سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شهر و برنامه ریزي

شهر و برنامه ریزي

برنامه واژه  اي است که معموًلاً افراد عادي نیز در موارد بسیار زیادي از آن استفاده می کننـد  .صاحب نظران برنامه را نمایش منظم و رعایت سلسله مراتب فعالیت هـاي مربـوط بـه هـم و مربوط به یک رشته تصمیمات منظم و برحسب دوره  هاي زمانی مختلف، عنوان مـی نماینـد  (زیاري،3831: 01). در واقع »هر فرایند داراي سلسله مراتـب در یـک ارگانیسـم کـه بتوانـد نظم و ترادف اجرایی را کنترل کند، برنامه نام م یگیرد« (معصومی اشکوري .)76 :1376 ،

براي ارائه تعریفی کلی از برنامه ریزي، ابتدا باید برنامه ریزي را کوششی در جهت انتخـاب بهترین برنامه ها به منظور رسیدن بـه هـدف هـاي مشـخص دانسـت  کـه ممکـن اسـت ایـن کوشش ها و برنامه ها، تا مرحله  نهایی هدف نیز پیش نرود، بلکه گا مهـایی در جهـت رسـیدن به آن باشد (شیعه  )85 :1380 ،

برنامـه ریـزي بـه معنـاي اندیشـیدن و تنظـیم پیشـاپیش امـور ، قبـل از بـروز وقـایع و رویدادهاست تا در اموري همچون بهداشت، سلامت، رفاه، آسایش و خوشبختی افراد جامعه ،نتایج مطلوبی بدست آید. بدیهی است با برنامه ریزي دقیـق مـی تـوان اشـتباهات گذشـته را جبران نمود و نسبت به آینده هوشیارتر عمل کرد (هیراسکار  )14 :1387 ،

با توجه به آنچه که در مورد برنامه ریزي گفته شد، اگر این راهبردها و خـط مشـی   هـا در زمانی مشخص، براي رسیدن به اهدافی در مکانی به نام شهر باشد، به آن برنامه ریزي شهري گفته می شود. برنامه ریزي شهري، فرایند تصمیم  گیري است کـه در آن سـعی مـی شـود بـر اساس معیارهاي طبیعی، اجتمـاعی و اقتصـادي و  … محـیط زیسـت مناسـبی بـراي تمـامی شهروندان فراهم آید. »برنامه ریزي شهري فرایندهاي ذهنی و عملی یک سري تصـمیم   هـاي سنجیده در امور شهري است که با رعایت قیودات خاص خود، شیوه و شکل رابطه انسـان رابا محیط شهري در قالبی بهینه طراحی و طبق هبندي م یکنـد « (رهنمـایی و شـاه حسـینی،  .(7 :1383

در این نوع برنامه ریزي، باتوجه بـه اقتصـاد  و عملکـرد  و عوامـل شـهر ، نحـوه اسـتف اده از اراضی شهر، محله بندي، مسکن، ترافیک، فضاي سبز و غیره در رابطه با جمعیت و عملکـرد  شهر مورد بررسی قرار می  گیرند. به عبارتی دیگر، برنامه ریزي شهري عبارت اسـت از تـامین رفاه شهرنشینان، از طریق ایجـاد محیطـی بهتـر، مسـاعدتر،  سـالم   تـر،  آسـان   تـر،  مـوثرتر  و دلپذیرتر(شیعه  .)78 :1380 ،

کلیدواژه : شهر و برنامه ریزي
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها