سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

قابليت ها، مزيت ها ، تنگناها و محدوديتهای توسعه بخش مسكن در ابعاد كيفی و جهت گیری توسعه آن

قابليت ها و مزيت هاي توسعة بخش مسكن در ابعاد كيفي

سكونت و اسكان در شهرها

 • فراهم شدن زمينه هاي رشد در شهرهاي متوسط كه امكان توزيع متعادلتر جمعيت و پرداختن مناسبتر به امر مسكن را فراهم مي سازد.
 • كندي نسبي در آهنگ جدايي گزيني طبقاتي در شهرهاي متوسط كه زمينة اجراي سياستهاي متعادل سازي شهري در امر مسكن را مقدور مي سازد.
 • در گرايش به سمت خانوار هسته اي كه امكان كاهش سطح زيربناي خانوار را فراهم مي آورد.
 • گرايش به سكونت در جوار خانواده كه عامل مهمي در ايجاد كانونهاي با هويت مي تواند باشد.

شرايط مسكن

 • افزايش ذخيره مسكن به طور مطلق و نسبت به تعداد خانوارهاي موجود.
 • نوسازي ذخيرة مسكن و كاهش عمر متوسط ساختمانها.
 • بهبود شرايط مسكن از نظر سرانة خانوار در مسكن، نفر در مسكن، فرد در اتاق، تعداد اتاق به ازاء افراد، سرانة زيربنا.
 • بهبود شرايط مسكن از نظر تأسيسات و تجهيزات مسكوني( دسترسي به آب لوله كشي، برق، حمام، مستراح. آشپزخانه، گاز شهري، گرمايش و سرمايش).
 • افزايش مساكن ساخته شده از مصالح بادوام و نيمه بادوام.

كيفيت طراحي مسكن

 • وجود الگوهاي متنوع طراحي مسكن در پهنة سرزمين
 • وجود الگوهاي شكل گيري مجموعه هاي مسكوني در شهر سنتي ايراني كه با مفاهيم نوين پايداري و طراحي مجموعه مسكوني سازگاري دارند.

تصرف مسكن

 • افزايش تصرف ملكي كه امنيت تصرف را به همراه دارد.
 • افزايش ذخيرة مسكن استيجاري در دهه هاي گذشته.

سياستگزاري براي مسكن

 • وجود سياست انبوه سازي و كوچك سازي به عنوان ابزاري در جهت تشويق مسكن سازي براي گروههاي كم درآمد.
 • امكان دخالت دولت در امر مسكن سازي براي گروههاي كم درآمد.
 • گرايش به افزايش تراكم در سطح كه كاهش هزينه هاي كلي ايجاد مجموعه هاي مسكوني را به همراه دارد.
 • تنوع در گروه بندي اجتماعي و سليقه هاي انتخاب مسكن كه امكان تنوع در سياستگزاري ها را فراهم مي آورد.
 • اثر بخشي سياستها در زمينة انتخاب كيفيت مسكن از نظر سازه.
 • اثر بخشي دخالت دولت در امر تأمين تجهيزات مسكن.
 • اثر بخشي سياستها در زمينة كاهش سطح زيربنا و استفادة بهتر ازمنابع موجود.
 • اثر بخشي دخالت دولت در زمينة تأمين تجهيزات محيط مسكوني.
 • وجود زمينه هاي متفاوت از نظر الگوهاي سكونت، ويژگيهاي مسكن، شرايط جغرافيايي و اقليمي در قسمتهاي مختلف ايران كه امكان تنوع بخشيدن به سياستهاي مسكن را در مقياس ملي، منطقه اي و محلي فراهم مي سازد.

اطلاعات و آمار

 • انجام سرشماري عمومي سال 1385 كه زمينة مناسبي براي اخذ اطلاعات لازم فراهم مي آورد.
 • امكان گنجاندن اطلاعات مورد نياز در سرشماري هاي موردي ملي مثل سرشماري از هزينه و درآمد خانوار.
 • وجود مراكز تحقيقاتي دولتي مرتبط با مسكن
 • وجود مراكز دانشگاهي و علمي و تعداد زياد دانشجويان و فارغ التحصيلان مرتبط با حوزة مسكن براي پيشبرد امر پژوهش در حوزة‌ مسكن.
 • ظرفيت بالاي ساختمان سازي در كشور كه امر پژوهش در حوزة مسكن را منطقي و قابل تحقق مي سازد.

تنگناها ومحدوديتهاي توسعة‌ بخش مسكن در ابعاد كيفي

سكونت و اسكان در شهرها

 • رشد پرشتاب شهرهاي بزرگ كه مسكن را به يكي از مسائل حادّ توسعة آن بدل كرده است.
 • سرريز رشد جمعيت شهرهاي بزرگ به كانونهاي حاشيه اي كه سبب تشديد مسائل مسكن در اين كانونها در فقدان قواعد كنترل كننده شده است.
 • بروز وظهور مسايل متعدد در محيطهاي مسكوني در كانونهاي پيراموني ناشي از شرايط خاص شكل گيري اين واحدها.
 • شكل گيري مناطق شهري فاقد مرزهاي مشخص كه مسائل مسكن و محيط مسكوني را پيچيده تر مي سازد.
 • مشكلات تأمين مسكن در جوار محل كار كه بر كيفيت سكونت تأثير مي گذارد.
 • كاهش نرخ رشد در شهرهاي كوچك كه سياستگزاري در حوزة مسكن در آنها را متفاوت مي سازد.
 • وجود تفاوت در وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي و به تبع آن در مسكن در بخشهاي مختلف شهرهاي بزرگ.
 • بروز تفاوت در وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي و به تبع آن در مسكن در بخشهاي مختلف شهرهاي متوسط.
 • تفاوت در هزينه هاي دسترسي به مسكن در بخشهاي مختلف شهرهاي بزرگ كه جدايي گزيني طبقاتي را شدت بخشيده است.
 • عدم امكان تأمين مسكن در همجواري خويشاوندان به دليل مشكلات موجود كه پيوندهاي خويشاوندي را تضعيف مي كند.

شرايط مسكن

 • وجود كمبود كمّي در حوزة مسكن
 • عدم وجود يك مسكن به ازاء خانوار.
 • تفاوت در شرايط سكونتي ( تراكم خانوار درمسكن، تراكم نفر در مسكن، تراكم نفر در اتاق،‌تعداد اتاق به ازاء‌ نفر، سرانه زيربنا) در گروههاي مختلف درآمدي.
 • تفاوت در برخورداري از تجهيزات مسكوني در گروههاي مختلف درآمدي.
 • عدم برخورداري مناسب گروههاي كم درآمد از تجهيزات مسكن.
 • وجود مساكن بي دوام و كم دوام در ذخيرة مسكن.
 • تفاوت در كيفيت سازه و دوام واحد مسكوني در گروههاي مختلف درآمدي.

كيفيت طراحي مسكن

 • غلبة‌ جنبه هاي كمّي ساخت مسكن بر جنبه هاي كيفي در مجموعه سازيها.
 • عدم توجه به ويژگيهاي سكونت خانوار ايراني در طراحي مساكن جديد.
 • عدم توجه به كيفيتهاي روانشناختي ، زيبايي شناختي و اجتماعي در طرح مسكن و مجموعه سازيها.

سياستگزاري مسكن

 • كمبود تعاريف و مفاهيم دقيق و صريح در مورد ابعاد كيفي مسكن در سياستگزاري هاي مسكن.
 • محدود بودن سياستگزاري هاي مسكن به “‌مسكن” در مفهوم “‌چارديواري” و عدم تسرّي آن به مفهوم مسكن مشتمل بر محيط مسكوني در برنامه هاي گذشته.
 • عدم تحقق اهداف برنامة سوم در حوزة كيفي.
 • نبود سياست جامع در حوزة‌ تأمين تجهيزات محيط مسكوني، به ويژه در شرايط ترويج سياست انبوه سازي ـ كوچك سازي.
 • روشن نبودن مسئوليت تأمين تجهيزات محيط مسكوني در مجتمع هاي بزرگ كه به شيوة‌ انبوه سازي ـ كوچك سازي ساخته مي شوند.
 • عدم توجه به مسائل اجتماعي ـ‌ اقتصادي و اقليمي در سياستهاي مسكن مثل تشويق بلند مرتبه استفاده از الگوهاي معماري و مجموعه سازي با كيفيت پايين.

تصرف مسكن

 • هزينة بالاي دسترسي به مسكن كه تأمين مسكن مناسب درگروههاي كم درآمد را دشوار مي سازد.
 • دسترسي به مسكن در خانوارهاي جوان به مراتب دشوارتر است.
 • بالا رفتن سن ازدواج در جوانان و عدم تشكيل خانواده به دليل مشكلات مسكن.

اطلاعات و آمار

 • عدم وجود اطلاعات و آمار مورد نياز براي نتيجه گيري در حوزة كيفي مسكن در مقياس ملي.
 • نبود شاخص هاي روشن براي ارزيابي كيفي مسكن.
 • عدم وجود اطلاعات روشن در زمينة شرايط سكونت در شهرهاي كوچك.
 • عدم وجود ارتباط مناسب با دانشگاه واستفاده از ظرفيتهاي تحقيقاتي دانشگاه.
 • كمبود مطالعات ميداني در ابعاد كيفي مسكن كه امكان سياستگزاري صحيح و دقيق در اين زمينه را بدهد.
 • عدم وجود مطالعات ميداني منظم و هدفمند در مورد مجموعه هاي ساخته شده براي اصلاح نقايص و كمبودها.
 • مشخص نبودن ارگانهاي مسئول براي پيشبرد مطالعات كيفي در حوزة‌ مسكن.

مسائل اساسي در توسعه بخش مسكن در ابعاد كيفي

 • عدم تأمين كمبودهاي مسكن در زمينة كمّي و دستيابي به هدف يك واحد مسكوني به ازاء خانوار.
 • نبود اطلاعات و آمار روشن در زمينة ابعاد كيفي مسكن.
 • نبود جايگاه و تعريف روشن براي  ابعاد كيفي مسكن و محيط مسكوني در نظام برنامه ريزي مسكن.
 • وجود كاستي هاي كيفي قابل ملاحظه در حوزة مسكن.
 • وجود تفاوتهاي قابل ملاحظه در ابعاد كيفي مسكن در گروههاي درآمدي، در مناطق شهري، بين شهرهاي مختلف بزرگ، متوسط و كوچك.
 • نبود نظام مطالعات كيفي منظم و تعريف شده.
 • وجود كاستي هاي جدّي در حوزه كيفيت محيط مسكوني.
 • مشكلات مالي، اداري، برنامه ريزي در حوزة ارتقاء‌ كيفيت مسكن.
 • نبود برنامة مدون براي بررسي هاي كيفي در حوزة مسكن و استفاده از آن در برنامه ريزي هاي آتي.

جهت گيري هاي اصلي در توسعة بخش مسكن در ابعاد كيفي

اهداف بلند مدت

 • تأمين مسكن مطلوب، مقدور، مطابق با نياز و براساس خواستة‌ خانوار ايراني.
 • تأمين محيط مسكوني مناسب،‌ ايمن، كارا، منطبق با سنت هاي سكونت و فرهنگ ايراني ـ اسلامي براي اعتلاء زيست خانوار ايراني.

اهداف ميان مدت

 • تأمين حداقل شرايط قابل سكونت براي خانوار ايراني.
 • تأمين تجهيزات محيط مسكوني ضروري براي سكونت خانوار ايراني.

راهبردهاي كلي

 • ارتقاء كيفيت مسكن در مقياس محلي، منطقه اي و ملي.
 • ارتقاء‌ كيفيت محيط مسكوني در مقياس محلي،‌ منطقه اي و ملي.
 • تدوين نظام مطالعات و بررسيهاي مسكن در حوزة‌ ابعاد كيفي به منظور ارتقاء‌ سكونت.

سياستهاي بخشي در حوزة ابعاد كيفي مسكن

 • ارائه تعريف روشن، دقيق از مفهوم كيفيت در مسكن و محيط مسكوني در برنامة چهارم توسعه.
 • تعيين نحوة تحقق كيفيت در طول برنامه به صورت اجرايي.
 • تعيين سازوكار ارزيابي كيفي مسكن و محيط مسكوني در برنامة چهارم توسعه.
 • تعيين نقش و مسئوليت ارگانهاي اجرايي دولتي،‌ عمومي و خصوصي در تحقق كيفيت مسكن.

راهبردهاي توسعة فضايي و سياستهاي منطقه اي

 • ارائه سيماي روشن از خصوصيات كيفي مسكن در مقياس منطقه اي و محلي.
 • بررسي و تعيين الگوهاي سكونت و مسكن در مقياس منطقه اي و محلي.
 • تعيين سازوكار بررسي هاي كيفي در مقياس منطقه اي و محلي.

اقدامات مهم

 • تدوين شاخصهاي كيفي مورد ارزيابي براي آمارگيري ملي ( سرشماري نفوس و مسكن 1385)
 • ايجاد نهاد مسئول براي پيشبرد مطالعات مسكن در حوزة‌ كيفي در مقياس ملي، منطقه اي و محلي.
 • تدوين سازوكار برقراري ارتباط منظم با مؤسسات آموزشي وتحقيقاتي براي پيشبرد مطالعات مسكن درحوزة‌ كيفي.
 • تهية برنامة اجرايي براي ارزيابي هاي كيفي مستمر.
 • تهية‌ برنامة اجرايي براي استفاده از ارزيابي هاي كيفي در برنامه ريزي هاي مسكن

کلیدواژه : ابعاد کیفی مسکن
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها