سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

انواع ترافیک در شهرسازی و برنامه ریزی حمل و نقل

انواع ترافیک

  • سیستم حمل و نقل عمومی و خصوصی : کلیـه وسـایل نقلیـه ماننـد اتوبـوس هـاي خطوط شهري، قطار زیرزمینی شهري، تراموا و تاکسی هـا را سیسـتم حمـل و نقـل عمـومی می نامند. بقیۀ وسایل نقلیه جزء وسایل نقلیه خصوصی و یا شخصی به حساب می آیند .
  • ترافیک در گردش و ترافیک ساکن: کلیۀ وسایل نقلیه اي که در حال حرکت باشـند ،ترافیک در گردش و وسایل نقلیه اي که در حال توقف و پارك باشند، ترافیک سـاکن نامیـده می شوند .
  • ترافیک محلی و ترافیک غیرمحلی: تردد وسایل نقلیـه در داخـل محـدودة شـهر را، ترافیک محلی و در حومۀ شهر را، ترافیک غیر محلی نامند (تـردد وسـایل نقلیـۀ افـراد یـک محله و یا یک منطقه را، ترافیک محلی و تردد وسایل نقلیۀ افراد غیرمحلی کـه در منطقـه و محله مشخص ساکن نباشند را، ترافیک غیرمحلی م ینامند) .
  • ترافیک داخلی: کلیۀ وسایل نقلیه اي که در داخل منطقه آمارگیري در حرکـت باشـند، ترافیک داخلی نامیده می شوند. منطقۀ آمارگیري، می تواند یک محله یا یک منطقـه از شـهر باشد(قریب، 6731: 11و21) .

ترافیک داخلی

تصویر 8-1: ترافیک داخلی (قریب )11 :1376 ،

 

  • ترافیک مبدأ: کلیۀ وسایل نقلیه اي که مبدأ حرکتشان در منطقۀ آمارگیري شروع شـود و از آن منطقه خارج شوند، جزو ترافیک مبدأ به حساب م یآیند .

ترافیک مبدأ

تصویر 8-2: ترافیک مبدأ (قریب )12 :1376 ،

  • ترافیک مقصد: کلیۀ وسـایل نقلیـه اي کـه از خـارج محـدودة آمـارگیري، وارد منطقـۀ آمارگیري شده و پایان حرکتشان در آنجا باشد، ترافیک مقصد نامیده م یشود .

ترافیک مقصد

تصویر 8-3: ترافیک مقصد (قریب )12 :1376 ،

 

  • ترافیک عبوري: کلیۀ وسایل نقلیه اي کـه از منطقـۀ آمـارگیري عبـور کـرده و مبـدأ و مقصد آن ها در خارج از منطقۀ آمارگیري باشد، ترافیک عبوري نامیده م یشود .

ترافیک عبوري

تصویر 8-4: ترافیک عبوري (قریب )12 :1376 ،

 

  • ترافیک ورودي: به وسایل نقلیه اي که در زمان آمارگیري وارد منطقه آمارگیري شـوند، ترافیک ورودي گویند .

ترافیک ورودي

تصویر 8-5: ترافیک ورودي (قریب )12 :1376 ،

  • ترافیک خروجی: به وسایل نقلیه اي که در زمان آمارگیري از منطقۀ آمـارگیري خـارج شوند، ترافیک خروجی گویند .

ترافیک خروجی

تصویر 8-6: ترافیک خروجی (قریب )12 :1376 ،

 

  • ترافیک عبوري منقطع: وسایل نقلیۀ عبوري را که در منطقۀ آمارگیري، در حین عبور از منطقه توقف نسبتاً طولانی داشته باشند، ترافیک منقطع نامند .

ترافیک عبوري منقطع

تصویر 8-7: ترافیک عبوري منقطع (قریب )12 :1376 ،

کلیدواژه : انواع ترافیک
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها