سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طراحی شهری کل نگر

طراحی شهری کل نگر

مقدمه :

در شرایط کلی ، این کتاب حرکتی از تئوری به سوی عمل دارد. قسمت اول با بحث های عمومی درباره ماهیت طراحی شهری و نقش طراحان شهری شروع می شود. بحث با مرور تکامل تدریجی طراحی شهری و اثرگذاری بر فرم شهرو شماری از مفاهیم پوششی – محلی ، جهانی ، بازار و نظم بخشی – ادامه می یابد.در قسمت دوم ، محدوده هایی کلیدی که برای طراحی شهری فرض شده بود ، در قالب شش معیار- ریخت شناسی ، ادراکی ، اجتماعی، بصری ، عملکردی بازنگری شدند. واخلاقی(رفتاری-زمانی)

در قسمت سوم، ماهیت و نقش بخشهای خصوصی و عمومی در ارائه و حفظ کیفیتهای بالای طراحی شهری جستجو شد .تعریفی پوششی که به طور کلی استفاده می شود این است که طراحی شهری درباره ساختن مکانها برای مردم است. این تعریف اهمیت چهار موضوع را بیان می کند:

 • طراحی شهری در ارتباط با مردم است.
 • طراحی شهری به مکان ارزش می دهد.
 • طراحی شهری در جهان واقعی اجرا می شود با زمینه فرصتی برای طراح ،بطور نمونه اجباری که از سوی بازار و نیروهای نظم دهنده و… می شود.
 • طراحی شهری به مانند یک فرآیند طراحی.

در این بخش پایانی ، فشار و تاکید ما بر چهارمین و آخرین نکته در این تعریف کلی است.

– طراحی شهری به مانند یک فرآیند طراحی.

طراحی شهری پرسشی :

در اصل ، این کتاب باید همچون یک بحث درباره چگونگی ساخت یک مکان از فضا فهمیده شود.

گرچه ،همانطور که قبلاً ذکر شد،این عمل چندان توسط طراحان شهری انجام نمی شود چنانکه توسط مردم ، کسانی که در فضا ساکنند با فعالیتها و … انجام می شود.بدین معنی که فضا را به مکان تبدیل می کنند. تمرکز و ساختار این بحث بر پایه ، ساختاری آزاد(بی قاعده) در محدوده های کلیدی است که در عمل طراحی شهری بکار گرفته شده است، که قادر است بیشتر کمکهای کلیدی به تفکر طراحی شهری را همساز کند و مربوط سازد.

هنوز به صورت بحث باقی مانده است که کجا کمکهای (سهم) انفرادی جای می گیرد (مخصوصاً نظر به اینکه، بعلت ماهیت پیوستگی طراحی شهری ، خیلی از نویسندگان و مفسرین ، دامنه سراسر متفاوتی  از معیارها  را بیان می کنند). ساختار این کتاب همچنین بر چند بعدی و چند لایه ای بودن طراحی شهری تأکید دارد.در حالیکه این ساختار برای راحتی شکل گرفته ، تجربه ما از آن اینطور نیست . تجربه ما از محیط های شهری در درجه اول پیوستگی است، اما ، فهمیدن بهتر،لازم به تشریح کردن و تحلیل اجزا بخشهای آن است .بطور معکوس ، طراحی کردن – خلق مکانهای جدید و داشتن تأثیرات مثبت و مداخلات در مکانهای موجودــ همه بخشهای تشکیل دهنده نیاز به با هم طراحی کردن و ملاحظه به مانند یک کل دارند.

به منظور ایجاد جایگاهی برای طراحی شهری ، این کتاب به دنبال ارائه یک نظریه جدید در یک سبک دستورالعملی (تجویزی) ، و یا پیشنهاد  دادن یک تعریف جدید از موضوع ، یا راه حلهای دسته بندی شده برای طراحی شهری نیست. بحثی که در بخش 1 بیان شد ، برای مثال ، نشان داد که هنوز خیلی از تعاریف طراحی شهری مناسب و ارزشمندند،در عین حال که محدود و قابل تردید می باشند.اگرچه بعضی از چارچوبهای مفیدی که از سوی طراحان شهری تشخیص داده شده ، معرفی شده است،با این وجود آنها بر این اخطار اتفاق نظر دارند که نباید چون اصول دینی سخت وبدون انعطاف رفتار کنند، و باید  قواعد  مکانیکی را کاهش دهند .کاربرد یک  قاعـده (فرمول) ،جریان فعال طراحی را نفی می کند،و نقش طراحان را کم ارزش می سازد.نه تنها ردیفی از قوانین یا اهداف نمی توتند حوزه و پیچیدگی طراحی شهری را تسخیر کند، ارائه دادن  یک قاعده قدم به قدم برای نتیجه ای موفق  نیز مناسب نیست .طراحی یک جریان اکتشافی ، شهودی ، و قیاسی است، مستلزم تحقیق درباره مشکل طرح شده و در شرایط خاص و متنوع از زمان و مکان است. اینطور نیست که گفته شود، عکس العمل های پیچیده میان جریانات و عناصر در هر مکانی قابل بررسی  نیست،ویا نمی تواند سررشته هایی کلی بدهد که چرا بعضی مکانها موفقند ،در حالیکه بعضی دیگر ناموفقـند.

همچنین داشتن پرسشی مستمر و شیوه ای (برخوردی) کنجکاوانه برای طراحی شهری ضروری است.همچون دیگر جریانات طراحی ، اینجا پاسخهای درست یا غلط وجود ندارد،تنها انواع بهتر و بدتر است، کیفـیتی که ممکن است به موقع شناخته شود.

بحث می کند که طراحی نیازمند عمل در شکل اتخاذ  Bryan Lawson (2001, p.247)

تصمیمات است ، حتی در صورت کمی وقت و دانش. به این دلایل ، زمانهایی سهل گرفتن به منظور پی ریزی (استخوانبندی)  کافی عـقاید مـفـید است، تا تصمیم سازیهای طراحی کمتر قـراردادی باشد.برخوردی که با این مسئله ضروری است ، جداسازی است در پاسخی  که  فرانک لوید رایت  به این سـؤال –  که در اواخر دوره زندگی اش از او   می پرسند- می دهد ، که فکر می کند بهترین ساختمانش کدام است؟ رایت پاسخ می دهد: بعدی

(e. g. Tibbalds et al., 1990; DETR , 1998; Cowan ,2001)  شماری از انتشارات اخیر رویکردی کمکی برای تعیین و تنظیم یکسری پیش برنده ها و /  یا طرح ریزی یکسری سـؤالات برای بنا نهادن یک دستور جلسه جهت منتشر ساختن برای هر دو گروه طراحان شهری آگاه و ناآگاه ، اتخاذ کرده اند. همچون یک تلاش برای گردهم آوردن کمکها و معیارهای متنوع بحث شده در این کتاب ، جعبه  13.1  یکسری سؤالات را پیشـنهاد  می کند. که نسبتاً یک مفهوم سازی کامل یا دستورالعملی قابل تجویز برای طراحی شهری بشمار می آید. و هدف از آن تهیه یک یادآوری مختصر از نتایج کلیـدی است . سؤالات برای ارزیابی  طرحهای  پیشـنهاد شده ، قـابل اسـتفاده می باشد ، اما بیشتر مناسب است ، برای سؤالی که چرا بعضی مکانها موفقـند در حالیکه بعضی دیگر ناموفقـند، استفاده شود.

 

   تردیدها :

مشکلات امروزی در دستیابی به کیفیت بالای طراحی شهری واقعی است و با سختی هایی  در یافتن کیفیتهای بالا در نمونه های طراحی شهری معاصر به تصویر کشیده شده اند. یک دامنه   وسیع از موانع ،مشخصاً نبردی با ارائه کیفیت طراحی شهری بهتر است.  2001,pp. 32-3)   (Carmona et al. ,

خیلی از اینها بحث شده یا به بخشهای پیشین اشاره دارد،اما به حساب آوردن :

ـــ آگاهی کم : اطلاعات متغیری از پی آمدهای طراحی شهری میان سرمایه گذاران و ساکنین در ارتباط با ارزش دادن به کیفیتهای محیطی (در گسترده ترین درک از آن ) در موفقیت اقداماتشان وجود دارد. تحقیق حاکی از آن است ،که بازارهای مختلف دارای سطوح مختلفی از ارتباط و اغواکنندگی بعنوان ملاحظات طراحی هستند :

خرده فروشیها، برای مثال،نسبت به ساکنین اداری مایل به دادن آگاهی بیشتری جهت کمک به طراحی هستند.

ـــ اطلاعات ضعیف : کمبود اطلاعات موثق درباره ارجحیت دادن انتظارات  ساکنین و سرمایه گذاران ، در مجموع باعث ریسک انحراف از کیفیتهای طراحی قراردادی و استانداردهای امنیتی می شود.

ـــ بازارهای غیر قابل پیش بینی : زمان بندی توسعه در ارتباط با نوسان دارایی و بازار سرمایه گذاری اغلب نظراتی را در جریان سرمایه گذاری بر کیفیتهای طراحی شهری تحمیل می کند ، همچون مشاهده شدن ریسک تغییرات. رفتار گردشی در بازارفروش اموال می تواند ، مانعی برای طراحی شهری خوب باشد.

ـــ قیمتهای بالای زمین : قیمتهای بالای زمین می تواند باعث کاهش سود لبه ها و ترک اتاق (فضای) کوچک جهت سرمایه گذاری زائد در کیفیت شود، خصوصاً چون، در فروش اموال ، قیمتها تنها به آرامی و ناقص تعدیل می شود.

ـــ مالکیت زمین قطعه قطعه شده :این  الگوی قطعه بندی برای مالکیت زمین می تواند ،  باعث افزایش زمان  و   عدم اطمینان در جریان توسعه باشد،و منجر به چند بخش شدن و ناهماهنگی توسعه ها گردد.

ـــ توسعه نا هماهنگ : اعمال فردی در توسعه اغلب باعث ناهماهنگی می شود و مانع  تشکیل کلی بزرگتر از مجموعه می شود. در کل، محدوده های وسیع  مطلوب ترند، (بمحض اینکه یکپارچه شد ،منجر به تک مالکیت زمین می شود) به جهت شناخت پی آمدهای ساخت مکان،ساختن آن نیز برای سرمایه گذاران بمنظور گرفتن اثرات خارجی پرمنفعت در اشکال اجاره کردن و ارزش های سرمایه راحت تر است. به طریقی مشابه ، توسعه افزایشی کوچک مقیاس ،بویژه زمانی که از راهی هماهنگ (شاید، نااگاهانه) صورت می گیرد ،اغلب منجر به ایجاد مکانهای بهتری می شود .

ـــ  روابط مجادله ای : روابط مقابله ای میان سرمایه گذاران و بخش عمومی موجب افزایش زمان صرف شده برای توسعه می شود ، بنابراین، تردید و ریسک را افزایش می دهد.

ـــ شرایط اقتصادی : تردید و عدم ثبات در اقتصاد عمومی می تواند اغلب منجر به تصمیمات سرمایه گذاری کوتاه مدت و کاهش سرمایه گذاری در طراحی شود.

ـــ فقدان انتخاب : محدودیت ها در عرضه ملکی با کیفیت مناسب در موقعیت مطلوب ، سهم ملاحظات طراحی در تصمیم سازی ساکنین را کاهش می دهد- ساکنین ممکن است ،  اغلب توسعه ضعیف تری را برای یک موقعیت انتخابی معاوضه کنند.

ـــ پایان – کوتاه : پی ریزی بازارهای سرمایه، با برنامه ریزی افقهای سه تا پنج ساله – به سبب مشکلاتی که برای خیلی از حرفه ها برای دست زدن به کاری در برنامه ریزی طولانی مدت وجود دارد- برای سرمایه گذاری در طراحی یهتر ضروری است . این امر همچنین با تمایل برای مبادلات کوتاه مدت وبه صورت یک بار ، نسبت به روابطی درگیر با عادتی تکرارشونده ،نشان داده شده است.

ـــ درک قیمتها : احساسی در میان ساکنین که – مادامی که سود زیادی از طراحی خوب به اجتماعی گسترده تعلق می گیرد(به طور مثال سودهای اجتماعی)-این ساکنین هستند که بهای آن را پرداخت می کنند، در اجاره های بالاتر ،حرکت قیمتها و رقابتهای تجاری (به طور مثال آنها در قیمتهای فردی شرکت دارند).

ـــ   الگوهای تصمیم سازی : خیلی از تصمیمات مهم طراحی شهری بوسیله برنامه ریزان، سرمایه گذاران یا طراحان گرفته نمی شود، اما بوسیله مردم ، کسانی که ممکن است خودشان بعنوان مشارکت در طراحی شهری تصور نکنند ( بطور مثال طراحان شهری ناآگاه) ، گرفته می شود.

ـــ برنامه ریزی منفی : عکس العملی شدید ، بعنوان اعتراضی بر مثبت و بیش فعال بودن ، دیدگاه  طراحی شهری خیلی از مسئولین محلی، و یک نارسایی عمومی در پیوند دادن روابط برای احیاء شهری با آنچه برای طراحی شهری بهتر است.

ـــ کمبود مهارتها : سطوح پایین مهارتهای طراحی شهری در هر دو جنبه ، جریان توسعه نشان دهنده یک مقصود و سازگاری با موانع بمنظور دریافتی اثربخش در طراحی بهتر.

این قبیل محدودیتها باید همچون رقبایی برای طراحان شهری دیده شود. طراحان موفق در مواجهه شدن و غلبه یافتن بر محدودیتها ، مهارت دارند. طراحی شهری یک عکس العمل انفعالی ساده برای تغییر دادن نیست، بلکه کوششی مثبت برای شکل دادن به تغییر و ساختن مکانهایی بهتر می باشد.همانطور که بحث شد در درک ویژه ، در فصل 10، طراحان شهری می توانند در سه الگوی ویژه از قدرت و تاًثیر آرایش گیرند :

بخاطر دانش و ارائه های تخصصی حاصل از یادگیریشان، کاوش وتجربه حرفه ای ، کلاً بوسیله آگاهیشان از سوابق – بخاطر اعتبارشان که دلیلی است برای در اجاره آوردن و بخشیدن به آنها ، با سرمایه فرهنگی  –   و بخاطر ابتکار عمل و بیش فعالی آنها . هرچند برای موفق شدن ، طراحان شهری نیازمند سیاست و مهارتهای عملی  هستند .

،برای مثال ، تیبالدز  Tibbalds  (1988a ,pp. 12-13)  یک مجموعه از مهارتهای شخصی مورد نیاز برای طراحان  شهری موفق را تعریف می کند ، که شامل موارد زیر است :

 • توانایی اجرا در سطحی بالا. ( بطور مثال، تبدیل شدن به قدرتی که روی آن حساب می شود ،وبه وسیله سیاستمداران، مدیران، صاحبان صنعت، و… تقویت می شود)
 • با شور و حرارت علاقه به موفقیت پذیری .(بطور مثال ،ارائه دادن همه جور ایده های طراحی برای اثر سودمند)
 • داشتن نگاه خارجی و توانایی برای نشان دادن حق حرمت و تواضع به دیگر حرفه ها وبه اجتماع.
 • داشتن توانایی جهت با قدرت بحث کردن و جهت متوجه شدن ایده هایشان، متقاعد کردن برای در اختیار گرفتن منابع لازم از بودجه ، زمین و نیروی انسانی .
 • دارا بودن آگاهی مالی دقیق.
 • آرمان گرا بودن در عین واقع بینی . (بطور مثال ، داشتن قدرت تشخیص اینکه چرا بعضی اشتباهات روی می دهد)
 • داشتن تخیلی آزاد و تعهد به کیفیت و اتمام کار.

چنانچه  Tibbalds (1988a, p.13)  به طور صحیح توجه کرده،  این مهارتها تنها وسیله ای برای یک مقصود است :     پایان واقعی دست یافتن به چیز های ارزنده بر روی زمین می باشد.به همان طریق بدون وسایلی، پایانی نیست.

موانعی که در بالا لیست شد، اهمیت بخش عمومی را در بیان کردن یک سیاست و اقلیمی منظم که در آن طراح بتواند به خوبی جلوه نماید ،را مشخص می کنند. در شرح وتوصیف شهرها ،بهترین مثالها برای طراحی شهری-  بارسلونا،کپنهاگ،بیرمنگهام،پرتلند،سانفرانسیسکو،سیدنی- موانع چیرگی یافته اند. در چنین مکانهایی ،علاوه بر نقش مثبتی که مسئولین بخش عمومی در ایجاد شرایط مناسب برای طراحی ایفا می کنند، نقش مثبتی نیز که توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی و سرمایه گذارانی که کارشان تضمین یک بخش از تعهد به کیفیت است ،در میان گروههای مختلف گروگذار ،در شرایط مساوی ،قابل توجه است.اگرتعهد از سوی همه بخشها وجود داشته باشد ، پس اینجا استعدادی بالقوه برای خلق مکانهای شهری معاصر و فضای شهری که با بهترینها در هر قرنی رقابت کند ، وجود دارد.

اگرخیلی از موانع به منظور ارائه کیفیت بهتری در طراحی شهری،مرتبط با فرآیند طراحی، توسعه و مقررات عمومی باشد ، پس (همچون توسعه پایدار) خیلی از راه حلها انجام می پذیرد.

درنظرگرفتن جریان مسلم و مرتبط محدودیتها – شرایط  بازار محلی ،اقتصاد کلان و غیره –  همگی، جهت تأثیرگذاری برای طراحان شهری غیر ممکن است.دیگر عاملان تنها قادر به جوابگویی در دوره محدودی از زمان و کارکرد ملی/ناحیه یا منطقه ای هستند. آنها در برگیرنده آگاهی هایی از عوامل کلیدی طراحی شهری ؛بیان کردن الگوهایی از تصمیم سازی ؛قیمت زمین ؛ماهیت سیستم برنامه ریزی و دیگر مکانیزمهای نظم دهنده ،هستند.

-همانطور که در فصل  3 ،در قالب بازار و زمینه های نظم دهنده برای طراحی شهری ، بحث شد –  که ، برای اهداف کاربردی ،از سوی طراحان شهری پذیرفته شده است.

هنوز اینجا یکسری قیود برای طراحان شهری وجود دارد، مشتریهای آنها و اجتماعات محلی می توانند تأثیرگذار باشند؛ وجود اطلاعاتی درباره تقاضا و سلیقه های  عموم ؛ یکپارچگی زمین و فرصتهای توسعه ؛ اجرای فرآیند برنامه ریزی چون یک  نیروی مثبت برای تغییـر؛  تحصیل وآموزش ارزش طراحی بهتر ؛موجود بودن مهارتهای مقتضی جداگانه در هر دو بخش عمومی و خصوصی ؛ و دسته بندی و قبول یک دید محلی منسجم . بیشتر از اینها ، شاغلین طراحی شهری می توانند برتر از دیدهای نزدیک، رویکردهای حرفه ای سخت، حرکت کنند ورابطه های همکاری کاری را قبول کنند.

رویکرد کل نگر :

برای نتیجه گیری این کتاب ،اهمیت دارد که بار دیگر ماهیت کل نگر طراحی شهری را بیان کنیم . د رهر جریان طراحی ،خطربرتری دادن به یک بعد ویژه وجود دارد ــ  زیبا شناسی ، عملکرد- گرایی ، تکنولوژی یا اقتصاد ــ بدین معنی که آن را از زمینه اش و از سهمی که در کل بزرگتر دارد ، جدا می سازیم. تا حد زیادی چیزی که عملکرد گرایی معماری مدرن گفته می شود ، دچار این مشکل است. طبق آن رویکرد ، نیازهای عملکردی مقدماتی بوده و منجر به ایجاد جانمایی ساختمان ، فرم ، وبیان بصری می شود . در عکس العملی به شلوغی بیش از حد و شرایط ناسالم شهرهای صنعتی ،مدر نیست ها بحث می کنند که مردم نیازمند رو شنایی بیشتر ، هوای تازه ، خورشید و فضای سبز هستند .خانه سازی جدید، برای مثال ، می تواند دقیقاً با معیارهای کلیدی زیر همچون استانداردهای نور خورشید که منجر به گسترش بیرونی سا ختمانها می شود، طراحی شود . یک چنین رویکردی ممکن است بطور مناسب تأکید بریک  جنبه ا زطراحی به جهت زیان احتمالی از دیگر جنبه ها داشته باشد، همچون پیوستگی اجزا در توسعه در ایجاد زمینه محلی شان (مثلاً با ارتباط بین الگوهای حرکتی موجود ) و سلیقه ها و انتخابهای افرادی که دوست دارند آنجا زندگی کنند.

در فصل 3 ، معیار چهارم – اقتصاد- اضافه شده به تثلیث ، ثبات واستحکام- کالا – لذت، و بحث می کند در این باره که هر کدام باید همزمان کافی باشد. اقتصاد تنها در درک مالی دقیق تری از محدودیت های بودجه مورد انتظار دخالت ندارد ،ولیکن (وبسیار مهم تر) در گسترده ترین درک- ضرورت به حداقل رسانی قیمتهای محیطی را منعکس می کند.

نیاز به شناخت، بازنمایی پی آمدهای پایداری بطور کامل ، شاید بزرگترین چالش در قرن 21 باشد . آنها در طراحی و اداره محدوده های  شهری داشتن پتانسیلی بالقوه را در ایفای مهمترین نقش در شناخت چالشها ،دراختیار گرفته اند.از راههای مختلف پایداری بر همه ابعاد طراحی شهری اثرگذار است :

 • ریخت شناسی – منابع مصرفی و آلودگی (به ویژه بواسطه حرکت ) به شدت ، بوسیله شکل الگوی شهری تأثیر پذیرند.
 • ادراکی- رفاه فیزیولوژیکی مردم ارتباط نزدیکی دارد با تعادل اجتماعی مکانها ، و چگونگی ارزش نهادن بر آنها ونگهداری از آنها.
 • اجتماعی – الگوهای زندگی می توانند ماهیت خوب محیطی را هم تقویت کنند و هم تحلیل دهند.
 • عملکردی – اختلاط کاربریها ، تراکم بالای ساختمان و پوشاندن محیط شهری، همه بر کاربرد انرژی اثر دارند.
 • بصری- گوناگونی در محیط ساخته شده و طبیعی ،یک اصل پایدار کلیدی می باشد ، مادامی که اهمیت برای تکمیل زیبایی شناسی دارد،میل به سرمایه گذاری در کیفیتهای قابل نگهداری را ایجاب می کند.
 • رفتاری –زمانی پیگیری توسعه پایدار یک هدف بلند مدت است که بواسطه خیلی مداخلات کوچک مقیاس به اتمام می رسد .

دستیابی به توسعه پایدار ،همچنین یک چالش سیاسی به شمار می آید.

Hildebrand frey (1999, p. 144) بحث می کند که :

“برای دستیابی به مناطق شهری پایدار،نیازمند به تفکری دوباره درباره شهر و منطقه شهری هستیم، اما از این گذشته به سیاستهای فعال ، دیدگاهها و پاسخگویی حرفه ای بعلاوه تحصیل و آموزش نیازمندیم. چیزی که مورد نیاز است یک اراده سیاسی قوی برای فعالیت براساس تعهد ،وبا قدرت پیشروی ، سیاستهای هماهنگ ، دیدگاهها و راهبردها است واین مشابه با یک نوع تغییـرو تحول دوستانه و آرام است . با بی میلی آدمها نمی توان به مناطـق شـهری  پایدار دست یافت.”

علی رغم این نقش در ارائه کیفیت محیطی، ـــ  و بر خلاف ،بطور مثال زمینه معماری ـــ  اسامی بزرگ کمی در طراحی شهری مطرحند.

تا حدی بخاطر این است که ،طراحی شهری خوب اغلب فاقد جسارت است. خود را همرنگ میکند و ناپیداست- ما نمی توانیم متوجه وجود آن در آنجا شویم. به طور عکس ، طراحی شهری ضعیف اغلب برجسته است .  به راستی ممکن است متوجه آن شویم  ، زمانی که بدرستی عمل نمی کند .طراحی شهری خوب ممکن است اغلب شبیه داور در یک مسابقه فوتبال باشد ،زمانی که در بازی خوب است ،جلب توجه نمی کند. از این گذشته ،در ارائه طراحی شهری خوب ، سهم افراد تقریباً همیشه بوسیله گروه پوشیده می شود. این در عوض، بازتاب ماهیت طراحی شهری به مانند یک جریان به هم پیوسته است- پیوستگی محیط ها و مکانها ، و پیوستگی حرفه ای ها و دیگرعاملان با یکدیگر، با تعهدات، وبا کسانی که تمایل به سرمایه گذاری دارند. در زمینه معاصر طراحی شهری خوب تقریباً همیشه به واسطه طراحی مشارکتی و جریانهای کاری بدست می آید.

برای دست یابی به فرصتی کامل ،ملاحظات طراحی شهری نیازمند شکل دادن جهت تمرکز بیشتر بر فرآیند تصمیم سازی عاملان خصوصی وعمومی، برنامه ریزی  برای محصلین درباره محیط ساخته شده و زمینه های مربوطه است.

اینجا همچنین نیازمند تغییر جهت فرهنگ عمومی به سوی دیدگاههایی است که ترقی خواه ترو متفکرتر در طراحی شهری باشد.

کلیدواژه : طراحی شهری کل نگر
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها