سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بررسی شاخص های مسکن پایدار

 

2-14  بررسی شاخص های مسکن پایدار:

2-14-1   شاخص هاي کمي مسکن:

شاخص هاي اين گروه شامل:تراکم خانوار در واحد مسکوني،تراکم نفر در واحد مسکوني،توسط تعداد اتاق در واحد مسکوني،تراکم نفر دراتاق،کمبود واحد مسکوني و نسبت رشد خانوار به رشد مسکن مي باشد.

2-14-1-1   تراکم خانوار در واحد مسکوني:

اين شاخص معروف تعداد خانوار در مقابل هر واحد مسکوني است که با فرمولh/H(تعداد خانوار بر واحد مسکوني)به دست مي آيد.(معاونت امورمسکن،1370،ص12)حدمطلوب آن است که به ازاي هر خانوار شهري يک واحدمسکوني اختصاص مي يابد.(سلطانيان،1374،ص359)اين شاخص تحت تأثير عوامل مختلفي از جمل رشد جمعيت،رشد اقتصادي،دردسترسي بودن زمين مناسب براي ساخت وساز و فرهنگ بومي قرار دارد.در مناطقي که نرخ رشد جمعيت بالاست مخصوصاً مناطقي که نسبت جمعيت جوان به کل جمعيت بيشتر است،تعداد خانوارهاي شکل گرفته در هرسال ممکن است که از تعداد واحدهاي مسکوني احداث شده بيشتر باشند،در اين صورت تراکم خانوار درواحد مسکوني ممکن است افزايش يابد(عباسي،1379،ص37)

2-14-1-2   تراکم نفر در واحد مسکوني:

ميزان تراکم نفر در هر واحد مسکوني يکي از شاخصهاي عمده سطح زندگي محسوب مي شود.(باستيه،1377،ص302).اين شاخص بيانگر نسبت نفر و واحدهاي مسکوني(p/H)مي باشد.

2-14-1-3  متوسط تعداد اتاق در واحدمسکوني:

2-14-1-4  تراکم نفر در اتاق:

اين شاخص تعداد افراد را در مقابل هر اتاق نشان ميدهد که با فرمول P/R(تعداد جمعيت به تعداد اتاق) محاسبه مي شود.اين نسبت غالباً بزرگتر از1مي باشد و هر چه اندازه آن کوچکتر باشد نشانه استقلال بيشتر افراد خانوارها در داخل واحد مسکوني است (همان،ص13)

همچنين در بررسي کميته بحران جمعيت سازمان ملل در مورد سنجش کيفيت زندگي،اين شاخص مورد توجه قرار گرفت.در اين بررسي براي شهرهاي کمتراز5/0نفر درهر اتاق(دواتاق براي يک نفر)بالاترين امتياز يعني10درنظر گرفته شد و کمترين امتياز به شهرهايي داده شد که در آنها بيش از4/2نفر در يک اتاق زندگي مي کردند(آسايش،1375،ص6)

2-14-1-5    کمبود واحد مسکوني

با مقايسه تعداد خانوارها با تعداد مسکن موجود و بر اساس يک استاندارد معين(غالباًيک مسکن براي هر خانوار)مي توان کمبود مسکن را برآورد نمود.(احمدي ،1374،ص11) براي مقايسه بهتر اين شاخص مي توان از درصد کمبود واحدهاي مسکوني با توجه با رابطه زير استفاده کرد(رئيسي، 1379،ص243)

واحدمسکونی – تعداد خانوار

————————————–

تعداد خانوار

100   = درصد کمبود واحد مسکوني

2-14-1-6   نسبت رشد خانوار به رشد مسکن:

دگرگوني در تشکيل خانوار،نيازهاي جديدي را براي مسکن ايجاد مي کند. تشکيل خانوار تابعي از متغيرهاي مختلف است.رشد جمعيت مهمترين عاملي است که در تعيين تشکيل خانوار نقش دارد.هرچه نرخ رشد جمعيت بالاتر باشد تشکيل خانوار نيز افزايش مي يابد.(منصور،1374،ص18)

نياز به مسکن با افزايش جمعيت تشديد و باکاهش آن تعديل مي شود. ترکيب سني و جنسي جمعيت همراه با چگونگي الگوي ازدواج وتغييرات آن،حدود تشکيل خانوارهاي جديد را به دست مي دهد و از آن طريق بخش مهمي از نيازهاي مسکوني را مشخص مي سازد.(وثوقي، 1377،ص119).

براي محاسبه نسبت افزايش خانوارها به افزايش تعداد واحدهاي مسکوني در طول10سال بين دوسرشمار65و75 از رابطه زير استفاده گرديد:

(h75 – h65) /(H75 – H65)

در اين رابطهHتعداد واحد مسکوني وhتعدادخانوار است.هرگاه اندازه اين شاخص مساوي يا کمترازيک باشد نشانه آن است که در دوره مورد بررسي افزايش تعداد مسکن از افزايش تعداد خانوار بيشتر بوده و در نتيجه از کمبود مسکن کاسته شده و هرگاه اندازه اين شاخص بزرگتر از يک باشد،کمبود مسکن ثابت مانده يا بيشتر شده است.(همان،ص12)

2-14-2  شاخصهای کیفی مسکن:

نحوه تصرف محل سکونت و وضعیت فیزیکی واحدهای مسکونی از جمله شاخصهای هستند که در بررسی وضعیت مسکن مورد استفاده قرار گرفتند.

2-14-2-1   نحوه تصرف محل سکونت:

نحوه تصرف محل سکونت به 5 دسته تقسیم می شود ‍: ملکی عرصه واعیان ، ملکی اعیان،اجاره ای ، در برابر خدمت،مجانی و سایر موارد.

ملکی عرصه و اعیان مربوط  به خانوارهایی است که مالک زمین و بنای محل سکونت خود هستند، خانوارهایی که در آپارتمان متعلق به خود زندگی می کنند نیز از نظر نحوه تصرف محل سکونت در این گروه قرار می گیرند.

ملکی اعیان به مواردی اطلاق می شود که خانواری مالک بنای محل سکونت خود باشد ولی صاحب زمین آن نباشد.

خانوارهایی که محل سکونت خود را اجاره کرده اند و در مقابل آن اجاره بهایی به صورت نقدی یا جنسی پرداخت می کنند در گروه تصرف اجاره ای قرار دارند.

نحوه تصرف در برابر خدمت(شامل خانه های سازمانی) مربوط به خانوارهایی است که محل سکونت خود را در برابر خدمتی که انجام می دهند تصرف کرده اند، حتی اگر مبلغی هم به طور ماهانه بپردازند.

در گروه مجانی یا سایر نیز خانوارهایی قرار می گیرند که در قبال سکونت در واحد  مسکونی هیچگونه وجهی پرداخت نمی کنند یا نحوه تصرف محل سکونت آنها با هیچ یک از بالا قابل انطباق نیست.

وضعیت فیزیکی واحدهای مسکونی

برای بررسی این شاخص،مصالح ساختمانی به کار رفته در ساخت واحدهای مسکونی ؟؟جه قرار می گیرد و ساختمانها از لحاظ دوام به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) بادوام: اسکلت فلزی و بتون، آجر و آهن.

ب) نیمه بادوام: آجر و چوب،بلوک سیمانی، سنگ وچوب وچوب.

ج) بی دوام: خشت وگل، خشت و چوب .سایر.(رفیعی،1371،ص 8)

2-15  دسته بندی کلی شاخص ها:

به طور کلی شاخص ها را می توان به شکل زیر جمع بندی کرد:

 

 

 

 

شاخص های اقتصادی مسکن

 

ü     نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار

ü     قیمت بهای زمین

ü     سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن

ü     توان تولید مسکن (واحدهای تولید شده در یک سال)

ü     اشتغال زایی بخش مسکن

ü     نسبت هزینه مسکن به درامد خانوار

ü     شاخص بهای عمده فروشی و خرده فرووشی مصالح ساختمانی

ü     اعتبارات عمرانی دولت در بخش مسکن

ü     تسهیلات اعتباری بانک ها

ü     یارانه ها

 

 

شاخص های اجتماعی و فرهنگی مسکن

 

ü     میزان نیاز به مسکن و کمبود ان

ü     تعداد خانوار و بعد خانوار

ü     سطح زیر بنا(حداقل زیر بنای مورد نیاز)

ü     نحوه تصرف واحد مسکونی

ü      تراکم نفر در اتاق

ü     نحوه تصرف واحد واحد مسکونی

ü     نرخ رشد سالیانه خانوار(خانوارهای جدید نیازمند مسکن)

ü     نسبت شهرنشینی

ü     سرانه زیر بنا(سرانه حیاتی)

ü     میزان دسترسی به خدمات مسکونی

ü     تعداد نفر در واحد مسکونی

ü     بی مسکنی و بد مسکنی

 

 

 

شاخص های کالبدی مسکن

ü     الگوی مسکن (تک واحدی، اپارتمانی، مجموعه سازی، بلد مرتبه)

ü     تراکم  مسکونی

ü     تراکم  ساختمانی

ü     نوع مصالح  ساختمانی و شیوه  ساخت

ü     الگوی توسعه

ü     سطح اشغال

ü     سطح زیر بنا و سرانه زیربنا

ü     میزان مسکن ناهنجار و غیر مجاز

(شعبانجولا و شکوه فر، 2 : 1391)

کلیدواژه : مسکن پایدار
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها