سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مفهوم مدیریت و مدیریت شهری

مفهوم مدیریت: اصطلاح مدیریت به معنی فرآیند انجام کارها به طور اثر بخش و کارآمد به وسیله دیگران است. در تعریف مدیریت، اصطلاح فرآیند نشان دهنده فعالیت های اولیه ای است که مدیر آنها را اجرا می کند. این فعالیت ها را در اصطلاح مدیریت، وظایف مدیریت می نامیم. (رابینز و دی سنزو، 1379: ص 19) مدیریت کارکرد ها و وظایف گوناگونی دارد که به طور کلی شامل برنامه ریزی، سازماندهی، انگیزش و کنترل می باشد (رضویان،1381صص 14تا18) این کارکرد ها و وظایف با هم مرتبط هستند و تفاوتی ندارد که در چه سازمان و چه سطح مدیریتی مطرح شوند. مدیران باید هر چهار گروه از وظایف را انجام دهند و هریک از آنها بر دیگری تاثیر گذار است. نمودار زیر وظایف مدیریت را در ارتباط با یکدیگر نشان می دهد.

نمودار وظایف مدیریت شهری

نمودار1 نمودار جامع وظایف مدیران (عباسی:1387، 46)

مدیریت شهری: مدیریت شهری یکی از شاخه های علم مدیریت است، در مورد مفهوم و معنای مدیریت شهری اختلاف زیادی وجود دارد. تلقی و برداشت از مفهوم مدیریت شهری از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، مفهوم مدیریت شهری گسترده تر از مفاهیم ترکیبی آن است. در سطحی وسیع می توان مدیریت شهری را حد حکومت محلی به کار برد و پاره ای اوقات در حد وظایف شهرداری به کار می رود ، بین مدیریت شهری در گذشته (سنتی ) و مدیریت شهری نوین اختلافاتی وجود دارد که در ادامه به بیان آن پرداخته شده است.

مدیریت شهری در گذشته مترادف بود با اتخاذ و اجرای برخی اقدامات عمومی در ابعاد فیزیکی و کالبدی شهر و یا نهادی برای خدمات رسانی و انجام امور روزمره و جاری در شهر.برخی اوقات مدیریت شهری، بسیار محدود شده و به مثابه « مدیریت پروژه» قلمداد می شود. در این معنی مدیریت شهری حوزه ای است که در پی اجرای موثر و کارآمد پروژه های شهری است. (دخت کهرام، 138ص18) در جایی دیگر مدیریت شهری مترادف با مدیریت رشد و توسعه پنداشته می شود. برخی اوقات حتی مدیریت شهری معادل « مدیریت منابع عمومی» نیز تلقی شده و برای مدیریت محیطی هم پیشنهاد شده است. در جایی دیگر مدیریت شهری هم عرض «مدیریت خدمات عمومی» یعنی مترادف با ارائه خدمات عمومی است. (همان ص18)

مدیریت شهری جدید: در مدیریت شهری جدید، در مفهوم شهر بازنگری شد. امروزه تاکید بر« جامعیت و فراگیری سیستم مدیریت شهری» را می توان فصل مشترک و عام تعاریف ارائه شده در رویکرد های جدید استنتاج و معرفی کرد. در این مفهوم مدیریت شهری باید تمام سیستم شهری اعم از فضای کالبدی و عملکردی آنرا تحت پوشش قرار دهد. مفهوم مدیریت شهری چنان گسترده و پیچیده است که به هیچ وجه نمی توان شهرداری با وظایف کنونی اش را معادل مدیریت شهری دانست. مدیریت شهری مترادف با همه بازیگران عرصه «حیات شهری» است.(حافظ نظامی،1385ص115) مدیریت شهری عبارت است از اداره امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری، همچنین مدیریت شهری، یک سازمان گسترده، متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و ذیربط در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره، کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهری.(رضویان،1381ص50)برای درک روشن از مدیریت شهری می توان آنرا به یک نظام تشبیه کرد. نظام عبارت است از اجزاء و قسمت های مختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته اند و روابط متقابل میان آنها به شکل خاصی سازمان یافته. این سازمان یافتگی برای به انجام رساندن کار یا دستیابی به اهداف خاصی است. مدیریت شهری نیز از قسمت های مختلفی تشکیل شده مانند معاونت ها، سازمان ها و اداره های وابسته که با یکدیگر در قالب یک ساختار، روابط متقابل دارند. این ارتباط ممکن است ضعیف یا قوی باشد. همچنین نظام مدیریت شهری از نظر، رده بندی نظام ها در رده نظام های اجتماعی قرار می گیرد، زیرا متشکل از تعداد زیادی افراد و دارای ساخت سلسله مراتبی و تقسیم کار دقیق می باشد. (مزینی،1378ص10) مدیریت شهری یک نهاد مدیریت فراگیر است و درگیر با موضوعات و پدیده های متنوع شهر و شهرنشینی (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی) است که طبیعتاً از شرایط عمومی محیط اجتماعی خود تأثیر می پذیرد… در واقع مدیریت شهری در قالب نظام برنامه ریزی اقتصادی- اجتماعی و حقوقی حاکم بر کشور، اقدام به تهیه برنامه های توسعه شهری برای شهر می کند و سپس آنرا در چارچوب نظام اداری- اجرایی حاکم بر پروژه های عملیاتی تبدیل کرده و به مرحله اجرا می رساند.(رضویان،1383صص49و51)

کلیدواژه : مدیریت شهری
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها