سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طرح توانمند سازي در اسناد و راهكارهاي رسمي ايران

– طرح توانمند سازي در اسناد و راهكارهاي رسمي ايران #

چاره جويي اسكان غير رسمي، رهيافتي يكپارچه و جامع نگر نياز دارد و تا مشكلات گوناگون اجتماعي – اقتصادي و كالبدي را با هم نشانه رود و از اثر بخشي ابعاد مختلف بر يكديگر بهره مند شود. پيشبرد چنين رهيافتي با توجه به ساختار اداري كشور با چالش هاي جدي مواجه است. از آنجا كه اين ساختار، بخشي (Sectoral ) و تمركز گرا مي باشد. هر يك از دستگاههاي متولي بخش ها، حتي در محدوده هاي مشترك تقسيمات كشوري، كما بيش مستقل از ديگر بخش ها عمل نموده و عمدتا برنامه ي اجرايي خود را با سلسله مراتب عمودي درون بخش خود هماهنگ مي كنند. از اين رو، شكل گشايي مساله درمكاني مشخص (همچون اسكان غير رسمي )به سبب ضعف سازوكارهاي افقي ، دچار پراكنده كاري و ناهماهنگي مي شود.

راه حل متداول براي رفع اين تنگنا، ايجاد شورا و يا ستادي محلي متشكل از دستگاههاي مرتبط با مساله است تا همسويي اقدامات بخشي در ناحيه اي مشخص را موجب شود. هر چند اين راه حل اغلب به تصميمات توافقي و غير الزام آور متكي است و نمي تواند برنامه هاي تعيين شده از بالاي هر بخش را تغيير دهد. همچنين، در حالي كه هر بخش به طور معمول، مستقل از ديگر بخش ها و به شيوه اي گزينشي در مورد اسكان غير رسمي عمل مي كند، خود نيز فاقد راهبردي مشخص در رويارويي با ويژگي هاي متفاوت اين پديده است. بنابراين نياز مبرمي به تدوين راهبرد ملي ساماندهي اسكان غير رسمي در ايران وجود دارد. فرايند تدوين چنين راهبردي به همت سازمان عمران و بهسازي شهري وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و با همكاري معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور و كميسيون ملي اسكان بشر آغاز شد و حاصل آن با بهره گيري از نظر خواهي گسترده از كارشناسان و دستگاههاي مرتبط با پديده از ارائهي سندي است كه سند ملي توانمندسازي نام گرفته است.

در اين سند ضرورت تدوين آن از يك سو فقدان برنامه و سياستگذاري مشخص براي اسكان غير رسمي در ايران، و از سوي ديگر ضعف هماهنگي بخش ها و اقدامات ميان بخشي در اين باره، دانسته شده است.

اين سند مرجع تعريف مشترك مساله و تبيين اصول راهبردي و سياستگذاري هاي بخشي تا پايان برنامه ي سوم و زمينه ساز تعيين اهداف و راهبردها و سياست هاي برنامه ي چهارم توسعه كشور و طرح قوانين و مقررات مورد نياز براي اجراي سياست ها و تدوين راهكارهاي مرتبط خواهد بود. در اين سند ضمن آنكه چاره نهايي اسكان غير رسمي و پيشگيري كامل تكوين آن را در گرو تحولات ساختاري دراز مدت مي داند كه ريشه كني فقر، توسعه ي همه جانبه و ايجاد تعادلهاي منطقه اي در كشور را به دنبال مي آورد، اما راهبردها و سياستهاي پيشنهادي خودر ار در محدوده ي واقعيت هاي موجود و در حال گسترش مطرح مي سازد كه بايد به طور مشخص و اضطراري چاره جويي و از باز توليد آن جلوگيري شود.

– اهداف كلان سند توانمند سازي و ساماندهي اسكان غير رسمي در ايران

در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( به ويژه اصل سوم و سي و يكم ) و هماهنگ با مهم ترين دستوركارها و بيانيه هاي جهاني براي تامين سرپناه مناسب براي همه و ايجاد توسعه ي پايدار شهري، اين سند حاوي برنامه اي راهبردي براي چاره جويي مشكلات ناشي از اسكان غير رسمي ( به تعبيري حاشيه نشيني )در كشور و پيش نگري آن و پيشگيري از گسترش آن در آينده است. با اين باور كه وقتي بخش عمده اي از جمعيت در فقر و تبعيض و در شرايط غير متعارف زندگي كنند، توسعه راستيني براي كشور رخ نخواهد داد، سند حاضر اهداف زير را مد نظر دارد:

الف – بسترسازي براي ارتقاي شرايط محيطي به نحوي پايدار و فراگير در جهت رشد سلامتي، امنيت، اميد، ايمان و كرامت انساني در سكونتگاههاي غير رسمي موجود.

ب ـ پيش نگري به گسترش اسكان غيررسمي در آينده و زمينهسازي براي احداث مسكن مناسب و خدمات پايه و زير بناها در حد استطاعت و دسترسي گروههاي كم درآمد در فضاي رسمي شهري

ج- زمينهسازي براي بهرهمندي از امتيازات شهري و تعميق فرهنگ شهري براي ساكنان اين سكونتگاهها به همراه مشاركت همه جانبهي آنها در تصميم گيريها و اقدامات محلي.

# براي نوشتن اين بخش از مقاله ي دكتر صرافي تحت عنوان – به سوي تدوين راهبرد ملي ساماندهي اسكان غيررسمي – در مجله ي هفت شهر – سال سوم – شماره نهم و دهم و نيز پيش نويس سند توانمند سازي و ساماندهي اسكان غير رسمي در ايران منتشره- در مجله ي فوق استفاده شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها