
705) اصطلاح پسکرانه بیشتر کدام نوع شهرها را دربر میگیرد؟شهرهای بندری
706) حوزه کشش چگونه تعیین میشود؟ براساس شدت و ضعف نقش شهر و حجم تقاضا
707) معمولا در ساختار سلسله مراتب برنامه ریزی سطح یک را چه مینامند؟ منطقه
708) در تقسیمات کالبدی منطقه مرکز منطقه چه نام دارد؟ مرکز رشد
709) علت تقسیم بندی منطقه به خرد منطقه چیست؟ به جهت شاخص های همگن
710) مرکز خرد منطقه در استان در چه مرتبه ای قرار دارد؟ شهر دوم
711) مرکز خرد منطقه در چه سطحی ایفای نقش میکند؟ نقطه رشد
712) ناحیه در تقسیمات کالبدی معادل …………… است. شهرستان
713) مرکز ناحیه چه نام دارد؟ مرکز خدمات
714) منظومه در تقسیمات کالبدی معادل …………. است. بخش یا چند دهستان
715) پایین ترین سطح از سطوح سلسله مراتب فصایی در مقوله برنامه ریزی کدام است؟ روستا
716) از رده خدماتی روستا حداقل باید دارای ………… باشد. دبستان
717) تقسیم بندی یک سرزمین با مرزهای معین را چه مینامند؟ منطقه بندی سرزمین
718) در روش عددی وزنی از چه شاخصی استفاده میشود؟شاخص اقتصادی
719) در روش تحلیل جریان کدام عامل به معیار تعیین کننده محدوه نواحی میباشد؟ جهت و شدت جریانها
720) جریانها در یک ناحیه ممکن است ماهیتی………… ،……….. ویا ………… داشته باشند.اجتماعی-خدماتی ،سیاسی و یا ارتباطی
721) در روش تحلیل جریان ها عامل محدوده کننده محدوده حوزه نفوذ یک ناحیه چیست؟ موانع طبیعی
722) روش آنالیز جاذبه ای برپایه نظریه ………… استوار است. جاذبه ای نیوتنی
723) تاثیرات متقابل بین دو مرکز جمعیتی دارای نسبتی مستقیم با ……….. این مراکز و نسبتی معکوس با ……… بین آنهاست. توده – فاصله
724) برای نشان دادن مقدار توده از چه ارقامی استفاده میشود؟ حجم جمعیت ، اشتغال ، درآمد و مصرف
725) برنامه ریزی منطقه ای مترادف برنامه ریزی…………… است. در منطقه
726) دوره زمانی هر برنامه در ارتباط با چه عواملی است؟ نوع و سطح برنامه
727) ویژگی اصلی برنامه ریزی چیست؟ مجموعه ای از فعالیت ها متوالی برای حل مسائل آینده
728) اهداف و منظورهای برنامه ریزی را نام ببرید؟ اهداف اجتماعی و اقتصادی
729) برنامه ریزی منطقه ای شامل چه نوع برنامه هایی میشود؟ برنامه ریزی اقتصادی و برنامه ریزی فیزیکی
730) ماهیت منطقه در ارتباط با کدام نظریه ها میباشد؟ نظریه کریستالر ، لوش، فون تونن و نظریه فرانسوا پرو
731) برنامه ریزی شهری از چه زمانی ضرورت یافت؟ پس از انقلاب صنعتی
732) موضوع برنامه ریزی منطقه ای چیست؟ فضا و نیروهای موثر در تغییرات فضایی
733) برنامه ریزی محلی بیشتر جنبه ……… دارد. فیزیکی
734) نقش اصلی برنامه ریزی منطقه ای چیست؟برخورد مستقیم با مسائل عملکردی
735) هدف اصلی برنامه ریزی درون منطقه ای چیست؟تنظیم رابطه بین انسان ، محیط و فعالیت
736) هدف اصلی برنامه ریزی میان منطقه ای چیست؟هدف اقتصادی و حل مشکل عقب ماندگی و نیز بهره برداری از منابع
737) سطح ……….. را میتوان سطحی میانه بین سطوح ملی و محلی دانست.منطقه ای
738) نخستین مرحله از مراحل برنامه ریزی را نام ببرید؟ مرحله کلان
739) در کدام مرحله از مراحل برنامه ریزی سیاست های اتخاذ شده در سطح ملی مستقیما ب مناطق اثر میگذارد؟ مرحله بین منطقه ای
740) علت اصلی تصمیم گیری متمرکز در کشورهای در حال توسعه چیست؟ کمبود شدید برنامه ریزان مجرب و مساله جمع آوری آمارو اطلاعات
741) شرط حصول برنامه ریزی غیرمتمرکز چیست؟ توزیع متناسب بودجه و مشارکت ساسی در فرایند تصمیم گیری در هر سطحی
742) مسولان دولتی در کدام سطح برنامه ریزی مسولیت کارها را به عهده دارند؟ سطح میانی
743) دلیل اصلی حمایت از برنامه ریزی منطقه ای چیست؟ همکاری و تافق آسانتر نسبت پایتخت و در سطح ملی
744) در راهبرد برنامه ریزی پایین به بالا پس از تعیین هدف کلی سیاست ملی چه اقدامی باید صورت گیرد؟ تدوین برنامه ریزی منطقه ای بر اساس قابلیت مناطق
745) مساله مهم در برنامه ریزی چیست؟ حفظ استمرار
746) ارهبرد توسعه یکپارچه ناحیه ای را چه مینامند؟ شکل واسط برنامه ریزی بین سطوح منطقه ای
747) برنامه ریزی ناحیه ای بیشتر به چه منظوری تهیه می¬شود؟ برای قسمتهایی که طرح های خاصی در زمینه توسعه روستایی در دست تهیه دارد
748) نخستین مرحله در فرایند برنامه ریزی منطقه ای را نام ببرید؟ تشخیص و تشریح مقدماتی مسائل و مشکلات
749) هدف در برنامه ریزی بر چه اساسی تعیین میشود؟ارزشهای مورد نظر افراد و گروههای جامعه
750) منظور از موانع در برنامه ریزی منطقه ای چیست؟ محدودیت ها در ارتباط با راه حلهای عملی احتمالی
751) هدف در برنامه ریزی منطقه ای به ………….. برنامه ریزی مربوط میشود. فعلیت اصلی
752) واژه مقاصد در برنامه ریزی به چه چیزی اطلاق میشود؟ به مسئل و مشکلات خاص در منطقه
753) ارزش مقاصد بیشتر در ارتباط با چه موضوعی است؟در دستیابی به خودشان
754) منظور از استاندارد در برنامه ریزی چیست؟ سطحی از اجرا که توسط معارهای سنجشی تعیین میشود
755) اساس تهیه طرح یا برنامه ریزی چیست؟ شناسایی موانع و مقاصد
756) منظور از برنامه های اجرایی چیست؟ پروژها و خط مشی هایی جهت اجاری طرح در زمانی محدود
757) سنجش طرح به چه معناست؟ تعیین قابلیت عملی بودن و یکپارچگی طرح پیشنهادی
758) هسته اصلی روند برنامه ریزی و ارزیابی چیست؟مقصد
759) هدف ساسی در هر برنامه ریزی چیست؟ بهبود رفاه جامعه
760) میزان دستیابی به مقاصد به عنوان …….. یا ………… در تعیین سطح رفاه افراد جامعه محسوب میشود. فرض مساله یا پس خوراند برنامه ریزی
761) منظور از ارزیابی چیست؟ فرایند تجزیه و تحلیل طرح،پروژه یا راه حل بر اساس امتیازات و معایب، باتوجه به هدف و آرمان
762) ارزش گذاری به چه معنی است؟سنجش میزان اهمیت نسبی اقلام مختلف مزایا و معایب بین طرحها
763) دو روش ارزیابی در برنامه ریزی منطقه ای را نام ببرید؟جدول موازنه برنامه ریزی از لیچفیلد و ماتریس اهداف اقدامات از هیل
764) ………….. ابزاری است که بوسیله آن مناسبت سیاست برنام هریزی حفظ میشود. کنترل
765) مشخصات اصلی یک برنامه ریزی بهینه و ثمربخش را نام ببرید؟الف)واقع بینانه ب)قابل اجرا ج)سهل الوصول
766) هدف در برنامه ریزی منطقه ای از …………. نشات میگیرد.درون منطقه
767) راهبردهای برنامه ریزی منطقه ای در ارتباط با کدان نوع برنامه است؟برنامه ملی
768) مکانیزم مشارکت دستگاههای مختلف دولتی و غیر دولتی در امور توسعه اقتصادی-اجتماعی را چه مینامند؟ نظام برنامه ریزی
769) سلسه مراتب ارتباط افراد متصدی در امر برنامه ریزی را ………… مینامند. سازمان برنامه ریزی
770) بزرگترین مشکل در یک برنامه ریزی واقع بینانه چیست؟ شکاف عمیق در اطلاعات آماری
771) کاربرد حسابهای منطقه ای چیست؟نشان دادن روبط میان بخشهای اصلی در منطقه ای
772) ویژگی اصلی جدول داده ستاده چیست؟ارائه ارقام به صورت پولی واینکه جمع سطر و ستون با هو برابر است
773) اولین مرحله در محاسبه شاخص ترکیبی توسعه منابع انسانی چیست؟ تعریف اندازه محرومیت
774) اولین عامل در برنامه ریزی چیست؟ انتخاب هدف
775) در روش آنالیز تاکسونومی برای سنجش توسعه هرچقدر عدد به دست آمده به ………. نزدیکتر باشد توسعه یافته تر است.صفر
776) فعالیت پایه در هر منطقه بیشتر جنبه ……… دارند.صادراتی
777) مهمترین ضعف نظریه مراحل رشد منطقه ای چیست؟ تک بعدی بودن آن
778) توجه اصلی مدل اقتصاد کلان بر چیست؟ عرضه
779) مولفه اصلی رشد منطقه چه عواملی است؟ عوامل عرضه داخلی
780) کدام نظریه به وضوح همگرایی رشد مناطق را رد میکند؟مرکز-پیرامون
781) نیروهایی که همگرایی میان مناطق فقیر و غنی را موجب میشود چه نامیده میشوند؟ اثر پخشایشی
782) براساس کدام نظریه زمینه تخصیص مجدد منابع در مناطق فقیر به مراتب بیشتر ازمنطق توسعه یافته است؟ نظریه بخشی
783) نظریه مرکز-پیرامون روی …………و…………… تاکید دارد. سبب تجمعی و رشد منطقه
784) از دید هولند مبانی اساسی عدم تعادل منطقه ای چیست؟سرمایه داری ویژه و افزایش قدرت چندملیتی ها
785) فرض اصلی روش اقتصاد پایه چیست؟ این است که درآمد و اشتغال منطقه وابستگی شدیدی به فعالیتهای بخش پایه دارد.
786) دسته بندی مکان ها عمدتا بر اساس …….. در حد مرکزیت اقتصادی و اجتماعی،و……… آنها صورت میگیرد. اندازه جمعیت ،وکارکردهای موجود
787) مرکزیت ودر پی آن رتبه سلسله مراتبی یک سکونتگاه مشخص در یک منطقه تابعی از چه چیزی است؟تابعی از توسعه نهادی آن
788) اولین و مهمترین مزیت روش جمعیت به عنوان شاخص مرکزیت چیست؟ سهولت کاربرد آن
789) روش میزان سنج نهادی گاتمن از چه ضابطه ای برای تشکیل سلسله مراتب استفاده میکند؟از وجود و عدم وجود موسساتی که خدمات اجتماعی و اقتصادی ارائه میدهند/
790) روش میزان سنج نهادی گاتمن از جمعیت به چه صورت بهره میگیرد؟برای دادن امتیاز نهادی
791) کریستالر برای تعیین سلسله مراتب از چه معیاری استفاده میکرد؟اطلاعات جمعیتی
792) طبقه بندی کنت بریگز از خدمات بر چه اساسی است؟ براساس استقرارشان و ارزش مرکزیت
793) کاربرد اصلی روش فاصله نقطه جدایی بین دو منطقه چیست؟تعیین محدوده دو منطقه یا حوزه نفوذ
794) اصل اساسی در مدل فون تونن چیست؟نحوه قرارگیری زمین های کشاورزی نسبت به شهر بازاری
795) اولین پیش نویس برنامه اول قبل انقلاب توسط چه نهادی تدوین شد؟هیت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور
796) فکر برنامه ریزی از چه سالی در ایران تکوین یافت؟1316ه.ش
797) اولین گزارش ارائه شده توسط شورای عالی طرحهای انقلاب چه نام داشت؟سیاست های توسعه و تکامل جمهوری سلامی ایران
798) برنامه شرایط جدید استقلال اقتصادی کشور 1366-1365با چه هدفی تهیه شد؟ توانمندی دولت برای تغذیه مردم در شرایط بحرانی
799) در برنامه ایران 1400 چه جیزی مدنظر بود؟ تعدیل ساختاری
800) چارچوب اجرایی تفکر عمران منطقه ای با چه اقدامی بنیان نهاده شد؟با تاسیس سازمان عمران دشت مغان
801) برنامه ریزی در معنای نوین خود از چه برنامه ای شروع شد؟برنامه 3 قبل انقلاب
802) تا برنامه ……….اصولا برنامه ریزی منطقه ای هیچ گونه جایگاه قانونی خاصی در ایران نداشت. برنامه سوم قبل انقلاب
803) فلسه اصلی برنامه ریزی منطقه ای چیست؟تمرکز سرمایه در مناطق عقب افتاده
804) اولین برنامه منطقه ای سراسری منطقه ای توسط چه سازمانی تهیه شد؟موسسه بتل در سال1351
805) در کدام برنامه برای اولین بار فصل مستقلی با نام عمران ناحیه ای پیش بینی شد؟برنامه 4قبل انقلاب
806) در کدام برنامه برای اولین بار مولفه مفهوم منطقه منطقه ای کردن برنامه های بخشها به فرایند طرح ریزی منطقه وارد شد؟برنامه 4قبل انقلاب
807) مهمترین اقدامی که در زمینه برنامه ریزی منطقه ای در دوران پیش از انقلاب انجام گرفت چه نام داشت؟طرح آمایش سرزمین توسط مهندسین مشاور ستیران
808) خطوط اصلی آمایش سرزمین توسط مهندسین مشاور ستیران چه نام گذاری شده بود؟ بهره برداری یا تنسیق سرزمین
809) موسسه بتل ایران را به …….. منطقه تقسیم کرد.11منطقه
810) مسئله اصلی در منطقه بندی ارائه شده توسط بتل چیست؟عدم رعایت وسعت و جمعیت در مناطق پیشنهادی
811) کدام منطقه بندی شباهت زیادی به منطقه بندی موسسه بتل دارد؟طبقه بندی مهندسین مشور اف-ام-سیFMC
812) منطقه بندی ایالتی چگونه تهیه شد؟ در سال 1360توسط هیتی از کارشناسان وزارت کشور،سازمان برنامه و بودجه،سازمان نقشه برداری و مرکز آمار
813) منطقه بندی ایالتی بعدها توسط کارشناسان وزارت مسکن وشهرسازی چه نامیده شد؟منطقه بندی برنامه ریزی فضایی
814) مسئله آمایش سرزمین توزیع جغرافیایی بهینه ….. ، ……… و ……… است. منابع ، فعالیت ها و مشاغل
815) هرگونه اقدامی که اهمیت ………….و………… داشته باشد مفهوم آمایش سرزمین است. منطقه ای و فضایی
816) سطوح آمایش سرزمین را نام ببرید؟ملی ، منطقه ای و محلی
817) مهمترین مسئله در آمایش سرزمین چیست؟اتخاذ یک سیاست ملی اسکان جمعیت
818) نظام نواحی در یک منطقه مبین چیست؟نحوه کاربرد زمین
819) بعد از انقلاب مطالعات پایه آمایش سرزمین توسط چه ارگانی انجام شد؟دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه
820) مهترین اقدام از نظر مطالعاتی و برنامه ریزی فضایی در سال های قبل انقلاب چه بود؟ مطالعه آمایش سرزمین(ستیران)
821) روش مورد استفاده ستیران در مطالعات خود چه نامیده میشد؟از روشهای آینده نگری از جمله روش معروف ستاریو
822) طرح آمایش سرزمین چه چیزی را به تصویر میکشد؟سیمای مرحله آتی تئسعه یافتگی
823) منشا اصلی مطالعات مربوط به توسعه محور شرق چه بود؟تفاوتهای منطقه ای در ایران
824) در تهیه طرح جامع تولید و توسعه پروتئین از چه مدلی استفاده شد؟ مدلهای برنامه ریزی خطی
825) اهداف اصلی طرح جامع کشت چه بود؟الف)افزایش تولیدات کشاورزی ب)تعیین محصولات منطبق با ایران
826) مهمترین محورهای برنامه ریزی کالبدی را نام ببرید؟الف)جمعیت وفضا ب)مدیریت فضا ج)حفاظت محیط زیست و آثار باستانی د)سوانح طبیعی
827) الگوی توزیع فضایی فعالیت های انسانی به چه صورت است؟الف)نظام گرهها ب)نظام نواحی ج)نظام شبکه
828) سطوح مطالعاتی طرح کالبد ملی را نام ببرید؟ ملی ،منطقه ای و محلی
829) طرح جامع شهرستان جایگزین کدام دست از مطالعات شد؟مطالعات حوزه نفوذ طرح های جامع شهر
830) رویکرد طرح های جامع شهرستان چیست؟ ساماندهی نظام فعالیتی در فضابه منظور استفاده بهینه از زمین
831) روستاهایی را که در ارتباط تنگتنگ با هم قرار دارند را چه مینامند؟ روستاهای همپیوند
832) روستاهایی که در فاصله 3کیلومتر از هم قرار گرفته اند را چه مینامند؟ روستاهای همیار
833) برنامه ریزی بخشی چه روشهایی را در برنامه ریزی توسعه در بر میگیرد؟ الف)مدل برنامه ریزی کامل بخش اصلی ب)مدل پروژه یک بخشی
834) کدام نوع از انواع برنامه تمام سطوح برنامه ریزی را در بر میگیرد؟برنامه ریزی ملی
835) 9برانم هریزی ناحیه ای جزء کدام یک از موارد برنامه ریزی است؟برنامه ریزی از پایین به بالا
836) در برنامه ریزی ناحیه ای، برنامه ریزان بیشتر دارای چه اهدافی هستند؟ الف)استفاده بهینه از منابع ب)رفع عدم تعادل
837) هدف اصلی برنامه ریزی توسعه چیست؟افزایش ضریب بخش خصوصی در برابر بخش دولتی
838) نخستین وظیفه برنامه ریزی توسعه چیست؟برقراری نظم و الویت و آینده نگری در هزینه دولت
839) کدام نوع از انواع برنامه ریزی به هماهنگی در جهت حل وفصل مشکلات میپردازد؟برنامه ریزی اختصاصی
840) کدام نوع برنامه ریزی را برنامه ریزی توسعه و عمران نیز میگویند؟برنامه ریزی ابداعی
841) برنامه ریزی،مدیریت و شیوه آن در غرب قبل از هر چیز، چهره ای……….داشت. سیاسی
842) برنامه ریزی در اروپا در چه قرنی با هدف صرفا اقتصادی متولد شد؟ قرن17
843) ناحیه برای اولین بار از جانب جغرافیدان انگلیسی …… مفهوم علمی پیدا کرد. هربرتسن
844) اساس هر ناحیه جغرافیایی چیست؟ وحدت یابی
845) از دید …… ناحیه اولین سنگ بنای جغرافیاست. مکیندر
846) رائه راه حل هایی در جهت سامان دادن به فعالیت های فوق شهری را گویند؟ برنامه ریزی ناحیه ای
847) …… معتقد است که برنامه ریزی فرایند پردازش داده ها و ستاده¬های یک ناحیه است. بویزر
848) دلیل اختلاف تعابیر از برنامه ریزی ناحیه¬ای چیست؟مقاصد برنامه ریزی
849) دو رکن اصلی برنام هریزی ناحیه¬ای چیست؟ الف)اقتصادی-ملی ب)فیزیکی-محلی
850) مهمترین بعد برنامه ریزی از دید پیتر هال چیست؟برنامه ریزی فضایی
851) از دید “صالح” اولین هدف برنامه ریزی ناحیه¬ای …… میباشد.توسعه نواحی توسعه نیافته
852) اصلی¬ترین و مهمترین موضوع در برنامه¬ریزی ناحیه¬ای چیست؟توجه به نابرابری ناحیه¬ای
853) نخستین گام در برنامه ریزی ناحیه¬ای توسط کدام گروه برداشته شد؟ انجمن فابین
854) میتوان تولد واقعی برنامه ریزی ناحیه¬ای در مفهوم امروزی و نوین خود را به …… نسبت داد. پاتریک گدس
855) چه کسی به اشاعه جنبه انسانی در برنامه ریزی شهری و ناحیه¬ای پرداخت؟ لوئیس ممفورد
856) طرح ناحیه¬ای دونکاستر توسط چه کسانی تهیه شد؟ابرکرمبی و جانسون
857) اولین تلاش در جهت بهبود توزیع فضایی فعالیتهای اقتصادی در انگلستان را نام ببرید؟قانون مناطق خاص
858) مهمترین گام در برنامه ریزی ناحیه¬ای در انگلستان …… بود. گزارش بارلو
859) اولین برنامه¬ای که در انگلستان برنامه ریزی فیزیکی را با برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی توام کرد را نام ببرید؟ برنامه ریزی ناحیه دره کلاید به سرپرستی ابرکرمبی و ماتیو
860) قوانین تصویبی دهه¬های 1950تا1960 در انگلستان بیشتر پیرامون …….،…….و……..بود. اشتغال،صنعت و سکونت
861) در کدام کشور بخش خصوصی با گسترش فعالت خود سهو بزرگی در پیشرفت برنامه¬ریزی ناحیه¬ای داشت؟ ایالات متحده
862) مکتب علم ناحیه¬ای در ایالات متحده توسط چه کسی بنیان نهاده شد؟ ایزارد و انجمن علوم ناحیه¬ای امریکا
863) گارگزاران، برنامه ریزی ناحیه ای در فرانسه را در چند سطح اجرا می¬کنند؟ دو سطح الف)ملی ب)ناحیه¬ای
864) اولین موسسه برنامه ریزی ناحیه¬ای در دنیا را نام ببرید؟ موسسه SVRدر آلمان
865) اولین مقوله ای که باید در مطالعه ناحیه ای در نظر گرفته شود چیست؟ جمعیت
866) نخستین تعریف از فضا را ……..ارائه داد. استرابون
867) پایه های تئوری ناحیه ای را نام ببرید؟ الف)جمعیت ب)فضا
868) طبق تئوری ……..رشد اقتصاد ناحیه بر محور مزیت نسبی و صادرات استوار است. تئوری صادراتی رشد ناحیه
869) شهرنشینی و گرایش به اشتغال در بخش خدمات از نتایج …….. است. رشد اقتصادی
870) در کدام مرحله از مراحل رشد اقتصادی روستو،بوجود آمون طبقه کارفرمایان صنعتی ضروری است؟مرحله اقتصائی ماقبل خیز
871) در کدام مرحله از مرارحل رشد اقتصادی روستو یک سازمان سیاسی و اجتماعی برای تسهیل و تضمین رشد اقتصادی شکل میگیرد؟ مرحله اقتصادی خیز
872) تئوری تعادل فضای عمومی توسط چه کسی مطرح شد؟ لی فبر
873) کوتاهترین تعریف از سیستم از کیست؟پیتر هاگت
874) ویژگی هر سیستم در …….آن است. تبادل اجزای آن
875) پویایی هر سیستم را به ……… نسبت می¬دهند. بازخورد
876) بازخورد بیانگر چه چیزی است؟نحوه عمل سیستم
877) نخستین کسی که دیدگاه سیستمی را وارد مطالعات شهری و ناحیه¬ای کرد که بود؟ براین بری
878) ساخت سیستم عمومی ناحیه از کیست؟ ویلسون
879) ساختار اصلی و برجسته هر ناحیه را چه چیزی تشکیل میدهد؟شهر
880) در کشورهای جهان سوم هدف نهایی از تحلیل سیستم¬های ناحیه ای چیست؟الف)توزیع مطلوب جمعیت ب)توزیع روند توسعه اجتماعی و اقتصادی در سطح ناحیه
881) والتر کریستالر از نظرات چه کسانی تاثیر فراوان گرفته است؟ فن تونن و کوهل
882) مدل اصلی کریستالر متکی بر چه اصلی است؟بازاریابی
883) نتیجه کاربرد اصل بازاریابی در مدل کریستالر چیست؟روابط متقابل سلسله مراتبی بین مکانهای مرکزی
884) مدل کریستالر مبتنی بر حالتی …….. است.ایدئال
885) کریستالر چه چیزی را در تعیین دامنه کالای مرکزی موجود شهر به کار گرفت؟ تعداد تلفن
886) نظریه کریستالر بیشتر بر …….و…….. تاکید دارد. بازاریابی و بخش خدمات
887) بیشتر شهرهای اقریقایی دارای چه کارکردی هستند؟ کارکرد اداری و تجری
888) در تئوری سازمان یابی فضا از فریدمن، یک نظام به هم پیوسته و کارآمد شهری، جزء کدام مرحله است؟مرحله چهارم(مصرف انبوه)
889) از دید فریدمن سازمان یابی اقتصاد ملی یک فرایند ……. است. درون فرایندی
890) نظریه راهبرد قطب رشد را فرانسوا پرو برای…………. ارائه کرده است. رشد و توسعه نواحی کمتر توسعه یافته
891) نظریه قطب رشد بر سرمایه گذاری کلان در صنایع ،در ……… تاکیددارد. بزرگترین شهرها
892) در نظریه قطب رشد چه عنصری انگیزه رشد اقتصادی را فراهم می¬آورد؟ دولت
893) در تئوری قطب رشد الویت با مراکز ……… است. شهری
894) تئوری قطب رشد بر کدام عامل تکیه دارد؟ عملکرد نیروی بازار آزاد
895) موتور توسعه کشاورزی و خدماتی در تئوری قطب رشد چیست؟صنعت
896) مناسب ترین ابزارهای سیاست قطب رشد چیست؟ توسعه روشهای مکانیابی صنعتی
897) نظریه قطب رشد پرو تنها در حیطه فعالیت های ……….. قابل تبیین است. اقتصادی
898) در بکارگیری تئوری قطب رشد چه عواملی باید در نظر گرفته شود؟ مکان و زمان
899) در ایران تئوری قطب رشد در کدام برنامه عمرانی به کار گرفته شد؟ برنامه سوم عمرانی قبل انقلاب
900) از دید فریدمن آثار قطب رشد بوسیله چه عواملی از میان میرود؟ عوامل درون ناحیه¬ای
901) از دید میسرا هدف تمام فرایندهای توسعه چیست؟ رفاه انسان
902) کلیه تحلیلهای پیرامون مسائل ناحیه¬ای باید در نهایت به ………….در سطح ناحیه بینجامد. زدودن نابرابری
903) نظریه کانون پیرامون در چه زمینه ای ارائه شده است؟ تبیین و تحلیل ناحیه ای
904) در تحلیل صحیح و واقعی ناحیه ای همواره عامل و شرایط به دو بخش عمده …….و…….قابل تقسیم است. درون ناحیه ای و برون ناحیه ای
905) شاخصی که جک هاروی از آن به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه ناحیه ای یاد میکند چه نام دارد؟بیکاری
906) از دید پیتر هال سیاستمداران به دنبال چه چیزی در سطح ناحیه هستند؟ رفع بیکاری
907) ازدید میسرا توسعه باید چه اهدافی را دنبال کند؟ 1)تولیدی 2)اجتماعی 3)زیست شناسی
908) در توسعه متعادل ناحیه ای مهمترین مقوله …………..میباشد. مطالعه ساخت و بستر اجتماعی
909) میسرا برای تبیین ساخت اجتماعی جامعه از چه الگویی استفاده میکند؟ الگوی مقایسه ای علم زمین شناسی
910) در مدل میسرا الگوی نفوذپذیر نشان دهنده چه نوع جامعه ای لست؟ نیمه فئودالی
911) در کدام نوع از جوامع مدل میسرا رسیدن مایع از طریق چکه میباشد؟ فئودالی
912) نابرابری های ناحیه ای ناشی از ………….امروزی است.شرایط جهانی
913) شوماخر گرایش ناسالم و مخرب در همه کشورهای در حال توسعه را چه مینامد؟ظهور دوگانگی اقتصادی
914) از دید شوماخر شرارتهای دو قلو در کشورهای در حال توسعه چیست؟ بیکاری توده وار و مهاجرت توده وار
915) بعد جنگ جهانی دوم در انگلستان کلید اصلی کاهش نابرابری ناحیه ای چه بود؟ بازپراکنش صحیح جمعیت و صنایع
916) مشخصه برجسته برنامه ریزی ناحیه ای رد استرالیا …………… است.اهمیت نیروهای خارجی در شکل گیری توسعه ناحیه ای
917) عوامل ایجاد تعادل ناحیه¬ای در برزیل را نام ببرید؟ شرکتهای چند ملیتی و سرمایه داری
918) هدف اصلی برنامه ریزی در کشور چین چه بود؟ دگرگونی در کل سیستم اجتماعی و اقتصادی
919) توسعه نواحی عقب مانده یک کشور دارای مشکلی به نام ………. است. تحول رشد
920) براساس محاسبه شاخص z بیشترین میزان متعلق به کدام استان هاست؟تهران و مرکزی
921) ایزارد و آستروف چه الگویی ار برای کاهش نابرابری ناحیه ای مطرح کردند؟ مدل ریاضی
922) اساس مدل ایزارد و آستروف چیست؟ عرضه خدمات حمل و نقلی و دسترسی به آن
923) کاهش نابرابری ناحیه ای در هر کشوری در رابطه با چه عاملی است؟ عناصر ناحیه ای
924) توسعه مفهومی کیفی است که معادل ………. است. افزایش کیفیت زندگی
925) عناصر کلیدی تعریف برانتلند را نام ببرید؟ توسعه ، نیازها و نسل آینده
926) آدامز از توسعه پایدار به عنوان …………. یاد میکند. توسعه سبز و سیاست سبز
927) ازدید آدامز چه چیزی به عنوان پایه های توسعه آتی است؟ حفاظت طبیعی
928) در کشورهای در حال توسعه مفهوم توسعه پایدار به طور فعال باید ……. ، ………و……..را از بین ببرد. فقر ، بیکاری و کم کاری
929) از دید پروفسر میلر رشد جمعیت کره زمین با …………. مطابقت دارد. منحنی J شکل
930) آلودگی بالای کشورهای در حال توسعه در ارتباط با کدام یک از مشخصه این کشورهاست؟ در مرحله گذار بودن آنها
931) در سطوح ناحیه ای توسعه پایدار مستلزم چه چیزی است؟ بکار گیری تمام توان ناحیه
932) ورهان نخستین قدم در دستیابی به نظام مدیریت متمرکز در زمینه توسعه پایدار ناحیه را چه میداند؟ ملاحظه شرایط اکولوژیکی و اقتصادی-اجتماعی ناحیه
933) نقطه اوج علم حفاظت محیط زیست چیست؟ ارزیابی زیست محیطی
934) مهترین اقدامات قبل از هر گونه ناحیه بندی و برنامه ریزی چیست؟ مطالعه تمام مراکز سکونتگاهی در ناحیه و تعیین نیازهای آنها
935) سه مسئله اصلی در اربطه با بررسی مسائل شهری را نام ببرید؟ رشد شهری، شهرنشینی و شهرگرایی
936) رشد شهری تنها از دیدگاه ………. قابل بررسی است. آماری
937) از دید پیتر هال آنچه که در توسعه روزافزون روند شهرنشینی تاکنون بیش از هر عاملی موثر بوده را نام ببرید؟ انقلاب صنعتی
938) مفهوم و پارادایم جهانی از چه سالی وارد منابع و مآخذ شهری شد؟ 1980
939) هرمن کویوتزمن علت شکست طرحهای چاندیگار و اسلام آباد را در چه میداند؟ عدم همخوانی این طرحها با مظاهر ملی-اجتماعی این کشورها
940) سیاست توسعه شهری در هر کشوری به ……….. بستگی دارد. شاریط خاص آن کشور
941) برنامه ریزی شهری تابعی از ………. و …………… در سطح ناحیه است. شرایط و مکانیابیهای شهری
942) اندازه و توسعه شهری در ارتباط مستقیم با چه عواملی است؟ میزان اشتغال بویژه در بخش صنعت
943) مکانیابیهای درون شهری اغلب تحت تاثیر …………. بوجود می¬آید. فراینهای شهری و ناحیه ای
944) از دید راندینلی کدام نوع از شهرها در توسعه یکپارچه ناحیه ای نقش چشمگیری دارند؟ شهرهای میانه اندام
945) بررسی نقاط شهری و فرایندهای حاکم بر آن باید در مقیاس………و…….. انجام شود. ناحیه ای و بافت ناحیه ای
946) شهرهای هر ناحیه بر حسب …………..و…………….. در روند تکاملی ناحیه اثر میگذارد. اندازه و عملکرد خود
947) اشکال مختلف پیوند مادی شهر با محیط پیرامون خود در راتباط با چه چیزی است؟ توسعه راههای ارتباطی و شبکه حمل ونقل
948) در الگوی کریستالر برای تعیین مرکزیت St به چه مفهومی است؟ تعداد شاغلین خرده فروشی در یک شهر
949) الگویی پیشنهادی لو،صالح و داگلاس در رابطه با روابط شهر و روستا را نام ببرید؟ الگوی کلان فضایی
950) نگرش UFRD در برنامه ریزی ناحیه ای مبتنی بر …….. است. پروژهای روستایی
951) UFRD در چه زمینه ای شکل گرفت؟ کمک به کاهش فقر روستایی و افزایش تولید ودرآمد در آن
952) اولین بار اصطلاح آمایش سرزمین را چه کسی به کار برد؟ کلودیوس پتی
953) نقاط اشتراک تمام تعاریف از آماش سرزمین را نام ببرید؟ کاربری بهینه، ازریابی توان اکولوژیکی سرزمین، تدبیر و تنظیم و بهبود شرایط
954) واحد کار در آمایش سرزمین چیست؟ آبخیز یا مجموعه ای از آبخیزها
955) سنگ بنای مطالعات آمایش سرزمین چیست؟ مطالعه ویژگیهای اکولوژیکی سرزمین
956) آخرین مرحله مطالعات آمایش سرزمین را نام ببرید؟ تعیین نوع کاربری
957) پیشگامان آمایش سرزمین در جهان را نام ببرید؟ استرالیا ، کانادا ودر گام بعد هلند
958) بنه های شبکه آبیاری جزء کدام نوع برنامه ریزی است؟ آمایش سرزمین
959) آمایش یرزمین اولین بار در سال 1355 در سازمان ………… به وجود آمد. برنامه و بودجه
960) پایه اقدامات آمایش سرزمین چیست؟تهیه طرح پایه آمایش سرزمین
961) کدام مرحله از مراحل آمایش سرزمین در ایران، تصویری از قابلیت توسعه در بلند مدت است؟ تهیه طرح آمایش مناطق
962) مهمترین و مشکلترین مرحله از مراحل آمایش سرزمین را نام ببرید؟ تهیه طرح آمایش مناطق
963) ……….و……………. را میتوان گذرگاه اجباری یا صافی گذار از نظریه به عمل دانست. اقتصاد فضایی و آمایش سرزمین
964) جنبه کاربردی آمایش سرزمین در برنامه ریزی ناحیه ای چیست؟ پالایش ناحیه ای و خلق توسعه موزون و پایدار ناحیه ای
965) کار اصلی در ناحیه بندی چیست؟ تقسیم یک کشور به نواحی همگن و عملکردی
966) در تقسیم بندی براساس ملاک عملکردی مهمترین عامل چیست؟ فعالیت های انسانی
967) در تقیسم بندی فریدمن،نواحی تازه سکونت یافتن ای که طبیعت غالب آنها کشاورزی است،چه نامیده میشوند؟ نواحی مرزی دارای منابع
968) طبقه بندی فریدمن برای …………… مفید است. اجرای طرحهای توسعه و عمران ناحیه ای
969) در تقسیم بندی میسرا،ساندارم و پراکاسارائو نواحی اقتصادی بر چه اساسی تعیین میشوند؟ منابع بالقوه
970) دو روش ناحیه بندی را نام ببرید ؟ روش استقرایی و روش قیاسی
971) کدام نوع از روشهای استقرایی و قیاسی دارای نتایج بهتری است؟ روش قیاسی
972) ملاک مورد نظر جامعه اقتصادی اروپا در تقسیم بندی نواحی چیست؟ ملاک اقتصادی-اجتماعی
973) ناحیه بندی در فلیپین بر چه اساسی صورت میگیرد؟ گونه شناسی
974) محور اصلی ناحیه بندی در هند چیست؟امکانات و محدودیت های منابع موجود
975) معیار ناحیه بندی استمپ در انگلستان چیست؟ فعالیت های کشاورزی
976) معیار فاوست برای تقسیم بندی انگلستان چیست؟ میزان فعالیت و تحرک مردم
977) ناحیه بندی به عنوان ………. برنامه ریزی ناحیه ای محسوب میشود. پیش درآمد
978) هر ناحیه متناسب با ………….. خود برنامه ریزی ناحیه ای خاصی را میطلبد. خصوصیات
979) تعیین حدود ثغور ناحیه قبل از فراین برنامه ریزی……….. نامیده میشود. ناحیه برنامه ریزی
980) از دید هیلهورست ناحیه برنامه ریزی چیست؟ ناحیه تحت قدرت یک یا چند سازمان که مسئول برنامه ریزی هستند
981) در مطالعات برنامه ریزی ناحیه ای معمولا از چه معیاری برای تعیین حدود ناحیه استفاده میشود؟ عوامل اقتصادی
982) مدل جاذبه توسط چه کسانی ارائه شد؟ ریلی و استوارت
983) مهمترین و معروفترین مطالعه بر اساس مدل جاذبه از کیست؟ هریس
984) برای هر جریان مرز حوزه نفوذ جایی است که ………… میرسد.شدت آن به حداقل میرسد
985) اغلب روشهای ناحیه بندی از چه بعدی مطالعه میشوند؟ بعد اقتصادی
986) علت مطالعه روشهای ناحیه بندی از بعد اقتصادی چیست؟ عینی بوده و قابل اندازه گیری هستند
987) الگوی پیشنهادی برنامه عمران سازمان ملل برای درجه بندی کشورها چه نام دارد؟ روش موریس
988) کدام نوع الگو قابلیت گسترش و جایگزینی دارد؟ مدل موریس
989) مرحله سوم از مدل موریس را نام ببرید ؟ محاسبه شاخص متوسط محرومیت
990) کاربرد آنالیز تاکسونومی چیست ؟ طبقه بندی موضوعات یا وقایع
991) نخستین بار چه کسی آنالیز تاکسونومی را پیشنهاد کرد؟ آدونسون
992) روش تاکسونومی ورکلا چیست؟ روشی برای تعیین واحدها یا انواع چیزهای همگن
993) هدف روش تجزیه عامل به”دسته-متغیرها” چیست؟یافتن معیاری برای نشان دادن همبستگی متغیرها
994) در مدل شاخص انتشار هرچه قدر رقم حاصله از این رابطه ….. باشد،بیانگر انتشار کم آثار توسعه است. بیشتر
995) الگو بخشی نشاندهنده جریانات………… بین دو ناحیه است. مالی
996) کدام مدل از حضور وعدم حضور موسسات خدمات اقتصادی و اجتماعی برای تعیین سلسله مراتب استفاده میکند؟ میزان سنج گاتمن
997) نقطه ضعف روش میزان سنج گاتمن چیست؟ عدم توجه به زمان و نداشتن یک دیدگاه آینده نگرانه
998) روش بهرجا برای تجزیه و تحلیل ……… استفاده میشود.جریانها و روابط بین ناحیه ای
999) در تحلیل عاملی با چه روشهایی میتوان به جواب رسید؟ متد سیمپلکس و متد گرافیک
1000) اولین کسی که درباره موضوع مکان یابی بهینه تحقیق کرد که بود؟ آلفرد وبر
1001) رویکرد وبر در مکان یابی بهینه چه بود؟ رویکرد کمترین هزینه
1002) مثلث مکانی از کیست؟ آلفرد وبر
1003) شاخص مورد نظر وبر برای تعیین مکان بهینه به بازار و منابع اولیه چه بود؟ منابع اولیه
1004) فصل چهارم: برنامه ریزی ناحیه ای در ایران
1005) برنامه هفت ساله کشاورزی توسط کدام ارگان تهیه شد؟ شورای اقتصاد
1006) در سال 1340،سازمان برنامه ………… را در مراکز استانها تاسیس کرد. دوائر فنی
1007) هدف از تصویب قانون شوراهای شهر و استان در برنامه 4قبل از انقلاب چه بود؟ تمرکز زدایی
1008) در کدام برنامه(قبل انقلاب) نخستین تلاش سازمان یافته در جهت ناحیه بندی صورت گرفت؟اواسط برنامه 4
1009) یکی از مهمترین دلایل عدم تدوین برنامه های اقتصادی کشور …………. است. روشن نبودن نظام و روش برنامه ریزی در کشور
1010) چهرچوب تهیه برنامه های بخشی و ناحیه ای توسط کدام نوع برنامه تهیه میشود؟ برنامه کلان
1011) اولین گام در شناخت تفاوت سطح توسعه نواحی چیست؟ شناخت وضع موجود
1012) برای شناخت درجه توسعه یافتگی و تفاوت ناحیه ای از چه نوع شاخص هایی استفاده میشود؟شاخص های ترکیبی
1013) توسعه نیروی انسانی به معنای …… ، ……… و …….. یک جامعه است. سطح فعالیت ،اشتغال و بهروری
1014) ……….. بخشی از فضای توسعه ملی است که جهت اشاعه و توسعه و آثار آن در سطحی گسترده تر تقدم یافته و تجهیز میشود. محورهای توسعه
1015) محورهای توسعه از دیدگاه آمایش سرزمین بر اساس چه عواملی قابل تعریف و تعیین هستند؟ دو عامل سازمان یافتگی و تجهیز فضا
1016) از شاخص Z به چه منظور استفاده میشود؟ سنجش میزان توسعه یافتگی
1017) ویژگی متفاوت شکل شهرنشینی دوره ساسانی با زمان ها پیشین ناشی از چه بود؟ تحول نظام اقتصادی برده داری به فئودالیسم
1018) نقش عمده شهرهای دوره پس از اسلام چه بود؟ نقش بازرگانی و صنعتی
1019) یکی از مهمترین ویژگی های شهر و شهرنشینی دوره بعد از اسلام چه بود؟ رابطه شهر و روستا
1020) علل رونق شهرنشینی در قرون سوم و چهارم دوره بعد از اسلام چه عواملی بودند؟ پیایش حکومت های محلی – عوارض و مالیات
1021) در زمان شاه عباس بزرگترین شهر صنعتی ایران کدام شهر بود؟ اصفهان
1022) ویژگی عمده انجمن های صنفی اسلامی که آنان را از انجمن های صنفی اروپایی در قرون وسطی جدا می کند؟ گسترده بودن نقش و ارتباط
1023) شهرنشینی دوره جدید از چه زمانی شروع شد؟ رضاخان- 1304

1024) در کشور ما عامل اصلی رشد جمعیت مربوط به کدام عامل است؟ رشد طبیعی جمعیت
1025) در دوره سال 1335 کدام استان دارای بیشترین جمعیت شهرنشین بوده است؟ استان مرکزی
1026) اصلاحات ارضی در کدام برنامه عمرانی انجام شد؟ برنامه عمرانی سوم
1027) الگوی جایگزینی واردات مربوط به کام برنامه عمرانی است؟ برنامه چهارم
1028) علت تمرکز در کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران چیست؟ کمبود زیر ساخت ها
1029) علت به هم خوردن شبکه شهری در ایران چه بود؟ تغییر نظام اقتصادی
1030) عاملی که سبب گسیختگی شبکه شهری کشور شد ، چه بود؟ تغییر و تحول در ساخت اشتغال
1031) ده دژ ها مربوط به کدام دوره است؟ آشوریان
1032) منظور از آپادانا در شهر شوش چه بود؟ کاخ مستقل
1033) کوچه های کوتاه و مستقیم نیشابور از …………………………. سرچشمه گرفته باشد. دوره سلوکیان (آگورا)
1034) شهرهای خودیار مربوط به کدام دوره است؟ اشکانیان
1035) از نظر شهرسازی دوره اشکانیان کدام منطقه رایجترین شیوه شطرنجی را داشته است؟ منطقه گرگان
1036) طرح دایره ای دوره اشکانیان از ……………………………..گرفته شده بود. اجتماع چادر های قبایل اشکانی
1037) شهر جندی شاپور درکجا قرار دارد؟ خوزستان
1038) طرح اولیه شهر دارابگرد متاثر از طرح کدام شهر بوده است؟ اردشیر خوره یا فیروز آباد
1039) شهر بیشابور متاثر از کدام سیستم ساخته شده بود؟ هیپودام

1040) یگانه پایتخت سیاسی – اقتصادی در تمام دوره حکومت ساسانی کدام شهر بود؟ شهر مداین یا تیسفون
1041) اولین و مهمترین قسمت شهر ساسانی کدام قسمت بود؟ کهندژ
1042) شهر بغداد تحت تاثیر جهان بینی کدام سلسله بوده است؟ ساسانیان
1043) مهمترین ویژگی شهر در دوره اسلامی چه بود؟ مورفولوژی فشرده شهری
1044) در دوره ساسانیان بازار در کدام قسمت قرار داشت؟ ربض یا شار بیرونی
1045) شهر فئودالی در ایران در کدام دوره شکل گرفت؟ دوره اسلامی
1046) هسته اولیه شهر اراک به کدام دوره برمی گردد؟دزمان قاجاریه
1047) اولین طرح جامع شهری برای کدام شهر بوده است؟دددددبندر لنگه – 1345
1048) ستون فقرات شهر در دوره اسلامی کدام عنصرشهری بوده است؟ددددددبازار
1049) کدام عامل جداکننده و مستقل کننده محلات در شهرهای ایرانی- اسلامی بوده اند؟ مرزهای اجتماعی و فضایی
1050) تعیین کننده محتوای اجزای مادی شهر اسلامی چه بوده است؟ مفاهیم عمومی و خصوصی
1051) شهرهای مهم کشور در زمان های پیشین دارای چه نقشی بوند؟ نقش اداری
1052) کدام مورد از عوامل بسیار موثر در شکل گیری راسته ها و خیابان های شهری داخل دیوار بوده اند؟ دروازه های شهر
1053) در کدام دوران مساجد عامل تمایز شهر از روستا بودند؟ دوره دوم وسوم
1054) دو عامل مهمی که پیش از اسلام موجب پیدایش فضاهای آموزشی شده اند، کدام بودند؟ اداری – مذهبی

1055) عامل مهم برای تعیین موقعیت مدارس در دوران اسلامی چه بود؟ جنبه مذهبی آنها
1056) در کدام نوع از شهرها شاهد احداث تعدادی از مدارس در طول بازار هستیم؟ شهرهای تولیدی – بازرگانی
1057) عمومی ترین محورهای ارتباطی در بافت سنتی شهری کدام عنصر بوده است؟ راسته بازار
1058) تقسیمات فضایی مشاغل مختلف در راسته بازارها در رابطه با………………………. صورت گرفته است. مسجد جامع
1059) اولین طرح جامع شهرسازی برای اصفهان در دوره چه کسی بوده است؟ شاه عباس صفوی
1060) اصل پایه سازمان کالبدی شهرهای قدیمی ایران چه بوده است؟ پیوند رشته فضایی میان عناصر مجموعه
1061) مهمترین عامل در جهت گیری و شکل یابی کوچه ها در شهرهای قدیمی ایران چه بوده است؟ شبکه کانال های آبیاری
1062) عنصر اصلی و مشترک در مرکز محلات …………………………….. بوده است. مسجد و بازارچه
1063) کوچکترین سلول تشکیل دهنده بافت مسکن شهری چیست؟ خانه
1064) عمومی ترین فضاهای ارتباطی در محله ها چه بود؟ راسته محله ها
1065) روند برنامه ریزی شهری از نظر کمی و کیفی در کدام دوره به اوج خود رسید؟ ساسانیان
1066) خیابان کشی های اولیه در کدام دوره اتفاق افتاده است؟ پهلوی اول
1067) شروع تحولات در روند شهرنشینی و شهرسازی ایران در چه دوره ای بوده است؟ دوره مشروطیت
1068) کدام عامل باعش شد که در شهرهای ایران فعالیت های تجاری از بازار به کنار خیابان کشیده شود؟ ورود اتومبیل
1069) طرح های جامع چون در قالب ……………………………. تهیه و اجرا نمی شدند، موفقیت چندانی به دست نمی آوردند؟ سلسله مراتب برنامه ریزی کشور

1070) اکثر شهرهای ایران در طی کدام دوره عمده ترین تحولات بدون برنامه را درون خود پذیرفتند؟ 1320-1310
1071) عامل موثر در نابودی و فرسودگی فضاها وعناصر قدیمی شهرها چه بوده است؟ ارث
1072) کدام عامل منجر به عقب ماندگی روند شهرسازی از شهرنشینی شده است؟ عدم حاکمیت برنامه های اصولی شهرسازی
1073) شکل گیری شهرهای ایرانی اسلای در کدام بافت صورت گرفته است؟ بافت قدیمی
1074) رشد شتابان شهرسازی و گسترش بی رویه شهرها در چه بافتی بوده است؟ بافت جدید – دهه 40
1075) شهرک سازی مربوط به کدام بافت است؟ بافت اقماری
1076) تاریخ شکل گیری بافت تاریخی شهرهای ایرانی از ……………………… است. دوره باستان به بعد
1077) در کدام بافت ساختمان های قدیمی و بناهای باارزش و هسته اولیه بازار قرار دارند؟ بافت تاریخی
1078) طرح جامع اول اصفهان مربوط به کدام یک از گروه های مهندسین مشاور بوده است؟ مهندسین مشاور ارگانیک
1079) کدام عامل عدم توجه کافی به بافتهای کهن را سبب شده است؟ گستردگی مطالعات
1080) کدام مورد سبب طولانی شدن تهیه طرح های جامع بوده است؟ پرحجم بودن مطالعات به ویژه شهرهای کوچک
1081) شهر زرند نو برای رسیدن به کدام هدف طراحی شد؟ اسکان شاغلان بخش زغال سنگ- شرکت ملی پولاد ایران
1082) پولاد شهر توسط متخصصان کدام کشور ساخته شد؟ شهرسازان روسی
1083) نطفه اولیه شاهین شهر در اثر چه عاملی شکل گرفت؟ سوداگری زمین
1084) تحول اکولوژیکی در شهرهای ایران از کدام بافت شروع می شود؟ بافت قدیمی
1085) در مرحله بافت میانی کدام مورد جزء اولین نمودهای شهرسازی جدید هستند؟ خیابان کشی های جدید
1086) مرحله زمانی شکل گیری بافت میانی کی بوده است؟ 1340-1300
1087) در شهرهای بزرگ چون تهران در دوره کدام بافت شاهد رواج سبک های مختلف معماری غربی هستیم؟ بافت میانی
1088) در کدام دوره تعادل زیست محیطی شهر و باغها و اراضی کشاورزی بهم خورد؟ دوره جدید
1089) تصمیم به ایجاد شهرهای جدید طی کدام دهه بود؟ دهه70
1090) شهرداری تهران در چه سالی محدوده خدماتی خود را افزایش داد؟ 1359
1091) طی چه سالهایی از رشد سالانه تهران کاسته شد؟ 56-1355
1092) آغاز رشد سریع شهرنشینی در ایران چه سالی بوده است؟ دهه 1340
1093) اصلاح وضع موجود و انجام تغییرات فیزیکی در بافت قدیمی شهرهای بزرگ در کدام دوره بوده است؟ دوره پهلوی
1094) طرح های شبکه بندی طی چه سال هایی بوده است؟ 40-1335
1095) طرح های گذره بندی و اصلاح گذربندی اصفهان توسط چه گروهی ساخته شد؟ شهرسازان آلمان
1096) طرح جامع تهران در چه سالی تهیه شد؟ 1348
1097) اصطلاح حوزه نفوذ درچه سالی مطرح شد؟ دهه 1350
1098) طرح جامع شهری طرحی است که ……………………………….. را در آینده پیش بینی کند . رشد جمعیت و گسترش فیزیکی شهر
1099) کنترل نهایی طرح های جامع شهری توسط کدام ارگان انجام می گیرد؟ معاونت شهرسازی ادره کل مسکن و شهرسازی استان
1100) حریم ها و محدودیت های شهری بنا بر سیاست های پیشنهادی ……………….. مشخص می شود. طرح جامع
1101) یکی از مسائلی که اجرای کامل مطالعات حوزه نفوذ را با مشکل مواجه می کند………………………. است. عدم وجود آمار و اطلاعات کافی
1102) طرح جامع تهران توسط چه کسی انجام گرفت؟ فرمانفرمائیان – موسسه ویکتور گروئن
1103) هدف از ایجاد و تهیه طرح شاهین شهر چه بود؟ تامین مقاصد مالی مجریان
1104) طرح جامع پولاد شهر تحت نظر چه شرکتی بوجود آمد؟ شرکت ملی ذوب آهن ایران
1105) طرح جامع پولاد شهر توسط کدام یک از مهندسین مشاور ساخته شد؟ مهندسین مشاور شوروی
1106) کدام یک از شهرهای ایران به شکل آمفی تئاتر شیب داری است؟ پولاد شهر
1107) شهر یاسوج برای چه هدفی ساخته شده بود؟ اداری – سیاسی
1108) یکی از قدم های موثر در رسیدن به اهداف برنامه ریزی شهری و منطقه ای چیست؟ ایجاد شهرک های صنعتی
1109) مسئله مهمی که تهیه و اجرای طرح های جامع را تحت تاثیر قرار می دهد، چیست؟ فقدان یک برنامه ریزی مدون و سیستمی
1110) ایجاد شهرهای جدید باید در قالب ………………….صورت گیرد. برنامه ریزی منطقه ای
1111) ناحیه شهری – صنعتی اصفهان دوره چند ساله دارد؟ 25 ساله
1112) ساخت شهر صنعتی البرز در چه سالی شروع شد؟
1113) ایده شهرهای جدید با ابزار ………………………… بسرعت در سراسر جهان گسترش یافت. توسعه ناحیه ای

1114) مفهوم …………….. مفهوم اجرای یک شهر در ارتباط ارگانیک با یکدیگر است. شهر جدید
1115) برنامه ریزی شهر جدید مبتنی بر چیست؟ پیش بینی جمعیت
1116) اسکار موزی از برنامه ریزان شهرهای جدید در چه دوره ای بوده است؟ عصر رنسانس
1117) کدام تنوع شهرها گویای تفکر طراحان جهت ایجاد نظامی برای شکل گیری شهر است؟ شهرهای دفاعی دوره رنسانس
1118) معیار اصلی طراحی شهرهای جدید تا اواسط قرن حاضر چه بوده است؟ اندازه معین تمام عناصر شهری
1119) اصطلاح شهر-ناحیه را ……………………. برای مجموعه های زیستی بیان کرد. پاتریک گدس
1120) فالانستر مجموعه های زیستی پیشنهادی چه کسی است؟ شارل فاریه
1121) ایده ایجاد شهرهای جدید مربوط به کدام مکتب است؟ مکتب آرمان گرایی
1122) در کدام مکتب به صورت یک عنصر بیولوژیک مطرح است؟ آرمان گرایی
1123) پیروان مکتب شیکاگو بی نظمی جامعه صنعتی در اروپا را ناشی از چه عاملی می دانند؟ کم بودن زمین در شهر
1124) کدام مکتب الگویی روستا –شهر را برای حل مشکلات شهری ارائه می دهند؟ مکتب شیکاگو
1125) کدام مکتب صنعت را منشاء ثروت می اند؟ مکتب شیکاگو
1126) کدام مکتب بر بکارگیری هنر های تجسمی و معماری یا هنر و فن استوار است؟ مکتب مدرنیسم
1127) تراکم زیاد ازمعیار های کدام مکتب است؟ مدنیسم
1128) در مکتب مدرنیسم به روابط اجتماعی درمقوله …………………… نگریسته می شود. اوقات فراغت
1129) نخستین کسانی که مکتب مدرنیسم را مورد انتقاد قرار دادند، چه کسانی بودند؟ برنامه ریزان شهری
1130) بزرگترین نقاد مکتب مدرنیسم چه کسی بود؟ چارلز دینکسن
1131) نوخرد گرایان در دهه های 70-1960 به چه دلیل از مکتب مدرنیسم انتقاد می کردند؟ بدلیل نابودی بافت های تاریخی
1132) کامیلوزیته از بنیانگذاران کدام مکتب است؟ مکتب فرهنگ گرایی
1133) هاوارد در نوشتن کتاب باغشهرهای فردا بیشتر از چه کسی تاثیر فراوان پذیرفت؟ مکتب فرهنگ گرایی
1134) در کدام مکتب تفکر ناحیه بندی وجود ندارد؟ مکتب فرهنگ گرایی
1135) در مکتب فرهنگ گرایی شهر از چه طریقی زنده می شود؟ سازمان های اجتماعی- فرهنگی
1136) در کدام مکتب عملکرد گرایی در شهر وجود ندارد؟ طبیعت گرایی
1137) کدام دانشمند رشد شهرها را براساس جامعه شناسی زاییده از زیست شناسی می داند؟ مامفورد
1138) الگوی شهر جدید گسترده، شهر ناپیدا، شهر پهندشتی یا شهر فردا را چه کسی مطرح می کند؟ فرانک لوید رایت
1139) کدام گروه معتقد بودند که زمین باید برای استفاده عموم آزاد شود؟ فن گرایان
1140) مکتب آینده گرایی جدید مربوط به کدام مکتب است؟ مکتب مدرنیسم
1141) به چه دلایلی از مکتب فن گرایی انتقاد شده است؟ سلب اختیار از انسان و بی توجهی به شرایط اجتماعی و فرهنگی
1142) کدام مکتب شهر را مکان فرهنگی می داند و معتقد به ناحیه شهری می باشد؟ مکتب آمایش انسانی
1143) روش مطالعات شهری که پس از نظریه باغ شهرها بوجود آمد، بر اساس نظریه های کدام مکتب است؟ مکتب آمایش انسانی
1144) کدام مکتب شهری دیدی هجران زده نسبت به شهرهای بزرگ صنعتی دارد؟ نظریه سلامت روان
1145) مهمترین نظریه پردازان مکتب آمایش انسانی چه کسانی بودند؟ گدس، مامفورد، کوین لینچ
1146) دستاورد کدام کنفرانس نظریه توسعه پایدار بوده است؟ کنفرانس زمین
1147) نظریه توسعه پایدار شهری برای حمایت از ………………… ارائه شد. منابع طبیعی
1148) کدام نظریه به نقش دولت ها در برنامه ریزی شهری اهمیت بسیار می دهد؟ نظریه توسعه پایدار شهری
1149) کدام نظریه ایجاد شهر را فقط برای لذت شهرنشینان می داند؟ نظریه توسعه پایدار شهری
1150) مهمترین شخصیت بین المللی در برنامه ریزی شهری که بود؟ ابنزر هاوارد
1151) اشکال متعدد شهرهای جدید از کدام ایده الهام گرفته اند؟ ایده باغ شهر
1152) ……………………… نظریه اصلاحات اجتماعی خود را در قالب روش های صلح آمیز مطرح کرد. ابنزرهاوارد
1153) هاوارد را دیدگاه…………………. در تدوین چارچوب کلی نظریه اش آورد و از دیدگاه ………………….درباره زمین استفاده کرد. تخیل گرایان- اصلاح گرایان
1154) هاوارد در زمینه مالکیت زمین از چه کسانی تاثیر پذیرفت؟ هربرت اسپنسر- توماس اسپنسر
1155) مجموعه داستان های تخیل گرایی ادوارد بلامی در چه زمینه ای برنظریه هاوارد تاثیر گذاشت؟ طراحی باغشهرها
1156) طرحی درباره ایجاد یک تمدن جدید از کیست؟ ابنزر هاوراد
1157) نخستین کسی که درباره برنامه ریزی مهاجرت و سکونت گاه ها برای رسیدن به تعادل بین شهر و روستا، صنعت و کشاورزی بحث کرد، که بود؟ جی.واک فیلد
1158) هاوارد بحث های سیاسی را از چه کسی فرا گرفت؟ جان استورات میل

1159) شرایط نا مساعد کار شهری و بحران های اجتماعی از نظریه های چه کسی است؟ پیتر کروپتکین
1160) ازنظر پیتر کروپوتکین لازمه رسیدن به خود کفایی اقتصاد ناحیه ای در هر جامعه چیست؟ خودمختاری و تعاون
1161) رشد مهاجرت به شهرها و تشدید مشکلات شهری پیامد چه بوده است؟ انقلاب صنعتی
1162) مسئله اساسی برای هاوراد در نظریه خود چه بود؟ اصلاح اجتماعی
1163) هاوارد کدام قطب را ضامن زندگی مرفه انسان می داند؟ شهر- روستا
1164) کمربند سبز در نظریه هاوارد چقدر مساحت داشته است؟ 5هزار ایکر
1165) هاوارد حد متوسط جمعیت شهر وروستاهای اطراف را……………….. بیان می کند. 32 هزار نفر
1166) شهرهای اجتماعی از نظریه های ………………. است که بعدا ……………….نامیده شد. هاوارد – شهرناحیه
1167) ترکیب شهر و روستا در نظریه هاوارد همان ایده…………………. است. جان راسکین
1168) هاوارد یک واحد ناحیه ای در قالب یک نظام سازمان یافته ناحیه ای با حداقل……………….. پیشنهاد می کند. 10 شهر
1169) هاوارد چه اقدامی را تنها چاره کار در سرزمین های بزرگ می داند؟ ایجاد اجتماعات کوچک و پراکنده
1170) کدام دانشمند بر وضع قوانین و یکپارچگی سیاست جدید برنامه ریزی شهری اثر مهمی گذاشت؟ ابنزر هاوارد
1171) حد واسط بین باغشهر ها و شهرهای جدید چیست؟ شهرهای اقماری
1172) کدام نظریه بر راهبرد گسترش سطوح ناحیه شهری تاکید می کند؟ نظریه شهرهای اقماری
1173) نظریه شهرهای اقماری از کیست؟ ریموند آنوین
1174) نظریه شهرهای اقماری به کدام یک از دیدگاه ها نزدیک تر است؟ ناحیه گرایی گدس و سیاست شهرسازی منطقه ای ابرکرامبی
1175) طرح های “حومه نشینی با تراکم کم” به کدام طرح مربوط می شود؟ طرح آنوین
1176) درچه سالی ارتباط بین سنت باغشهر و برنامه ریزی بوجود آمد؟ 1920
1177) نظریه واحد همسایگی از کیست؟ کلارنس پری
1178) نظریه واحد همسایگی مربوط به چه سالی است؟ 1923
1179) کلرنس پری تعداد جمعیت یک واحد همسایگی پر تراکم را چقدر می داند؟ 10 هزار نفر
1180) طراحی باغ های سانی ساید از چه کسانی است؟ هنری رایت و کلرنس اشتاین
1181) طراحی باغ های سانی ساید و طرح رادبرن متاثر از کدام نظریه است؟ نظریه کلرنس پری
1182) طراحی شهر رادبرن به چه دلیل ناتمام ماند؟ به علت رشد اقتصادی
1183) کدام نوع برنامه ریزی مکتب مدرنیسم را رواج می دهد؟ برنامه ریزی واحد همسایگی
1184) ساخت باغشهرهای اطراف پاریس با الگوی خانه های ویلایی از کیست؟ هنری سیلر
1185) در دهه 1935 در آلمان کدام سبک در سیاست برنامه ریزی ناحیه ای وارد می شود؟ سبک مدرنیسم
1186) عامل قدرت بخشیدن به نظریه واحد همسایگی چه بود؟ اتومبیل
1187) محرک تفکیک شهرها به تعدادی از واحد های ساختاری کدام عامل بود؟ اتومبیل
1188) در نظریه باغشهر کدام مورد ، جنبه های فنی و حرفه ای برنامه ریزی شهری را مطرح کرد؟ اصلاحات محیطی
1189) اولین پیشنهادی که برای تعدیل و اصول اقتصادی و اجتماعی ساخت شهرها ارائه شده است ، چه بوده است؟ سلب مالکیت شخصی به نفع عموم
1190) چه کسی از شهر های بزرگ به عنوان غده ها یاد می کرد؟ هنری جورج
1191) هنری جورج توزیع غیر طبیعی ثروت را ناشی از چه عاملی می دانست؟ تملک شخصی زمین
1192) سیلک باکینهام جمعیت بهینه شهرهای جدید رادرسال1849 چقدر می دانست؟ 10 هزار نفر
1193) بنجامین و ریچاردسون در سال1875 حد متناسب جمعیت را در شهر سالم چقدر می دانستند؟ 100 هزار نفر
1194) نظریه شهر خطی از کیست؟ سوریا ماتا
1195) سوریا ماتا معتقد بودکه ستون فقرات شهررا چه عنصری باید تشکیل دهد؟ یک خیابان به عرض حداقل 40 متر
1196) در کدام یک از طرح ها، تقسیم عادلانه زمین وجود دارد؟ طرح شهر خطی سوریا ماتا
1197) شهر جدید گارنیه چقدر جمعیت داشته است؟ 35 هزار نفر
1198) طراحی یک شهر نمونه مربوط به نظریه کیست؟ تونی گارنیه
1199) در کدام نظریه شهر براساس عملکرد های خاص مکان یابی می شود؟ نظریه شهر صنعتی
1200) در کدام نظریه شهر، دادگاه، مراجع قانونی، پلیس ، زندان وکلیسا وجود ندارد؟ شهر جدید تونی گارنیه
1201) اساس کار در طرح گارنیه چیست؟ انسان
1202) مسکن حداقل، شهر کاربردی، از نظریه های چه کسی می باشد؟ تونی گارنیه
1203) چه کسی امکان بکار گیری تاسیسات صنعتی را در شهر جدید بیان کرد؟ پل ولف
1204) نظریه ایجاد سه یا چهار باغشهر در گروه های هزار نفری را چه کسی ارائه کرد؟ پل ولف
1205) در طرح آنوین شهرک های اقماری به صورت ……………………. در اطراف یک شهر بزرگ قرار گرفته اند. حومه های خوابگاهی
1206) ………………….. مجموعه های خودیار متشکل از مساکن و مراکز کار و خدمات است. شهرک های اقماری هاوارد
1207) چه کسانی در برنامه ریزی شهری به انسان جدید فکر می کردند؟ لوکوربوزیه، والتر گروپیوس، دروهه
1208) جمله معروف “خانه ماشینی است برای زندگی در آن” از کیست؟ لوکوربوزیه
1209) نظریه شهر معاصر و شهر درخشان از کیست؟ لوکوربوزیه
1210) طرح شهر همجوار لوکوربوزیه برای چه هدفی ساخته شده بود؟ بازسازی شهر پاریس
1211) ساخت شهرهای جدید ارتفاعی از کیست؟ لوکوربوزیه
1212) نظریه مجتمع های شهری از کیست؟ اریک گلودن
1213) نظریه مجتمع های شهری برای چه منظوری بود؟ تمرکز زدایی از شهرها
1214) در طرح گلودن خانه ها در فاصله ……………………از محل کار قراردارند. 10 تا 15 دقیقه پیاده روی
1215) در کدام طرح شهری هر واحد عملکرد های خاص خود را دارد؟ طرح مجتمع های شهری
1216) طرح مجتمع های شهری بیشتر شبیه به ……………………. است. گتوهای حرفه ای و اجتماعی
1217) در کدام نوع طرح نمونه ای از شهرهای چند هسته ای تشکیل می شود؟ طرح مجتمع های شهری
1218) کدام طرح برمجتمع های شهری مشوش و بی نظم اثرات مثبتی داشته است؟ طرح شهر پهندشتی یا شهر فردا

1219) قانون شهرهای جدید انگلستان در چه سالی تصویب شد؟ 1940
1220) ریت فاصله مناسب بین شهرهای جدید و مادر شهر را در ناحیه لندن از …………….. و در سایر نواحی ……………. بیان کرد. 40 کیلومتر-20 کیاومتر
1221) لرد ریت تعداد جمعیت شهرهای جدید را چقدر ارزیابی می کرد؟ بین 20 تا60 هزار نفر
1222) نزدیکی فضاهای صنعتی به فضاهای مسکونی، چارچوب کدام نظریه را تشکیل می دهد؟ نظریه لرد ریت
1223) در شهرهای جدید انگلیس تاکید اساسی بر چه موضوعی بود؟ توسعه اجتماعی
1224) در دهه 1960به علت وسعت ناحیه شهری برای احداث شهرهای جدید به چه نکاتی توجه شد؟ خوداتکایی و اشتغال زایی
1225) نقش شهرهای جدید درون شهری در انگلیس چه بود؟ ساماندهی فضایی درون شهری
1226) تحول در اهداف شهرهای جدید به کدام دوره از تقسیم بندی شهرهای جدید مربوط می شود؟ دوره سوم
1227) درکدام دوره از تقسیم بندی شهرهای جدید به نقش دولت در توسعه شهرهای جدید توجه شد؟ دوره اول
1228) در کدام دوره از تقسیم بندی شهرهای جدید به باغشهرها به عنوان ابزار ساماندهی مناطق شهری مادر شهر توجه می شود؟ دوره دوم
1229) طرح دست گشوده در کدام شهر بکار گرفته شد؟ کپنهاگ دانمارک
1230) طرح دست گشوده مربوط به چه سالی بود؟ 1949
1231) در کشورهای سوسیالستی شهرهای جدید بر چه اساسی بوجود آمده اند؟ برنامه ریزی فضایی و دیدگاه آمایشی
1232) در کدام دوره از تقسیم بندی شهرهای جدید این شهرها به عنوان ابزار ساماندهی فضای ملی طرح شده اند؟ دوره سوم
1233) در درواه سوم تقسیم بندی شهرهای جدید در بریتانیا، این شهرها در خدمت ……………………………..قرار می گیرند؟ توسعه اقتصادی در سطح توسعه منطقه ای
1234) الگوی اولیه شهرهای جدید امروزی بیشتر بر چه پایه کدام نظریه استوار است؟ نظریه باغشهر
1235) در بریتانیا مسئول احداث شهرهای جدید کدام سازمان بود؟ شرکت عمران شهر جدید
1236) دیدگاه اصلاح گرایان مترادف با کدام مکتب بود؟ مکتب فرهنگ گرا
1237) ایده اولیه شهرهای جدید مربوط به کدام مکتب است؟ آرمان گرایان
1238) هدف از ایجاد شهرهای جدید مستقل در اصل ناشی از چیست؟ سیاست تمرکززدایی – تعادل بخشی به نواحی مختلف
1239) چگونگی مکان یابی یک شهر جدید مستقل بیشتر ……………… است . گزینشی
1240) چگونگی مکان یابی یک شهر جدید مستقل به چه عاملی وابسته است؟ عملکرد های مشخص اقتصادی منطقه
1241) هدف از ایجاد شهرهای جدید مستقل در کشورهای سوسیالیستی چیست؟ اسکان شاغلان بخش صنعت
1242) هدف از ایجاد شهرهای جدید مستقل در انگلستان چیست؟ سیاست عدم تمرکز
1243) در کدام کشور شهرهای جدید مستقل برای تجدید ساخت شهرهای تخریب شده احداث شده است؟ آفریقا
1244) شهرهای جدید مستقل پایتختی در چه مقیاسی ایفای نقش می کنند؟ محلی و ناحیه ای
1245) کدام نوع از شهرهای جدی دارای اقتصاد تک پایه ای هستند؟ شهرهای جدید مستقل
1246) شهرهای جدید اقماری اجتماعات برنامه ریزی شده ای هستند که در ………………… هستند. درون کلانشهرها
1247) زمان جابجایی در شهرهای جدید اقماری نباید از…………………………….. تجاوز کند. 30 تا 45 دقیقه
1248) کدام نوع از شهرهای جدید اصولا تداوم الگوی سکونتی حومه نشینی به شمار می روند؟ شهرهای جدید اقماری
1249) وسعت شهرهای جدید اقماری بین……………………………… است. 400 تا 6 هزار هکتار
1250) تراکم خالص سکونتگاه ها در شهرهای جدید اقماری چقدر است؟ 12 تا 37 نفر در هکتار
1251) در کدام نوع از شهرهای جدید نیاز به ایجاد توازن در تامین مشاغل نیست؟ شهرهای جدید اقماری
1252) اصول حاکم بر شهرهای جدید اقماری چیست؟ تراکم زدایی
1253) عموما شهرهای جدید اقماری که برای جذب جمعیت اضافی طراحی شده اند…………………….. می نامند. شهرهای خوابگاهی
1254) کدام نوع شهرها تا حدودی مستقل هستند،و نیروی کار جذب می کنند؟ شهرهای جدید اقماری
1255) ………………..بیشتر تامین کننده نیروی کار برای شهرهای بزرگ هستند. شهرک های حومه ای
1256) نظریه رسمی ایجاد شهرهای جدید اقماری اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟ لئوناردو داوینچی
1257) در کشورهای مختلف جهان فاصله شهرهای جدید اقماری با مادر شهر به چه عواملی وابسته است؟ سطح تکنولوژی و حمل ونقل
1258) فاصله شهرهای جدید اقماری با مادر شهر در چک اسلواکی چقدر است؟ 25 کیلومتر
1259) در ژاپن شهرهای جدید از دهه 1960 به چه سبکی ساخته می شد؟ سبک انگلیس
1260) نقش شهرهای جدید اقماری در کشورهای مختلف جهان بر چه اساسی بررسی می شود؟ بر اساس ناحیه شهری که در آن قرار دارد.
1261) اصطلاح شهرهای جدید پیوسته توسط چه کسی بکار برده شد؟ هاروی پارلوف
1262) هاروی پارلوف اصطلاح شهرهای جدید پیوسته را برای توصیف چه شهرهایی بکار گرفت؟ شهرهای موجود
1263) تراکم در شهرهای جدید پیوسته چقدر است؟ 140 نفر یا بیشتر در هکتار
1264) ……………………………..در کنار مادر شهر برای رفع مشکل انباشتگی مسکونی آنها ایجاد می شود . شهرهای جدید پیوسته
1265) هدف از ایجاد شهرهای جدید پیوسته چیست؟ ساماندهی فضایی و تراکم زایی از مادر شهر
1266) کدام نوع از شهرهای جدید تراکم شدید جمعیتی دارند؟ شهرهای جدید پیوسته
1267) نظریه شهرهای جدید پیوسته در کدام کشورها مطرح شد؟ اسکاندیناوی
1268) شهرهای جدید پیوسته یا انباشتگی مسکونی نتیجه کدام مکتب شهرسازی است؟ مکتب شهرسازی استکهلم
1269) شهرهای جدید پیوسته در کشورهای اسکاندیناوی با تکیه بر چه اصل هایی مطرح شدند؟ اصل تمرکز زایی و اصلاح ساختار شهری
1270) در ایران شهرهای جدید پیوسته در کدام شهرها احداث شدند؟ تهران – اصفهان
1271) بیشتر شهرهای جدید ایران در کدام طیف قرار دارند؟ شهر جدید پیوسته
1272) ……………………. زمانی مطرح می شوند که محدودیت های جغرافیایی در پیرامون مادر شهر وجود داشته باشد. شهرهای موازی
1273) نمونه هایی از شهرهای موازی را نام ببرید؟ اسلام آباد – راولپندی
1274) ………………………………یکی از عرصه های رایج طراحی در معماری ست؟ واحد توسعه ناحیه شهری
1275) کدام نوع توسعه را می توان بخشی از ساختار شهرهای جدید یا توسعه الگوی شهرنشینی به حساب می آورند؟ واحد توسعه ناحیه شهری
1276) کدام نوع توسعه را نمی توان شهر جدید دانست؟ واحد توسعه ناحیه شهری
1277) سیاست دولت ها در مواجه با عدم تعادل های شدید استقرار در نواحی است؟ مهاجرت داخلی
1278) کدام نوع از شهرهای جدید برای خنثی کردن و کنترل رشد شتابان شهرهای بزرگ احداث می شود؟ شهرهای جدید سرریز پذیر
1279) کدام نوع از شهرهای جدید سیاست ایجاد قطب رشد را در نظر دارد؟ شهرهای جدید سرریز پذیر
1280) سیاست ملی برای اجرای توسعه ناحیه ای که سبب توزیع دوباره جمعیت می شود، مربوط به کدام شهر است؟ برازیلیا
1281) برای مکانیابی یک پایتخت جدید باید چه مطالعاتی صورت بگیرد؟ طبیعی، اقتصادی، احتماعی، کالبدی
1282) شهر اکباتان مربوط به کدام دوران است؟ دوره ماد
1283) کدام شهر بر پایه اصول شهرسازی ایرانی بنا شده است؟ اکباتان
1284) پاسارگاد، شوش و تخت جمشید مربوط به کدام دوره است؟ هخامنشیان
1285) پایتخت ملی هخامنشیان کدام شهر بود؟ تخت جمشید
1286) شهر تیسفون در چه دوره ای پایتخت ایران بود؟ پارتیان و ساسانیان
1287) پایتخت های ایران عمدتا به چه شکل هایی ساخته می شدند؟ مربع و دایره ای
1288) طرح کانبرا از کیست؟ والتر بارلی
1289) طرح شاندیگار از کیست؟ آلبرت مه یر
1290) چه کسی شهر شاندیگار را با دیدگاه مدرنیستی طراحی کرد؟ لوکوربوزیه
1291) طرح شاندیگار مربوط به چه سالی است؟ 1950
1292) طرح ایجاد شهر اسلام آباد توسط کدام شرکت تهیه شد؟ شرکت دکسیادس
1293) طرح شهر اسلام آباد به چه شکلی طراحی شد؟ به صورت مثلثی شکل
1294) کدام نوع از شهرها به دنبال دوره گذار از جامعه پیش صنعتی به صنعتی ایجاد می شوند؟ شهرهای جدید صنعتی
1295) فاصله مطلوب بین ناحیه صنعتی و محل شهر جدید صنعتی چقدر است؟ 10 تا 15 کیلومتر
1296) نظریه پرداز اصلی شهر جدید صنعتی کیست؟ تونی گارنیه
1297) کدام نوع از شهرهای جدید دارای عملکرد تک پایه ای هستند؟ شهرهای جدید مستقل و صنعتی
1298) شهرهای جدید مستقل بیشتر در کجا دیده می شد؟ شوروی سابق
1299) رویه مستقل شدن شهرهای جدید اقماری در چه کشورهایی اجرا شده است؟ انگلستان، فرانسه و روسیه
1300) طرح لندن بزرگ از کیست؟ ابرکرامبی
1301) نظریه شهرهای جدید از کدام کشور شروع شده است؟ انگلستان
1302) انجمن شهر و روستا برای تخلیه شهرهای بزرگ چه طرحی را پیشنهاد می کرد؟ ایجاد شهرهای جدید
1303) کمسیون بارلو در کشور انگلیس مربوط به سالی بود؟ 1940
1304) احداث شهر های جدید در انگلستان بر طبق کدام طرح ها انجام شده است؟ ابرکرامبی – کمسیون ریت
1305) ابرکرامبی حداکثر تراکم شهر لندن را چه قدر تعیین کرد؟ 250 نفر
1306) کمسیون ریت به چه منظوری تشکیل شد؟ برای ساختمان سازی شهرهای جدید
1307) دوره واگذاری زمین به شرکتها در انگلیس چند ساله بود؟ 99ساله
1308) مامفورد شهرهای جدید انگلستان را چگونه ارزیابی می کند؟ موفق ارزیابی می کند
1309) باغشهرهای اطراف پاریس به چه منظوری ساخته شدند؟ برای مشکل کمبود مسکن
1310) بنیان گذاران باغشهرهای فرانسه چه کسانی بودند؟ جورج بتنوت، جورج رایسلر
1311) در فرانسه طرح های بازسازی برای چه مکان هایی تهیه شند؟ برای شهرک های صنعتی متوسط
1312) در چه سالی طرح شهرک های اقماری دراطراف پاریس اجرا شد؟ 1919
1313) نظریه باغ مسکن ها در فرانسه مربوط به کدام گروه است؟ پدر گرایان
1314) راهبرد کلی برای شهرهای بزرگ در کشور آلمان چه بود؟ تمرکز زدایی – توسعه شهرهای مهاجرنشین
1315) مفهوم باغشهر در آلمان با کدام مفهوم تعدیل شد؟ مفهوم شهرک های اقماری
1316) کدام ایده به برنامه ریزان مدنیست آلمان در دهه 1920 اثر بسیاری گذاشت؟ ایده شهرک های اقماری آنوین
1317) والتر کریستالر نظریه خود را بر چه اساسی ارائه داد؟ استقرار نظم فضایی
1318) در طرح دست گشوده، خود اتکایی شهرهای جدید مبتنی بر چه بود؟ الگوی شهرهای جدید اقماری
1319) هدف طرح دست گشوده چه بود؟ جلوگیری از رشد پایتخت
1320) موفقیت شهرهای جید اقماری طرح دست گشوده کپنهاگ در چه موردی بود؟ کیفیت معماری و مناظر آنها
1321) چند درصد از مساکن آمریکا در شهرهای جدید ایجاد شده است؟ 10درصد
1322) در آمریکای لاتین شهرهای جدید بیشتر به چه صورت بود؟ قطب های رشد برای توسعه ناحیه ای
1323) در حال حاضر چه کشورهایی سیاست احداث شهرهای جدید درون شهر قدیم را در پیش گرفته اند؟ کشورهای آمریکای لاتین
1324) الگوی توسعه شهر جدید در درون شهر قدیم بیشتر برای چه منظوری است؟ ارائه مسکن
1325) الگوی توسعه شهر جدید در درون شهر قدیم را می توان جزء کدام نظریه دانست؟ نظریه واحد توسعه یا واحد برنامه
1326) به چه دلیل کشورهای آمریکای لاتین سیاست احداث توسعه شهر جدید در درون شهر قدیم را در پیش گرفته اند؟ به دلیل عدم موفقیت سیاست قطب رشد
1327) ساخت شهر برازیلیا جنبه …………… داشت. سیاسی
1328) طراح برازیلیا کیست؟ لوسیوکوستا
1329) کدام شهر به صورت جزیره ای است که ار هر سو به وسیله زاغه ها احاطه شده است؟ برازیلیا
1330) شهرهای کوچک و متوسط درشوروی سابق به چه شکلی بودند؟ شکل خوشه ای
1331) شوروی سابق جمعیت را با چه سیستمی کنترل می کرد؟ مجوز پروپیسکا
1332) پروپیسکا چه بود؟ مجوز کار ومسکن
1333) در شوروی سابق مسئولیت امور مسکن کشور را چه می نامیدند؟ گوس تروی
1334) در شوروی سابق کمیته های اجرایی ناحیه ای چه نامیده می شد؟
1335) اوبلاست
1336) در سه برنامه 5 ساله شوروی ………………شهر جدید ساخته شد؟ 100 تا 125
1337) تلاش امروز سیاست شهری در لهستان چیست؟ گسترش شهرهای کوچک و متوسط
1338) ضعف شهرهای جدید لهستان چیست؟ مسئله مدیریت و شیوه سرمایه گذاری
1339) شهرهای جدید کدام کشور ماهیت اقتصادی و شهرسازانه ارد؟ مجارستان
1340) شهرهای جدید کدام کشور دچار آشفتگی مالی و اداری شده است؟ مجارستان
1341) در ژاپن باغ شهر را چه می نامیدند؟ دِن اِن تاشی
1342) در ژاپن کِن تاش به چه عبارتی اطلاق می شد؟ باغشهر شکوفه
1343) شهرهای آفریقای برچه اساسی طراحی شده اند؟ طرح های جامع
1344) هدف از ایجاد شهرهای جدید ژاپن چیست؟ تمرکز زایی و هویت علمی شهرها
1345) -طرح توسعه افقی شهر مربوط به کدام کشور است؟ ژاپن
1346) کره جنوبی سیاست احداث شهرهای جدید را به چه علتی در پیش گرفت؟ تورم قیمت مسکن
1347) چرا شهرهای جدید اردن در شرف اغام با مادر شهرها هستند؟ بدلیل عدم توجه به راهبرد جامع ملی و ناحیه ای
1348) علت شکست شهرهای جدید اردن چه بوده است؟ فقدان برنامه ریزی ناحیه ای و ملی
1349) کدام مورد به عنوان شهرهای جدید به مثابه قطب سرویس دهی به نواحی روستایی هستند؟ دهکده های سوسیالیستی یا مرکزی
1350) طرح پایتخت جدید ابوجا از کیست؟ میلتون کنز
1351) سوسیالیست ها طرح دارالسلام را بر چه اساسی ارائه دادند؟ خود کفایی و توزیع سلسله مراتبی واحد های اجتماعی
1352) نظریه شهرهای جدید در کشورهای سرمایه داری غرب در چه زمینه هایی موفق می باشند؟ ارائه مسکن و کیفیت معماری
1353) – الگوی دهکده های سوسیالیستی در الجزایر …………………………….. نامیده می شود. دهکده های مرکزی
1354) شبکه شهری کشورهای پیشرفته به چه شکلی می باشد؟ کهکشانی
1355) در کدام دوره ایران فقط یک شهر میلیونی داشته است؟ 1335
1356) افزایش تعداد و اندازه شهرهای بزرگ و متوسط مربوط به چه سالی است؟ 1345
1357) کاهش تعداد شهرهای میانی مربوط به چه سالی است؟ 1355
1358) امروزه نظام شهری ایران با پیدایش ……………………… مواجه شده است؟ تقدم وتسلط تک شهری
1359) – در سرشماری سال 75 ضریب شهرنشینی و تعداد شهرها چقدر بوده است؟ 3/61 -614 شهر
1360) فقدان شهرهای میانی مربوط به چه دوره ای است؟ 1365
1361) نخستین اقدام در مورد نوگرایی نظام شهری و تدوین قوانین نوین شهرسازی ایران……………………………صورت گرفت . دهه های اول قرن اخیر(1300)
1362) قانون توسعه معابر در چه سالی تدوین شد؟ 1312
1363) کدام یک از طرحها به منظور جلوگیری از رشد سریع شهرنشینی و هشدار عواقب وخیم آن بود؟ طرح های هادی
1364) در به وجود آمدن شهرهای کرج و شاهین شهر چه عاملی نقش اصلی داشت؟ سوداگری زمین
1365) فرآیند برنامه ریزی شهرهای جدید توسط کدام ارگان تصویب می شود؟ وزارت مسکن و شهرسازی
1366) اولین مرحله مطالعات برنامه ریزی شهرهای جدید چیست؟ تهیه برنامه راهبردی
1367) آماده سازی زمین و تامین تاسیسات زیر بنایی بر عهده کدام ارگان است؟ شرکت عمران شهر جدید
1368) اولین قانون مصوب در زمینه حقوق شهری در ایران چیست؟ قانون توسعه معابر
1369) طی سالهای قبل از انقلاب هدف از ایجاد شهرهای جدید نوعی ……………………………………………. بود. عملکرد گرایی اقتصادی تک یا چند پایه
1370) -شهرهای جدید امروزی بیشتر به چه شکلی طراحی می شوند؟ شهرهای جدید اقماری
1371) علت بالا رفتن قیمت زمین در مادرشهر و بورس بازی زمین چیست؟ توسعه نامحدود شهر
1372) از چه دوره ای شهرهای جدید بدون هسته اولیه گسترش یافتند؟ دوره خیز- 1340-57
1373) نتیجه رابطه شدید مرکز- پیرامون و توسعه برون زا در دوره خیز چه بود؟ تشدید شکستگی نظام سلسله مراتبی شهری
1374) زاهدان و نوشهر با چه اهدافی پی ریزی شده اند؟ نظامی-سیاسی
1375) در دوره اول توسعه نوشهرها تکوین این شهرها بر چه اساسی بود؟ بر پایه یک هسته موجود روستایی
1376) هدف از تکوین نوشهرها در دوره اول چه بود؟ ارائه مسکن
1377) شهرهای جدیدی که در واقع کوی های بزرگ سازمانی بودند، کدامند؟ آبادان و ماهشهر
1378) ایجاد وپیدایش شهرهای جدید درکدام دوره پیرو نظم یا قانون خاصی نبوده است؟ دوره سوم – قبل از انقلاب
1379) تفاوت عمده بین شهرهای امروزی با شهرهای جدید قبل از انقلاب در چیست؟ عملکرد آنها
1380) مناسب ترین راه حل کنترل شد بی رویه شهرهای بزرگ چیست؟ ایجاد شهرهای جدید اقماری
1381) شهرها در دوره سنتی بیشتر چه کارکردهایی داشتند؟ کاکرد سیاسی و ارتباطی
1382) علت تقویت نظام تک شهری ابر شهر تهران و مادر شهرهای ناحیه ای با رشد شهرنشینی در ایران چه بود؟ رابطه مرکز- پیرامون
1383) سیر مراحل برنامه ریزی شهرهای جدید بیشتر با کدام نوع مطالعات ارتباط دارد؟ مطالعات آمایش سرزمین در سطح ملی
1384) حاصل ایجاد شهرهای جدید چه بود؟ طرح کالبدی
1385) طرح کالبد ملی مربوط به چه سالی است؟ 1375
1386) رکن اصلی طرح ریزی کالبدی چیست؟ اسکان جمعیت
1387) چه کسی اولین با طرح ناحیه شهری را مطرح کرد؟ پاتریک گدس
1388) پیش از تهیه طرح های جامع، تفضیلی ، آماده سازی کدام طرح تهیه می شود؟ مطالعات محدوده راهبردی
1389) پس از تهیه طرح های جامع، تفضیلی ، آماده سازی در شهرهای جدید کدام طرح تهیه می شود؟
1390) طرح آماده سازی شهرهای جدید
1391) در قانون شهرهای جدید ایران از قانون شهرهای جدید ……………………………استفاده شده است . مصوب 1946 انگلستان
1392) مناسبترین شیب برای شهرسازی چقدر است؟ 5/0 تا 6/0 درصد
1393) از چه طریقی میتوان جمعیت پذیری شهر جدید را محاسبه کرد؟ آب استحصال شدنی برای یک شهر
1394) تعیین کننده میزان تقاضای مسکن در شهرهای جدید چیست؟ امکان دسترسی به مکان شهر جدید
1395) به طور کلی برای انتخاب مکان شهر جدید باید چه موردی مد نظر قرار گیرد؟ راهبرد کلی توسعه ناحیه ای
1396) نقشه های تفضیلی برای کاربری زمین و ساختمان چقدر است؟ 1:1000و1:2500
1397) زمانی شهر جدید می تواند به طور متعادل به حیات خود ادامه دهد که به …………………… برسد. جمعیت مناسبی
1398) در کدام مرحله بررسی شهر شناخت شهر با مطالعات منطقه ای امکان پذیر است؟ شناخت وضع موجود شهر
1399) جمله” شهر ارگانیسمی زنده است” از کیست؟ لوکوربوزیه
1400) جوهره و ذات برنامه ریزی شهری از نظر گدس چه بود؟ نیازهای انسانی
1401) در نظریه باغشهر مراکز خرید در کدام قسمت شهر قرار می گیرند؟ حاشیه شهر
1402) در نظریه باغشهر مساحت کمربند سبز چقدر بوده است؟ 3تا 5 هزار ایکر
1403) طرح رادبرن از چه کسانی است؟ اشتاین- هنری رایت
1404) کدام طرح به عنوان شهری برای ماشین لقب گرفته است؟ طرح رادبرن
1405) پدر شهرهای متراکم و ساختمان های بلند مرتبه و آسمان خراش چه کسی است؟ لوکوربوزیه
1406) کدام نوع برنامه ریزی از شرایط اقتصادی شهر تاثیر فراوانی می پذیرد؟ شرایط اقتصادی
1407) مکان یابی برای شهرهای جدید در کدام نوع برنامه ریزی انجام می شود؟ برنامه ریزی ناحیه ای
1408) شکل یا الگوی شهری با کدام مشخصه شهری تعیین می شود؟ نوع سیستم خیابان ها
1409) اندازه شهر با توجه به چه عاملی تعیین می شود؟ جمعیت
1410) در نظریه پاتریک گدس شهر کدام نوع شهر به عنوان مرکز مبادلات عمل می کند؟ شهر ثانویه
1411) در نظریه پاتریک گدس شهر های بازاری مربوط به کدام نوع شهرهاست؟ شهر ثانویه
1412) در نظریه پاتریک گدس امکانات تحصیلی و سکونتی مربوط به کدام نوع شهرهاست؟ شهر های نوع سوم
1413) رشد شهر در نظریه لوئیز مامفورد به چند مرحله تقسیم می شود؟ 6 مرحله
1414) در نظریه مامفورد در کدام مرحله شهر به صورت یک واحد کوچک شهری خود اتکاء عمل می کند؟ پولیس
1415) در نظریه مامفورد در کدام مرحله تضاد در جامعه شهری و برخورد طبقاتی شروع می شود؟ متروپولیس ( مادر شهر)
1416) در نظریه مامفورد شهر انگلی مربوط به کدام دوره است؟ تیرانا پولیس یا تباه شهر
1417) مرده شهر به کدام مرحله از رشد شهر اطلاق می شود؟ نکروپلیس
1418) 328- درکدام یک از شکل های شهری ، رشد شهر به صورت دایره های متحدالمرکز با هسته های فرعی صورت می گیرد؟ رشد متراکم
1419) کدام نوع رشد شهری در مناطقی که قوانین منطقه بندی رعایت نمی شود، دیده می شود؟ رشد نواری
1420) کدام نوع رشد شهری بیشتر از لحاظ ترافیکی مخاطره آمیز است؟ رشد نواری
1421) در برنامه ریزی شهری ، نواحی مسکونی، عمومی؛ تجاری ، و صنعتی بر طبق ………………….. تعیین می شود؟ منطقه بندی
1422) امروزه کدام نوع توسعه شهری مقبول تر و متداول تر است؟ توسعه عمودی
1423) توسعه شهرها عمدتا نتیجه چه عاملی است؟ امکانات ارتباطی
1424) شهر چاندیگار هند دارای چه الگویی برای شبکه خیابان ها می باشد؟ الگوی شطرنجی
1425) روح اصلی و تفکر حاکم بر شهر چندیگر متاثر از چه کسی بود؟ لوکوربوزیه
1426) مهمترین بخش برنامه ریزی شهری چیست؟ برنامه ریزی نواحی مسکونی
1427) در نظریه تونی گارنیه بیشترین توجه به کدام قسمت از شهر معطوف شده است؟ قسمت های جزیی شهر
1428) نظریه شهر صنعتی از کیست؟ تونی گارنیه
1429) در مطالعات شهری کدام نوع بررسی ها زیر بنای ساختار برنامه ریزی است؟ بررسی های خانه به خانه و مطالعات اقتصادی – اجتماعی
1430) تفاوت شهرهای سوسیالیستی با شهر های سرمایه داری در کدام بخش شهرها نمود پیدا می کند؟ در بخش مرکزی شهرها
1431) توزیع جمعیت در اخل شهر بر اساس چه فاکتوری صورت می گیرد؟ مقررات منطقه بندی
1432) حیات و روح برنامه ریزی موفق شهری چیست؟ منطقه بندی
1433) بیش از 40 تا 50 درصد از کل زمین های شهری مربوط به کدام بخش است؟ بخش مسکونی
1434) ………………………… بر منطقه بندی مقدم است؟ کاربری زمین
1435) کدام نوع منطقه بندی مانع تداخل مناطق در یکدیگر می شود و ارزش زمین ها ثابت می ماند؟ منطقه بندی کاربری
1436) در منطقه بندی کدام روش برای محدود کردن کل مساحت طبقات ساختمان ها در ارتباط با مساحت قطعات باز بکار می رود؟ روش شاخص طبقه- فضا(FSI)
1437) در هر طرح برنامه ریزی برای توسعه مجدد شهری ………………………. اهمیت دارد؟ تراکم خالص
1438) قوانین و مقررات منطقه بندی باید همیشه توسط …………………………… اجرا شود؟ مقامات محلی
1439) روح واحد همسایگی کدام عامل است؟ انبوه سازی
1440) امروزه تمام واحد های مسکونی بر اساس ……………………………. برنامه ریزی می شود؟ اصول واحد همسایگی
1441) جمعیت واحد همسایگی چقدر باید باشد؟ 3 تا 5 هزار نفر
1442) برنامه ریزی شهری در طرح رایلی بر چه اساسی است؟ برنامه ریزی اجتماعی و برنامه ریزی واحد همسایگی
1443) طرح رایلی بر اساس چه فاکتور هایی است؟ فاصله – جمعیت
1444) کدام طرح نوع جدیدی از طراحی در برنامه ریزی اجتماعی است؟ طرح رادبرن
1445) بن بست هایی که به جاده اصلی منتهی می شوند، چه نامیده می شوند؟ کول دساک
1446) کدام نوع از الگوی شهری از نظر ترافیکی مناسب نیست؟ شبکه شطرنجی
1447) کول دساک برای چه نوع شهرهایی مناسب است؟ شهرهای کوچک
1448) در کدام نوع توسعه شهری حوادث ترافیکی وجود ندارد؟ توسعه بند کفشی
1449) سیاست مسکن شهری بدون ………………………… امکان پذیر نیست؟ کنترل زمین های شهری
1450) نقشه های تفضیلی برای برنامه ریزی کاربری اراضی و ساختمان با کدام مقیاس تهیه می شود؟ 1:1000، 1:2500
1451) – پیش بینی جمعیت و اشتغال در چهاچوب کدام نوع از برنامه ریزی ها صورت می گیرد؟ برنامه ریزی آمایش سرزمین
1452) طرح ریزی کالبدی با مفهوم استخوان بندی شهری از ترکیب دو مفهوم………………..و…………………. پدیدار شده است؟ تاروپود – سلسله مراتب شهری
1453) پایه اولیه موجودیت یک شهر چیست؟ شبکه مناسبی از خیابان ها
1454) تعیین کننده اندازه بخش های مسکونی چه عاملی است؟ شکل خیابان های فرعی
1455) شالوده و اساس طرح های شهری چیست؟ طرح خیابان ها و جاده ها
1456) کدام نوع جاده ها به درون مراکز شهری نفوذ کرده و مراکز مهم شهری را به هم دیگر پیوند می دهند؟ جاده های ثانویه
1457) کدام مورد از بوجود آمدن نواحی متراکم یا توسعه نواری جلوگیری کند؟ جاده کمربندی
1458) مشکل عمده جاده های مهم چیست ؟ تفاوت عملکردی آنها
1459) مفیدترین سیستم برای مالکان خصوصی زمین چیست؟ سیستم شطرنجی
1460) اولین برنامه ریز شهری که سیستم شطرنجی را ابداع کرد؟ انفانت
1461) عملی ترین سیستم شهری در برنامه ریزی کدام سیستم است؟ شطرنجی مورب
1462) سیستم تارانکبوتی در کدام شهر اجرا شده است؟ وین – اتریش
1463) کدام سیستم شهری به منظور گسترش مراکز و بخش های اقتصادی شهر بسیار سودمند است؟ سیستم شعاعی متمرکز
1464) طرح جامع شهری هر ……………….. یک بار تهیه می شود. 5 سال
1465) قوانین ویژه ساختمان سازی توسط ………………….. اعمال می شود. شهرداری
1466) در مطالعات وضع موجود شهر، شناخت شهر ………………………… امکان پذیر است. مطالعات منطقه ای
1467) کدام نوع برنامه ریزی برای مجتمع های کوچک زیستی می باشد؟ برنامه ریزی روستایی
1468) اساس طرح کالبدی وتفضیلی هر بخش شهری را چه موردی مشخص می کند؟ برنامه ریزی کاربری زمین
1469) کاربری زمین در چه حوزه ای از شهر صورت می گیرد؟ محدوده شهر
1470) مکان بهینه خدمات جزء کدام یک از اهداف برنامه ریزی کاربری زمین است؟ اهداف محیطی
1471) برنامه ریزی کاربری چه کسی معتقد به محدود کردن مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی است؟ هنری جرج
1472) چه کسی در کاربری زمین معتقد به نظارت کامل بود؟ دوور
1473) نظریه کاربری زمین از چه زمانی شروع شد؟ با پیدایش شهرسازی جدید
1474) عامل اصلی تغییر فضاهای شهری چیست؟ ارزش اضافی زمین(رانت)
1475) نظریه حداکثر کارایی در بهره برداری از زمین و مسکن از کیست؟ جک هاروی
1476) کدام نظریه معتقد به ادراک زیبایی هویت فضایی و احساس تعلق به محیط در کاربری زمین شهری است؟ نظریه برنامه ریزی فضایی
1477) ………………….. نحوه مدیریت خردمندانه فضاست. نقش کالبدی زمین
1478) نظریه مبانی اقتصادی در پیدایش نخستین شهرها از کیست؟ گوردن چایلد
1479) حاصل نهایی نظریه کارکرد گرایی در برنامه ریزی کاربری زمین چه بوده است؟ رواج مفهوم سرانه های کاربری زمین در شهرسازی جدید
1480) اولین مقررات قانونی مربوط به بهره برداری از زمین با تصویب چه قانونی مطرح گردید؟ قانون بهداشت عمومی
1481) ساماندهی کاربری پارک های ملی از چه کسانی است؟ دوور، هوب هورس
1482) کدام نظریه معتقد به اختصاص زمین در درون شهرها به انواع فعالیت های مورد نیاز شهری است؟ نظریه اصلاح گرایی
1483) در کدام نظریه تراکم در شهرها کم و در نواحی خاص پیشنهاد می شود؟ نظریه مدرنیسم
1484) در کدام نظریه به کاربریهای سبز و عمودی اهمیت داده می شود؟ نظریه مدرنیسم
1485) عملکرد گرایی در شهر از چهاچوب اساسی کدام نظریه است؟ طبیعت گرایی
1486) در کدام نظریه منطقه بندی در شهر مفهوم ندارد ؟ فرهنگ گرایی
1487) در کدام نظریه به مشارکت شهروندان در شکل بخشیدن به شهر اهمیت داده می شود؟ نظریه سلامت روان
1488) کاربری زمین شهری در قالب چه طرح هایی صورت می گبرد؟ طرح جامع شهری
1489) اولین گام در بررسی های کاربری اراضی شهری کدام مرحله است ؟ مرحله وضع موجود
1490) در کدام مرحله از برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، سرانه ها و تراکم ها مشخص می شود؟ مرحله تدوین اهداف و سیاست ها
1491) افق اجرایی طرح های جامع شهری و طرح های هادی شهری چند ساله است؟ 10 ساله
1492) تعیین کننده شکل شهر و تقسیمات کالبدی آن چیست؟ مبنای فعالیت ساکنان یک شهر
1493) مهمترین عوامل تاثیرگذار در تعیین مکان بهره برداری بهینه از زمین شهری در یک شهر چه مولفه هایی هستند؟ رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی
1494) کدام عامل در مکان یابی و کارایی کاربریها نقش مهم واساسی دارد؟ مسئله سودمندی و هزینه
1495) در جهان امروز حفظ سلامتی و وجود شهر اجتماعی سالم در گرو چه عاملی است؟ تبیین کاربری های شهری
1496) در چه بخش هایی پناهگاه ها دو منظوره ساخته می شود؟ تجاری
1497) در کدام بخش از مطالعات شهری استاندارد های شهری در برنامه ریزی کاربری زمین مورد بررسی قرار می گیرد؟ تقسیمات کالبدی شهر
1498) مقیاس برزن در طرح جامع کدام شهر اشاره شده است؟ فولادشهر
1499) کدام مقوله به پراکنش فعالیت های شهری شکل منطقی می بخشد؟ مقوله سکونت و مسکن
1500) کدام عنصر قلب کالبدی – اجتماعی هر نوع تقسیم بندی را شکل می دهد؟ عنصر شاخص
1501) بدنه اصلی حیات زیستی -خدماتی شهر چیست؟ عناصر مرکزی
1502) عنصر شاخص هویتی محله چیست؟ مسجد
1503) تراکم درآیین نامه کاربری اراضی مسکونی باید مطابق با چه عاملی باشد؟ تراکم پیش بینی شده طرح جامع
1504) مقیاس نقشه کاربری زمین در شهرهای کوچک و کمتر از 25000 نفر چقدر است؟ 1:2500
1505) مقیاس نقشه کاربری زمین در شهرهای بزرگ چقدر است؟ 1:2500، 1:10000، 1:25000
1506) شعا ع دسترسی واحد همسایگی چقدر است؟ 220-250 متر
1507) عنصر شاخص واحد همسایگی کدام است؟ بوستان کودک
1508) عنصر شاخص واحد مسکونی کدام است؟ خدمات بهداشتی
1509) عنصر شاخص برزن کدام است؟ مدرسه راهنمایی
1510) ……………..ابزاری است که الگوی مناسب کاربری زمین را در یک شهر تضمین می کند؟ منطقه بندی
1511) هدف ازتدوین و اجرای مقررات منطقه بندی چیست؟ ایجاد ایمنی
1512) …………………………. تقسیم شهر به چند بلوک و تنظیم قوانیین مربوط به هرکدام از آنها . منطقه بندی
1513) کدام عامل تراکم جمعیت را در نقاط مختلف شهر انتظام می بخشد؟ منطقه بندی
1514) در منطقه بندی تراکم تراکم جمعیت در نواحی مسکونی بوسیله کدام عامل کنترل می شود؟ نظم وقانون
1515) تراکم خالص و ناخالص ناحیه ای در کدام نوع برنامه ریزی مشخص می شود؟ برنامه ریزی منطقه بندی
1516) در کدام نوع منطقه بندی ارزش زمین پایدار خواهد بود؟ منطقه بندی تراکمی و کاربری
1517) در کدام نوع منطقه بندی مسائل و مشکلات تمرکز سنگین و ترافیک حل می شود؟ منطقه بندی ارتفاعی
1518) بخش صنعتی چند درصد مساحت شهر را شامل می شود؟ حدودا 2 تا 25 درصد
1519) منطقه بندی به عنوان پایه ای برای اقتصاد در انجام مکان های کار و طرح های توسعه ملی………………… دارد . اثر بخشی
1520) اساس تعیین کاربری اراضی شهری چیست؟ جمعیت وضع موجود و پیش بینی شده
1521) در مدل رشد نمایی تغییر جمعیت تابعی از چیست؟ سطح جمعیت موجود
1522) کاربرد روش مقایسه کمی در کدام قسمت از نواحی شهری با موفقیت همراه بوده است؟ نواحی حومه ای کلان شهر
1523) یکی از محدودیت های روش نسبت ناحیه کدام است؟ قابلیت دسترسی
1524) رایجترین روش از روش های نسبت نماینده چیست؟ روش واحد مسکونی
1525) در کدام روش پیش بینی از کالاو خدمات مربوط به جمعیت به عنوان پایه استفاده می کنند؟ روش های نسبت نماینده
1526) در کدام روش از میزان های تجدید با توجه به ساخت جمعیت برای پیش بینی جمعیتی استفاده می شود؟ روش هاپ کرافت
1527) کدام مدل برای برآورد تعداد واحد های مسکونی یک شهر یا منطقه مناسب است؟ مدل تابع لجستیک
1528) سیاست کاربری زمین در رابطه با کدام فعالیت بیش از هر فعالیت دیگری بایستی دارای سودمندی باشد؟ خرده فروشی
1529) برنامه ریزان برای دستیابی به برنامه ریزی خرده فرمشی از کد ام مدل استفاده می کنند؟ مدل های جاذبه

1530) رایلی برای تعیین محدوده بازار اساسا از چه عاملی استفاده می کند؟ جاذبه دسترسی در مراکز خرید مردم
1531) از نرخ های مشارکت برای پیش بینی کدام نوع فضاها استفاده می شود؟ فضاهای گذران اوقات فراغت
1532) در مدل هنسن عامل اصلی درتعیین مکان جمعیت چیست؟ دسترسی به مراکز اشتغال
1533) ایجاد تعامل کارآمد میان فعالیت های کاربری زمین و ظرفیت بالقوه ارتباطات بین این فعالیت ها، هدف کدام نوع برنامه ریزی است؟ برنامه ریزی حمل و نقل
1534) مطالعه و بررسی کدام نوع کاربری تاثیر مهمی بر تقاضای سفر دارند؟ پارکینگ
1535) میزان استفادهاز زمین برای نواحی مسکونی بر حسب کدام نوع تراکم صورت می گیرد؟ تراکم خالص مسکونی
1536) مجموعه مطالعات کاربری اراضی شهرهای جدید شامل چند بخش است؟ دو بخش – مطالعه کاربری ، مطالعه ضوابط و استاندارد ها
1537) کدام یک از شهرهای ایران دارای بیشترین سرانه سطح کاربری می باشد؟ بجنورد
1538) هر چه قدر شهر بزرگتر و جمعیت آن بیشتر باشد…………………………. از میزان سرانه مسکونی آن کاسته می شود.
1539) هر چه قدر شهر بزرگتر و جمعیت آن بیشتر باشد…………………………… بر میزان سرانه خدماتی آن افزوده می شود.
1540) 297-کاربری مسکونی در شهرهای مطالعه شده ایران در اقلیم های گوناگون بیش از……………. و کمتر از…………….کل کاربری ها را تشکیل می دهد . 40% – 50%
1541) سرانه های مسکونی در ایران چقدر است؟ 60-20 متر مربع
1542) سرانه های آموزشی در ایران چقدر است؟ 6 -2 متر مربع
1543) تراکم ناخالص فیزیکی شهر طبق بررسی های وزارت مسکن چند نفر در هکتار است؟ 135نفر در هکتار
1544) افق اجرایی طرح های جامع شهری چند ساله است؟ 10 ساله
1545) مهمترین مولفه تاثیر گذار در تعیین برآوردها سطوح وسرانه های شهری در میناب چیست؟ جمعیت در افق آینده

دیدگاه کاربران
  • نسترن 27 فوریه 2022 / 11:28 ق.ظ

    بسیار مفید بود
    سپاس

    • a.esmailzadeh 27 فوریه 2022 / 9:05 ب.ظ

      خواهش میکنم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها