سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سرانه استاندارد کاربری اراضی شهری

رديف            جمعيت

نفر

نام كاربري

سرانه متر مربع
شهرهاي زير  50000 نفر مابين 50000 تا 250000 نفر 250000هزار تا 1000000نفر بيش از  1000000 نفر ملاك آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن مي باشد.
1 مسكوني 50 سرانه 40سرانه 35سرانه 25سرانه اين سرانه در شهرهاي زير 20000 نفر حداكثر 60 مترمربع خواهد بود و چنانچه سرانه وضع موجود از حداكثر پيشنهادي كمتر باشد وضع موجود ملاك حداكثر خواهد بود.
2 آموزش عالي به ازاي هر دانشجو 70 مترمربع و چنانچه خوابگاههاي دانشجويي و كوي اساتيد درون دانشگاه باشد اين سرانه به 105 مترمربع افزايش مي يابد.

 براي دانشگاههاي پيام نور حداكثر سرانه 30 مترمربع لحاظ گردد.

اين كاربري براي شهرهايي كه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم و آموزش عالي و يا دانشگاه آزاد اسلامي و يا ساير مراكز قانوني آموزش عالي استقرار آنرا تاييد كنند پيش بيني مي شود و براي شهرهايي كه واحدهاي آموزش عالي در آنها وجود دارد رشد جمعيت دانشجويي در طي سالهاي گذشته استخراج و با توجه به برنامه هاي توسعه اي مراكز آموزش عالي، جمعيت دانشجويي براي افق طرح محاسبه و سطح مورد نياز بدست آمده و به جمعيت كل شهر تقسيم و در جدول سرانه ها درج مي گردد.
3 آموزشي 5 سرانه3  
4 اداري و انتظامي 2سرانه 1

4سرانه مركز شهرستان2

1سرانه 75/0

1مركز شهرستان2

3مركز استان2

5/1 سرانه75/0 5/1 سرانه75/0 توصيه مي گردد در شهرهاي جديد اين كاربري در قالب مجتمع هاي اداري بجز انتظامي پيش بيني شود.
5 تجاري و خدماتي 2سرانه 5/2 سرانه 3سرانه 5/3 سرانه در شهرهاي بندري و توريستي و شهرهايي كه ترافيك برون شهري از مابين شهر عبور مي كند 5/0 مترمربع به سرانه مذكور افزوده مي شود.
6 ورزشي 5/1 سرانه 1 5/1سرانه1 2سرانه1/1 2سرانه2/1  
7 درماني 5/ 1 سرانه 1 5/ 1 سرانه 1 2سرانه1 5/2سرانه 1  
8 فرهنگي 75/0 سرانه4/0 75/0سرانه4/0 75/0سرانه5/0 75/0سرانه5/0  
9 پارك 8سرانه       
10 مذهبي 5/0سرانه3/0 5/0سرانه3/0 75/0سرانه5/0 75/0سرانه5/0 تصميم گيري در جانمايي فضاي مذهبي با توجه به ميزان سرانه ها به كميسيون ماده 5 سپرده مي شود.
11 تجهيزات شهري 5/0سرانه 2/0 5/0سرانه 2/0 5/ سرانه 1 5/ سرانه 1 چنانچه بنا باشد گورستانهاي موجود شهر با همان كاربري حفظ شود به اين سرانه ها اضافه مي شود و سرانه كاربريهايي كه در حريم شهر مستقر مي شوند جداگانه محاسبه و اعلام مي شود.
12 تاسيسات شهري 2سرانه 1 2سرانه 1 5/1سرانه 1 5/1سرانه 1  
13 حمل ونقل و انبارداری 30سرانه 30سرانه 30سرانه 30سرانه  
14 نظامي وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود برآورد و به سرانه تبديل مي شود.
15 باغات وكشاورزي         سطح موجود باغات و اراضي كشاورزي و اراضي باغ مسكوني به سرانه تبديل و در جدول سرانه ها درج مي گردد.
16 تاريخي         سطح موجود مكانهاي تاريخي و بقاع متبركه و حرايم تملك شده آنها به سرانه تبديل شده و در جدول سرانه ها درج مي گردد.
17 طبيعي   سطح موجود به سرانه تبديل و در جدول سرانه ها درج مي گردد.
18 حريم   سطح حرايم قانوني تاسيسات محاسبه و به سرانه تبديل و در جدول سرانه ها درج مي گردد.
19 تفريحي- توريستي 2/0 سرانه 5/0سرانه2/0 5/0سرانه2/0 75/0سرانه2/0  
20 صنعتي 8سرانه 10سرانه8 12سرانه8 12سرانه10 مشاور براي صنايع نيمه مزاحم كه جز اين كاربري محسوب شده است در محل و يا محلهاي مناسب از شهر كاربري مربوطه را لحاظ مي نمايد و براي مابقي صنايع با توجه به ضوابط استقرار سازمان حفاظت محيط زيست بصورت تجمعي در يك مكان و يا مكانهاي مناسب كاربري مذكور را در نظر مي گيرد.
جمع 95/106 حداقل 1/96

95/108مركز شهرستان 95/106

و 35/86=حداقل
و75/98=حداكثر

6/86= مركز شهرستان  

6/87= مركز استان

75/100= مركز شهرستان  

75/100= مركز استان

103 جمع سرانه 55/87 25/94 جمع سرانه 15/79  

 

براي بدست آوردن سطح مورد نياز گورستان كه در حريم شهر مستقر مي گردد به شرح زير عمل مي شود.

چنانچه آمار متوفات را سالانه 1000/6  جمعيت موجود(نرخ مرگ و مير) شهر در نظر بگيريم و ميزان مساحت زمين مورد نياز به ازاي هر قبر بطور متوسط 5 مترمربع و A جمعيت سال پايه شهر و B ضريب رشد ساليانه جمعيت باشد آنگاه مساحت گورستان مورد نياز S براي ظرفيت سي سال عبارتند از:

 S= 30*15(B+1) A* 5 * نرخ مرگ و مير

 

کلیدواژه : سرانه استاندارد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها