سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شناسه هاي شناخت گونه هاي بافت فرسوده

 1. شناسه هاي شناخت گونه هاي بافت فرسوده

 

دربسياري از بافت هاي فرسوده تركيبي از گونه هاي بافت وجود دارد كه در مواردي امر تشخيص را با دشواري مواجه مي كند. در رويارويي با چنين شرايطي تشخيص گونه هاي بافت به كمك چهارعامل زير از يكديگر قابل تفكيك مي باشند:

 • دوره زماني
 • گونه ارزش بافت
  • موقعيت استقرار در شهر
  • وضعيت حقوقي – ثبتي عناصر بافت

 

 

 • دورة زماني

 

مراد از دوره زماني، پيشينه شكل گيري بافت است كه حكايت از وجوهي از ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فن آوري آن دوره دار د . شناخت اين موضوع به ويژه در مورد بافت هاي داراي ميراث شهري بسيار حائز اهميت است، چرا كه كالبدهاي به جاي مانده از دوره هاي زماني گوناگون در بستر شهرها، ميراث هاي جايگزين ناپذيري هستند كه مي توانند در هر زمان به آگاهي جوامع از گذشته خود كمك کنند. حفظ آنها علاوه بر برانگيختن حس تعلق به مكان و ايجاد حس هويت، بر كيفيت شهري و زندگي ساكنان آن نيز مي افزايد. بديهي است كه رويارويي با ميراث هاي هر دوران مستلزم تمهيداتي ويژه است كه در چگونگي بهسازي، نوسازي و بازسازي بافت ها مؤثر است.

 

 • گونه ارزش بافت

 

مراد از ارزش ها آن دسته تبلورهاي عيني و ذهني است كه خاطره آنها فراتر از دوران خود بوده و به خاطرة پايدار و تاريخي كه بخشي از وجدان قومي و اجتماعي و اعتبار ملي يك جامعه هستند، تبديل گرديده اند.

آنچه مسلم است ارز ش ها در اشكال و ابعاد متنوعي در شهر نمود مي يابند و بافت ها نيز به اعتبار آنها واجد ارزش شده و بارز مي گردند. بهره گيري از تفاوت ميان ارز ش ها يكي از عوامل مرثر در تشخيص تمايز ميان بافتهاست. اين ارزشها شامل موارد زير ميباشند:

الف- ارزش فرهنگي؛

ب- ارزش تاريخ؛

ت- ارزش آييني و مذهبي؛

ث- ارزش شهري و معماري؛

ج- ارزش سياسي و اجتماعي؛

چ- ارزش اقتصادي.

 

 

 

 • موقعيت استقرار در شهر

 

بافتها به سبب زمان پيدايش و علت پيدايش و چگونگي توسعه داراي موقعيت هاي فيزيكي متفاوت

در شهر هستند كه بيشتر در قالب گروه بندي زیر مي باشند:

الف- محوطه هاي باستاني

ب-محدوده قانوني شهر

ت- حاشيه شهر.

 

 • وضعيت حقوقي- ثبتي عناصر بافت

 

مراد از وضعيت حقوقي توجه به وضعيت رسمي بافت و عناصر آن براساس اسناد رسمي و حقوقي

است. در اين ارتباط از يكسو مالكيت و از سوي ديگر چگونگي دخل و تصرف در بافت حائز اهميت است، چرا كه دخالت در اموال ملي، دولتي، عمومي با دخالت در اموال خصوصي شرايط و كيفيت هاي متفاوتي را ايجاب مي كند. در اين ارتباط به موارد زير مي توان اشاره كرد:

الف- آثار ملي و يا جهاني؛

ب- بافتهاي قانوني؛

ت- بافتهاي غيرقانوني؛

کلیدواژه : بافت فرسوده
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها