سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ساخت شهر از ديدگاه اندیشمندان شهرسازی

 

1-1- ساخت شهر از ديدگاه كريستوفر الكساندر

الكساندر شهرهايي را كه به مرور زمان و كم و بيش به خودي خود بوجـود آمـدهانـد، »شـهرهاي طبيعي« مي نامد مانند Kyoto ،Liverpoul ،Siena و Manhattan و شهرها و يـا قـسمت هـايي از شهرها را كه بوسيله ي طراحان و شهرسازان آگاهانه خلق شده اند، »مصنوعي« نـام مـي گـذارد، نظيـر Levitton، شانديگار و شهرهاي جديد انگلستان . شهرهاي مصنوعي ساختاري براساس شبكه درختي و شهرهاي طبيعي از ساختار نيمه شبكه تبعيت مي كنند.

 

 

ساخت شهر از ديدگاه كريستوفر الكساندر ساخت شهر از ديدگاه كريستوفر الكساندر

شبكه درختي                                                                                                      ساخت نيم شبكه

 

الف- ساخت درختي شكل

با توجه به تعريف ساخت درختي شكل كه در چنين ساختي هيچ تكه اي و يا هيچ قـسمتي از هـيچ واحد با واحدهاي ديگر متصل و مربوط نيست، مگر از طريق تمامي آن واحد، درك اين تعريف قـدري مشكل است و جهت آسانتر شدن مي بايستي اينطور عنوان شود كه تعريف فوق تا حدي شبيه بـه ايـن است كه اعضاي يك فاميل نتوانند دوستاني خارج از جرگه ي فاميل انتخـاب نماينـد مگـر وقتـي كـه تمامي فاميل چنين دوستي را پيدا كنند.

 

ب- ساخت نيمه شبكه

يك شهر زنده نيازمند ساخت نيمه شبكه بوده و بايد به صورت نيم شبكه باشـد . بـدليل اشـتراكات، الهامات و چند گونگي مسائل شهر ساخت نيم شبكه از يك ساخت درختي شكل نه تنها كمتر مـنظم و مرتب نبوده بلكه داراي نظم و ترتيبي به مراتب پيچيده تر و قويتر است.

مثال: چنانچه دانشگاه كمبريج را به عنوان يك شهر دانشگاهي طبيعـي در نظـر بگيـريم خيابـانTriniry در بعضي از نقاط از نظر فيزيكي غيرقابل تشخيص و جدا از كالج Triniry مي باشـد . محـل عبور پياده در اين خيابان به صورت Crossover قسمتي از كالج فوق محسوب مي شود.

ساختمان هاي واقع در خيابان مذكور شامل فروشگاه ها، قهوه خانه ها و شعب بانـك هـا در طبقـه ي همكف بو ده ولي در طبقات فوقاني اين ساختمان ها اتاق هاي دانشجويان دوره ي ليسانس قرار دارد . در بسياري موارد كالبد واقع ي بناي ساختمان هاي خيابان مذكور با كالبد ساختمان هاي قديمي كـالج فـوق به قدري مخلوط شده، تداخل حاصل كرده و پيوند خورده است كه تغيير يكي بدون دگرگـوني د يگـري ممكن نيست، … در يك شهر طبيعي مثل كمبريج جايي كه دانـشگاه و شـهر بـا هـم رشـد تـدريجي نموده اند، واحدهاي فيزيكي اشتراك حاصل مي كنند زيرا آنها پس مانده فيزيكي سيـستم هـاي شـهر و سيستم هاي دانشگاهي هستند كه اشتراك نيز پيدا كرده اند. نهايتـاً الكـساندر معتقـد اسـت ز مـاني كـه بخواهيم با صراحت و قاطعيت وارد عمل شويم، نيم شبكه كه قسمتي از يك رشـته بـزرگ رياضـيات مدرن است، وسيله اي قوي براي كشف ساخت ماهيت شهرها مي باشد. اين نيم شبكه است كه بايد در جستجوي آن باشيم نه شبكه ي درختي شكل.

 

طرح توكيو از Kenzo Tenge

طرح توكيو از Kenzo Tenge

 

 

اين طر ح از چهار حلقه (Loop) بزرگ كـه در امتـداد خلـيج توكيـو گـسترده مـي شـوند تـشكيل مي گردد. هر حلقه بزرگ داراي سه حلقه متوسط است و هر حلقـه متوسـط داراي سـه حلقـه كوچـك مي باشد. براي توضيح بيشتر اين طرح بايد گفت در دومين حلقه بزرگ، يكـي از حلقـه هـاي سـه گانـه متوسط آن ايستگاه راه آهن و ديگري بندرگاه را تشكيل مي دهد به استثناي سـومين حلقـه بـزرگ كـه يكي از حلقه هاي متوسط آن شامل ادارات دولتي و حلقه متوسط ديگر آن مراكز و دفاتر صنعتي اسـت . در اين پروژه » مگا استراكچر « و »گروپ فروم« با يكديگر تركيب گشته اند. »مگا اسـتراكچر « مركـب است از مجموعه اي جاده و پل كه در سطوح مختلف سـاخته مـي شـوند و »گـروپ فـرم « مجموعـه ي ساختمان هايي كه براي دفاتر كار بنا مي گردند. شكل بيشتر اين ساختمان ها منحنـي اسـت و برخـي از آنان بر روي جاده ها، پل مانند ادامه مي يابند.

 

شانديگار 1951 از لوكور بوزيه:

شانديگار 1951 از لوكور بوزيه

 

تمامي شهر بوسيله ي مركز تجاري كه در وسط شهر قرار گرفته است تغذيه مي شود كه اين مركز تجارتي نيز به مركز اداري در انتها مربوط مي گردد. در مركـز ثقـل (Core) تجـارتي فرعـي خطـي در امتداد جاده هاي شرياني (Arterial) كه شمالي – جنوبي كشيده شدهاند قرار دارند. علاوه بر اينها مراكزاداري و اجتماعي ديگر نيز از قرار، يكي براي هر كدام از بيست بخش شهر در نظر گرفته شده اند.

 

برازيليا از Lucio Costa

برازيليا از Lucio Costa

 

شكل كلي شهر بر حول محوري مركزي قرار گرفته و هركدام از دو قسمت اطراف محور مركـزي بوسيله ي يك جاده شرياني تغذيه ميگردد. اين جاده شرياني متقابلاً به جاده هاي شرياني فرعي موازي با آن متصل مي گردد و سرانجام تمام اين شبكه جاده هاي شرياني بوسيله جاده هايي كه سوپر بلوك ها را در بر گرفته اند تغذيه مي شوند.

در جمع بندي مطالب فوق مي توان چنين گفت كه در طرح شهرها عمدتاً با در نظـر گـرفتن چهـار اصل سكونت -وقت آزاد – محل كار و ارتباطـات نيازهـاي اساسـي شـهرها تـشخيص داده شـده كـه مي بايستي جهت هريك از عوامل فوق ضوابط و مقررات خاصي تهيه گردد و در نتيجـه شـهر از يـك برنامه و طرح براساس نيازها و كمبودهاي زمان حـال و آينـده برخـوردار گـردد ولـي در عمـل بـدليل سوداگري ها و مسئله مالكيت در شهرها عملاً به نتيجه مطلوبي كه نياز مادي و معنوي انسان معاصر را برطرف نمايد دست نيافته ايم. همانطور كه كريستوفر الكساندر معتقد است شـهر يـك درخـت نيـست اينگونه جدايي، يك نوع تفكيك مكانيكي و دور از نظـم طبيعـي و توسـعه تـدريجي شـهر مـي باشـد . شهرهاي طبيعي در عين اينكه از يك نظم و سازمان فضايي پيچيده و قوي برخـوردار بـوده انـد . ولـي هركدام از بخش ها و نواحي داراي مشتركات و اتصالاتي در رابطه با يكديگر هستند، به دليل اشتراكاتي كه در ساخت اجتماعي جامعه بشري نيز مي توان ديد، كالبد شهر كه در وا قع جلوه فيزيكي اين اجتمـاع مي باشد، لازمست اين مسئله را به نوعي در خود آشكار نمايد و در نتيجه جدايي در ارتباط با محل كـار از سكونت و … امروزه مورد تجديد نظر قرار گرفته و عناصري كه با هـم سـازگار هـستند بـا يكـديگر پيچيده و تركيب شوند و با يك نوع انعطافي در كنار يكديگر قرار گيرند كه محيط مصنوع در نهايت به يك تعادل و تناسبي در ارتباط با تركيب اين عناصر سازگار برسد . البته مي بايستي حد اين تركيـب نيـز مشخص گردد تا امكان تغييرات در يك جز باعث تغيير كلي در جز ديگر نگردد.

معيارهاي پايه اي كه از تفكر توسعه پايدار شـهري نـشئت گرفته شده و دربرگيرنده محورهاي اساسي ذيل مي باشند. در طرح ريزي كالبـدي باید مـورد توجـه خاص قرار گیرند.

  • تحليل اساسي و پايه اي از محيط طبيعي (به وجود آوردن فعاليت دائمي و پايدار، اصـلاح سيـستم عبور و مرور از طريق تسهيلات رفت و آمد، انعطاف پذيري طرح شهر)
  • تجديد بنا و يا نوسازي و تغيير سيستمهاي زيرساخت موجود شهري بوسيله ي طرح هـا و اقـدامات جديد (استفاده از كاركردهاي پايه اي جهت در هم آميختن كاربري هـا بـه منظـور ايجـاد فعاليـت شبانه روزي و توسعه ي ديگر فعاليت ها كه در اين خصوص يكي از كاركردهـاي اساسـي و پايـه اي كاربري مسكوني مي باشد).
  • احترام گـذاري بـه محـيط طبيعـي و ارزش هـاي فرهنگـي و كالبـدي (ايجـاد فـضاهاي جمعـي – هم پيوندي بين فضاهاي سكونتي و كار – جاري كردن آن دسته از فعاليت هـا در محـيط طبيعـي و مصنوع منطقه كه باعث نشاط و سرزندگي منطقه خواهد شد)

 

کلیدواژه : ساخت شهر
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها