سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهبردها و سياست اصلي  سند توانمند سازي و ساماندهي اسكان غير رسمي در ايران

 

– اصول هادي سند توانمند سازي و ساماندهي اسكان غير رسمي در ايران

  • بازنگري سياستهاي موجود و تامين فضاي شهري برنامهريزي شده براي كم درآمدها.
  • نقش تسهيل كننده و هدايتگر بخش دولتي – عمومي .
  • بسيج منابع درون اجتماعات و خودياري حمايت و هدايت شده.
  • حق اقامت و امنيت در سكونت به همراه مسئوليت پذيري مدني .
  • تقويت بنيانهاي اقتصادي – اجتماعي خانواده با تاكيد بر مسكن و اشتغال .
  • رويكرد جامع و قابل گسترش و پيش نگر.
  • تقويت نقش و وظيفهي نهادهاي مديريتي محلي در فرايند توانمندسازي و ساماندهي اسكان غير رسمي

 

-راهبردها و سياست اصلي  سند توانمند سازي و ساماندهي اسكان غير رسمي در ايران

  • الف– براي تحقق نخستين هدف اين سند( بسترسازي براي ارتقاي شرايط محيطي سكونتگاههاي غيررسمي موجود به نحوي پايدار و فراگير) راهبرد بخش دولتي – عمومي عبارتست از: تقويت وايفاي نقش هدايتگر و تسهيل كننده در حل مجموعهي مشكلات اسكان غيررسمي با توانمندسازي اين اجتماعات و مشاركت جويي از آنها در اين راهبرد اتكاي اصلي به توانهاي دورني – موجود يا آموزش و پرورش يافته – اين اجتماعات است و نقش بخش دولتي – عمومي صرفا حمايت و هدايت خودياري آنها براي رفع نيازهاي فردي و جمعي است.
  • ب– براي تحقق دومين هدف سند(پيش نگري گسترش اسكان غيررسمي و زمينهسازي تامين مسكن مناسب با خدمات مرتبط براي گروههاي كم درآمد) راهبرد بخش دولتي – عمومي عبارتست از : تقويت و ايفاي نقش تضمين كننده و تنظيم كننده در جهت دسترسي همگاني و در حد توان مالي اقشار كم درآمد شهري به نهادهاي مسكن. البته برآوردن نياز مردم به مسكن مناسب، تنها متوجه بخش دولتي – عمومي و مسالهاي صرفا كالبدي و به عبارتي ساختمان سازي، آن هم براي يك يا چند بخش محدود و جدا از يكديگر نيست، برآوردن اين نياز مستلزم هماهنگي و تشريك مساعي تمامي بخشهاست، آنهم در سطح ملي، منطقهاي و محلي و به طور  جامع از ديدگاههاي اجتماعي – اقتصادي، زيست محيطي و كالبدي است.
  • پ- براي تحقق سومين هدف سند (زمينهسازي براي بهرهمندي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي از امتيازات شهري و شهروندي) راهبرد بخش دولتي – عمومي عبارتست از: تقويت و ايفاي نقش هدايتگر و تامينكننده براي خدمات رساني و ايجاد زير بناهاي اساسي در اين سكونتگاهها و افزايش دسترسي به آنها. براي اين بهرهمندي لازم است در كنار منابع دولتي به تجهيز و بسيج منابع اين اجتماعات و تلاش جمعي آنها در طول زمان كار متكي بود. برانگيختن مشاركت فعال نياز به روشهاي نويني در فرايند تصميم سازي و تصميمگيري تاثير گذار بر سرنوشت اين اجتماعات دارد.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها