سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شناسايي عناوين و مباحث پژوهش ضروري براي شناخت ابعاد كيفي مسكن

تغيير نگرش به مسكن در ايران

 

مقدمه

بررسي نحوة برخورد با ابعاد كيفي مسكن در تجربة  كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه امروزه جنبه هاي كيفي مسكن ابعاد وسيعي يافته است و طيفي از مسائل مختلف اعم از جنبه هاي مربوط به سازة‌ بنا تا نحوة‌ استفاده از آن را در بر مي گيرد. با توجه به اينكه توجه به همة  اين ابعاد در برنامه هاي مسكن ضروري است و به بسياري از مسائل فوق تا كنون به صورتي همه جانبه و كاربردي برخورد نشده است، بنابراين طرح موضوعاتي كه مي تواند راهگشاي پژوهش در جنبه هاي فوق باشد، يكي از ضرورتهاي هرنوع برخورد با جنبه هاي كيفي مسكن مي باشد.

عناوين پژوهشهاي ضروري در مورد كيفيت مسكن شامل جنبه هاي زير مي گردد:

 • پژوهش در مورد كيفيت سكونت در چارچوب تحولات شهرنشيني و جمعيت
 • پژوهش در مورد دگرگونيهاي خانوار و رابطة  آن با مسكن
 • پژوهش در مورد نقش تحولات سكونت و الگوهاي استفاده از مسكن
 • پژوهش در مورد كيفيت كالبدي مسكن
 • پژوهش در مورد مسكن و محيط مسكوني

 

از مجموعه مباحث فوق دو عنوان اول در قالب اين گزارش مورد بررسي مقدماتي قرار گرفته اند. علت اين است كه اين دو موضوع با اطلاعات ملي موجود ( هرچند به طور ناقص ) قابل تحليل و نتيجه گيري هستند. اما براي موضوعات ديگر نياز به مطالعات ميداني در سطح ملي وجود دارد و اينگونه بررسي ها در كوتاه مدت قابل حصول نيستند و بايد در قالب برنامه هاي پنج ساله و يا طولاني تر به آنها پرداخت. همان گونه كه در تجربة كشورهاي ديگر شاهد بوده ايم. بنابراين در سه مورد آخر فقط به طرح بحث و ارائه برخي از سرفصل هايي كه مي توان در قالب موضوع بدانها پرداخت، اكتفا مي شود.

 

 

بررسي ويژگيهاي سكونت در چارچوب تحولات شهرنشيني و جمعيت

هدف

بررسي تحولات سكونت در مناطق شهري در چارچوب دگرگونيهاي جمعيت و شهرنشيني، در شرايط ايران كه با تحولات جمعيتي و شهرگرايي عظيمي به ويژه در چهل سال اخير مواجه بوده است، از مباحث كليدي در درك خصوصيات شهر و مسكن، يافتن راه كارها، طرح برنامه ها و سياست گذاري براي امر اسكان بوده است.

تحولات جمعيت،‌ حركتها و جابه جايي هاي جمعيتي ، تمركز،‌ توزيع و پراكندگي گروههاي مختلف اجتماعي، قومي و … در پهنه هاي شهري، تأثيرات عميق، وسيع و درازمدتي بر توپوگرافي اقتصادي ـ اجتماعي شهر و به تبع آن مسكن مي نهد.

اين تحولات در حالي اتفاق مي افتد كه طرحها و برنامه ها قادر به پيش بيني و كنترل آن نيستند. از اين رو يافتن دورنماي روشني از تحولات روي داده در زمينة‌ جمعيت، شهرنشيني و شهرگرايي و ارتباط آن با سكونت مي تواند زمينه ساز يافتن راه كارهاي مناسب براي حل مسائل و مشكلات باشد.

 • ويژگيهاي شهرنشيني و شهرگرايي در چارچوب تحولات اجتماعي ـ‌ اقتصادي سدة‌ اخير
 • تحولات جمعيت و ارتباط آن با شهرگرايي و شهرنشيني
 • طبقه بندي شهري و ويژگيهاي اسكان وسكونت در آن
 • توپوگرافي اقتصادي ـ اجتماعي و جدايي گزيني سكونت
 • مقايسه تحولات جمعيت و سكونت در مجموعه هاي پيراموني شهرهاي بزرگ و روندهاي آن

 

دگرگونيهاي خانوار و رابطة آن با مسكن

هدف

درچارچوب تحولات اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي سدة‌ اخير،‌ نوع، تركيب و بعد خانوار شهري دچار دگرگونيهاي عميقي شده است. در حالي كه در گذشته خانوارهاي گسترده و متشكل از چند نسل، نوع اصلي خانوار ساكن را تشكيل مي داد،‌ در تحولات به ويژة چهل سالة اخير، خانوارهاي گسترده به خانوارهاي هسته اي بدل شده و در دهة‌ اخير انواع جديدي از خانوارها ( خانوارهاي داراي يكي از والدين،‌ هسته هاي متشكل از جوانان… ) نيز ظهور يافته اند.

دگرگونيهاي خانوار سبب تغيير در نوع تقاضاي مسكن،‌ رابطة‌ خانوار با مسكن و راهبردهاي خانوار در زمينة مسكن شده است. در عين گسترش خانوار هسته اي،‌ ويژگيهاي دوران گذار جامعه، سبب حفظ پيوندها و روابط خويشاوندي و قومي در پهنة شهري مي شود كه در نحوة‌ سكونت و اسكان بازتاب مي يابد.

درك و دريافت نقش و نحوة تأثير عوامل فوق بر يكديگر در مناطق و گروه بندي هاي شهري مختلف، عاملي مهم در نحوة‌ سياست گذاري در عرصة سكونت و اسكان خواهد بود.

 • بررسي تغييرات خانوار و نحوة‌ استفاده از مسكن
 • چرخه هاي حيات خانوار شهري و نحوة‌ رابطة‌ آن با مسكن
 • بررسي تحولات نقش زنان در نحوة‌ استفاده از مسكن
 • بررسي جايگاه جوانان و الگوي استفاده از مسكن
 • عوامل مؤثر بر انتخاب مسكن خانوار
 • نقش خانواده در انتخاب مسكن

 

نقش تحولات سكونت و الگوهاي استفاده از مسكن

هدف

با تغيير شرايط اجتماعي ـ‌اقتصادي و فرهنگي،‌ نيازها و تقاضاهاي خانوار در رابطه با مسكن تغيير يافته است. جامعه ايراني كه دوران گذار خود را سپري مي كند،‌ همان گونه كه در بسياري از شئون اجتماعي و فرهنگي از غذا،‌ پوشاك،‌سرگرمي و … متحول شده است، در زمينة رفتارها ونيازهاي سكونتي نيز دگرگونيهايي راتجربه مي كند.

در شرايطي كه الگوهاي وارداتي در دوران معين، شئون مختلف زيست و سكونت را تحت تأثير قرار داده و مي تواند اثرات بعدي بر نحوة‌ استفاده از مسكن و الگوهاي معمول آن داشته باشد، شناخت نيازها و رفتارهاي سكونتي و تقاضاهاي مسكن مي تواند در تدوين راهبردها و ضوابطي براي طرح مسكن به كار آيد.

 • الگوهاي جديد سكونت
 • بررسي تحولات در طرح مسكن در دوران گذار به جامعة‌ مدرن
 • رابطه بين دگرگوني هاي فرهنگي و تقاضاهاي جديد
 • تغيير نقش زن و تأثير آن بر الگوهاي مسكن
 • تغيير تركيب خانوار و تأثير آن بر الگوهاي مسكن
 • تغيير نيازها و روابط افراد خانوار و تأثير آن بر طرح مسكن

 

بررسي كيفيت كالبدي مسكن

هدف

توجه به ويژگيهاي كالبدي مسكن در دهه هاي اخير به يكي از موضوعات مهم در بررسي هاي كيفي مسكن بدل شده است. ويژگيهاي كالبدي مسكن در بررسي هاي كيفي فراتر از تأمين حداقل استانداردهاي موجود در مورد تراكم خانواردر مسكن، تراكم نفر در مسكن، تراكم نفر دراتاق، سرانة سطح زيربنا رفته است. بررسي هاي كيفي در مورد ميزان كارايي اجزاء كالبدي مسكن ، و ميزان كارايي سازه در مقابل عوامل مختلف مي تواند مبناي تدوين سياستها و رهنمودهاي عملي براي ارتقاء كالبدي مسكن باشد.

 • بررسي كارايي مسكن از نظر انرژي
 • بررسي مسكن از نظر روشنايي و برق
 • بررسي كيفيت مسكن از نظر بهداشت داخل مسكن
 • بررسي كيفيت مسكن از نظر سوانح
 • بررسي كيفيت مسكن از نظر سازه و مصالح
 • بررسي كيفيت مسكن از نظر آماده كردن غذا و دفع زباله
 • بررسي طرز عمل مسكن در موقع استفاده

 

بررسي كيفيت مسكن و محيط مسكوني

هدف

مسكن در تعاريف بين المللي و با توجه به درك جديدي كه از جايگاه و نقش آن در زندگي شهري وجود دارد، تنها در قالب محيط مسكوني بلافصلش مفهوم مي يابد. در حالي كه الزامات اقتصادي ـ اجتماعي ابعاد مسكن را بيش از پيش به سمت كوچك شدن سوق داده و بسياري از عملكردهاي آن را به محيط هاي مسكوني پيرامونيش واگذار كرده است،‌ ناكارآمدي اين محيط ها و عدم تجهيز آنها سبب مي شود كه مفهوم سكني گزيني با تمامي الزامات آن تحقق نيابد و مسكن به سرپناه تنزل يابد.

از آنجايي كه برآورده شدن بخش بزرگي از نيازهاي سكونتي بربستر يك محيط مسكوني مجهز و پويا ميسر است،‌بررسي ويژگيهاي مسكن و محيط مسكوني، ارتباط آنها با يكديگر و ميزان پاسخ دهي آنها به نيازهاي ساكنين،‌بخشي جدايي ناپذير از هرگونه مطالعات مسكن است.

 • تحولات شهرنشيني و سازمان فضايي محيط مسكوني
 • بررسي محيط هاي مسكوني در گروه بندي هاي مختلف شهري :
 • شهرهاي جديد

 • شهركهاي اقماري

 • آماده سازيها

 • بررسي موقعيت قرارگيري، همجواري، همسايگي
 • بررسي وضعيت فضاهاي باز وسبز در همجواري ها
 • وضعيت دسترسي هاي محيط مسكوني

 

 

 

کلیدواژه : ابعاد كيفي مسكن
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها