سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شهر و معماري  

شهر و معماري

تفاوت بین فضاي »داخلی« که همان معماري است و فضاي »خارجی« یعنی فضاي شـهري، درالهام بخشیدن به قلمرو آموزش سودمند نهفته است. اما چنـین تفـاوتی را نمـی تـوان بـه شکلی قاطع و صریح به دست آورد. موقعیت یک میدان یا خیابـان بـراي سـاختمانی کـه در مقابل آنها قرار دارد، فضایی است خارجی، در حالی که چنین فضایی براي شهر نوعی فضاي داخلی به حساب می آید. در شهر ساختمان ها به گونه اي تقسیم کننده عمـل مـی کننـد، اینها همچون دیوارها و اثاثی اند که فضاي معماري را تقسیم بندي می کنند. بعضی ها شهر را به صورت خانه اي بزرگ ترسیم می کنند. معماران مـدرن بـه  جـاي ایـن کـه خانـه را بـا مکعب هاي متعددي مانند اتاق پذیرایی، ناهارخوري، اتاق نشـیمن، آشـپزخانه، اتـاق کـار و راهروهاي مختلف خرد کنند، سعی در ایجاد نوعی یکپارچگی داشته اند. از این رهگذر امروز هم کوشش بر این است که فضاي واحدي با کارکردهاي متفاوت ایجاد شـود . در شهرس ـازي نیز چنین است. اکنون جدایی بین شهر و روسـتا موضـوعی حـل شـده اسـت . امـروز دیگـر »ناحیه بندي« که تقسیم بندي طبقاتی را مطرح می کند رد شده است. یعنی در واقع ایـن که مرکز سیاسی به عنوان جایگاه قدرت مطرح می شود و محله هاي بالا براي سرمایه داران و محله هاي پایین براي کارگران یا سطوح خارج از محدودة شـهري بـراي دهقانـان در نظـر گرفته شود دیگر مطرح نیست. این بافت ها به سمت یک نقطـه رواننـد و همـه بـا یکـدیگر همکاري می کنند و تقسیم بندي هاي سنتی بین مناطق مسکونی، فعالیـت هـاي اقتصـادي، آموزشی و تفریحی از میان رفته اند (زه وي  .)13-14 :1379 ،

»مقیاس« شهر براي کسی که می خواهد سـاختاري را بـه دسـت آورد، بـی هـیچ گونـهتردید نیاز به آمادگی ویژه اي دارد. زمانی که درپی درك تعدد و به هم پیوسـتگی فضـاهاي شهري هستیم با مسئله اي بسیار دشوار روبرو خواهیم شد. لـذا، نتیجـۀ آگـاهی نسـبت بـه شهرسازي از نتیجۀ آگاهی نسبت به معماري ضعیف تـر و در نتیجـه نگـارش تـاریخ شـهر و طبیعت نیز بسیار عقب مانده تر از تـاریخ معمـاري اسـت . ارائـه و معرفـی همـۀ ارزش هـاي شاعرانه، ادبی و تحلیلی، انطباق تصاویر مختلف و متضاد، تشخیص هویت و اصیل بودن ایـن تصاویر در مقیاس شهر بسیار دشوارتر است. از آنجا که محتوا متنوع و مختلف است، بررسـی شهر دور از دسترس و لذا شناخت اجزاي آن دشوار است. از اینها گذشته تفاوت میان فضاي »داخلی« و »خارجی«، یعنی تفاوت میـان معمـاري و شهرسـازي بـه ویژگـی هـاي ایـن دو مربوط نمی شود، زیرا شهر نیز از فضاي بسته بـه وجـود آمـده اسـت؛ نـه فقـط شـهر ، بلکـه طبیعتی که انسان در آن دخالت می کند نیز از فضاي بسته به وجود می آید (پیشـین -15 :  (14

کلیدواژه : شهر و معماري
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها