سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

 مشکلات خودرو در سطح شهرها

 مشکلات خودرو در سطح شهرها

امروزه حضور انبوه وسایل نقلیه در محی طهاي شهري تعریف خیابا نها را بـه شـکل سـنتی و فرهنگی شان دگرگون نموده است. گرچه فرش آسـف التی کـه بـه صـورت راه ارتبـاطی بـراي حرکت سواره ها استفاده می شـود، هنـوز خیابـان نـام دارد، لـیکن هـیچ بسـتگی بـا مفهـوم نخستین این واژه ندارد. بدون تردید نقل و انتقال افراد و کالاها بـا وسـایل موتـوري یکـی از کارکردهاي اولیه شهري است، ولی در فضاي اطراف خود نیاز به چشم انداز ندارد. در صورتیکه این موضوع دربارة حرکت بطئی پیاده ها یا وسایل نقلیـه عمـومی ماننـد کالسـکه صـدقنمی کند. امروزه ما شاهد پیدایش بلوارهایی هستیم که جنـب و جـوش خـود را مـدیون رژة ماشین هاي بسیار شیک و کافه هاي کنار  پیادهروها می باشند که با وجود هواي آلوده از دود ،هنوز مشتري دارند. با مشاهدة طرح هاي شهرسـازي آغـاز قـرن، مـی تـوان پـذیرفت کـه در شهرهاي بین المللی مانند پاریس، رم یا برلین آلودگی ها به صورت دیگري بـوده اسـت : پهـن اسب، فاضلاب هاي متعفن و زباله هاي جمع آوري نشده. مسأله بهداشت شهري به اندازة خـود شهر قدمت دارد، با این تفاوت امروزه منواکسیدکربن مردم را مسموم می سـازد ولـی امکـان چنان رویدادي از فضولات اسب نادر است. در زمینۀ پزشکی دیگر نمـی تـوان در اسـتفاده از محیط خیال انگیز این نوع بلوارها زیاده روي نمود، در حالی کـه امـروزه اتومبیـل بـه اشـغال خیابان ها ادامه می دهد، سایر استفاده کنندگان در آن نادیده گرفته شـده انـد (کریـر، :1375 71) . 

مقولۀ ورود خودرو به خیابا نهایی که پیش از این براي حرکـت چنـین عنصـري چـه بـه لحاظ حجم و چه از نظر سرعت، طراحی نشده بودند، در ایران نیز بـه شـدت خـود را نشـان می دهد. ورود اتومبیل به کشور، جاذبه هـاي نهف تـه در آن و مهـم تـر از همـه کشـف بـازاري غیرقابل اشباع براي اتومبیل توسط سوداگران داخلی به تدریج موجبات گسترش این وسـیله نقلیه را در سراسر کشور فراهم آورد. اتومبیـل نشـانۀ پیشـرفت صـنعتی و مدرنیزاسـیون بـه حساب می آمد. جاذبۀ خودرو شخصی از یک سو و قدرت هاي اقتصـادي -تجـا ري مسـتتر در پشت آن که به طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده از خودرو شخصـی را دامـن مـی زننـد از سوي دیگر موجب گردید، تـا شـهرهاي کشـور بـدون برخـورداري از آمـادگی کـافی جهـت پذیرش بار ترافیک وسایل نقلیه موتوري، به اجبار بـه ایـن وضـعیت تـن دردهنـد  (عزیـزي،   .(1382

در مجموع اولین و اصولی ترین پیشنهادي که می توان مطرح نمود، این است که فضاهايشهري به طور کلی مکان هاي بسیار با ارزش و با اهمیتی هستند که به علت بـی تـوجهی بـامسایل و مشکلات آن چنان متعدد و  پیچیدهاي روبرو می باشند که نیـاز مبـرم بـه طراحـی وبرنامه ریزي منسجم و هماهنگ براي این فضاها را ایجاب مینماید. با غلبۀ اتومبیل، ایمنی وراحتی پیاده ها به طور جدي به فراموشی سپرده شده و برنامه ریزي و طراحی بیشـتر متوجـه راحتی و سرعت موتور سواران شده است (بحرینی  .)110 :1375 ،

همان گونه که بیان شد، بخش عمده اي از مشکلات حضور خودرو در محی طهاي ش ـهري ،نوع رفتار و برخورد آن ها با عابرین پیاده است. در فضاهاي شهري کشـورهایی چـون ایـران، عابر پیاده تلاش می کند تا حق از دست رفته خود را به هر نحوي کسب کند. بنابراین رفتـار وي بعضًاً مشکلات ناشی از تردد خودروها را دوچندان می کند  .

اغلب فعالیت هاي گوناگون عابرین پیاده در سطح شهر ماهیتـًاً و ترجیحـاً در محـ لهـاي شلوغ و متراکم و در کنار فعالیت هاي دیگر صورت می گیرند و بنابراین بر تراکم ایـن فضـاها افزوده و به خصوص تقابل قابل ملاحظه اي را با عابرین به وجود می آورند. مسأله وقتی حادتر می شود که توجه کنیم که اغلب وسایل شهري نظیر تلفن، پسـت، سـطل زبالـه و دکـه هـاي روزنامه فروشی و غیره همراه با انواع تابلوها نیز معمـولاً در چنـین فضـاهاي فشـرده اي قـرار گرفت هاند (پیشین)978:  .

برنامه ریزي و طراحی نوع تعامل عابر پیاده با خودروهـا، از حساسـیت ویـژه اي برخـوردار است. جداسازي پیاده و سواره خطر انزواي منطقۀ پیاده را در بر دارد. راه حل بایـد بـا دقـت بررسی گردد تا بدون این که این بخ شها کامًلاً از هم فاصله بگیرنـد، پیـاده هـا از تحریکـات صداي وسایل نقلیه و دود آ نها در امان باشند. این بدان معناست که بر روي هـم قرارگیـري این کارکردها سرمایه گذاري وسیعی را در محدودة دانش فنی می طلبد و این بهایی است که باید پرداخت و جامعه ماشینی آمادگی آن را باید داشته باشد. تا زمانی که نارسایی هاي فنی شناخته شده و مشکلات طرح هاي ناموفق براي اتومبیل هاي انفرادي رفع نگردد، این مسـئلهبه قوة خود باقی خواهد ماند تعداد وسایل نقلیه و سرعت آن ها منبع نگرانی است. با سرعتیکه این گونه مسائل در حال حاضر پیش می رود، به نظر می رسد که امید چندانی بـه بهبـودآن نیست. متقابلاً نیـز، امـروزه هـیچ کـس نمـی توانـد ابعـاد فاجعـه برانگیـز ایـن مسـائل وراه ح لهایی که براي رفع آ نها مورد نیاز خواهد بود، پیش بینی نماید (کریر   .)21 :1375 ،

یکی دیگر از مسائلی که حضور خودرو در شهر روي می آورد، تغییراتی است که در روابط اجتماعی حادث می شود. همان طور که می دانیم، اکثر مواقع اتومبیل ها تک سرنشین اند. این بدان معناست که به هنگام استفاده از خودرو، هر فرد با زمانی که پیاده است، یک صـد برابـر بیشتر فضا را اشغال می کند. تأثیري کـه ایـن ویژگـی یـا مشخصـۀ اتومبیـل بـر روي بافـت اجتماعی می گذارد، کامًلاً آشکار است. مردم از همدیگر دور می شوند و تراک مهـا و همچنـین تواتر هاي مربوط به تعامل مردم، بسیار کاهش می یابد. نتیجۀ کلـی ایـن اسـت کـه اتومبیـل باعث تجزیه شدن جامعه می گردد، دست کم به خاطر موقعیت هندسی خیابان ها (الکساندر ،105 :1387و601)  .

ترافیک ناشی از خودروها بالاخص بر محلات مسکونی شهرها تأثیر می گذارد. محله تنهـا در صورتی که از ترافیک سنگین در امان باشـد، هویـت توانمنـدي دارد . دونالـد آپـل یـارد و مارك لین تل ثابت کرده اند که هرچه ترافیک در منطقه سنگی نتر باشـد، مـردم کمتـر آن را به عنوان قلمروي مسکونی در نظر می گیرند. ساکنان منطقه، نه تنها خیابا نهاي بـا ترافیـک سنگین را کمتر خصوصی می دانند، بلکه در مورد خانه هاي در کنار این خیابا نها نیز همـین عقیده را دارند. به طور مثال، مطالعات اپل یـارد لـین تـل نشـان داد کـه بـا بـیش از 200 اتومبیل در هر ساعت، خصوصیت محله ها رو به زوال می رود. در خیابا نهایی با 055 خـودرو در هر ساعت، مردم همسایگانشان را کمتر ملاقات می کنند و هرگز در خیابـان بـراي دیـدن همدیگر و صحبت کردن جمع نمی شوند. بنابراین هر خیابان بـا بیشـتر از 002 اتومبیـل در هر ساعت و هر زمان، شاید خیابانی اصلی به نظر برسد (الکساندر  . )127129 :1387 ،حجم زیادي که اتومبیل ها در فضاهاي شهري اشغال می کنند، معضلی است کـه چـه درحال حرکت و چه در وضعیت ساکن، محی طهاي انسانی را تحت تأثیر می گذارد. دانشـمندانمحیط زیست اغلب به سایر هزینه هایی که اتومبیل و کمک آن بـه گسـترش یـافتن شـهرهاایجاد می کند، استناد م ینمایند. جاد هها و پارکین گهاي روباز بیش از 03 درصد زمـین هـاي توسعه یافته شهرهاي ایالات متحده و بیش از 07 درصد سطح منـاطق حومـۀ شـهرها را بـ ه خود اختصاص می دهند(Watson et al, 2003: 5.8-3). 

در کنار دو عامل فقدان آمادگی شهرها و جامعه شهري در پذیرش، جذب و ادغام وسایل نقلیه موتوري به عنوان وسیله اي مناسب جهت جابه جایی انسان و کالا، فقدان تفکر جـامع و نیز عدم آینده نگري در طراحی شبکه راه هاي شهري را نیز م یبایسـت از جملـه عـواملی بـه شمار آورد که به تشدید مشکلات حمل و نقل شهري دامن می زنند؛ کاهش سرعت حمـل و نقل و راه بندان هاي متعدد که به صورت بخشی جدایی ناپـذیر از زنـدگی روزمـره شـهروندان درآمده اند، از این جمل هاند  .

به طور خلاصه عدم آمـادگی بافـت شـهري در پـذیر ش وسـایل نقلیـه موتـوري، فقـدان دوراندیشی در طراحی شبکه راه هاي شهري، فقدان رفتـار اجتمـاعی مناسـب در اسـتفاده از وسایل نقلیه موتوري، موجبات بروز مشکلات فـراوان از جملـه مشـکلات زیسـت محیطـی را فراهم آورده است  .

در محیط هاي شهري ترافیک وسایل نقلیه موتوري مسبب اصلی بروز آلـودگی هـاي زیـر م یباشد: 

                     آلودگی هاي هواي شهري، به ویژه توسط آلاینده هاي اولیه اي که از طریق اگزوز وارد هـوا می شوند. مانند منواکسید کربن( CO) اکسیدهاي ازت( Nox)، هیـدروکربن هـاي( CMHN)، غبار سرب و بسیاري دیگر از این قبیل.

                     سروصدا یا آلودگی صوتی

علاوه بر آلودگی هاي زیست محیطی ناشی از ترافیک وسـایل نقلیـه موتـوري، گسـترششبکه راه ها، پارکینگ ها و نیز برخی روش هاي ایمن سازي شبکه راه هـا نیـز ماننـد پاشـیدننمک بر سطح خیابان ها در فصل زمستان به سـهم خـود تغییـرات اکولوژیـک فراوانـی را درمحی طهاي شهري ایجاد می کنند. (عزیزي  )1382 ،

الکساندر سایر مشکلات اجتماعی ایجاد شده توسط اتومبی لها را به طـور خلاصـه شـامل موارد زیر م یداند: 

1.   آلودگی هوا 

2.   آلودگی صوتی 

3.   به خطر افتادن سلامتی 

4.   تراکم 

5.   مشکلات پارکینگ 

6.   بدمنظرگی 

دو مشکل اول خیلی جدي اند، اما زیاد ماندگار نیستند؛ یعنی هر دو می تواننـد مـثًلاً بـا خودروي الکترونیکی حل شوند. در اصل این ها مشکلات آنـی انـد . تـا مـدتی کـه اسـتفاده از وسایل نقلیۀ پرسرعت براي مسافرت هاي محلی ادامه دارد، خطر هم در زمرة خصوصیت هاي دائمی خودروهاست. ورزش نکردن به مقدار کافی و در نتیجه سلامت به خطر افتادة ناشی از به کارگیري وسایل نقلیۀ موتـوري نیـز مانـدگار اسـت، مگـر اینکـه از طریـق ورزش روزانـه (حداقل 02 دقیقه پیاده روي در هر روز) خنثی شود. سرانجام می تـوان بـه مشـکلاتی چـون تراکم، فقدان سرعت، مشکل پارکینگ و بدمنظرگی اشاره کرد، کـه همگـی نتـایج مسـتقیم وسیله نقیلۀ عمده، یعنی خودرو است که قسمت وسیعی از فضا را اشغال م یکند (الکسـاندر،   .(105 :1387

کلیدواژه : خودرو در شهرها
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها